Teknik

advertisement
Teknik
Lego WeDo tema
Syfte
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar.
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Centralt innehåll
Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används
för att uppnå en viss funktion.
Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
Kunskapskrav
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ
som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där
intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska
lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Bedömning
Bedömningen kommer att ske fortlöpande i undervisningen samt utifrån elevens
dokumentationer.
Eleven förmåga att kunna:
- genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att
prova sig fram utifrån sina idéer och hitta lösningar.
- formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt i processen.
- göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där
intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
- föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars
fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
- förstå och använda några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala
om tekniska lösningar
Konkretisering och undervisning
Du kommer tillsammans i grupp och par arbeta med Lego Wedo materialet.
Du kommer att få:
-arbeta med dator och lego.få följa insruktioner , bygga och programmera.
-samtala och reflektera tillsammans med andra omkring de olika uppgifterna.
-arbeta med några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om
tekniska lösningar
-göra dokumentationer omkring ert arbete i en egen bok genom att skriva, rita och
ta bilder med digitalkamera som sedan skrivs ut och klistras in i boken.
Download