Vad är ett frihandelsavtal?

advertisement
Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter
Anamaria Deliu
24 januari 2014, Stockholm
Det ska handla om…
• Varför förhandlar EU frihandelsavtal (FTA)?
• Vad innehåller ett frihandelsavtal?
• Förhandlingsprocessen
• Hur ser läget ut?
• Hur kan företag bidra/påverka och använda FTA?
Vad är ett frihandelsavtal?
• etablerar ett frihandelsområde
• liberaliserar i stort sett all handel mellan parterna
• varuhandel, tjänstehandel och investeringar
Varför förhandlar EU frihandelsavtal?
• öppna upp nya marknader
90% av ekonomisk tillväxt – utanför Europa
• göra handeln enklare, snabbare och mer förutsägbar
• öka investeringsmöjligheterna
• gå längre än WTO
Vad innehåller ett frihandelsavtal?
• stort antal aspekter:
 tullar (dock ursprungsregler)
 icke-tariffära handelshinder (TBT, SPS, handelsprocedurer)
 tjänster och etableringar/investeringar
 immaterialrätt/GIs
 offentlig upphandling
 konkurrens
 hållbar utveckling
• transparens och dialog
Förhandlingsprocessen
Innan
• offentlig
konsultation
• konsekvensanalys
• EU-rådet ger
Under
Efter
• förhandlingsrundor
• juridisk granskning
• löpande dialog
mellan
Kommissionen och
medlemsstaterna
• parafering
• översättning
• undertecknande
• godkännande
mandat till
• provisoriskt
tillämpning
Kommissionen
• ratificering
• ikraftträdandet
Hur ser läget ut?
I kraft
Sydkorea
Peru/Colombia
Centralamerika
Färdigförhandlade
Kanada
Moldavien
Georgien
Singapore
Ukraina
Armenien
EU
EEA
I kraft
Inte i kraft
Pågår
Kommande
Äldre
Kina
Förhandlingar pågår
USA
Japan
Indien
Vietnam
Malaysia
Thailand
MERCOSUR
Ecuador
Marocko
EPA
GCC
Kina (investeringsavtal)
Frihandelsavtal mellan EU
och Peru/Colombia samt Centralamerika (CA)
Vägen till tillämpning
2007
2009
Centralamerika
förhandlingar
börjar
2010
2012
Förhandlingar
avslutas
Peru/Colombia
förhandlingar
börjar
Nu: provisorisk tillämpning
2013
Träder i kraft
Underteckning
Varuhandeln
• gradvis liberalisering upp till 10 år (Peru/Colombia) och 15 år (CA)
• handeln med industrivaror är 100% tullfri
• asymmetriskt - EU öppnar upp marknaden snabbare
 99% i början – 100% efter 3 år (industrivaror)
• efter 5 år – ny diskussion
Möjligheter till ökad export av industrivaror
Peru/Colombia
• gödselmedel
• vissa pappersprodukter
• förpackningsmaskiner
• medicinsk utrustning
tullfritt
• byggmaskiner
• kemiska produkter
• ITA produkter
• motorfordon (personbilar och lastbilar) – varierar – 0-10 år
Möjligheter till ökad export av industrivaror
Centralamerika
• Kemikalier: 71% vid ikraftträdande, 100% efter 10 år
• ITA: 88% vid ikraftträdande, 100% efter 10 år
• Maskiner: 75% vid ikraftträdande, 100% efter 15 år
Jordbruksvaror
Import till Sverige/EU:
• frukter och grönsaker, vin och sprit, kryddor och tobak – tullfritt
• bananer
• socker
gradvis liberalisering
Export från Sverige/EU:
• vodka – tullfritt (Peru), efter 10 år (Colombia/CA)
• mejeriprodukter
• bearbetade köttprodukter (gris) – tullfri kvot (CA), övergång 5-7 år
(Peru/Colombia)
• vin och olivolja - tullfritt
Förenklingar som gynnar handeln
Regulativa aspekter - tekniska föreskrifter, standarder, bedömning
av överensstämmelse
ökat samarbete – förbättra systemet
t. ex: bedömning av överensstämmelse (Peru/Colombia)
t. ex: märkningskrav – kläder och skor
Tullprocedurer
moderna och icke-diskriminerande
fri rörlighet för EU varor mellan CA länder
enstaka betalningar av tullavgifter - nytt system efter 2 år
Tjänstehandel
Peru/Colombia
• bred täckning – WTO+ åtaganden – nationell behandling
• fritt för etablering i alla sektorer – tjänster och icke-tjänster
• tillfällig personrörlighet
• telekom, transport, finansiella, distribution, miljö, yrkesmässiga
Centralamerika
• bred täckning – samma åtaganden som till andra FTA-partners
Tillåtet att leverera tjänster via internet – intressant för SMEs
Offentlig upphandling
• WTO Government Procurement Agreement
• fullt marknadstillträde till Peru/Colombia – alla varor och tjänster,
inklusive byggnation
• mindre åtagande från CA länder
Frihandelsavtal mellan EU och Kanada
Kort om CETA
• ca 98% av all handel mellan EU och Kanada – tullfritt från början
• liberalisering av tjänstehandeln – finansiella tjänster, telekom,
transport och energi
• förbättrat skydd för immateriella rättigheter
• offentlig upphandling – tillträde på alla statliga nivåer
Hur kan företag använda frihandelsavtal?
• nya export marknader
• nya leverantörer
• för att skaffa sig konkurrensfördelar
Informationskällor
• Kommerskollegium – www.kommers.se
• Market Access Database – http://madb.europa.eu/
• EU-kommissionens webbsida – DG Trade: http://ec.europa.eu/trade/
Vår utmaning
• att få input från företag/ näringslivet
• kontakta gärna oss för att berätta om handelshinder, intressen på
andra marknader
• vi tar gärna synpunkter och idéer om att sprida information om
frihandelsavtal
Tack!
Annika Widell
[email protected]
08-690 48 44
Anna Folkesson
[email protected]
08-690 49 13
Anamaria Deliu
[email protected]
08-690 48 07
Download