kurs-pm - Ping Pong

advertisement
Magisterprogrammet i arbete och hälsa, T3
Inriktning ergonomi
Människa, teknik, organisation (MTO) (7,5hp)
Kursansvarig och examinator: Katarina Aili
Allmän information om kursen
Kursen startar den 29 augusti med ett kursupprop som sker via e-post. Kursen pågår v.35 till
och med v.45. Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd
campusundervisning.
Kursens innehåll
Kursen ger en översiktlig kunskap om MTO-konceptets bakgrund och framväxt. Den ger
kunskap om hur människan i arbete interagerar med teknik, arbetsorganisation och
arbetsmiljö, samt hur man utformar arbetssystem och arbetsmiljöer som främjar hälsa,
kvalitet, produktivitet och effektivitet i verksamheten utifrån ergonomisk kunskap. Analys
och hantering av risk och säkerhet i arbetsmiljön diskuteras. Kursen innehåller grundläggande
organisationsteori, med betoning på arbetsorganisation och hälsa. Organisationsutveckling,
liksom utveckling av arbetsgrupper och team diskuteras. Teorier om ledarskapets betydelse
för arbetsmiljö, hälsa och arbetsprestation behandlas.
Kursens mål
Studenten ska efter avlutad kurs kunna:






redogöra för och diskutera konceptet människa-teknik-organisation (MTO) samt
aktuella teorier, modeller och forskning inom detta område.
redogöra för och använda metoder och arbetssätt för analys av arbetssystem ur ett
MTO-perspektiv.
utifrån olika MTO-modeller föreslå åtgärder för att förbättra interaktionen MänniskaTeknik-Organisation på ett sätt som främjar människans hälsa och välbefinnande samt
effektiviteten i systemet som helhet.
reflektera över hur belastningsergonomiska faktorer påverkas av interaktionen
Människa-Teknik-Organisation.
redogöra för och diskutera aktuella teorier, modeller och forskning inom området
arbetsorganisation och hälsa.
redogöra för och diskutera aktuella teorier, modeller och forskning rörande
ledarskapets betydelse för arbetsmiljö, hälsa och arbetsprestation
Arbetsformer
Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd
campusundervisning. Undervisningsformerna vid campusundervisningen omfattar
föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Distansundervisningen omfattar litteraturstudier,
grupparbeten, rapportskrivning, intervjuundersökningar etc.
Vid campusundervisningen kan förekomma obligatorisk närvaro vid
vissa undervisningsmoment.
Sida 1 av 5
Magisterprogrammet i arbete och hälsa, T3
Inriktning ergonomi
Campusundervisning
Datum
Tid
Måndag 5 september 10.15-16.00
Tisdag 6 september 09.00-16.00
Måndag 3 oktober
Tisdag 4 oktober
Onsdag 5 oktober
10.00-16.00
10.00-16.00
09.00-16.00
Måndag 7 november
Tisdag 8 november
10.00-16.00
09.00-16.00
Examination
Examination sker genom individuell, skriftlig hemtentamen, samt en skriftlig
gruppinlämningsuppgift med muntlig redovisning. Examinationen av inlämningsuppgiften
bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som muntlig presentation.
Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. För att få betyget Godkänd på kursen
fodras Godkänt betyg på den skriftliga hemtentamen, den skriftliga inlämningsuppgiften samt
den muntliga redovisningen.
För att få betyget Väl godkänd på kursen fodras dessutom Väl godkänt betyg på den skriftliga
hemtentamen.
Viktiga datum för inlämning av olika uppgifter
Hemtentamen ska lämnas in senast söndagen den 2 oktober.
Den skriftliga gruppinlämningsuppgiften ska lämnas in senast söndagen den 6 november.
Sida 2 av 5
Magisterprogrammet i arbete och hälsa, T3
Inriktning ergonomi
Kurslitteratur
Obligatorisk litteratur
Arbete och teknik på människans villkor
Bohgard, Mats
2. uppl. : Stockholm : Prevent, 2011 - 740 s.
ISBN:978-91-7365-110-3 (inb.) LIBRIS-ID:12237276
Läshänvisning:
Sidor: 269-292 + 170-187
Kommentar: Boken kommer att vara obligatorisk kurslitteratur även i kursen Exponering,
riskbedömning och intervention 7,5hp, HT2014.
Johansson, Jan; Sandkull, Bengt
Från Taylor till Toyota : betraktelser av den industriella produktionens organisation och
ekonomi
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2000 - 235 s.
ISBN:91-44-01346-9 (korr.) LIBRIS-ID:8352906
Läshänvisning:
Döös, Marianne; Waldenström, Kerstin
Chefskapets former och resultat : två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap
Stockholm : VINNOVA, 2007 - 221 s.
ISBN:978-91-85959-26-6 LIBRIS-ID:11254842
Läshänvisning:
Allvin, Michael
Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet
1. uppl. : Malmö : Liber, 2006 - 188 s.
ISBN:91-47-07631-3 LIBRIS-ID:10057493
Obligatoriska vetenskapliga artiklar/rapportet
Aronsson Gunnar; Lundberg Ulf
Interventioner för återgång i arbete vid sjukskrivning
Arbete och Hälsa, Rapport 2015;49(2).
Tillgänglig via:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39858/1/gupea_2077_39858_1.pdf
Vingård Eva
Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro.
Forte Kunskapsöversikt; 2015
Tillgänglig via:
http://forte.se/publikation/psykisk-ohalsa-arbetsliv-och-sjukfranvaro/
Det kommer att tillkomma artiklar/rapporter som kommer att finnas för nedladdning på
Pingpong.
Sida 3 av 5
Magisterprogrammet i arbete och hälsa, T3
Inriktning ergonomi
Rekommenderad litteratur
Fördjupningslitteratur
Svedberg, Lars
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
4., [bearb., uppdaterade och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2007 - 428 s.
ISBN:978-91-44-01983-3 LIBRIS-ID:10303049
The dynamics of organizations and healthy work
Härenstam, Annika; Marklund, Staffan
1. uppl. : Växjö : Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper, cop. 2010 - 159 s.
ISBN:978-91-86491-58-1 LIBRIS-ID:12093522
Härenstam, Annika; Waldenström, Kerstin
Hur skapas bra arbetsförhållanden? : en studie av strategier hos chefer och anställda
Stockholm : Arbets- och miljömedicin, 2006 - 22 s.
LIBRIS-ID:10581187
Bruzelius, Lars H.; Hofvander, Niklas; Skärvad, Per-Hugo
Integrerad organisationslära
10., [rev. och aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB, 2011 - 480 s.
ISBN:978-91-44-07109-1 (inb.) LIBRIS-ID:12074119
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
Sida 4 av 5
Magisterprogrammet i arbete och hälsa, T3
Inriktning ergonomi
Veckoplanering
Vecka
Datum
Innehåll
v.35
160829-160902
Distansvecka 1
 Inläsning kurslitteratur enligt anvisning vid kursstart
v.36
160905-160909
Campusvecka 1
 Campusundervisning – se separat schema.
v.37
160912-160916
Distansvecka 2
 Egen läsning av kurslitteratur
 Arbete med hemtentamen.
v.38
160919-160923
Distansvecka 3
 Egen läsning av kurslitteratur
 Arbete med hemtentamen.
v.39
160926-160930
Distansvecka 4
 Egen läsning av kurslitteratur
 Arbete med hemtentamen. Lämnas in senast 2/10!
v.40
161003-161007
Campusvecka 2
 Se separat campusschema
 Introduktion till grupparbete
v.41
161010-161014
Distansvecka 5
 Egen läsning av kurslitteratur.
 Arbete med grupparbete
v.42
161017-161021
Distansvecka 6
 Egen läsning av kurslitteratur
 Arbete med grupparbete
v.43
161024-161028
Distansvecka 7
 Egen inläsning av kurslitteratur
 Arbete med grupparbete
v.44
161031-161104
Distansvecka 8
 Arbete med grupparbete. Lämnas in senast 6/11!
 Förberedelse av den muntliga presentationen
v. 45
161107-161108
Campusvecka 3
 Campusundervisning enligt separat schema
 Redovisning grupparbete
Sida 5 av 5
Download