kommunstyrelsen - Kumlinge skolas

advertisement
Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
§ Nr
Datum
Sida
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
42-54
07.05.2008
1
Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:
Beslutande:
19.30-21.30
Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli
Ordinarie:
Ersättare i kallelseordning:
Sören Henriksson
Ulla-Karin Newton
Leif Lindén
Marie Hanström, ordförande
Ingrid Nygård, viceordf.
Agneta Enqvist
Kurt Englund
Torbjörn Engman
Kjäll Törnroos
Eva-Lotta Kastilan
Pia Strandberg, föredragande för kulturärenden
Satu Numminen, näringslivsnämndens sekreterare
Gunilla Henriksson, kommunstyrelse ordförande
Jim Eriksson, kommundirektör
Underskrifter:
Mia Hanström
Ordförande
Justering, Kumlinge den
Kjäll Törnroos
Protokolljusterare
Satu Numminen
Protokollförare
/
2008
Torbjörn Engman
Protokolljusterare
Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge by, onsdagen den 14.05.2008,
under kontorstid kl. 9-12, 13-15.
Intygar, tjänsteställning:
Marianne Eklund
Byråsekreterare
Protokolljusterarnas signaturer
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§ Nr
Näringslivsnämnden
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
42-44
Datum
Sida
07.05.2008
2
07.05.2008
§ 42 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Ordförande Mia Hanström läste upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall vara
antecknat sammanträdesplats och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas. De
närvarande antecknades i närvarolistan.
Beslut
Ordförande konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
----------------§ 43 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Två ledamöter utses att justera sammanträdets protokoll innan det datum då det är
framlagt till påseende.
Förslag
Ledamöterna Kjäll Törnroos och Torbjörn Engman föreslås till protokolljusterare.
Förslaget vann understöd.
Beslut
Ledamöterna Kjäll Törnroos och Torbjörn Engman utsågs att justera protokollet över
sammanträdet.
----------------§ 44 - FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Ordförande Mia Hanström läste upp föredragningslistan.
Förslag
Ordförande Hanström föreslår att i föredragningslistan görs följande tillägg:
§ 50 – ÖVRIGT ÄRENDE – NÄRINGSLIV - SOMMARTRÄFFEN 2008
§ 51 – ÖVRIGT ÄRENDE – NÄRINGSLIV - KOLLEKTIVTRAFIK I KUMLINGE 1.6-31.12.2008
§ 52 – ÖVRIGT ÄRENDE – NÄRINGSLIV - OSNÄS-INFOKONTOR 2008
§ 53 – ÖVRIGT ÄRENDE – NÄRINGSLIV - KÖPCENTRUMAKTIVITET
Förslaget vann understöd.
Vidare föreslår Hanström att § 47 och § 48 behandlas först med motivering att
sekreteraren för kulturarbetsgruppen Pia Strandberg bör vara med behandlingen av
dessa ärenden.
Ledamot Torbjörn Engman föreslår att i föredragningslistan görs följande tillägg:
§ 54 – ÖVRIGT ÄRENDE – KONTINUERLIG INFORMATION OM PROJEKTET KUMLINGE DVD
Förslaget vann understöd.
Beslut
Enligt förslagen ovan.
-------------------------------Protokolljusterarnas signaturer
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
47
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
07.05.2008
Sida
3
§ 47 NÄRINGSLIV – KUMLINGESLAGET 200 ÅR
Ordförande Mia Hanström redogjorde för ärendet.
Nämnden har i sin budget för uppgiftsområdet Främjande av näringslivet reserverat 2500
€ med följande beskrivning:
Nämnden planerar att initiera till ett större förenings- och kommunövergripande projekt
med anledning av händelserna på Kumlinge åren 1808-09. Ekonomiskt stöd söks
tillsammans med föreningslivet för att uppmärksamma Kumlinges lokalhistoria samt för
att ta fram ett samlat material för marknadsföring och undervisning av den samma. I
budgeten reserveras 2500 € för detta projekt som kommunens egen finansiering, därtill
söks extern finansiering.
Diskussion
Nämndens verkställande sekreterare Satu Numminen upplyste nämnden om att firande
av händelserna under åren 1808-09 kommer i närregionerna Finland och Sverige samt
på Åland att ske 2009, alltså inte innevarande år.
Ledamot Ulla-Karin Newton påminde nämnden om att rätt mycket är redan gjort på
Kumlinge kring Kumlingeslaget, bl.a. har en pjäs skrivits och teater spelats under tidigare
år.
Ledamot Torbjörn Engman upplyste nämnden om att ett flertal lokala föreningar har gått
samman kring firande av Forneldarnas natt i augusti 2008.
Förslag
Ordförande Mia Hanström föreslår att ett möte arrangeras i början av juni för föreningar,
sammanslutningar och privat personer som är intresserade av att i samarbete lyfta fram
bygdens historia under nästa år. Kulturarbetsgruppens sekreterare Pia Strandberg kallar
föreningarna och andra intresserade på möte.
Ledamot Torbjörn Engman understödde förslaget.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
---------------------
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
Protokolljusterarnas signaturer
48
07.05.2008
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
4
§ 48 – NÄRINGSLIV – NATUR- OCH KULTURRUM
Ordförande Mia Hanström redogjorde för ärendet.
Nämnden har i sin budget för uppgiftsområdet Främjande av näringslivet reserverat 1500
€ med följande beskrivning:
Nämnden planerar en förprojektering av ett natur- och kulturrum.
Ett sådant rum/hus är ett ställe där man kan visa upp Kumlinges historia (kartor,
miniatyrer, foton mm.), natur (foton, bergarter mm.) samt livet idag. Förutom denna
”utställning” skall i huset finnas plats för kulturella aktiviteter ss. en liten konsert.
Huset/rummet skall sommartid besökas av turister som vill lära sig mer om Kumlinge
(jämför tex. med Skärgårdscentrum Korpoström, www.skargardscentret.fi)
Diskussion
Ledamot Torbjörn Engman berättade att det i Iniö finns ett gott exempel på ett
motsvarande hus.
Förslag
Ordförande Mia Hanström föreslår att näringslivsnämndens verkställande sekreterare
Satu Numminen ges i uppdrag att besöka några motsvarande hus / lösningar i
närregionen och att sedan sammanställa en presentation om dessa hus samt om
ekonomin kring dem. Vidare kan sekreteraren leta upp några exempel på Internet.
Arbetet räknas ta max. 20 timmar och skall presenteras i början av hösten.
Ledamot Ulla-Karin Newton föreslår att presentationen hålls öppen även för andra än
nämndens ledamöter. Enligt sekreteraren kan nämnden samtidigt dessutom passa på att
fånga in idéer av allmänheten inför budgetarbetet 2009.
Ledamot Torbjörn Engman understödde förslagen ovan.
Beslut
Enligt förslagen ovan.
----------------------
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
Protokolljusterarnas signaturer
45
07.05.2008
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
5
§ 45 – NÄRINGSLIV – TURISTINFORMATION 2008
Ordförande Mia Hanström redogjorde för ärendet.
Näringsnämnden har under senaste åren köpt tjänster av Posten på Åland för
turistinformation på Kumlinge för tiden 1.6-31.8. Postkontoret i Kumlinge by har
handhaft turistinformation i sina lokaler under kontorets öppethållningstider. I avtalet
ingår både tillhandahållande av broschyrer och muntlig information.
Posten på Åland är villig att sälja samma tjänst till kommunen även i år, priset är 800 €
(tidigare 750 €).
Diskussion
Förslag
Ordförande Mia Hanström föreslår att näringslivsnämnden köper tjänster för
turistinformation i Kumlinge under sommaren 2008 av Posten på Åland enligt ovannämnd
koncept.
Ledamot Ingrid Nygård understödde förslaget.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
----------------------
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
Protokolljusterarnas signaturer
46
07.05.2008
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
6
§ 46 – KOMMUNENS TURISTBROSCHYR 2008-09
Ordförande Mia Hanström redogjorde för ärendet.
Nämndens verkställande sekreterare Satu Numminen har utarbetat ett förslag till
turistisk broschyr. Ledamöterna bekantade sig med förslaget.
Diskussion
Förslag
Efter diskussion och omröstning om framsidans utformning föreslår ordförande Mia
Hanström att utkastet godkänns med följande ändringar
- kommunvapnet läggs till på första sidan
- rubriken ”Kumlinge” skall stå överst på sidan, därefter byarnas namn
- om möjligt byts ett tidigare i broschyrer använt fotografi till ett nytt
Broschyren trycks på Mariehamns Tryckeri som har den tidigare lay outen i behåll sedan
tidigare tryck.
