TEMP-delprojekt 2006

advertisement
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
2006-05-31
23 (36)
Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15-15.30
Plats och tid :
Gösta Gustavsson (c) ordförande
Anita Jonasson Kroon (m)
Behzad Koucheki (s)
Monica Sjösten (s)
Sverker Borell (s)
Carin Lundén (m)
Berit K-Lehnér (kd)
Beslutande
Övriga deltagande
Helena Kock Åström
Inger Karlsson
Louise Hedblom, sekreterare
Jan Hallendorff, § 21
Åke Ståhlspets, § 21-23
Teodor Hovenberg, § 21-26
Utses att justera
Behzad Koucheki
Underskrifter
Sekreterare
.......................................................
Louise Hedblom
Ordförande
.......................................................
Gösta Gustavsson
Justerande
.......................................................
Behzad Koucheki
Paragrafer
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Kommittén för miljö och folkhälsa
Sammanträdesdatum
2006-05-31
Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Datum för anslags nedtagande
Kommunledningskontoret
............................................................
21-33
24Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 21
2006-05-31
24 (36)
Dnr Ks 2005.0647
Den politiska omorganisationen
INFORMATION
Jan Hallendorff, Kompetensgrupp Utveckling – hållbarhet, informerar om den
politiska omorganisationen, som ska gälla från den 1 januari 2007.
Under 2005 enades företrädare för samtliga partier, representerade i
kommunfullmäktige om direktiv för översyn av den politiska organisationen inför
mandatperioden 2007 – 2010. Kommunstyrelsens planeringsutskott gav i september
2005 kommundirektören uppdraget att leda detta översynsarbete.
Bland annat föreslog Kommunstyrelsen 30 maj att gälla från den 1 januari 2007
 Kommunfullmäktiges mål och utvärderingsutskott avvecklas
 Kommunfullmäktiges ordförande ges ett förtydligat ansvar för de
övergripande demokratifrågorna
 tydliggöra Kommunstyrelsens planeringsutskott uppdrag att svara för samordning av övergripande fysisk och social planering samt andra infrastrukturella frågor, att vara budgetberedning och ansvara för ledning och samordning
av övergripande ekonomisk planering för kommunen, att bevaka kommunens
koncernfrågor och bolagsverksamhet samt övergripande policy- och strategi
 tydliggöra Kommunstyrelsens personalutskott uppdrag att svara för frågor
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, att vara kommunens lönemyndighet, att samordna mångfalds- och
jämställdhetspolitiken och nämndövergripande frågor inom sysselsättningspolitiken samt personalstrategiska frågor inklusive övergripande mål för
personal
 Kommunstyrelsens två hållbarhetskommittéerna ersätts med ett
hållbarhetsutskott
 avveckla Produktionsstyrelsen och Konsultstyrelsen
 inrätta en Utförarstyrelse med ansvar för den verksamhet och service som kan
konkurrensupphandlas
 all kommunal verksamhet organiseras under två anställningsmyndigheter:
Kommunstyrelsen respektive Utförarstyrelsen
Det är kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet. Översynen av
förvaltningsorganisationen fortsätter.
BESLUT
Kommittén för miljö och folkhälsa beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
24
25Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 22
2006-05-31
25 (36)
Dnr Ks 2003.0927
TEMP-delprojekt 2006
ÄRENDE
TEMP är ett folkbildnings- och informationsprojekt som ingår i Linköpings
kommuns klimatinvesteringsprogram, 2004-2006. Den huvudsakliga verksamheten
utförs, på uppdrag av kommunstyrelsen, av Informationskontoret, Produktionen.
Åtgärden är ett samverkansprojekt mellan fyra parter, Linköpings kommun, Tekniska
Verken i Linköping AB, Vägverket Region Sydöst och AB Östgötatrafiken. För
Linköpings kommuns räkning deltar fyra nämnder, kommunstyrelsen, byggnämnden,
kollektivtrafiknämnden samt teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. TEMP har ett
övergripande informationsansvar för samtliga åtgärder som ingår i programmet samt
ansvarar för att genomföra delprojekt som förstärker programmets övergripande
inriktning – att minska utsläppen av växthusgaser!
Under 2006, åtgärdens sista år, planeras en rad stora delprojekt för att förstärka de
fysiska åtgärder som ingår i klimatinvesteringsprogrammet, informera om pågående
och genomförda åtgärder inom Linköpings kommuns investeringsprogram samt att
informera och kommunicera klimatfrågan både kommuninternt och externt. Några av
delprojekten är:




Idéer blir verklighet – Biogas i Linköping
Klimatvecka 18-24 september
Miljöalmanacka 2007
Miljökampanj i media
BESLUT
Kommittén för miljö och folkhälsa beslutar
att tillstyrka att delprojekten:
 Idéer blir verklighet – Biogas i Linköping
 Klimatvecka
 Miljöalmanacka
 Miljökampanj i media
genomförs inom ramen för TEMP under 2006.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
25
26Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 23
2006-05-31
26 (36)
Dnr Ks 2006.0008
Information från Hållbarhetsgruppen, Informationskontoret
INFORMATION
Teodor Hovenberg och Åke Ståhlspets informerar om aktiviteter inom
Hållbarhetsgruppen, Informationskontoret.
Agenda 21-kontoret har påbörjat förberedelser inför Agenda 21-jakten som kommer
att genomför i oktober.
Agenda 21-kontoret har medverkat vid LRF:s aktivitetsdag, på Halshöga, riktad till
mellanstadieelever. Omkring 500 elever deltog i aktiviteterna.
Vid Kanaldagen i Berg den 28 maj deltog TEMP-kontoret. TEMP anordnade
tipspromenad, aktiviteter för barn och informerade om klimatförändringar.
I den pågående kampanjen i Linköping ”Cykla till jobbet”, som anordnas av TEMP,
deltar omkring 5 000 personer.
När det gäller handlingsplan för hållbar utveckling i Linköpings stadsdelar har avtal
träffats med Stångåstaden om samverkan för stadsdelsutveckling i Ryd. Stångåstaden
kommer att ha rollen som utförare i arbetet.
BESLUT
Kommittén för miljö och folkhälsa beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
26
27Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 24
2006-05-31
27 (36)
Dnr Ks 2006.0008
Nationella strategin för hållbar utveckling
INFORMATION
Helena Kock Åström informerar om regeringens skrivelse 2005/06:126 Strategiska
utmaningar – en vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling.
Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Skrivelsen är en
vidareutveckling av den svenska strategin för hållbar utveckling som presenterades
2004. Strategin omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska,
den sociala och den miljömässiga.
Strategin tar sin utgångspunkt i en vision för hållbar utveckling i ett längre
tidsperspektiv. Det globala arbetet för hållbar utveckling i bl.a. FN behandlas liksom
EU:s strategi för hållbar utveckling.
I skrivelsen presenterar regeringen en uppsättning indikatorer för hållbar utveckling,
varav tolv valts ut som huvudindikatorer.
Vidare lyfter regeringen fram fyra strategiska utmaningar som kommer att stå i fokus
under den kommande mandatperioden:
 Bygga samhället hållbart
 Stimulera en god hälsa på lika villkor
 Möta den demografiska utmaningen
 Främja en hållbar tillväxt
BESLUT
Kommittén för miljö och folkhälsa beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
27
28Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 25
2006-05-31
28 (36)
Dnr Ks 2006.0008
Nationell klimatstrategi
INFORMATION
Helena Kock Åström informerar om regeringens skrivelse 2005/06:172 Nationell
klimatpolitik i global samverkan.
I propositionen föreslås att klimatmålet enligt 2002 års klimatpolitiska beslut ligger
fast. Detta innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser skall som ett medelvärde
för perioden 2008-2012 vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990.
Regeringen gör bedömningen att utsläppen för Sverige för år 2020 bör vara 25
procent lägre än utsläppen år 1990. Målet följs fortlöpande upp vid kontrollstationer
minst vart femte år med början 2008. Regeringen anser också att miljökvalitetsmålet
”Begränsad klimatpåverkan” bör kompletteras med ett temperaturmål om en
maximal global genomsnittlig uppvärmning med två grader Celsius.
En samman hållen klimat- och energipolitik bör utvecklas. Förutsättningar bör
skapas för att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen för transporter och
uppvärmning till 2020.
BESLUT
Kommittén för miljö och folkhälsa beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
28
29Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 26
2006-05-31
29 (36)
Dnr Ks 2006.0008
Regeringens skrivelse - Ekologisk produktion och konsumtion
INFORMATION
Helena Kock Åström informerar om regeringens skrivelse 2005/06:88 Ekologisk
produktion och konsumtion.
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av målen för ekologisk produktion
och inriktningen för arbetet med konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig
sektor till 2010. Regeringens bedömning är att den certifierade ekologiska odlingen
vid utgången av 2010 minst bör uppgå till 20 % av landets jordbruksmark. Den
certifierade ekologiska produktionen av mjölk, ägg och kött från idisslare bör öka
markant. Slutligen bör den certifierade produktionen av griskött och matfågel öka
kraftigt.
Vidare informerar Helena om regeringens proposition 2005/06:105 Trygga
konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning. I
propositionen föreslås att de nuvarande fem målen för konsumentpolitiken ersätts av
ett nytt mål: Trygga konsumenter som handlar hållbart. Det nya målet kompletteras
med tre nya delmål: Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla,
medvetna och kunniga konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser
samt producenter och övriga näringsidkare tar sitt ansvar gentemot konsumenterna.
