Prövning Filosofi A

advertisement
VUXENUTBILDNINGEN
Prövning Filosofi A – FS1201
50 gy-poäng
Förkunskapskrav:
Grundskola eller motsvarande
Kurslitteratur:
Det finns många bra filosofiböcker för gymnasiet som du kan använda.
Meddela prövningsförrättaren vilken du väljer. Ämnesbeskrivning och
kursplan är dock obligatorisk kurslitteratur för att du ska förstå vad det
gäller. Dessa finns att hämta på Skolverkets hemsida.
Prövningens upplägg
Del 1 Ett skriftligt prov som kommer att behandla för filosofin viktiga frågeställningar och
begrepp på de områden som bestäms av kursplanen. Det omfattar ett tiotal uppgifter av
t ex jämförande, analytisk och kritiskt problematiserande karaktär. Bl a ingår en
kortare text som du ska reflektera över.
Del 2 Ett skriftligt fördjupningsarbete om ett ämne som du själv väljer och skickar som .docfil enligt prövningsförrättarens anvisningar innan du gör det skriftliga provet. Det
avgörande är inte vilket ämne du väljer, utan hur du behandlar det och vilka perspektiv
du anlägger. Omfattning 2–5 sidor (500–2500 ord?). Skriv inte för mycket, innehållet
är det viktiga - inte mängden eller den språkliga korrektheten. Utgå ifrån en eller ett
par frågor (en s k problemformulering) som du sedan besvarar i ditt arbete. Det ställs
inga krav på form/utseende. Det krävs alltså varken framsida, innehållsförteckning,
fotnoter eller dylikt.
Det du måste göra är att:
• förklara frågeställningen i början av ditt arbete
• besvara samma frågeställning (själva arbetet)
• avsluta med en källförteckning som visar vilka källor du använt.
Del 3 Ett samtal om punkterna 1 och 2 ovan samt om övriga filosofiska frågor.
Läs betygskriterierna mycket noga! För högre betyg krävs både analys ur olika perspektiv och
personlig reflektion. Du kan alltså inte bara redogöra för någon känd filosofs åsikter utan
måste ge någon form av egen analys.
Ta snarast kontakt med prövningsförrättande lärare för mer information.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards