Info i FSG om plan.pot

advertisement
Östra Göteborgs
plan för lika rättigheter
och möjligheter för
medarbetare
2014
15 juli 2017
Uppföljning av aktiviteter 2013
Arbete med normkritiskt perspektiv Samtliga enheter inom Utbildning har blivit erbjudna aktivitet
liksom flertalet enheter inom funktionshinderområdet.
Processhandledning i jämställdhetsintegrering Under 2012 genomfördes processhandledning på
fyra enheter och i en process (medborgardialog). Resultat av handledningen är främst ökad
kunskap och förståelse för perspektivet. Arbete med jämställdhetsintegrering av medborgardialog
pågår fortfarande.
En kartläggning av resursfördelningen utifrån kön ska tas fram i varje nämnd och bolag
Mäta rehabiliteringsinsatser utifrån kön Kostnaderna för rehabiliteringsinsatser är jämställd
då fördelningen är i paritet med andelen män respektive kvinnor. Dock är typen av insats olika då
män i större utsträckning blir behandlade av sjuksköterska, psykolog, gör nattundersökning, gör
provtagning och får ledarstöd. Kvinnor blir i större utsträckning behandlade av beteendevetare,
läkare och gör arbetsförmågebedömningar.
Granskning av ojämställd övertidsersättning Män rapporterar i större utsträckning övertid än
kvinnor. Vid en närmare kartläggning framkommer att män rapporterar mer övertid i samtliga
sektorer, att chefer inte tycks rapportera övertid i den utsträckning som de arbetar den samt att
rapporteringen inte sker korrekt i alla sektorer. Fortsatt arbete med granskning av mertid, flex
samt information till chefer och åtgärder kommer att arbetas med under hösten.
15 juli 2017
Forts. uppföljning av aktiviteter 2013
Införande av jämställdhetsintegrerad budget Införandet av jämställdhetsintegrerad budget är
genomfört. Förvaltningen har genomfört. introduktionstillfällen för samtliga chefer. Antal
skrivningar på strategisk nivå har ökat då det finns med i samtliga mål som berörs av detta. På
operativ nivå har nivån ökat något men mycket arbete återstår.
Bemanningsoptimering Se separat redovisning av bemanningsoptimering.
Undersökning av chefers möjlighet till ett hälsofrämjande ledarskap samt åtgärder Resultat i
separat redovisning. Åtgärder utifrån kartläggningen påbörjas under hösten 2013.
Tillsätta rekryteringsspecialist Rekryteringsspecialister tillsatta, startar arbete hösten 2013
Åtgärder i löneöversyn I årets löneöversyn har särskilda satsningar gjorts på grupperna
sjuksköterskor, socialsekreterare och förskollärare. Förvaltningen kommer även att satsa på
generella nivåhöjningar inom Kommunals avtalsområde, främst gällande vård och omsorg.
Undersöka möjligheter att kartlägga ojämlika löner utifrån etnicitet Kommunikation med
Stadsledningskontoret har skett, dock utan resultat.
Sprida folder om föräldraledighet Foldern har informerats om på chefsmöte samt i förvaltningens
chefsbrev. Foldern finns i verksamhetshandboken på intranätet
15 juli 2017
Mål
1: Arbetsförhållande i verksamheterna ska vara inkluderande och passa alla oavsett kön, religion eller
annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell
läggning, funktionsnedsättning eller ålder.
2: Östra Göteborg ska ha hälsofrämjande arbetsplatser
3: Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka
4: Samtliga anställda inom förskola och skola ska ges kompetensutveckling vad avser HBTQkunskap.
5: Samtliga anställda ska kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap
6: Kränkande särbehandling eller trakasserier ska inte förekomma i förvaltningen
7: Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden ska öka. Delmål:
Mångfald i rekrytering
8: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska
Fet text innebär att mål och
uppdrag kommer från
Kommunfullmäktiges budget.
Fet och kursiverad innebär att
målet kommer från
Stadsdelsnämnden.
15 juli 2017
Uppdrag
Uppdrag 1: Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla
diskrimineringsgrunder. Arbetet ska ske på enhetsnivå och gälla ur såväl personal- som
invånarperspektiv.
Uppdrag 2: En kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram i varje nämnd och
bolag
Uppdrag3: Under 2014 ska all personal inom hemtjänsten erbjudas arbetskläder.
Uppdrag 4: Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster.
Uppdrag 5: Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå.
Uppdrag 6: Av den arbetade tiden i Göteborgs stad ska max 5 procent utföras av timanställd
personal. Gäller för mandatperioden.
Fet text innebär att mål och
uppdrag kommer från
Kommunfullmäktiges budget.
Fet och kursiverad innebär att
målet kommer från
Stadsdelsnämnden.
15 juli 2017
Aktiviteter
Mål 1 och 2
Åtgärder utifrån kartläggning om chefers möjlighet till ett hälsofrämjande ledarskap
Förvaltningen kartlägger under hösten 2013 medarbetares förutsättningar för hälsofrämjande medarbetarskap
i sektor ÄO-HS.
Mål 3, Uppdrag 2
Mäta rehabiliteringsinsatser utifrån kön
En fördjupad kartläggning av korttidsfrånvaron sker under 2013-2014.
Granskning av ojämställd övertidsrapportering
En fördjupad kartläggning och arbete med åtgärder av ojämställd övertidsrapportering pågår.
Mål 4
Arbete med normkritiskt perspektiv inom sektor Utbildning
Mål 2 och 5
Se över möjligheten att kombinera chefsskap och föräldraskap
Chefers förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap aktualiserar frågan om möjligheten att kombinera
chefsskap och föräldraskap under 2014.
Mål 1,3 och 7, Uppdrag 5
Jämställdhetsintegrerad rekryteringsprocess
Rekryteringsspecialister är tillsatta och kommer att arbeta med att öka professionaliseringen av
rekryteringsprocessen samt att jämställdhetssäkra rekryteringsprocessen under 2014.
15 juli 2017
Forts. aktiviteter
Mål 8
Åtgärder i löneöversyn
Samtliga mål
Avslutningssamtal med chefer kommer att införas under hösten 2013 och dessa kan möjligen
framledes ge
svar på frågan varför utrikes födda chefer minskar.
Uppdrag 1:
Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla
diskrimineringsgrunder.
Arbetet ska ske på enhetsnivå och gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv.
Uppdrag 3
Arbete med att erbjuda all personal inom hemtjänsten arbetskläder.
Uppdrag 4 och 6
Bemanningsoptimering
Förvaltningen har påbörjat arbete med bemanningsoptimering inom Äldreomsorgen och
Funktionshinder
vilket fortgår och senare ska utökas till övriga verksamheter inom de närmsta åren.
15 juli 2017
Synpunkter eller idéer?
• Kontakta
[email protected]
15 juli 2017
Download