Pedagogisk Planering

advertisement
Pedagogisk Planering
Olaus Petriskolan
Biologisk mångfald
Termin:
Ht år 7
Biologi
Inledning På de här avsnittet ska vi titta på hur man kan dela in djuren och växterna i olika grupper. Växterna har stor
betydelse för vår luft genom fotosyntesen. Vad gäller djuren så finns det mer än en miljon kända djurarter på
jorden. Vi kommer också att arbeta med etologi, ekologi, fotosyntes och förbränning.
Tolkade och konkretiserade mål Du ska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
veta att djuren delas upp i två huvudgrupper, ryggradsdjur och ryggradslösa djur
känna till några av de undergrupper djuren delas upp i och några djur i respektive grupp
kunna leta fakta om ett djur och beskriva djuret
veta skillnaden mellan sporväxter och fröväxter och känna till några växter från båda grupperna
kunna räkna upp några av blommans delar
känna till lite om blommornas befruktning
veta vad bakterier och virus är
känna till vad svampar och lavar är för något och veta vilken nytta man kan ha av svampar
kunna använda ett mikroskop och känna till dess delar
kunna beskriva växternas fotosyntes
veta att all materia rör sig i kretslopp
ha kunskap om medfödda och inlärda beteenden hos djur
ha kunskap om hur djur signalerar
veta att växternas byggmaterial finns i luften
Undervisning • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk
mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan
populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller
globala ekosystem.
Du kommer att få arbeta med texten i boken och göra uppgifter i grupp med andra. Du får också lära dig att
använda ett mikroskop och vi tittar på hur saker se rut i mikroskop.
Bedömning Jag bedömer dig kontinuerligt på lektionerna både hur du deltar i lektionerna och hur du arbetar praktisk samt
vad du visar på skriftliga uppgifter eller prov. Jag bedömer hur du kan diskutera både i helklass och i grupper.
Visa kunskaper Du visar dina kunskaper kontinuerligt under lektionerna genom att vara aktiv både muntligt och skriftligt och
att kunna samarbeta i grupp.
Jonsson, Håkan 2011-09-16
Utskriven 2013-08-23
Pedagogisk Planering
Olaus Petriskolan
Biologisk mångfald
Termin:
Ht år 7
Biologi
Läro- och kursplanemål • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken
betydelse kunskaper
om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Kunskapskrav för betyget E: Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för
att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det
genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och
teorier.
Kunskapskrav för betyget C: Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för
att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att
förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller
och teorier.
Kunskapskrav för betyget A: Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa
välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det
genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av
biologins begrepp, modeller och teorier.
Jonsson, Håkan 2011-09-16
Utskriven 2013-08-23
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards