Kurslitteratur - Institutionen för matematikämnets och

advertisement
Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik
Kurslitteratur
för kurs på avancerad nivå
Att organisera för lärande - naturvetenskap i samverkan med andra ämnen för skolår F-6, 15 hp
Kurskod: UM7033
Gäller från: vt2012
Fastställd:
Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Ämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik
Obligatorisk kurslitteratur
Bjørndal., C. R. P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i
undervisning och handledning. Stockholm: Liber. (149 s.)
Black, P. & Wiliam, D. (1998). Working inside the black box: Assessment for learning in the
classroom. Phi Delta Kappan, 86, (1), s. 9-21.(13 s.) (Finns som elektronisk resurs).
Briscou, C. & Wells, E. (2001). Reforming primary science assessment practices: A case
study of one teacher’s professional development through action research. Science Education,
86(3), s. 417-435. (Finns som elektronisk resurs).
Dewey, J. (1902/2004). Barnet och läroplanen. Ingår I S. Hartman & U. Lundgren Individ,
skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter i urval, fjärde utgåvan, (s. 106-125). Natur
och kultur. (Översättning av “The child and the curriculum”, 1976, i Middle works 19021903, 2, s. 271-292).
af Geijerstam, Å. (2006). Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. (Doktorsavhandling).
Uppsala universitet. (183 s). (Finns som elektronisk resurs).
Jönsson, A. (2011). Lärande bedömning. 2:a upplagan. Malmö: Gleerups.
Pettersson, A. (2010). Bedömning av kunskap för lärande och undervisning. Forskning om
undervisning och lärande, 3, s. 7-18. (Finns som elektronisk resurs).
Strömdahl, H. & Tibell, L. (Red.) (under utgivning). Skola och naturvetenskap - politik,
praktik, problematik i ett ämnesdidaktiskt forskningsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. (valda
delar ca 100 s).
Valbar kurslitteratur
Dessutom väljs tre artiklar om lärande i naturvetenskapliga ämnen i grundskolans tidigare år,
eller motsvarande, ur NorDiNa och Naturfag (www.naturfagsenteret.no), i samråd med
kurslärare. Motsvarande ca 50 s.
Övrigt
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket.
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/laroplaner
Download