kurs-pm - Ping Pong

advertisement
Magisterprogrammet i arbete och hälsa, T3
Inriktning i beteendevetenskap
Arbetsorganisation (7,5hp)
Kursansvarig: Emma Cedstrand
Examinator: Katarina Aili
Allmän information om kursen
Kursen startar den 29 augusti 2016 med ett kursupprop som sker via e-post. Kursen pågår
v.35 till och med v.45. Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och
schemalagd campusundervisning.
Kursens innehåll
Kursen innehåller organisationsteorier, med betoning på arbetsorganisation och hälsa. Den
historiska utvecklingen tas upp, med betoning på moderna organisationsformer. Faktorer i
dagens arbetsliv som påverkar arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa diskuteras. Processer
och dynamik i arbetsgrupper behandlas. Organisationsutveckling, liksom utveckling av
arbetsgrupper, är en del av kursen. Här ingår hantering av konflikter i grupper, liksom teorier
och metoder för att planera, genomföra och utvärdera förändringar i grupper och
organisationer. Analys och hantering av risk och säkerhet i arbetsmiljön diskuteras.
Kursens mål
Studenten ska efter avlutad kurs kunna:
• redogöra för och diskutera aktuella teorier och modeller och aktuell forskning inom
området arbetsorganisation och hälsa
• redogöra för och diskutera teorier och forskning rörande arbetsgrupper i dagens arbetsliv
• beskriva och diskutera instrument och metoder för kartläggning av arbetsmiljöfaktorer och
arbetsrelaterad hälsa
• visa förmåga att planera och utvärdera arbetsorganisatoriska åtgärder
• visa förmåga att analysera processer och roller i en arbetsgrupp
• visa förmåga att använda metod/metoder för kartläggning av arbetsmiljöfaktorer kopplade
till arbetsrelaterad hälsa
• reflektera kritiskt kring vetenskapliga och etiska aspekter på metoder och arbetssätt inom
det arbetsorganisatoriska området
Arbetsformer
Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd
campusundervisning. Undervisningsformerna vid campusundervisningen omfattar
föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Distansundervisningen omfattar litteraturstudier,
grupparbeten, rapportskrivning etc.
Vid campusundervisningen kan förekomma obligatorisk närvaro vid
vissa undervisningsmoment.
Sida 1 av 4
Magisterprogrammet i arbete och hälsa, T3
Inriktning i beteendevetenskap
Campusundervisning
Datum
Tid
Måndag 5 september 10.15-16.00
Tisdag 6 september 09.00-16.00
Måndag 3 oktober
Tisdag 4 oktober
Onsdag 5 oktober
10.00-16.00
10.00-16.00
09.00-16.00
Måndag 7 november
Tisdag 8 november
10.00-16.00
09.00-16.00
Examination
Examination sker genom individuell, skriftlig hemtentamen, samt en skriftlig
gruppinlämningsuppgift med muntlig redovisning. Examinationen av inlämningsuppgiften
bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som muntlig presentation.
Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. För att få betyget Godkänd på kursen
fodras Godkänt betyg på den skriftliga hemtentamen, den skriftliga inlämningsuppgiften samt
den muntliga redovisningen.
För att få betyget Väl godkänd på kursen fodras dessutom Väl godkänt betyg på den skriftliga
hemtentamen.
Viktiga datum för inlämning av olika uppgifter
Hemtentamen ska lämnas in senast söndagen den 2 oktober.
Den skriftliga gruppinlämningsuppgiften ska lämnas in senast söndagen den 6 november.
Sida 2 av 4
Magisterprogrammet i arbete och hälsa, T3
Inriktning i beteendevetenskap
Kurslitteratur
Obligatorisk litteratur
International handbook of work and health psychology Work and health psychology
Cooper, Cary L.; Quick, James C.; Schabracq, Marc
3. ed. : Hoboken : John Wiley & Sons, 2009
ISBN:978-0-470-99806-9 (cloth) LIBRIS-ID:11716507
Läshänvisning: 0-491
Allvin, Michael
Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet
1. uppl. : Malmö : Liber, 2006
ISBN:91-47-07631-3 LIBRIS-ID:10057493
Läshänvisning: 0- 188
Obligatoriska vetenskapliga artiklar/rapporter
Aronsson Gunnar; Lundberg Ulf
Interventioner för återgång i arbete vid sjukskrivning
Arbete och Hälsa, Rapport 2015;49(2).
Tillgänglig via:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39858/1/gupea_2077_39858_1.pdf
Vingård Eva
Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro.
Forte Kunskapsöversikt; 2015
Tillgänglig via:
http://forte.se/publikation/psykisk-ohalsa-arbetsliv-och-sjukfranvaro/
Det kommer att tillkomma artiklar/rapporter som kommer att finnas för nedladdning på
Pingpong.
Rekommenderad litteratur
Fördjupningslitteratur
Söderfjäll, Stefan
To team or not to team
1. utg.: Stockholm: Vulkan, 2016
ISBN: 9789163907074
Olofsson, Rolf
Beteendeanalys i organisationer : handbok i OBM
1. utg.: Stockholm : Natur & kultur, 2010
ISBN:978-91-27-11978-9 (inb.) LIBRIS-ID:11889225
Sida 3 av 4
Magisterprogrammet i arbete och hälsa, T3
Inriktning i beteendevetenskap
Veckoplanering
Vecka
Datum
Innehåll
v.35
160829-160902
Distansvecka 1
 Inläsning kurslitteratur enligt anvisning vid kursstart
v.36
160905-160909
Campusvecka 1
 Campusundervisning – se separat schema.
v.37
160912-160916
Distansvecka 2
 Egen läsning av kurslitteratur
 Arbete med hemtentamen.
v.38
160919-160923
Distansvecka 3
 Egen läsning av kurslitteratur
 Arbete med hemtentamen.
v.39
160926-160930
Distansvecka 4
 Egen läsning av kurslitteratur
 Arbete med hemtentamen. Hemtentan skall lämnas in
söndagen den 2 oktober!
v.40
161003-161007
Campusvecka 2
 Se separat campusschema
 Introduktion till grupparbete
v.41
161010-161014
Distansvecka 5
 Egen läsning av kurslitteratur.
 Arbete med grupparbete
v.42
161017-161021
Distansvecka 6
 Egen läsning av kurslitteratur
 Arbete med grupparbete
v.43
161024-161028
Distansvecka 7
 Egen inläsning av kurslitteratur
 Arbete med grupparbete
v.44
161031-161104
Distansvecka 8
 Arbete med grupparbete. Arbetet skall lämnas in senast
söndagen den 6 november!
 Förberedelse av den muntliga presentationen
v. 45
161107-161108
Campusvecka 3
 Campusundervisning enligt separat schema
 Redovisning grupparbete
Sida 4 av 4
Download