Särö skolas plan mot diskriminering
och kränkande behandling år 4-9
Grunduppgifter och
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundskola år 4-9
Ansvariga för planen
Rektorer och pedagoger från skolans arbetslag.
Vår vision
Särö skola präglas av nytänkande, professionell och engagerad personal, som
tillsammans med elever har ett gemensamt mål och en vision. De värderingar som
ligger till grund för hur vi lever och arbetar tillsammans är att vi respekterar varandra
ömsesidigt.
Demokrati, likabehandling och allas lika värde genomsyrar verksamheten. All
personal har ett professionellt förhållningssätt till eleverna och till varandra.
Planen gäller från 2013-11-01
Planen gäller till 2014-11-01
Elevernas delaktighet
Eleverna har genom elevråden fått diskutera, kommentera och delta i utformningen
av den kartläggningsenkät, som delvis ligger till grund för arbetet med
likabehandlingsplanen.
I samråd med eleverna har sedan planen omarbetats till en slutlig version som alla
varit ense om.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Likabehandlingsplanen och ordningsreglerna har behandlats på enhetsråden där
representanter för vårdnadshavarna är delaktiga. Vårdnadshavarnas medverkan är
en förutsättning för en stabil värdegrund, som genomsyrar både hem- och skolmiljö.
Personalens delaktighet
På arbetsplatsträffar och övriga möten har kartläggningsenkäten och
likabehandlingsplanen diskuterats av personalen. Samtliga pedagoger är ansvariga
för att kartläggningen genomförs som en grund för planens upprättande.
Förankring av planen
Likabehandlingsplanen presenteras och förankras:
-för elever vid läsårsstart
-på föräldramöten vid läsårsstart
-på Särö skolas hemsida
-vid introduktion av nya elever och vårdnadshavare
-vid nyanställning av personal
-på arbetsplatsträffar i början av nytt läsår
Utvärdering av fjolårets plan
Planen har tagits upp i arbetslagen, klassråden, elevråden och enhetsrådet.
Utvärderingen har skett genom en kartläggning bland eleverna och diskussioner i
övriga fora under mentorstid.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan har varit personal, elever och
föräldrarepresentanter
Resultatet av enkätundersökningen visar att eleverna nu till stor del känner till
skolans likabehandlingsplan.
När det gäller föregående års fokusområden konstaterar vi att problemet med att
vissa elever kände sig särbehandlande/kränkta av vuxna på skolan, inte längre finns i
samma omfattning som förut. Då dessa problem dyker upp hanteras dessa enligt
interna rutiner.
Vad beträffar fokusområde två där det handlade om” tykna” kommentarer kan vi
också sluta oss till att problemet kvarstår, dock ej i lika stor omfattning.
Angående kommentarer vad avser utseende/kläder/pengar ser vi ytterligare en
förbättring över hela skolan.
Vi konstaterar att det finns elever som känner sig otrygga på de sociala medierna.
Resultaten av enkäten har visat vilka fokusområden vi måste inrikta oss på lå 13/14.
Dessutom kvarstår elevernas upplevelse av otrygghet runt skåp och toaletter. Dock
ej i samma utsträckning som tidigare.
De flesta elever upplever att de har någon vuxen att vända sig till på skolan, men
inte alla.
Enkäten påvisar att kränkningar förekommer på de sociala medier som eleverna
vistas på, som t ex Facebook, Skype och MSN.
Utvärdering av årets plan skall ske 2014-11-01
Planen kommer att utvärderas genom diskussioner i elevgrupper såsom
kamratstödjare, elevråd och klassråd.
Personalen och vårdnadshavare ska också vara delaktiga i framarbetandet av vår
likabehandlingsplan. Detta kommer att ske på APT med personalen och på
enhetsråden med vårdnadshavarna.
Ansvarig för att årets plan utvärderas är Skolledningen
Kartläggningsmetoder
Kartläggningen har skett genom en enkät som eleverna har fått svara på. I
kartläggningen finns även en del där vi utvärderar föregående års fokusområden för
att se, om vi har uppnått de mål vi hade formulerat utifrån den tidigare
kartläggningen.
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
Elevernas delaktighet
Samtliga elever har involverats i kartläggningen på skolan genom att de har haft
möjlighet att deltaga i
enkätundersökningen. I årets undersökning har vi haft nära 100% svarsfrekvens
Personalens delaktighet
Personalen har involverats i kartläggningen genom representanter från de olika
stadierna i likabehandlingsgruppen, samt att man på arbetsplatsträffar har fått ta del
av och tycka till om enkäten.
Åtgärder/främjande insatser lå 13/14
1 Synliggörandet av likabehandlingsplanen
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
Mål och uppföljning
Målet är att synliggöra likabehandlingsplanen. Uppföljning sker som en del av
kartläggningsenkäten 2014.
Synliggörandet kommer att ske genom att vara en stående punkt på APT:er och
klassråd samt presenteras på föräldramöten.
Rektor ansvarar för att övrig personal på enheten blir informerad om
likabehandlingsplanen.
Mentorerna ansvarar för att likabehandlingsplanen blir känd för alla elever.
Likabehandlingsplanen skall också tas upp på enhetsråd och elevråd
Ansvarig för att ovanstående sker är Skolledning och ansvarig pedagog.
Datum när det ska vara klart 2014-01-31
2 Översyn av ordningsregler
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
Mål och uppföljning
Målet är att upprätta och revidera enhetens ordningsregler. Uppföljning sker som en
del av Kartläggningsenkäten 2014
Under november månad har klassråden i uppdrag att se över ordningsreglerna.
Dessa har reviderats efter elevernas och personalens synpunkter. (se bilaga)
Enhetens personal och elever arbetar kontinuerligt med att diskutera och se till att
upprättade ordningsregler efterföljs
Ansvarig för detta är Skolledning
Datum när det ska vara klart 2014-11-01
3 Otrygghet på sociala medier
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
Mål och uppföljning
Målet är att utveckla elevernas etiska kompetens och kunskaper om regelverk vad
gäller närvaron på sociala medier. Uppföljning sker som en del avkartläggningsenkäten 2014.
Planerade insatser
Att i samarbete med Särö Föräldraförening inbjuda till en föreläsning ang sociala
medier
Att på vår Arena inbjuda till föreläsning om social medier
Att på våra diskussionsforum fokusera på ämnet
Att medvetandegöra våra elever om det regelverk som råder vad avser sociala
medier
Att i undervisningen bl a arbeta med material från Statens Mediaråd
Ansvarig för att detta sker är Skolledning och arbetslag
Datum när det ska vara klart 2014-11-01
4 ”Tykna kommentarer”
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
Mål och uppföljning
Målet är att våra elever skall känna trygghet i sin skolmiljö. Uppföljning sker som en
del av kartläggningsenkäten 2014.
Planerade Insatser
Tätare kamratstödjarmöten
Intensivare rastvaktsystem och samarbetsövningar på Arenatid
Höja uppmärksamhetsgraden hos personalen genom diskussioner på APT och i
arbetslagen samt arbete med värderingar och attityder i elevgrupper
Ansvarig för detta är Rektor och all personal i skolan
Arbetet kommer att vara en process som pågår hela året
Förebyggande åtgärder för en trygg arbetsmiljö
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
Mål och uppföljning
Målet är att alla elever ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Det förebyggande
arbetet syftar till att avvärja sådana faktorer som riskerar att leda till trakasserier och
kränkande behandling
Vi arbetar kontinuerligt för att göra Särö skola till en trivsam plats att vistas i
genom bl a:
- schemalagd vuxennärvaro kring otrygga platser, såsom fotbollsplanen , skåpen och
i korridorerna.
-utöka öppettiderna i elevcaféet på förmiddagarna 09.00 - 12.00 och ha riklig tillgång
till rastaktiviteter
-att fortsätta att ta hand och värna om vår inomhusmiljö så att den upplevs som
viktig och en del av elevernas arbetsmiljö
-att ha biblioteksverksamhet under skoldagen där eleverna har möjlighet att vistas
även under rasterna.
- att kontinuerligt ha kamratstödjarträffar
- att alla elever skall känna sig sedda och hörda. Detta sker genom ett aktivt arbete
med attityder och värderingar i elevgrupper
- skolsköterskan samtalar och har hälsosamtal med elever i år 4 och 8 där stor vikt
läggs vid elevernas psyko-social hälsa
- elevråden träffas och samtalar med vuxna om skolmiljön
- alla elever har en vuxen att vända sig till under skoldagen
- ett närvarande elevhälsoteam
Ansvarig för detta arbete är Skolledning och all personal
Arbetet kommer att vara en kontinuerlig process som pågår hela året
Rutiner för akuta situationer
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola.
Varje incident ska resultera i en reaktion från de vuxna.
Genom goda relationer mellan personal och elever hoppas vi att tidigt kunna
upptäcka kränkningar. Ett rastvaktschema för god uppsikt över alla platser där
eleverna befinner sig på lektionsfri tid tror vi kan förhindra att kränkningar sker.
Personal i elevcaféet och biblioteket är viktiga personer som ska synas och vara
tillgängliga.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
När en kränkning sker kontaktas närmsta vuxen som man känner förtroende för.
Rektor Per Stenlund ([email protected], 0300-836301)
Rektor Johanna Karlsson ([email protected], 0300-836302)
Skolsköterska Cecilia Svedulf ([email protected], 0300-8363XX)
Skolkurator Ing-Marie Åhman ([email protected], 0300-836306)
Skolpsykolog Lotta Karlsson ([email protected], 0300-8363XX)
Kamratstödjare Pernilla Ingemansson
Kamratstödjare David Ekermo
Kamratstödjare Tony Nilsson
Rutiner och handlingsplan för att utreda och åtgärda när elev kränks av
andra elever
Första steget, då kränkningen sker:
-samtal med elev som blivit kränkt med mentorn i första hand
-samtal med elev som har kränkt med personal i kamratstödjarteamet
-samtal med eventuella medhjälpare med personal i kamratstödjarteamet
-berörda klf/mentorer och eventuellt EHT-teamet informeras och sätts in i ärendet
-en överenskommelse med berörda parter tas
-ett formulär fylls i för att dokumentera händelsen och sätts i ärendepärmen som
finns på expeditionen
-nya enskilda samtal/ uppföljning med berörda parter inom en vecka
Andra steget, om inte resultat uppnåtts:
-skolledning kontaktas
-båda parters vårdnadshavare kontaktas
-nödvändiga åtgärder vidtas
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Skolledningen kontaktar berörd personal för allvarssamtal/ utredning. Därefter vidtas
lämpliga åtgärder.
Ansvar för att detta sker är involverad personal samt elevhälsoteam. Ytterst
ansvarar rektor för verksamheten
Biilagor:1 Ordningsregler 2 Ärenderapport
Särö skola den 4 december 2013
Särö Skola år 4-9
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling