Heby skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Hebyskola7-9splanmot
diskrimineringochkränkande
behandling
Verksamhetsformersomomfattasavplanen:Grundskola
Läsår:2016/2017
Grunduppgifter
Verksamhetsformersomomfattasavplanen
Grundskola
Ansvarigaförplanen
Rektoräransvarigförattplanenutvärderasochattennyplanantas.Vårplangörsav
personalengemensamt.
Vårvision
Hebyskolaskavaraentryggplats,därdetfinnsgodaförutsättningarförlärandeoch
utvecklingochdärallakännerattdevågarvarasigsjälva.Påvårskolaskaingenbli
diskriminerad,trakasseradellerutsattförkränkandebehandling.
Planengällerfrån
2017-01-10
Planengällertill
2017-10-31
Läsår
2016/2017
Elevernasdelaktighet
Elevernaharmöjlighetattimindregrupperläsaigenomochdiskuteradeolikadelarnai
planen.Personalenledersamtalihandledargrupper,påutvecklingssamtal,påklassråd,på
elevrådochitrivselgruppenkringinnehålletiplanen.Elevskyddsombudenärdelaktigai
utarbetandetochuppföljningenavVårPlan.
Vårdnadshavarnasdelaktighet
PåFöräldrarådfinnsmöjlighetattimindregrupperdiskuteradeolikadelarnaavVårPlan.Vi
informerarvårdnadshavareomVårPlanimånadsbrevochgårigenomsyftetmeddenpåt
exföräldramöten,föräldrarådochisambandmedutvecklingssamtal.Vårdnadshavarehar
möjlighetattpåverkagenomattgeförslagpåförändringar.VårPlanskafinnastillgängligför
vårdnadshavarepåskolanshemsida,samtpåUnikum.
Personalensdelaktighet
PersonalenkommerattgöraengenomläsningavVårPlanisambandmedvarjeny
terminsstartochlyftadenisambandmedAPT.Personalenkankommamedförslagför
revideringisambandmedutvärderingarunderläsåretochvidutarbetandetavennyplan.
Personalenanvänderdiskrimineringsgrundernasomdiskussionsunderlag.Isambandmed
terminsslututvärderarochsummerarpersonalenarbetetsomvigörenligtVårPlan.Vivill
ävendelgevaktmästare,matsal,elevvård,samtstädpersonalVårPlandådeocksåarbetari
skolanslokaler.
Förankringavplanen
ViinformerarvårdnadshavareomVårPlanimånadsbrevochpåföräldramöten,läggerupp
denpåhemsidanochpåUnikum,berättarpåutvecklingssamtal,ihandledargrupperför
2
elever,påklassråd,påelevråd,medelevskyddsombudochitrivselgruppen.Såoftadetfinns
tillfälle,kommerviattåterknytatillplanensinnehållochsyfteförallaberörda.
Utvärdering
Beskrivhurfjolåretsplanharutvärderats
Personalenharutvärderatplanenvidstudiedagar.Viharsuttitimindregrupperoch
diskuteratpunktersomskautvärderas.Vihartagitmedosssamlatmaterialtex
anteckningarfrånsamtal,incidentrapporterochutvärderingaravfriluftsdagarföratt
summeraiVårPlan.
Delaktigaiutvärderingenavfjolåretsplan
Allpersonalhardeltagitiutvärderingarna.Eleverochvårdnadshavareharerbjudits
möjlighetenattutvärderaåtgärderiVårPlan.Ennyrektortillsattesunderhöstenoch
såledesharhonintekunnatutvärderaVårPlan.ViharintehellerlästigenomVårPlaninför
läsårsstartmedvårrektor.
Resultatavutvärderingenavfjolåretsplan
Trivselreglernahartrekända,enklaochtydligaregler.Elevernaförstårdemochdeär
meningsfulla,mendetvaretttagsedandeskapades.Påminnelseromtrivselreglernages
fortlöpande,mendekanocksåanslåspåfleraplatseränidagslägettexivarjeklassrumoch
däreleversschemafinnsuppsatta.Ivårtdagligaarbetejobbarviförattefterlevareglerna.
Deärutformadepåettsådantsättattdekanvaraendelavvårtdagligaarbetei
verksamheten.Tillfällefinnstillrevideringunderläsåret.
Novaharegnatrivselreglerförsinaeleverideraslokaler.Novavilleftersträvaatt
synkroniserareglernameddeförHeby7-9.RektorerförF-och7-9behöverdiskuteravad
somgällereleversomvistasilokalerpå7-9.
Samarbetetmellanskolanochfritidsgårdenharfungeratochskolcafétharhaftöppetunder
skoltid.Önskemålomutökadeöppettiderfinnsföratttexerbjudafrukost.Enbartpersonal
ocheleverpåskolanpåskolcafétdagtidönskasförattgedemtrygghet.
Viharschemaförsåvälrastvaktsombussvakt.Viharocksåenskolvärdsom,liksom
trivselgruppen,ordnarrastaktiviteteriLjushallenochdessnärhet.Detharblivitettframsteg
medbrännbollunderlunchrasten,bordtennisiLjushallenochatthaGlasrummetsom
sambandscentralochsamtalsrum.Trivselgruppenhartagitinförslagpåinomhusaktiviteter
frånklassernasommankanorganiseraitextemaveckorochturneringarikortspel,
bordtennis,schacketc.
Eleverkännersigtryggapåvårskolamedvuxnaomkringsig.Självklartkanviblibättre
genomattvarafleravuxnanärdetärfleraeleversominteharlektion.Vidbordtennisi
Ljushallenfinnsminstettbordförrundpingissåattallasomvillkanvaramed.Detharäven
funnitsmöjlighetattspelaschack,menintressetharsinatnågotmotslutetavläsåret,så
någonannanaktivitetkansättasin.Viharundersenaredelenav2015anställtenelevcoach
somarbetarelevfokuseratförattnåeleversomharbehovavvuxnainärheten.Attha
honompåskolanharvisatsiggepositivaeffekterföreleverochisamarbetetmedpersonal.
Enstordelavpersonalenäterielevernasmatsal.Närvaronavvuxnapåövrigaplatserkan
3
ansessomgod,dåfåincidenterinträffarunderläsåret.Ettönskemålärattallpersonalrör
sigmeradärelevervistasochgärnatartexenlängrevägtilldenplatsdehartänktgå.
Schematförrastvaktmåsteföljasochutökasmedspontanaelevmingelpåettnaturligtsätt
därelevervistas.Förbussvaktfinnsettschemasomdetärviktigtattviföljer.Viharökat
bemanningenförbussvakt.
Värdegrundenskaviarbetamedständigt.Vihararbetatmedlikabehandling,kränkande
behandlingochdiskrimineringsgrunderundersåvälpedagogiskakonferensersompåAPT.Vi
harrepeteratarbetsgångenvidåtgärdsprogramochincidenter.Vikanblibättrepåattoftare
tauppsamtalkringdiskrimineringsgrundernabådeielev-ochpersonalgrupp.Samtalen
behöverdokumenterastydligtförattdeskakunnagenågotvidensammanfattande
utvärdering.
Vidallavåraidrotts-ochfriluftsdagarharvivaritnogamedattsäkerställaattallakanvara
medutifrånsinavillkor.Måletärattallaskadeltaochattdeharroligtockså.Skoljoggenär
ettexempeldärvihardetväldigtöppetförindividenattväljaomhenvillgå,joggaeller
springasträckan.Mångaipersonalenärocksåmed,iolikahastighet.Dettaärpositivtför
alla.VifickställainvinterfriluftsdageniSkattmansödådetintefannstillräckligtmedsnö.
Detfinnstrotsvårtmåleleversomintenärvarardessadagaravolikaanledningar.Förslagär
attvitexkanhamixadelagvidinnebandydagen.Vikanundvikaobekvämasituationersomt
exattspringa800minförenläktaremedeleverdååskådarnaskullekunnagöranågon
annanaktivitet.Imaj2015regnadedetochdetresulteradeiattläktarenvarfullavelever
somvillehållasigsåtorrasommöjligt.Vädretharavgörandebetydelse.Mångavilleinte
deltapgavädretmendevarnärvarandepåplats.Atthamatpåplatshargjortattflera
stannarhelafriidrottsdagenochinteavvikerefterlunch,samtattävenlunchenharbliviten
socialsamvaro.
Vidtemadagarharviarbetatmedeleverimindregrupper,texpåNobeldagen,förattfrämja
samarbeteochrespektförvarandra.Attbrytadetordinarieschematförattskapa
traditionerstärkersamhörighetenivårskolatexkanelbullensdag,lucia,friluftsdagaretc.Vi
sågframemotmöjlighetentillflerautomhusaktiviteterpåkommunensnyaanläggningsom
skullebyggaspåvårskolgård.Tillvårbesvikelsesåvarmarkenprickadochkundeinte
användasföraktivitetsanläggningen,såviväntarfortfarandepåenannanlösning.
Närdetgällerkönsuppdeladegrupper,såharvarjeklasseleveravolikaköniklasserna.Som
helhetarbetarviinteuppdelatefterkön.Eleversrätttilllikautrymmeoavsettkönärnågot
viärmedvetnaomochfördelardärförordetiundervisningen.Viharävenplaceringi
klassrummetförattgynnakänslanavtillhörighetochökadtrygghet.Videnkäterställersig
personalenfrågandetillvadrelevansenavkönärvidmätningaravtrygghetpåskolan.Ett
förslagärattomformatrygghetsenkäten.Närdetharvaritlivskunskaphardetvaritpositivt
attdelagrupperefterkönförattsedanslåihophelaklassenigenvidnågratillfällenperår.
Viharunderläsåretnoteratattflerakränkningarochdåligtbeteendeharskettisociala
medier.Ävenomdeskerpåfritiden,såharskolanspersonalfåttutredaochsamtalakring
socialamedierochkonsekvenserkringdettaistörreutsträckning.
Närdetgällerelevernasegnainitiativochengagemang,såharvidethärårethaft
majoritetenflickorsomhartagitstörreutrymmeunderelevråd,kompisstöd,vårshowoch
4
skolavslutningtex.Viäröppnaförinitiativhosalla.Tydligledning,menävenattlåtaelever
fåstörreansvarkanskapameraengagemang.Elevskyddsombudharintefunnitsunder
läsåretmenharnuutsettsochförväntasgåenfortbildning.
Flickorharhögremeritvärdenänpojkarenligtvårstatistikföråret.Vårslutsatsärattde
lättarekantatillsigdearbetssättochförutsättningarsområderivårskola.Vibordegå
djuparemedanalysen.Läsåret2014/2015hadepojkarhögremeritvärdenänpålänge,så
detärtydligtattmångaavpojkarnavillehahögrebetygänE.Vikonstateradedåattvi
behöverfortsättamedattuppmuntratydligaregenomattgeelevernadelmål,samtpekapå
tydligarekopplingartillkunskapskravenidetvigörpålektionerna.Underläsåret2015/2016
harmeritvärdenasjunkitnågotochtillstordelhandlardetomattdenyanländafinnsmedi
statistikenochinteharhaftmöjligheterattgenomundervisningenilikastorutsträckning
somandraelevernåmålenförgodkändaresultat.Nyanländakommerattfortsättafinnas
medistatistikenframöverochdåskolanärförhållandevisliteniantalelever,såslårdethårt
motmeritvärdet.Nyanländaeleverservisomnågotpositivtochberikandeochvisatsar
mycketpåattfådemmerochmerintegrerade.Nyanländaeleverbehövervaramedi
gemenskapenochattvifunderarkringdetvidaktiviteteriskolan.Dettagällerävenvid
mottagandetnärdekommerutiklass.Denyanländaärallasansvar,såbesökdemgärnai
förberedelseklass!Vårdnadshavarekanävendeuppmuntrasatthahögaförväntningarpå
sinaungdomar,liksomvilärareharhögaförväntningarpåungdomarnaochpåvarandrai
personalen.
LärarnaiSOföljersinförespråkademodell,somfinnsiVårPlan,därvibetonarsamhörigheti
religioner.Fleraämnenkansamverkaocharbetaförsamexistens.
Lärareharhaftkollegialtlärandedåmanbesökervarandraiklassrummet.Pedagogiska
samtalisambandmedbesöketochipersonalgruppeningår.Vihargenomatttadelav
varandrassättattarbetamedelevervuxitsompersonalochfåttutbyteavvarandrapåflera
plan.
Åretsplanskautvärderassenast
2017-10-30
Beskrivhuråretsplanskautvärderas
Utvärderingenskerietapper.Ijuni2017utvärderarpersonalenochelevrepresentanter.Från
augusti2017medverkareleverochpersonalförattdeltaiskapandetavVårPlan2017/2018
somskaförändrastillenannantypavPlan.
Eleverskagörasdelaktigaiutvärderingenavvårtfrämjandeochförebyggandearbete
gällandelikabehandling,kränkandebehandlingochdesjudiskrimineringsgrunderna.Deska
utvärderahurvälvåratrivselreglerfungerarivårverksamhet.Viäröppnaförallatyperav
synpunkter.
Personalenskaharegelbundnasamtalmedeleveromstämningenpåskolanochelevers
upplevelseravhändelserhär.
5
Personalskasittaiolikakonstellationerochutvärderamätbararesultatavvårtfrämjande,
förebyggandeochåtgärdandearbete.Detkantexrörasigomatt:sammanställastatistikför
incidentrapporter.
Vikandessutomtadelavresultatenavenkätermedvåraeleverochanalyseraresultatenav
demiförhållandetillVårPlan.Viskadokumenterautvärderingarsomendelavdenårliga
Kvalitetsredovisningen(SKA).Våraresultatskasammanställasskyndsamt,närbetygenför
terminenärsattaochutvärderassenastden18juni2017.Noggrannareanalyskanskeinför
nyläsårsstart2017/2018förattsättanya(del)mål.
Somendelavutvärderingenavläsåretingårattutvärderasigsjälvochfunderaöverhurväl
"jagsompersonal"texarbetarenligtVårPlan.Dåkandetvarabraatthahaftkollegialt
lärandedärpedagogiskasamtalmedvarandraingår.
Ansvarigförattåretsplanutvärderas
Rektor
Främjandeinsatser
Namn
Vifrämjarlikabehandlingpåraster
Områdensomberörsavinsatsen
Kränkandebehandling,Kön,Könsidentitetellerkönsuttryck,Etnisktillhörighet,
Religionellerannantrosuppfattning,Funktionsnedsättning,Sexuellläggningoch
Ålder
Målochuppföljning
Elevernakännersigtryggapåskolanochtrivselnärhög.
Vimätertrivsel/trygghetdelsmedvåregentrivselenkätochdelsgenomSKL:senkät
undervåren.Vidiskuterarelevvårdpåarbetslagstid.Eleverkanisambandmed
elevråd,klassrådellerisamtalmedhandledarelämnasynpunkter.
Insats
Fortsattsamarbetemedfritidsgården,såattskolcafétkanhållaöppetpådagtid.
Fortsattutvecklingavrastprogrammetiochomkringljushallenochmedaktiviteter
utomhus."Allafårvaramed"-stämningenskafortsättaattråda.Välfungerande
rastvaktsschemaochspontantmingelblandelever.
Ansvarig
Rektorochallpersonalärständigtansvarigförattskapagodtrivselochtrygga
miljöer
Datumnärdetskavaraklart
Arbetetpågårunderhelaläsåret.Utvärderasvidläsårsslut.
6
Namn
Undvikamissgynnandearbetssätt
Områdensomberörsavinsatsen
KönochKönsidentitetellerkönsuttryck
Målochuppföljning
Personalenärmedvetenomattdetkaninnebäraenriskföratteleverupplevervissa
arbetssättsommissgynnandeochkränkandeutifrånkön.
Uppföljningskeridiskussioneriarbetslagendärarbetslagsledarentarmedsig
informationtillledningsgruppen.
Insats
Diskussionpåpedagogiskakonferenseromsyftetmedarbetetiflick-och
pojkgrupper,indelningiflick-ochpojklag,ochliknande.Hittaandralösningarsom
inteutgårifrånkön.Detäralltidpersonalensomansvararvidindelningaveleveri
grupper,samtplaceringiklassrummet.
Ansvarig
Rektor
Datumnärdetskavaraklart
18juni2017
7
Namn
Likautrymmeoavsettkön
Områdensomberörsavinsatsen
KönochKönsidentitetellerkönsuttryck
Målochuppföljning
Eleverskahalikastortinflytandeöververksamhetenochlikastortutrymmeoavsett
kön.
Följsuppisamtalundervårterminen,texpåutvecklingssamtal.Information
vidarebefordrastillarbetslagetförsammanfattandeutvärdering.
Insats
Diskussioniarbetslagenomhurvikanfrämjaattsåvältystlåtnasommertalföra
eleverskafåutrymmeiklassrummet.Viskagenomföratalrundor,elleranvända
andrapedagogiskagrepp,somgynnareleveroavsettkönsåattallaerbjudsatt
kommatilltals.
Ansvarig
Rektorochlärare
Datumnärdetskavaraklart
18juni2017
8
Namn
Religiösochkulturellsamexistens
Områdensomberörsavinsatsen
EtnisktillhörighetochReligionellerannantrosuppfattning
Målochuppföljning
Skapaförutsättningarförreligiösochkulturellsamexistens.Eleverharlikastort
utrymmeoavsettbakgrund.
Uppföljningskeriarbetslagochförsvidaretillledningsgruppen.
Insats
SO-lärarnautvecklarenundervisningsmetodsombetonardetgemensammainom
tillexempeljudendom,kristendom,islam,buddism,sikhismochhinduism.
Vianvänderkyrkansomsamlingslokalförenvackerinramningpåluciaoch
skolavslutningenocherbjuderallaoavsettreligionochannantrosuppfattningatt
delta.
Viarbetarpåettintegrerandesättmednyanländaelever.
Ansvarig
Rektor,SO-lärareochallpersonal
Datumnärdetskavaraklart
18juni2017
9
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
ResultatanalysavSKL:senkät,skolanstrivselenkät,Orosscreening,betygsstatistik,
incidentrapporteroch"Minutveckling"påunikum.Sammanställningaravelevers
synpunktersomharkommitframisambandmedsamtalmedhandledare,påklassråd
och/ellerelevråd.
Områdensomberörsikartläggningen
Kränkandebehandling,Kön,Könsidentitetellerkönsuttryck,Etnisktillhörighet,Religioneller
annantrosuppfattning,Funktionsnedsättning,SexuellläggningochÅlder
Hurelevernaharinvolveratsikartläggningen
Allaeleverfylleriskolanstrivselenkät.Resultatenfråndessakartläggningardiskuteraspå
handledartidmedelever.Allaeleveriåk8fylleriSKL:senkät.LivochHälsa-enkätenfyllsiav
allaiår79.Orosscreeningengörsavpersonalunderhöstterminenvarjeår."Minutveckling"
fyllerelevernaienskiltpåunikuminnanutvecklingssamtal.Elevererbjudsmöjlighetatt
samtalaenskiltellerigruppdärderassynpunkterkommerframkringvadsomharkommit
framvidkartläggningar.
Hurpersonalenharinvolveratsikartläggningen
Genomdiskussionochanalysavkartläggningsresultatochstudieresultatpåarbetslagsmöten
ochstudiedagar.Orosscreeningengörsutifrånkriteriersomkanpåverkaenelevsmående
ochutvecklingiskolan.Rektorinformerasomslutsatseravdiskussionerochanalyser.
Sammanställningaravsamtalmedeleveranalyseras.
Resultatochanalys
Dethartidigarevaritsåattskolanstrivselenkätochtrygghetskartagörspåhöstterminen
varjeläsår.VårPlangälldefrånförstanovembertillsistaoktoberårfrånår,vilketgjordeatt
vifickmedsiffrorfråntrivselenkätendärävendenyasjuornafåtttyckatill.Dettaförstärkte
vårakartläggningsinstrumentytterligare,ochvikundefåmöjlighetattuppfattatendenser
tidigare.Från1januari2017serlagenannorlundautochdärförpåverkardetävenVårPlan.
SKL:senkätiåk8visarpåstadigtstigandetrygghetssiffror.Dettaärglädjandemenvifår
arbetavidaremotattallaeleversvararattdeärtrygga”heltochhållet”.Änharviintenått
100%.Trotsettidogtarbetemedfleravuxnaikorridorernaförekommerkränkandeordoch
situationersomuppstårurdåligattitydeleveremellan.Deharminskatmenärintehelt
borta.AllpersonalmarkerarvadsomärOKochinte.
EleversignalerarattdetärobehagligtattbytaomochduschaiSporthallen.Dekännersig
väldigtutsattaideöppnaduscharna,däreleverkommerfrånfleraklasseroch
omklädningsrumförattanvändasammaduschar.Därbehöverskolansamarbetamed
sporthallenspersonalförattsemöjlighetertillförändringarföratteleverskakännasig
tryggareidenmiljön.
VitrorattdetsamarbetesomVibörjadeihopmedFriendsfrämjandeavattvaraschysstpå
Internetochskolans"Vågavaradigsjälv"kommeratthjälpaelevernaattytterligaretänkatill
omhurmanuttryckersig,behandlarvarandraochkringhurmanvillvarasigsjälv.Vihoppas
påattdetskaparentankevändaförallasomdeltar.
10
ViarbetaroförtrutetvidareförentrevligochinbjudandearbetsmiljöpåHebyskola7-9.
Samtidigtvillviförmedlahögaförväntningarpåvåraelever,attdetärviktigtatthavisioner
ochhögamål.Viskahjälpademattnådessamål.
Förebyggandeåtgärder
Namn
Trivselreglerpåskolan
Områdensomberörsavåtgärden
Kränkandebehandling,Kön,Könsidentitetellerkönsuttryck,Etnisktillhörighet,
Religionellerannantrosuppfattning,Funktionsnedsättning,Sexuellläggningoch
Ålder
Målochuppföljning
Vivillhaaktuellatrivselreglersomärtydliga,accepteradeochkändasomfår
verksamhetenattfungerasåattallabehandlasmedrespekt.
Uppföljningskeriarbetslagenochmedeleverdärvianalyserarhurvälfungerande
trivselreglernaärelleromnågotskaändrasvidnästarevidering.
Åtgärd
Trivselreglernapresenterasvidvarjeläsårsstart.Underperiodenaug-oktkande
reviderasvidbehov.Därefterskadefastslås.Trivselreglernaskaanslåssynligti
klassrumochmiljöerdärelevervistas.Visamtalaromtrivselreglernapåtex
handledartid.
Motiveraåtgärd
Trivselreglernarevideras,diskuterasochaktualiserasmedjämnamellanrum.
ElevernamåstedeltairevideringendärElevrådochTrivselgruppärrepresentanter.
Vibehöverocksåsomskolaefterlevadetrivselreglersomviharfastslagitoch
markeraföreleversominteföljerskolansreglervadsomgäller.
Ansvarig
Rektor,personal,ElevrådochTrivselgrupp
Datumnärdetskavaraklart
18juni2017
11
Namn
Mångavuxnadärelevervistas
Områdensomberörsavåtgärden
Kränkandebehandling,Kön,Könsidentitetellerkönsuttryck,Etnisktillhörighet,
Religionellerannantrosuppfattning,Funktionsnedsättning,Sexuellläggningoch
Ålder
Målochuppföljning
Vivillhamångavuxnadärelevervistasunderskoltid.
Dettaärettsättattförsäkraossomattviskapartrygghettillsammansivårskolas
utrymmenochattviskapartillfälletillsamtal.
Uppföljningskerijunigenomattutvärderatexincidentrapporter,
matsalsmötesprotokoll,andraprotokolloch"Minutveckling"iunikum.
Åtgärd
Personalenharettschemamedtiderdeskavistasdäreleverbefinnersigi
skolan.Personalenvistasdådärdetfinnseleversominteharlektioner.Imatsalen
finnsdagligenpersonalsomäterlunchdärelevernaäter.Spontanaelevkontakter
önskasnärtillfälleges.
Motiveraåtgärd
Eleverharhaftmöjlighetattvisavardetfinnsotryggaområdenpåskolanelleri
anslutningtillskolan.Detkanävenfinnasotryggaområdendärelevervistassom
inteärskolansterritorier.Vibehövervarauppmärksammapåvadeleverberättar
ochbeskriver.Fleravuxnablandelevernagörmiljöntryggareiallmänhet.Det
framgårblaavmatsalsmötenattdetskaparentryggmiljöattpersonalochelever
äterisammamatsal.
Ansvarig
Allpersonalpåskolan
Datumnärdetskavaraklart
18juni2017
12
Namn
Pedagogiskasamtal-kollegialtlärande
Områdensomberörsavåtgärden
Kränkandebehandling,Kön,Könsidentitetellerkönsuttryck,Etnisktillhörighet,
Religionellerannantrosuppfattning,Funktionsnedsättning,Sexuellläggningoch
Ålder
Målochuppföljning
Personalenskaarbetaelevnäramedlikabehandling,kränkandebehandlingochde
sjudiskrimineringsgrundernaföratthittaverktygförattutvecklavårverksamhet.
Bemötandetaveleverärnyckelntillframgångiundervisningen.
Uppföljningskerdelsfortlöpandeochisambandmedläsårsslut.
Åtgärd
Vilärarebesökervarandraochdiskuterarkringvadviharsettochhurvikanläraav
varandrakringundervisning,bemötandeocharbetssättmedeleverna.Detkollegiala
lärandetkanutvecklavårverksamhet.Viväverinlikabehandling,kränkande
behandlingochdesjudiskrimineringsgrundernaisamtalenkringvåraupptäckter.
Motiveraåtgärd
Vibehöverkompetensutvecklaosskringelevnäraarbetssättochservarandrasom
entillgång.Detfinnsdetaljerivårundervisningsomkanlyftas,diskuterasoch
utvecklasgenomattvibesökervarandraochharfördjupadepedagogiska
diskussioner.Detgagnarsamtidigtvåraelever.
Ansvarig
Rektor
Datumnärdetskavaraklart
fortlöpande&16juni2018
13
Namn
Vågavaradigsjälv
Områdensomberörsavåtgärden
Kränkandebehandling,Kön,Könsidentitetellerkönsuttryck,Etnisktillhörighet,
Religionellerannantrosuppfattning,Funktionsnedsättning,Sexuellläggningoch
Ålder
Målochuppföljning
Föregåendeläsårarbetadeskolanmedatt"Vågavaraschysst".Nufortsätterarbetet
medattdusjälvskahasommålattvågavaradigsjälv.Attduärunik,attduskavara
tryggiattdudugerprecissomduär.
Utvärderingskergenomattsamtalamedelevervidutvecklingssamtaldådefår
uppskattaihurstorutsträckningdeanserattdevågarvarasigsjälva.
Åtgärd
Friendskommerocharbetarmedallapåskolankringhurdukanvaradigsjälvpå
Internet,utanattkränkaandra.Vårdnadshavare/allmänhetenbjudsinkvällstidatt
deltaiFriendssamarbetemedosskringhurungdomarkanvarapåInternet.
Vikommerävenattuppmuntraelevertillattvågavarasigsjälvapåolikasättunder
läsåretgenomattanvändasinaestetiskasidorinomtexmusik,bild,slöjdochhem-
ochkonsumentkunskap.
Motiveraåtgärd
KränkandebehandlingharförekommitbådeiskolanochpåInternet,visarvår
utvärderingavförraläsåret.Vivillfortsättaattstöttavåraeleveriatthittasättatt
varasigsjälvasomärOKföromgivningen.
Eleverharundertidigareläsårvisatupptalangochmodinomolikaestetiska
områden.Vivillfrämjadennautvecklingytterligare,dådengörattbåda
hjärnhalvornaarbetarochelevenfårfleramöjligheterattvarasigsjälvpå.
Ansvarig
Rektor
Datumnärdetskavaraklart
16juni2016
14
Rutinerförakutasituationer
Policy
”Hebyskolaskavaraentryggplats,därdetfinnsgodaförutsättningarförlärandeoch
utvecklingochdärallakännerattdevågarvarasigsjälva.Påvårskolaskaingenbli
diskriminerad,trakasseradellerutsattförkränkandebehandling.”
Rutinerföratttidigtupptäckatrakasserierochkränkandebehandling
Personalenvistaspåskolandärelevervistas.Eleverochvårdnadshavareuppmanasatt
meddelaskolansåfortdeanserattnågotfinnsattberättasomrörtrakasserier,kränkande
behandlingochdesjudiskrimineringsgrunderna.
Personalsomeleverochföräldrarkanvändasigtill
Trygghetsteamet:0224-36284(skolansexp)Kurator:0224-36293,070-6143355Rektor:
0224-36272,070-3173949
Rutinerförattutredaochåtgärdanärelevkränksavandraelever
Videnakutsituation/pågåendekränkningharallpersonalskyldighetattageraförattfå
stopppåkränkningen.Samtalmedinblandadeeleverskaiförstahandgörasavhandledare
menomhenintefinnstillgängligelleromlägetärsåpassakutatthandledareintekan
inväntasblirnärvarandepersonalansvarigförärendettillsärendetkanlämnasövertill
handledare.
1)Samtalmedelevernaochöverenskommelse
Samtalskahållasmeddensomkränktochdensomutsattsförkränkningsåsnartsom
möjligt,dettaansvararhandledareför(seundantagovan).Denvuxneundersökervadsom
harhäntgenomattopartisktlyssnaochdokumenteraelevernasuppfattning.Elevernas
ansvarbörbetonas,vadkanvarochengöra?”Detdugörspelarroll”.Utifrånsamtalmed
samtligaberördagörsenskriftligöverenskommelseförattkränkningeninteskaupprepas.
Incidentrapportfyllsiavpersonalsomhållersamtalenmedeleverna.Handledareansvarar
förattdokumentationfinns.Idefalldäreleverkommerfrånfleraolikaklasserhjälps
handledarnaåtmeddokumentationen.
2)Informationtillrektorochvårdnadshavare
Ansvarighandledaresamtalarmedvårdnadshavaretillallainblandadeelever.Kontakten
dokumenteras.Rektorinformerasavhandledare.
3)Uppföljning
Uppföljningskerinomrimligtidavhandledare.Förstauppföljningenbörskedagenefter
händelsen.Varjehändelseföljsuppvidminsttretillfällen.Syftetäratttaredapåom
situationenförbättrats.Handledaren/handledarnasamtalarmedelevernaföratttaredapå
hursituationenserutochomöverenskommelsensomskrivitstillsammansmedeleverna
fyllersinfunktion.Vidbehovreviderasöverenskommelsen.Handledaredokumenterar
uppföljningen.Uppföljningmedvårdnadshavarnakanbehövasivissafallförattfåentydlig
bildavelevernassituation.
4)Överlämnandetilltrygghetsteam
Viddefalldåhandledaregjortpunkt1-3ochuttömtdeegnaresursernamenkränkningen
trotsdetfortgåröverlämnasärendettillskolanstrygghetsteam.Handledarenfyllerdåin
15
blanketten"överlämnandetilltrygghetsteam"ochöverlämnardettillsammansmed
incidentrapportochdokumentationenavuppföljningarnasomgenomförts.
5)Trygghetsteametsarbete
Trygghetsteampratarmedinblandadeeleverochinformerarvårdnadshavarnaomärendet
överlämnatsfrånhandledaresamttardelavvårdnadshavarnassynpåsituationen.
Trygghetsteametgörenbedömningavvilkaåtgärdersomäraktuellafördetspecifika
ärendetutifråninformationfrånhandledare,samtalmedeleverochvidbehov,samtalmed
vårdnadshavare.Trygghetsteametkankonsulteraelevhälsoteametvidbehov.
Uppföljningavåtgärdernaskerregelbundetmedelevernaochvidbehovmedföräldrarna.
Insatsernautvärderasochvidbehovskerrevidering.
Trygghetsteametdokumenterarinsatsersomgörsiblanketten"trygghetsteametsarbete".
Dokumentationenförvarasilåstskåp.
Informationtillrektor
Trygghetsteaminformerarrektoromattettärendeomkränkandebehandlingpågårsåsnart
detärmöjligt.Viddefalldåtrygghetsteametuttömtdeegnaresursernaochkränkningen
trotsdetfortsätterinformerasrektoromgående.
Rutinerförattutredaochåtgärdanärelevkränksavpersonal
Elevuppleversigkränktavvuxen
1)Samtalmedelevochvårdnadshavare
Närrektorfåttkännedomomhändelsenvändersigrektortilleleven,elevens
vårdnadshavareocheventuelltrepresentantfrånElevhälsoteamet.Rektorlyssnarpåelevens
berättelse.Rektorundersökervadsomharhänt.Rektordokumenterar.
2)Samtalmedarbetstagare
Rektorkontaktararbetstagaren.Rektorförvissarsigomattkontakttagitsmed
skyddsombudet,fackrepresentantellernågonannanarbetstagarenharförtroendeför.
Rektorlyssnarpåarbetstagarensberättelse.Rektordokumenterar.Arbetstagarenombes
dokumentera.
3)Samtalmedberördaparter
Berördaparter;rektor,arbetstagare,eleven,dessvårdnadshavareochvidbehov
representantfrånElevhälsoteametträffasföratttydliggöradensituationsomharvaritsamt
finnaenlösning.Rektorsertillattärendetdokumenterasochansvararföråtgärder.
Kränkningensartavgörvilkaåtgärdersomskavidtas.Tidpunktföruppföljningfastställs.
4)Uppföljning
Viduppföljningförsäkrarsigrektoromattsamtligaberördauppleverattärendetäravslutat
ochdokumenterardetta.Ombehovfinnsskeruppföljningmedsammadeltagaresomunder
punkt3.Rektordokumenterarattärendetäravslutatellerattytterligareåtgärdersättsin.
16
Efteråt
Mångasomharvaritutsattaförkränkningbehöverstöd,tillexempelgenomsamtal.Endel
arbetstagare,vårdnadshavareocheleverbehöveravslutgenomattsamtalamedberörda.
Rutinerföruppföljning
Seovanförrespektiveärende.
Rutinerfördokumentation
Handledaredokumenterarärendenförsinahandledareleversålängeärendetpågår.Rektor
dokumenterarärendenförarbetstagaresålängeärendetpågår.
I2kap.7§diskrimineringslagenochi14akap.10§skollagenangesattomskolanfår
kännedomomattenelevansersighablivitutsattförtrakasserierellerkränkande
behandlingisambandmedverksamheten,ärhuvudmannenskyldigattsetillatt
omständigheternautreds.Iförekommandefallskalldeåtgärdersomskäligenkankrävasför
attförhindrafortsattatrakasserierellerkränkandebehandlingvidtas.
Utifråndennalagtextbörarbetemotkränkandebehandlingdokumenteras.Dettaföratt
kunnapåvisaattåtgärderharvidtagits.Dokumentationenförvarasiettlåstskåp.Åtgärder
börutarbetasförberördaeleverförattkommatillrättamedbeteendet.Ettsådant
systematisktarbetssättgergodaförutsättningarförattskolanskallkommatillrättamedde
problemsomfinns.
Ansvarsförhållande
Gällerettärendeenelev,såärdetiförstahandhandledarensomharansvarföruppföljning
ochdokumentation.
Gällerärendetenpersonal,såharrektoransvaretföruppföljningochdokumentation.
Alldokumentationförvarasilåstskåppåexpeditionen.
17
Begrepp
Diskriminering
Diskrimineringärnärskolanpåosakligagrunderbehandlarenelevsämreänandraelever
ochbehandlingenharsambandmeddiskrimineringsgrundernakön,könsidentiteteller
könsuttryck,etnisktillhörighet,religionellerannantrosuppfattning,funktionsnedsättning,
sexuellläggning,ellerålder.
Diskrimineringkanvaraantingendirektellerindirekt.
Direktdiskriminering
Meddirektdiskrimineringmenasattenelevmissgynnasochdetharendirektkopplingtill
någonavdiskrimineringsgrunderna.Ettexempelkanvaranärenflickanekastillträdetillett
visstgymnasieprogrammedmotiveringenattdetredangårsåmångaflickorpåjustdetta
program.
Indirektdiskriminering
Indirektdiskrimineringskernärenskolatillämparenbestämmelseellerettförfaringssätt
somverkarvaraneutralt,mensomipraktikenmissgynnarenelevpåettsättsomhar
sambandmeddiskrimineringsgrunderna.
Omexempelvisallaeleverserverassammamat,kanskolanindirektdiskrimineradeelever
sompågrundavreligiösaskälellerpågrundavenallergibehöverannanmat.
Trakasserierochkränkandebehandling
Trakasserierdefinierasidiskrimineringslagensomettuppträdandesomkränkerenelevs
värdighetochsomharsambandmednågonavdiskrimineringsgrunderna(jämförkränkande
behandlingnedan).
Detkanblandannatvaraattmananvändersigavförlöjligandeellernedvärderande
generaliseringaravtillexempel”kvinnliga”,”homosexuella”eller”bosniska”egenskaper.Det
kanocksåhandlaomattnågonblirkallad”blatte”,”mongo”,”fjolla”,”hora”,ellerliknande.
Detgemensammaförtrakasserierärattdegörattenelevellerstudentkännersig
förolämpad,hotad,kränktellerillabehandlad.
Kränkandebehandling
Kränkandebehandlingdefinierasiskollagensomettuppträdandesomkränkerenelevs
värdighet,mensominteharsambandmednågondiskrimineringsgrund.
Gemensamtförtrakasserierochkränkandebehandlingärattdethandlaromett
uppträdandesomkränkerenelevsvärdighet.Någraexempelärbehandlingsomkanvara
slag,öknamn,utfrysningochkränkandebilderellermeddelandepåsocialamedier(till
exempelFacebook).
Bådeskolpersonalocheleverkanagerapåettsättsomkanupplevassomtrakasseriereller
kränkandebehandling.
Exempelpåhändelsersomkanvaradetsomilagenbenämnskränkandebehandling
• Carlbliroftakontaktadpånätetaveleverpåskolan.Därkallardehonom”pucko”och”tjockis”.Dehar
ocksålagtutbilderavCarlpåsocialamedier.Bildernahartagitsiduscheneftergymnastiken.
• Lisaärstökigiklassrummetochvillintelugnanersigtrotslärarenstillsägelse.Ettgräl
somuppståremellandemslutarmedattlärarengerLisaenörfil.
18
• Oliverharslutatfrågaomhanfårvaramedochlekapårasterna.Hanärhellreensamän
attbehövahöradeandrasägaatthanintefårvaramed.SkolanspersonaltrorattOliver
ärensamföratthantyckeromdet.”Hanärenensamvarg”,sägerklassläraren.Oliver
orkarinteförklarahurdetegentligenliggertill.
Sexuellatrakasserier
Trakasserierkanocksåvaraavsexuellnatur.Dekallasdåförsexuellatrakasserier.
Detkanhandlaomberöringar,tafsningar,skämt,förslag,blickarellerbildersomärsexuellt
anspelande.Detkanocksåhandlaomsexuelljargong.Detärpersonensomärutsattsom
avgörvadsomärkränkande.
Repressalier
Personalenfårinteutsättaenelevförstraffellerannanformavnegativbehandlingpågrund
avattelevenellervårdnadshavarenharanmältskolanfördiskrimineringellerpåtalat
förekomstenavtrakasserierellerkränkandebehandling.Detgällerävennärenelev,
exempelvissomvittne,medverkarienutredningsomrördiskriminering,trakasseriereller
kränkandebehandling.
19
Diskrimineringsgrunder
Kön
Medkönavsesenligtdiskrimineringslagenattnågonärkvinnaellerman.
Exempelpåhändelsersomkanvaradiskrimineringochtrakasserier:
• Mariavillgörasinpraktikpåenmålarfirma,menstudie-ochyrkesvägledarenavråder
hennemedargumentet”Detärförhårtarbeteförentjej”.[diskriminering]
• Pedroblirretadavkompisarnapåfritidshemmetföratthanärdenendekillensomvalt
attgåmedidansgruppen.[trakasserierpågrundavkön]
• NågraeleverpåskolanspriderettrykteomKarin,atthonbetersigsomenhoraoch
hånglarmedvemsomhelst.[sexuellatrakasserier]
Könsidentitetellerkönsuttryck
Medkönsöverskridandeidentitetelleruttryckavsesenligtdiskrimineringslagenattnågon
inteidentifierarsigsomkvinnaellermanellergenomsinklädselellerpåannatsättger
uttryckföratttillhöraettannatkön.
Diskrimineringsombudsmannenharvaltattanvändasigavbegreppenkönsidentiteteller
könsuttryckeftersomlagensbegreppkönsöverskridandeidentitetelleruttrycksignaleraratt
detsomskyddasärenavvikelsefrån”detnormala”.
Diskrimineringsgrundenskainteförväxlasmedgrundensexuellläggning.Transpersonerkan
varasåvälhomo-,bi-somheterosexuella.
Exempelpåhändelsersomkanvaradiskrimineringellertrakasserier:
• Jorgeblirförlöjligadochhånadavengruppkillariskolaneftersomhansminkarsigmed
mascaraochläppglans.[trakasserier]
• Kim,somidentifierarsigsomintergender,sökeruppskolkuratornpåsittgymnasiumför
atttalaomproblemifamiljen.SkolkuratornifrågasätterKimskönsidentitetochistället
förattfåprataomsinaproblemhemma,måsteKimförklaraochförsvaravad
intergenderbetyderochinnebär.[diskriminering]
• Alex,somklärsigikjolochklänning,blirutföstavdeandratjejernafrånskolans
tjejtoaletteftersomdetyckerattAlexärförmycketkilleförattfågåindär.[trakasserier]
Etnisktillhörighet
Medetnisktillhörighetmenasenligtdiskrimineringslagennationelltelleretnisktursprung,
hudfärgellerannatliknandeförhållande.
Allamänniskorharenetnisktillhörighet.EnpersonsomärföddiSverigekanvararom,
same,svensk,kurdellernågotannat.Enochsammapersonkanocksåhafleraetniska
tillhörigheter.
Exempelpåhändelsersomkanvaradiskrimineringellertrakasserier:
• Enskolamedmångaelevermedannanetnisktillhörighetänsvenskgerförturåtetniskt
svenskabarnvidantagningavnyaeleverförattintefåenalltförsegregeradelevgrupp.
[diskriminering]
• Thomas,somärsvart,fårmångakommentarerfråndeandraelevernaomsitthårochsin
hudfärg.Mångavilltaochkännapåhonom.Klassföreståndarenavfärdarhonommedatt
”Ja,menduvetjuattduärannorlunda.Detärklartattdeandraärnyfiknapådig.De
menarjuingetilla”.[trakasserier]
20
• Mariaärbästiklassenpåsvenska.Honäraktivpålektionernaochharallarättpå
proven.LärarenvillintegeMariaMVG,dåsvenskainteärhennes
modersmål.[diskriminering]
Religionellerannantrosuppfattning
Diskrimineringslagendefinierarintereligionellerannantrosuppfattning.Enligtregeringens
proposition(2002/03:65)börendastsådantrosuppfattningsomharsingrundieller
sambandmedenreligiösåskådningsomtillexempelbuddismellerateismomfattasav
diskrimineringsskyddet.Andraetniska,politiskaellerfilosofiskauppfattningaroch
värderingarsominteharsambandmedreligionfallerutanför.
Exempelpåhändelsersomkanvaradiskrimineringellertrakasserier:
• Vincent,varsfamiljärmediPingstkyrkan,bliroftaretadfördetavnågraklasskamrater.
Desägerdetpåskämt,menhantyckerinteattdetärroligt.[trakasserier]
• LärarennekarLeilaattbärahuvuddukpåSFI-undervisningenmedmotiveringen
• ”Huvuddukärettteckenpåkvinnoförtryck”.DetinnebärattLeilautestängsfrånsin
utbildning.[diskriminering]
• Rebeckaärjudinna.Endagharnågonristatetthakkorspåhennesskåp.[trakasserier]
Funktionsnedsättning
Medfunktionsnedsättningmenasidiskrimineringslagenvaraktigafysiska,psykiskaeller
begåvningsmässigabegränsningaravenpersonsfunktionsförmågasomtillföljdavenskada
ellersjukdomfannsvidfödelsen,haruppståttdärefterellerkanförväntasuppstå.
Exempelpåhändelsersomkanvaradiskrimineringellertrakasserier
• Påskolavslutningenropadeskolansrektoruppallaeleverindividuelltochtackadeavvar
ochenförutomsärskoleklassen,somhonropadeuppsomgrupp.[diskriminering]
• ElenaspappaharenCP-skada.Honblirargochledsennärandraeleveriskolanropar
”DinpappaärjävlaCP.”[trakasserier]
• Patrik,somharADHD,blirutkördfrånklassrummetföratthanintekansittastill.Han
lämnarhelatidensinplats.Endagklararlärarvikarieninteavsituationenutanskickar
hemPatrikmedorden”ADHD-barnbordeintefågåpåhögstadiet!”[diskrimineringoch
trakasserier]
Sexuellläggning
Medsexuellläggningavsesenligtdiskrimineringslagenhomosexuell,bisexuelleller
heterosexuellläggning.
Exempelpåhändelsersomkanvaradiskrimineringellertrakasseriersomharsambandmed
sexuellläggning:
• NågraeleveriskolanbrukarvaraelakamotJohannapåmångaolikasätt.Oftastkallarde
henne”äckligalebb”.[trakasserier]
• DethargåttbraiskolanförJamestillshanstvåpapporkompåbesök.Efterdetharhan
svårtattfåvaramedigrupparbetenochiblandfårhanjobbaensam.
• Jamesvillintevändasigtillsinlärareeftersomlärarenserattdeandrafryseruthonom,
menintegörnågot.[trakasserier]
• Påskolanordnasenavslutningsbal.ElinochAnna,somärettpar,fårintedansaden
förstauppvisningsdansentillsammans.[diskriminering]
21
Ålder
Medålderavsesenligtdiskrimineringslagenuppnåddlevnadslängd.
Skyddetmotåldersdiskrimineringomfattaralla,ungasomgamla.Åldersnormenkanseolika
utiolikasammanhang,mengenerelltdrabbasyngreochäldreavdiskrimineringpågrundav
ålder.Skyddetgälleralltsåäveniskolan.
Detärdocktillåtetattsärbehandlapågrundavålder,tillexempelomsärbehandlingenären
tillämpningavskollagen.
Exempelpåhändelsersomkanvaratrakasserier:
• Malteärettåryngreänsinaklasskamraterochbliroftaretadpågrundavdetta.
[trakasserier]
• Agnespappaärmycketäldreändeandrapappornaihennesklass.Honblirsåradnärde
andraklasskamraternaskämtaromdet.Honharsagtifrånatthonblirledsen,mende
fortsätteriallafall.[trakasserier]
22
Download