En enhällig nämnd understödde förslaget.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
----------------------
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
Protokolljusterarnas signaturer
49
07.05.2008
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
7
§ 49 – ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
-
-
Sida
LR/trafikavdelningen har sänt ett brev till kommunen där man efterfrågar idéer för
ökning av användandet av kollektivtrafiken. Brevet antecknas till kännedom.
Trafikarbetsgruppen behandlar ärendet på sitt möte. Idéer / kommentarer skall
ställas till LR/trafikavdelningen senast 1.10.2008.
Skärgårdsskjutsen: ungdomsföreningen SKUNK r.f. har tillsammans med
Högskolan på Ålands NIM projekt tagit fram en webb- och mobiltelefonbaserad
samåkningservice som allmänheten under maj månad kan bekanta sig med.
Föreningen hoppas att hitta finansiering för driften för att sen under hösten sätt
igång servicen mera kan läsas på ww.skunk.ax
§ 50 – ÖVRIGT ÄRENDE – SOMMARTRÄFFEN 2008
Ordförande Mia Hanström redogjorde för ärendet.
Nämnden ordnar årligen en Sommarträff där sommarkumlingebor och kommuninvånare
har möjlighet att träffas och ställa frågor angående kommunens verksamhet.
Diskussion
Förslag
Ordförande Mia Hanström föreslår att Sommarträffen arrangeras på en
vardagseftermiddag under vecka 29.
Till program på träffen föreslår Hanström
- presentation av fiberprojektet, någon från projektgruppen bör medverka för att
berätta och svara på frågor
- presentation av planerna för planerat bostadsområde vid Marskill / Kastören
- presentation av näringslivsnämndens verksamhet, bl.a. projektet Kumlinge i
media 2007
- presentation av smart board som införskaffats till Kumlinge skola
- möjlighet att ställa frågor om andra aktuella ärenden
- uppträdande med ett par låtar av Johan Henriksson
Vidare föreslår Hanström att nämndens sekreterare koordinerar det praktiska kring
träffen samt vidtalar personer som skall medverka.
På träffen serveras traditionsenligt eftermiddagskaffe med fika.
En enhällig nämnd understöder förslaget.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
----------------------
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
Protokolljusterarnas signaturer
51
07.05.2008
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
§ 51 – ÖVRIGT ÄRENDE - NÄRINGSLIV – KOLLEKTIVTRAFIK I KUMLINGE
1.6-31.12.2008
8
Ordförande Mia Hanström redogjorde för ärendet.
Kollektivtrafiken i Kumlinge och Seglinge sköts av Lindéns Taxi. Nämnden har avtal till
31.5.2008. Kollektivtrafiken körs till de flesta ankomster och avgångar av färjorna vid
norra färjefästet i Kumlinge och Snäckö färjefästet mot beställning senast dagen innan
kl. 21.00. Trafikidkare Leif Lindén är villig att fortsätta enligt samma turlista och samma
koncept till årets slut.
Diskussion
Förslag
Ordförande Mia Hanström föreslår att nämnden tecknar avtal med Lindéns Taxi till årets
slut enligt ovanstående koncept. I turlistan görs ändringar när turlistan för färjorna
ändras till vinterturlista.
Ledamot Ulla-Karin Newton understödde förslaget.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
----------------------
Protokolljusterarnas signaturer
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
52
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
07.05.2008
9
§ 52 – ÖVRIGT ÄRENDE - NÄRINGSLIV – OSNÄS-INFOKONTOR 2008
Ordförande Mia Hanström redogjorde för ärendet. LR/trafikavdelningen är intresserad av
att i samarbete med ÅTF, Brändö, Kumlinge och Vårdö återuppliva konceptet Osnäsinfokontor efter pausen under år 2007. Budgeten för kontoret 2008 är 11 000 €, varav
LR betalar 5000 €, ÅTF 1500 €, Brändö kommun 3000 €, Kumlinge kommun 750 € och
Vårdö kommun 750 €. Näringslivsnämnden har inte budgeterat för ändamålet eftersom
det i höstas inte fanns några löften om fortsatt verksamhet i Osnäs-infokontoret.
Diskussion
Förslag
Ordförande Mia Hanström föreslår att Kumlinge kommun är med i samarbetet kring
Osnäs-infokontoret.
Hanström föreslår att nämnden äskar om tilläggsbudget 750 € för ändamålet, konto NN
06: 00 44 51.
Ledamot Ulla-Karin Newton understöder förslaget.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
----------------------
Protokolljusterarnas signaturer
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
53
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
07.05.2008
10
§ 53 – ÖVRIGT ÄRENDE – NÄRINGSLIV – KÖPCENTRUMAKTIVITET
Ordförande Mia Hanström redogjorde för ärendet.
Nämnden har budgeterat för en köpcentrumsaktivitet under våren 2008.
Köpcentrumsaktivitet går ut på att synas med personal och broschyrer under en dag på
något lämpligt ställe i närregionen, ss. på ett köpcentrum. Målsättningen är att locka
turister till Kumlinge under kommande sommaren.
Nämndens sekreterare Satu Numminen presenterade ett förslag till genomförande av en
köpcentrumsaktivitet.
Sekreteraren har varit i kontakt med ledningen för köpcentret Mylly i Reso som ställer sig
positiv till genomförande av en marknadsföringskampanj. På Mylly finns det möjlighet att
hyra en infodisk för 250 € / dag.
Vidare har sekreteraren varit i kontakt med John Wrede / Brändö kommun om eventuellt
samarbete kring deltagande. Wrede har lovat att Brändö kommun deltar i kostnaderna
med 200 €. Brändö kommun har möjlighet att sända förutom material även en personell
resurs till Mylly.
Torsdagen den 17.5.2008 passar för alla inblandade parter.
Förslag
Ordförande Mia Hanström föreslår att sekreteraren ges i uppdrag att genomföra
marknadsföringen av Kumlinge som turistdestination enligt ovan presenterad koncept
kallad köpcentrumsaktivitet. Kommunens turistföretagare kan sända med sitt
marknadsföringsmaterial.
Ledamot Ulla-Karin Newton understödde förslaget.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
----------------------
Protokolljusterarnas signaturer
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
54
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
07.05.2008
11
§ 54 – ÖVRIGT ÄRENDE – NÄRINGSLIV
- KONTINUERLIG INFORMATION OM PROJEKTET KUMLINGE DVD
Ledamot Torbjörn Engman redogjorde för ärendet.
Näringslivsnämnden har beställt en Kumlinge DVD av Inbreed Film / Johan Karrento. För
att kommunen på bästa möjliga sätt skall kunna vara delaktig i processen bör dels
Karrento under arbetets gång få feedback och kommentarer av nämndens ledamöter,
och dels bör nämndens ledamöter kontinuerligt hålla sig uppdaterade om projektets
framskridning för att ha möjlighet att påverka slutprodukten. Information om projektet
bör ställas till nämnden vid varje möte.
Diskussion
Förslag
Ordförande Mia Hanström föreslår att nämndens sekreterare Satu Numminen utrycker
nämndens önskan om att vara delaktig och hållen up-to-date i processen till DVDproducent Johan Karrento. Nämnden vill ha kontinuerlig information om projektets gång
och möjlighet att påverka innehållet i DVD:n i god tid innan slutprodukten levereras.
Nämnden kan hållas uppdaterad med information under sommaren per e-mail via
sekreteraren. Sedan skall synpunkter och kommentarer samlas till protokollet vid
nämndens första möte efter sommaren.
Ledamot Agneta Enqvist understödde förslaget.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
---------------------Ordförande avslutade mötet kl. 20.50. Därefter följde en informell diskussion
om framtidsplaner.
Protokolljusterarnas signaturer
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
Sida
12
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
Protokolljusterarnas signaturer
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
13
__________________________________________________________________
BESVÄRSANVISNING
Anvisningar om rättelseyrkande
Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd eller en
myndighet som lyder under den kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i
beslutet får inte sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande skall framställas till det organ
som fattat beslutet. Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från
dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Rättelseyrkandet skall undertecknas och hemkommun och postadress uppges.
Det skall tillställas den berörda myndigheten under adress:
Kumlinge kommun
22820 Kumlinge
eller inlämnas för diarieföring på kommunkansliet.
Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast
gäller beredning eller verkställighet. (KomL 112§)
Förvaltningsbesvär
Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En
part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte
något annat påvisas. Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas
till besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar
ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka
ändring yrkas
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall
underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress.
Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas:
1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när
besvärs-tiden har börjat, samt
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om
dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten,
Ålands förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 Mariehamn.
Protokolljusterarnas signaturer
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
14
Protokolljusterarnas signaturer
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Kumlinge kommun
Organ
§ Nr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Sida
15
Protokolljusterarnas signaturer
Protokollet framlagt
till påseende
Utdragets riktighet bestyrker
Download