Propositionen utsänds till ledamöterna i kommittén.
BESLUT
Kommittén för miljö och folkhälsa beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
29
30Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 27
2006-05-31
30 (36)
Dnr Ks 2006.0070
Verksamhetsplan för hållbarhetsfrågor maj 2006 - lägesredovisning
ÄRENDE
Kommunstyrelsen beslutade 2005-12-20 att fastställa verksamhetsplan för
hållbarhetsfrågor 2006 i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Kommunledningskontoret ger i bifogad handling en lägesredovisning för
genomförande av verksamhetsplanen. Kommittén för miljö och folkhälsa föreslås
godkänna bifogad lägesredovisning gällande verksamhetsplan för hållbarhetsfrågor
maj 2006.
BESLUT
Kommittén för miljö och folkhälsa beslutar
att godkänna maj månads lägesredovisning gällande verksamhetsplan för
hållbarhetsfrågor 2006.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
30
31Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 28
2006-05-31
31 (36)
Dnr Ks 2006.0436
A Non Smoking generation - utbildningsdag
ÄRENDE
A Non Smoking Generation erbjuder tillsammans med Statens Folkhälsoinstitut
”lokala” seminariedagar. De kommer till oss för att och tillsammans lägga en grund
för det fortsatta tobaksförebyggande arbetet i kommunen. Utbildningsdagen riktar sig
till politiker, tjänstemän, skolor och föreningar.
Inger Karlsson föreslår den 12 oktober som utbildningsdag.
BESLUT
Kommittén för miljö och folkhälsa beslutar
att tillstyrks utbildningsdag med A Non Smoking Generation den 12 oktober
2006.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
31
32Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 29
2006-05-31
32 (36)
Dnr Ks 2006.0295
Key Meal - lägesrapport
INFORMATION
Inger Karlsson har haft kontakt med Key Meals centrala organisation för fortsatt
arbete. De meddelar att det kommer en ny nyckelhålsmärkning i höst.
Föreslås att kommittén för miljö och folkhälsa i samarbete med representant från
Key Meal inbjuder till en informationsdag för restaurangägare i Linköpings
kommun.
Inger Karlsson återkommer om datum.
BESLUT
Kommittén för miljö och folkhälsa beslutar
att arbeta vidare med projektet Key Meal med informationsdag för
restaurangägare i Linköpings kommun.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
32
33Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 30
2006-05-31
33 (36)
Dnr Ks 2006.0008
Healthy Cities nätverks verksamhetsberättelse 2005
INFORMATION
Verksamhetsberättelse för Nationella Healthy Cities nätverket 2005 godkännes.
BESLUT
Kommittén för miljö och folkhälsa beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
33
34Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 31
2006-05-31
34 (36)
Dnr Ks 2006.0003
Kurser och konferenser
INFORMATION
Inbjudan har inkommit till Länsstyrelsens Miljömålsdag den 13 juni klockan 08.3012.00 i Linköping på Konsert & Kongress. Konferensen är kostnadsfri. Ordföranden
och Marie Andersson har anmält intresse.
Den 20 september kommer det att vara en temadag om klimat. Inbjudan utsänds
senare. Ordföranden, Sverker Borell, Monica Sjösten, Anita Jonasson Kroon och
Behzad Koucheki anmäler intresse att delta.
BESLUT
Kommittén för miljö och folkhälsa beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
34
35Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 32
2006-05-31
35 (36)
Dnr Ks 2005.0009
Förrättningar
Förrättningarna redovisas på blanketter för godkännande.
Kommittén för miljö och folkhälsa godkänner förrättningarna.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
35
36Linköpings
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommittén för miljö och folkhälsa
§ 33
2006-05-31
36 (36)
Dnr Ks 2006.0008
Övriga frågor
KLIMP-ansökan
Helena Kock Åström informerar att Östsam beviljats medel från Naturvårdsverket
till att genomföra ett regionalt klimatinvesteringsprogram. Huvuddelen av åtgärderna
är en utökad satsning på produktion och användning av biogas som fordonsbränsle.
Linköpings kommun hade ansökt om fortsatt stöd till TEMP-projektet vilket inte
beviljades av Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket har utlyst en ny ansökningsomgång för genomförande av regionala
och lokala klimatinvesteringsprogram. På kommunledningskontoret genomförs en
inventering av eventuella åtgärder som kan ingå i ett kommunalt klimatinvesteringsprogram. Ansökan ska vara naturvårdsverket tillhanda senast den 1 november 2006,
besked lämnas i maj 2007.
BESLUT
Kommittén för miljö och folkhälsa beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
Justerandes
sign
Utdragsbestyrkande
36
Download