Psykisk ohälsa, primärvård

advertisement
Dokument till kvalitetssystem
Arbetsområde: Primärvård Norrbotten
Upprättat av:
Chefsläkare och
verksamhetsstrateg
Beställaravdelningen
Datum: 121106
Godkänt av:
Beställarchef
Giltigt tom: 131231
Ansvarig för uppdatering:
Chefsläkare och
verksamhetsstrateg
Beställaravdelningen
Version:
1:1
Sida 1 (3)
Dok.typ:
Rutiner
Psykisk ohälsa, primärvård
Uppdrag inom Vårdval
Bakgrund
Psykisk ohälsa är ett av de viktiga och mest förekommande områdena
inom primärvård. Sammansatt problematik kräver för ett
framgångsrikt behandlingsresultat samverkan både mellan olika
kompetenser och samarbete med externa aktörer.
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010
ger följande rekommendationer i första linjens vård:
 första bedömning med hög tillgänglighet
 god kontinuitet under hela vårdförloppet, vilket inkluderar
samverkan mellan primärvården och psykiatrin
 interventioner med sammansatta vårdåtgärder, anpassade till
den enskildes behov och utformade enligt principerna för
stegvis vård.
För att vårdåtgärderna ska ge avsedd effekt krävs:
 tillgång till personal med adekvat kompetens
 en vårdstruktur som främjar ett effektivt omhändertagande
 tillgång till konsultinsatser i första linjens vård från
specialistvården
 möjlighet till uppföljning och utvärdering av insatserna
Primärvården i Norrbotten gjorde 2004 riktade insatser för att öka
tillgången till psykologer och kuratorer. Utbildningssatsningar som
gjorts inom rehabiliteringsgarantin sedan 2009 har ökat tillgången till
personal med grundläggande utbildning i kognitiv beteende terapi.
Uppdrag
Primärvården har dygnet runt ansvar för första linjens vård vad gäller
både psykisk och somatisk ohälsa. Arbetet skall baseras på nationella
riktlinjer, evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet. Både
extern och intern samverkan (teamarbete) är väsentliga delar i
primärvårdens arbetssätt. Uppdraget är att bedöma, behandla,
rehabilitera och följa upp patienter i alla åldrar med psykisk ohälsa där
behov av specialistvård inte föreligger. Detta innefattar exempelvis:
 kriser vid sjukdom, trauma, livskris, sorg, misshandel,
relationsproblem
 lätta och medelsvåra tillstånd av depression, ångest och
sömnbesvär
 stressrelaterad ohälsa
 psykosomatiska tillstånd
 kronisk benign smärta
Dokument till kvalitetssystem
Arbetsområde: Primärvård Norrbotten
Upprättat av:
Chefsläkare och
verksamhetsstrateg
Beställaravdelningen


Godkänt av:
Beställarchef
Datum: 121106
Giltigt tom: 131231
Ansvarig för uppdatering:
Chefsläkare och
verksamhetsstrateg
Beställaravdelningen
Version:
1:1
Sida 2 (3)
Dok.typ:
Rutiner
kognitiv svikt/neuropsykiatri/demenssjukdomar
drog- och missbruksrelaterade besvär som inte kräver
psykiatrins kompetensnivå
Primärvården har en viktig roll i initial utredning och behandling vid
misstanke om psykiatrisk sjukdom. Bedömning av suicidrisk och
LPT-bedömningar ingår, liksom vård och rehabilitering av patienter
med kroniska psykiatriska sjukdomar inklusive samsjuklighet.
Inom primärvård finns specialinriktade verksamheter:
 mödra- och barnhälsovård
http://insidan.nll.se/Primarvard/Utvecklingsenheten/Informatio
n-till-barnmorskemottagning/
http://insidan.nll.se/Primarvard/Utvecklingsenheten/Barnhalso
vard-Norrbotten/
 ungdomsmottagningar

stöd och uppföljning vid funktionsnedsättning
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--ochsjukvard/Verksamhetsomraden/LSS--Verksamhetsinformation/
Med tanke på begränsade resurser och behovet av prioriteringar är det
väsentligt att beakta gränssnitt gentemot grupper där andra aktörer har
bättre förutsättningar att ta omhand efterfrågan och behov. Följande
exempel ingår inte i uppdraget:
 insatser som kräver barn- eller vuxenpsykiatrisk specialistnivå
 företagshälsovård
 familjerådgivning
 skolhälsovård
 patienter knutna till slutenvårdsklinik där aktuell sjukdom är
huvudorsak till psykisk ohälsa (där slutenvårdskurator
förutsätts vara inkopplad)
 samtal inför abort eller sterilisering
Övriga länkar som kan tydliggöra uppdraget och gränssnittet mot
andra aktörer:
 division Vuxenpsykiatri http://insidan.nll.se/Vuxenpsykiatri/

ALK, psykiatri www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso-och-sjukvard/Vardrutiner/ALK1/PSYKIATRI/
Dokument till kvalitetssystem
Arbetsområde: Primärvård Norrbotten
Upprättat av:
Chefsläkare och
verksamhetsstrateg
Beställaravdelningen
Datum: 121106
Godkänt av:
Beställarchef
Giltigt tom: 131231
Ansvarig för uppdatering:
Chefsläkare och
verksamhetsstrateg
Beställaravdelningen
Version:
1:1
Sida 3 (3)
Dok.typ:
Rutiner

Barn och ungdom psykisk ohälsa, HÖK
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--ochsjukvard/Privat-vard/Regler-riktlinjer-och-styrandedokument/Gemensamma-rutiner-iverksamheten/barn_och_ungdom_psykisk_ohalsa_hok/

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
Kompetens
Den största delen av den psykiska ohälsan enligt ovan handläggs
individuellt eller i team av primärvårdens generalister.
Teamrehabilitering innebär att flera professioner arbetar i team med
planerade och samordnade åtgärder mot gemensamma mål som
definierats tillsammans med patienten. Primärvårdens personal skall
ha grundläggande yrkesspecifik kompetens inom psykisk ohälsa.
Arbetet ska präglas av ett kognitivt förhållningssätt och bedrivas med
evidensbaserade metoder som ex. motiverande samtal. KBTbehandlare med grundläggande utbildning kan under handledning
utöva samtalsbehandling.
I vissa fall behövs en mer specifik yrkeskompetens exempelvis
kurator eller psykolog. Dessa handlägger ett urval av patientgrupperna
inom primärvårdsuppdraget från 16 år och äldre.
Länsenheten MHV/BHV kompetenscentrum finns som stöd för
personal vid arbete med blivande föräldrar och föräldrar med barn i
förskoleålder. Länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder har uppdrag
att ge olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning.
Enheten fungerar också som stöd för primärvårds personal inom detta
område.
Framtiden
Nya behandlingsmetoder och ökad kunskap inom området psykisk
ohälsa ställer krav på en ständig förbättringsprocess. Organisatoriska
förändringar ex. hemsjukvårdens övergång till kommuner och
närsjukvårdens utveckling förändrar primärvårdens innehåll och
uppdrag och ställer krav på bra samarbete med övriga aktörer.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards