införande av pre-stationsbaserad ersättning inom områ

advertisement
Dokument till kvalitetssystem
Arbetsområde: Primärvård Norrbotten
Upprättat av:
Verksamhetsstrateg,
Beställaravdelningen
Datum: 2013-0201
Godkänt av:
Beställarchef
Giltigt tom: 2013-1231
Ansvarig för uppdatering:
Verksamhetsstrateg
Beställarsektion
Sida 1 (6)
Version:
Dok.typ:
1:1
Rutiner
Vårdval Norrbotten – fortsatt utveckling
av arbetet med levnadsvanor
Bakgrund
En integrering av relevanta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
aspekter i vårdcentralens arbete bidrar till att individerna får en ökad
kunskap och därmed bättre förutsättningar till hälsosamma val. Under 2012
fick vårdcentralerna förutsättningar och tydliga incitament för att se över
samt utveckla sitt arbetssätt och organisation för det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet. Idag har samtliga vårdcentral inom Vårdval
Norrbotten en godkänd handlingsplan för arbetet med de fyra områdena:
tobak, alkohol, fysisk aktivitet och kost.
Under 2013 fortsätter implementerings- och utvecklingsarbetet, vilket stöds
genom en vidareutveckling av såväl strukturersättning som rörliga
ersättningen samtidigt som en ersättning för hälsosamtal för 30-åringar
införs.
Den riktade ersättningen under 2013 för arbetet kring levnadsvanor består
av:
- En strukturersättning för att ge vårdgivarna ett tydligt
incitament att aktivt arbeta vidare med det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. En särskild ersättning på maximalt 15 kr
per listad individ på vårdcentralen, dock lägst 100 tkr/vårdcentral,
utgår för godkända handlingsplaner.
Den rörliga ersättningen inom områdena tobak och fysisk aktivitet
består av:
- För dokumenterad identifikation och åtgärd som innebär en
kvalificerad rådgivning avseende tobaksbruk utgår en ersättning om
750 kr per individ.
- För dokumenterad identifikation och åtgärd inom området fysisk
aktivitet som är rådgivande samtal med tillägg ges en ersättning om
250 kr och efter särskild uppföljning utgår ytterligare en ersättning
om 500 kr per individ. Registrering och dokumentation skall ske
enligt anvisningar i VAS och vara i överensstämmelse med
benämningar i de nationella riktlinjerna. För de rörliga
ersättningarna tillämpas inget ekonomiskt tak.
En ersättning för genomförda hälsosamtal för 30-åringar införs
under 2013. Ersättningen är 725 kr (600 kr + patientavgift) per
genomfört hälsosamtal per patient och år.
Dokument till kvalitetssystem
Arbetsområde: Primärvård Norrbotten
Upprättat av:
Verksamhetsstrateg,
Beställaravdelningen
Datum: 2013-0201
Godkänt av:
Beställarchef
Giltigt tom: 2013-1231
Ansvarig för uppdatering:
Verksamhetsstrateg
Beställarsektion
Sida 2 (6)
Version:
Dok.typ:
1:1
Rutiner
Mål och indikatorer i Beställning Primärvård 2013
inom området God hälsa

Antal listade individer som fått FaR-recept

Antal listade individer med dokumenterad uppföljning av FaR-recept

Antal listade individer som fått journalförd åtgärd riktad mot alkohol

Antal listade individer som fått kvalificerat rådgivande samtal om tobak

Antal listade individer som fått journalförd åtgärd riktad mot matvanor

Andel av listade personer som under året fyller 80 år som erbjudits
hembesök för hälsosamtal

Andel listade personer som under året fyller 30 år som genomfört
hälsosamtal

Andel gravida som varit på hälsosamtal

Andel gravida som röker/snusar i graviditetsvecka 32

Andel 4-åringar med övervikt och fetma
Kompletteras med indikatorer gällande faktiska åtgärder i förhållande till
valda riskgrupper.
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder
De levnadsvanor riktlinjerna tar upp är:

tobaksbruk

riskbruk av alkohol

otillräcklig fysisk aktivitet

ohälsosamma matvanor.
Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all
kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma
levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2–
diabetes. Även den som redan är sjuk kan snabbt göra stora hälsovinster med
förbättrade levnadsvanor.
Grunden för merparten av alla åtgärder i Nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder är någon form av rådgivning eller samtal.
Åtgärderna har delats upp i tre övergripande nivåer: enkla råd, rådgivande
samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Indelningen utgår från flera
aspekter, såsom åtgärdernas struktur, innehåll och omfattning.
Alla övriga åtgärder i riktlinjerna – till exempel nikotinläkemedel eller
skriftlig ordination av fysisk aktivitet – ges i tillägg till någon form av
Dokument till kvalitetssystem
Arbetsområde: Primärvård Norrbotten
Upprättat av:
Verksamhetsstrateg,
Beställaravdelningen
Godkänt av:
Beställarchef
Datum: 2013-0201
Giltigt tom: 2013-1231
Ansvarig för uppdatering:
Verksamhetsstrateg
Beställarsektion
Sida 3 (6)
Version:
Dok.typ:
1:1
Rutiner
rådgivning eller samtal. Samtliga åtgärder i riktlinjerna förutsätter att hälsooch sjukvården redan har konstaterat att personen har ohälsosamma
levnadsvanor.
Definition åtgärder
Enkla råd
Åtgärden enkla råd innebär att hälso- och sjukvårdspersonal förmedlar
information och korta, standardiserade råd och rekommendationer om
levnadsvanor. Åtgärder på denna nivå kräver i normalfallet mindre än 5
minuter och normalt sett sker ingen särskild uppföljning. Råden kan
kompletteras med skriftlig information, till exempel om rökningens
skadeverkningar, risker med för hög alkoholkonsumtion, vinster med fysisk
aktivitet och tips om bra livsmedelsval.
Enkla råd ska inte förväxlas med att ställa frågor om levnadsvanor, utan
förutsätter att hälso- och sjukvården redan har konstaterat att personen har
ohälsosamma levnadsvanor.
Rådgivande samtal
Åtgärden rådgivande samtal är tidsmässigt mer omfattande än enkla råd och
tar vanligen 10–15 minuter, men ibland upp till 30 minuter. Åtgärder på
denna nivå innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en dialog med
patienten samt anpassar åtgärderna till den specifika personens ålder, hälsa,
risknivåer med mera. Samtalet kan inkludera motiverande strategier.
Det rådgivande samtalet kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel
som kan hjälpa personen att förändra levnadsvanan, som till exempel
skriftlig information, kolmonoxidmätning, en förteckning över
idrottsföreningar, träningsanläggningar och motionsspår, en receptbok eller
en mat- och motionsdagbok. Åtgärderna kan också kompletteras med
särskild uppföljning, i form av återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl vid
ett eller flera tillfällen.
Kvalificerat rådgivande samtal
Åtgärden kvalificerat rådgivande samtal innebär att hälso- och
sjukvårdspersonal för en dialog med patienten samt anpassar åtgärderna till
den specifika personens ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet kan
inkludera motiverande strategier. Åtgärder på denna nivå är ofta tidsmässigt
mer omfattande än rådgivande samtal.
Åtgärderna är vanligen teoribaserade eller strukturerade, det vill säga bygger
på vissa tydliggjorda antaganden om hur och varför de fungerar och
innehåller vissa fördefinierade komponenter. Åtgärderna kan ges individuellt
eller i grupp och kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel, samt
förstärkas med särskild uppföljning. Denna åtgärdsnivå förutsätter att
personalen som utför åtgärden, utöver ämneskunskapen, också är utbildad i
den metod som används.
Dokument till kvalitetssystem
Arbetsområde: Primärvård Norrbotten
Upprättat av:
Verksamhetsstrateg,
Beställaravdelningen
Godkänt av:
Beställarchef
Datum: 2013-0201
Giltigt tom: 2013-1231
Ansvarig för uppdatering:
Verksamhetsstrateg
Beställarsektion
Sida 4 (6)
Version:
Dok.typ:
1:1
Rutiner
Rekommendationerna
Rökning
Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till
patienter som röker dagligen. Åtgärder för att hjälpa patienter att sluta röka
är förmodligen vanligt förekommande redan i dag, men Socialstyrelsen
bedömer att rekommendationen ändå innebär en ambitionshöjning och
därmed ökade kostnader för hälso- och sjukvården.
Riskbruk av alkohol
Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal till patienter som har
ett riskbruk av alkohol. Inom primärvården ställer rekommendationen om
rådgivande samtal främst krav på kunskap och medvetenhet om riskbruk,
medan det inom andra delar av vården förmodligen behövs både mer
kunskap och ett resurstillskott för att kunna utföra åtgärden.
Otillräcklig fysisk aktivitet
Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg av
skriftlig ordination av fysisk aktivitet eller stegräknare samt med särskild
uppföljning till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet.
Socialstyrelsen bedömer att hälso- och sjukvården redan bedriver ett arbete
inom området, men att det finns stora variationer i landet. Sannolikt krävs ett
resurstillskott för att uppfylla rekommendationen.
Ohälsosamma matvanor
Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till
patienter med ohälsosamma matvanor, vilket är en förhållandevis
resurskrävande åtgärd. Dessutom bedömer Socialstyrelsen att matvanor är
den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på i dag,
vilket kan leda till betydande kostnadsökningar inom området.
Riktlinjer för handlingsplan
Handlingsplan 2013
Uppföljning av HPL 2012 med plan för fortsatt arbete.
Innehåller
1. Nulägesanalys inklusive redogörelse av förändringar från
föregående handlingsplan
2. Måluppfyllelse av egna mål i HPL 2012
Uppföljning av vårdcentralens mål i handlingsplan 2012. Bedömning
utifrån:
-
Mål uppfyllt
-
Mål bedöms vara uppfyllt 2013
Dokument till kvalitetssystem
Arbetsområde: Primärvård Norrbotten
Upprättat av:
Verksamhetsstrateg,
Beställaravdelningen
-
Godkänt av:
Beställarchef
Datum: 2013-0201
Giltigt tom: 2013-1231
Ansvarig för uppdatering:
Verksamhetsstrateg
Beställarsektion
Sida 5 (6)
Version:
Dok.typ:
1:1
Rutiner
Mål bedöms ej vara uppfyllt senast 2014
3. Plan och vidtagna åtgärder utifrån egen analys av måluppfyllelse
Vårdcentralen skall redogöra för hur den fortsatta planeringen ser ut
samt vilka åtgärder som vidtas.
4. För arbetet med kost och alkohol, ska minst en riskgrupp per
levnadsvana utifrån Socialstyrelsens definition väljas, där arbetet ska
fokuseras särskilt. Valet ska motiveras. Beskriv hur arbetet med kost
och alkohol ska förbättras och stärka vårdcentralens satsningar.
Aktuella riskgrupper inom området alkohol:

