Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp

advertisement
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp
Provmoment: TEN1
Ladokkod: 61SÄ01
Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare
Tentamenskod: ____________________________________________________
(kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida)
Tentamensdatum: 150116
Tid: 9.00-13.00
Hjälpmedel: Inga hjälpmedel
Totalt antal poäng på tentamen: 43
För godkänt krävs 70% av totalpoängen
För väl godkänt krävs 85% av totalpoängen
Poäng:
Ditt betyg:
Allmäna anvisningar:
Besvara frågorna direkt i frågeformuläret. Använd inte lösblad för dina svar. Vid
alternativfrågor ange det antal svar som efterfrågas. Garderingar ger 0 poäng.
Skriv med läslig handstil. Svårlästa svar kan inte rättas.
Rättningstiden är som längst 3 veckor. Lycka till!
Ansvariga lärare:
Aleksandra Jarling
Stefan Gustavsson
Telefonnummer: 0703-418335
Kurs:
Kod:
Fråga 1
När Socialtjänstens insatser inte räcker till för att ge stöd och hjälp till personer som
missbrukar alkohol, narkotika eller lösningsmedel kan Lagen om vård av missbrukare (LVM)
tillgripas. Vilka är de tre villkoren för en person med missbruksproblem som kan indikera på
vård enligt LVM.
3p
Fråga 2
Kvinnor med missbruksproblem/beroende söker oftast inte vård för sitt missbruk utan istället
för helt andra symtom. Ange fyra vanliga symtom som kvinnor kan söka vård för istället för
det som det egentligen handlar om dvs. missbruket.
2p
Fråga 3
Redogör för tre somatiska diagnoser som en person med ett långvarigt alkoholproblem kan
drabbas av.
3p
Kurs:
Kod:
Fråga 4
Redogör för belöningssystemets roll vid missbruksutveckling.
2p
Fråga 5
Katja (46år) har mått allt sämre sista tiden. Hon är nedstämd och söker akut hjälp på sjukhus
på grund av stark ångest och då hon har svårt att sova. Hon säger: ”så här har jag aldrig känt
tidigare”. Hon förnekar suicidplaner men säger att hon har funderingar på meningen med att
leva. Hon bedöms vara deprimerad. Vilket är det första troliga behandlingsalternativet för
Katja?
2p
a) antidepressiva och ECT
b) antidepressiva
c) stämningsstabiliserande
Fråga 6
Primärvården har ett första behandlingsansvar för alla patienter med psykisk ohälsa. Ringa in
rätt svar.
2p
Rätt
Fel
Fråga 7
ECT är en mycket effektiv och skonsam behandling som används främst vid psykossjukdom.
Ringa in rätt svar.
2p
Rätt
Fel
Kurs:
Kod:
Fråga 8
Benzodiazepiner är ett beroendeframkallande läkemedel och bör endast användas under
mycket begränsad tid. Ringa in rätt svar.
Rätt
Fel
Fråga 9
SSRI är ett beroendeframkallande läkemedel och bör endast användas under mycket
begränsad tid. Ringa in rätt svar.
Rätt
2p
2p
Fel
Fråga 10
Alice är 35 år. Hon har levt ett spännande liv genom ett stort intresse för resor och kultur. Sitt
liv beskriver hon som aktivt, hon säger att hon alltid haft "många järn i elden". Hon dras idag
med ekonomiska svårigheter då hon tidigare missbrukat sin ekonomi genom ogenomtänkta
affärer och spontana inköp och får nu dras med skulder.
Hon har sedan en lång tid mått allt sämre. Hon har svårt att sova, kräks ofta, känner sig orolig,
tappar hår och har tappat matlusten. Hon berättar också för anhöriga om upplevelser av
overklighetskaraktär.
Alice söker hjälp på sin vårdcentral och hon har aldrig tidigare varit i kontakt med psykiatrin.
Hon har dock haft depression tidigare och behandlats på vårdcentral ett flertal gånger utan
vidare hållbart resultat utan har snabbt fallit tillbaka i depressivitet.
a) Välj ut 3 av Alice symtom ovan samt ange ytterligare 3 symtom (totalt 6) som
kännetecknar första tecken på depression.
3p
b) Tror du att Alice kan ha en bipolär sjukdom och i så fall vilken typ? Motivera ditt svar. 2p
Kurs:
Kod:
c) Alice har mycket svårt att sova. Hon erbjuds läkemedel som ska hjälpa henne. Diskutera
vilka läkemedel som kan vara aktuellt att välja mellan och deras respektive för och nackdelar.
2p
Fråga 11
Vid personlighetsstörning är problematiken generell och vittfamnande. Dessa patienter har
stora adaptiva svårigheter som visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang.
a) Hur definieras personlighetstörning?
2p
b) Skriv en kortfattad beskrivning om en patient som lider av emotionell instabil
personlighetsstörning. Minst fyra vanligt förekommande symptom ska ingå.
4p
Kurs:
Kod:
Fråga 12
Patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, får sin intagning rättsligt
prövad med automatik. De kan även överklaga sin intagning till en rättslig instans. Till vilken
rättslig instans kan patienten överklaga?
1p
Fråga 13
Symptomen på schizofreni kan indelas i positiva och negativa symptom.
a) Ange två positiva symptom
1p
b) Ange två negativa symptom.
1p
c) Vilka skillnader finns i symptombild på den paranoida schizofrenin och den formen som
kallas hebefren schizofreni?
3p
Fråga 14
Ångestsyndrom innefattar ett flertal olika psykiatriska sjukdomar.
a) Ange två olika sjukdomstillstånd inom gruppen ångestsyndrom.
1p
b) Ange två vanligt förekommande symptom till ovanstående sjukdomar.
1p
Kurs:
Kod:
Fråga 15
Svensk lagstiftning ger möjlighet att vårda den enskilde under tvång, lagen om psykiatrisk
tvångsvård (LPT), vilket innebär att en legitimerad läkare skriver ett vårdintyg.
Tre kriterier måste vara uppfyllda för att ett vårdintyg ska kunna skrivas.
Vilka två av nedanstående kriterier är felaktiga? Ringa in två av nedanstående kriterier som
inte är kriterier för ett LPT.
2p
1. Patienten lider av en allvarlig psykisk störning
2. Patienten motsätter sig erbjuden vård eller kan inte ta ett grundat ställningstagande till
erbjuden vård.
3. Vård kan inte tillgodoses på annat sätt än genom sluten dygnetruntvård.
4. Patienten är en fara för sig själv
5. Patienten är en fara för andra människor
Download