Kurslitteratur - Institutionen för matematikämnets och

advertisement
Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik
Kurslitteratur
Matematikdidaktik och VFU för skolår 7-9 och gymnasiet
7,5 hp
Kurskod: UM8015
Gäller från: VT2012
Fastställd: 20120116
Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas
didaktik
Ämne: Matematikdidaktik
Obligatorisk kurslitteratur
Sutherland, R. (2007). Teaching for learning mathematics. Maidenhead: Open University
Press.
Valbar kurslitteratur
Kilhamn, C. (2011). Making sense of negative numbers. Gothenburg Studies of Educational
Sciences, 304. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Nilsson, P. (2003). Elevers förståelse av en slumpsituation - En fallstudie av hur elever i
årskurs 7 tolkar och hanterar aspekter av sannolikhet aktualiserade i ett tärningsspel
(Reports from MSI, 03119) Växjö: Växjö universitet.
Persson, P-E. (2010). Räkna med bokstäver! : en longitudinell studie av vägar till en
förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå. Luleå. Luleå Tekniska universitet.
Pettersson, K. (2008). Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken
i dynamiskt samspel. Göteborg. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet
Eller annan avhandling vald i samråd med kursens lärare.
Övrigt
Aktuella styrdokument
Download