Diabetes (E108P-E14P)

Högt blodtryck (I10)

Depression/ångest samt sömnstörning (F32-39 SAMT F51)
Aktuella riskgrupper inom området kost:

Diabetes (E108P-E14P)

Högt blodtryck (I10)

Fetma och övervikt, BMI från 25 och uppåt (E66-P)
Under 2013 ska vidare
5. minst en person ha genomgått utbildning för utförare av hälsosamtal
för 30-åringar,
6. sundkurs.se har använts för utbildning av personalen på
vårdcentralen för att öka kunskapen om levnadsvanors betydelse för
hälsan.
Ersättning
För år 2013 delas ersättningen in i två delar, dels en grundnivå och dels en
tilläggsnivå. För godkänd handlingsplan utgår ersättning maximalt till 15 kr
per listad patient, dock lägst 100 000 kr per vårdcentral vid uppfyllande av
såväl grund- som tilläggsnivå. Ersättningen beräknas utifrån antalet listade
patienter per oktober på vårdcentralen. Ersättning för handlingsplan är en
årlig ersättning som utbetalas månaden efter handlingsplanen blivit godkänd.
För att erhålla grundersättning om 10 kr per listad krävs uppfyllande av
punkter 1-6 ovan.
För ersättning om 5 kr per listad krävs:
-
Godkänd grundnivå.
-
En tillräcklig ökning av antalet genomförda åtgärder under 2013 i
jämförelse med 2012 gentemot utvalda riskgrupper enligt punkt 4
ovan.
Dokument till kvalitetssystem
Arbetsområde: Primärvård Norrbotten
Upprättat av:
Verksamhetsstrateg,
Beställaravdelningen
Datum: 2013-0201
Godkänt av:
Beställarchef
Giltigt tom: 2013-1231
Ansvarig för uppdatering:
Verksamhetsstrateg
Beställarsektion
Sida 6 (6)
Version:
Dok.typ:
1:1
Rutiner
Bedömningen kommer att göras av Beställaravdelningen i dialog
med Folkhälsocentrum. Den enskilda vårdcentralens ökning av
antalet genomförda åtgärder kommer att jämföras med övriga
vårdcentralers utveckling.
Prestationsbaserad ersättning
Rörlig ersättning för rådgivande samtal med tillägg (FaR) ersätts max en
gång per patient under år 2013. Förskrivning och uppföljning av FaR sker
enligt de rutiner som gäller inom Norrbottens läns landsting.
Kvalificerad tobaksavvänjning ersätts max en gång per patient under en
tidsperiod av sex månader under år 2013. Rörlig ersättning betalas till
vårdcentralen där patienten är listad, betalning sker månadsvis via
ekonomisystemet LisaEk.
Handläggning
Vårdcentralens handlingsplan inklusive nulägesanalys skickas till
Beställaravdelningen som bedömer handlingsplanen samt vid behov begär in
kompletterade uppgifter. Handlingsplanen ska vara ett sammanfattande
dokument av vårdcentralens arbete.
Handlingsplan skickas senast 31 oktober 2013 och eventuella frågor ställs
till Elisa Lindgren, verksamhetsstrateg Beställaravdelningen,
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards