Särö skolas plan mot diskriminering
och kränkande behandling år F-3
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundskola år F-3
Ansvariga för planen
Rektorer och pedagoger.
Vår vision
Särö skola präglas av nytänkande, professionell och engagerad personal, som tillsammans
med elever har ett gemensamt mål och en vision. De värderingar som ligger till grund för hur
vi lever och arbetar tillsammans är att vi respekterar varandra ömsesidigt.
Demokrati, likabehandling och allas lika värde genomsyrar verksamheten. All personal har ett
professionellt förhållningssätt till eleverna och till varandra.
Planen gäller från
2013-11-01
Planen gäller till
2014-11-01
Elevernas delaktighet
Eleverna har genom elevråden fått diskutera, kommentera och delta i utformningen av den
kartläggningsenkät som ligger till grund för arbetet med likabehandlingsplanen. I samråd med
eleverna har sedan planen omarbetats till en slutlig version som alla varit ense om.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Likabehandlingsplanen har behandlats på enhetsråden där representanter för vårdnadshavarna
är delaktiga. Vårdnadshavarnas medverkan är en förutsättning för en stabil värdegrund som
genomsyrar både hem- och skolmiljö.
Personalens delaktighet
Genom arbetsplatsträffar och övriga möten har kartläggningsenkäten och
likabehandlingsplanen diskuterats och implementerats hos personalen. Samtliga pedagoger är
ansvariga för att kartläggningen genomförs som en grund för planens upprättande.
Förankring av planen
Likabehandlingsplanen presenteras och förankras:
- för elever vid läsårsstart
- på kompissamtal
- på föräldramöten vid läsårsstart
- på Särö skolas hemsida
- vid introduktion av nya elever och vårdnadshavare
- vid nyanställning av personal
- på arbetsplatsträffar i början av nytt läsår
Utvärdering av årets plan
Planen har tagits upp i arbetslagen, klassråden, elevrådet och enhetsrådet. Utvärderingen har
skett genom en kartläggning bland eleverna.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan har varit personal, elever och
föräldrarepresentanter.
Resultatet av enkäten visar vilka fokusområden vi måste inrikta oss på lå 13/14.
När det gäller föregående års fokusområden konstaterar vi att problemet med ”fula”
ord,fortfarande kvarstår. Den visar också att vissa elever känner sig otrygga kring fram för allt
fotbollsplanen. Enkäten visar tydligt att våra elever känner glädje att vistas på skolan samt att
man alltid har någon vuxen att vända sig till. Enkäten visar glädjande nog att elever på F-3
inte kränks eller på annat sätt blir utsatta på sociala medier. Vi ser också att fler och fler elever
är medvetna om likabehandlingsplanen.
Årets plan ska utvärderas senast
2014-11-01
Planen kommer att utvärderas genom diskussioner i elevgrupper såsom kompissamtal, elevråd
och klassråd. Personalen och vårdnadshavare ska också vara delaktiga på APT med
personalen och på enhetsrådsmöten samt vid föräldramöten.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Kartläggningen har skett genom en enkätundersökning bland eleverna.
Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, kön, könsidentitet,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet och religion.
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Samtliga elever har fått möjlighet att delta i undersökningen. I årets undersökning har 97 % av
eleverna svarat.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen har involverats i kartläggningen genom representanter från F-3 i
likabehandlingsgruppen, samt att man på arbetsplatsträffar har fått ta del av och tycka till om
enkäten.
Resultat och analys
Eleverna anser att ett ovårdat språk, mestadels svordomar, fortfarande förekommer, framför
allt på fotbollsplan.
I samband med arbetet för att förbättra utemiljön, upplevde eleverna otrygghet. Detta berodde
på många elever i olika åldrar på en relativt liten yta.
Främjande insatser/åtgärder lå 13/14
1. Synliggörandet av likabehandlingsplanen
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
Mål
Målet är att synliggöra likabehandlingsplanen. Viktigt är att planen blir synliggjord för nya
elever, föräldrar och personal.
Insats
Synliggörandet kommer att ske genom att diskuteras på APT:er och klassråd samt på
föräldramöten.
Rektor ansvarar för att övrig personal på skolan blir informerade om likabehandlingsplanen.
När det gäller nya elever och vårdnadshavare är det pedagogernas ansvar att synliggöra
likabehandlingsplanen. För nyanställd personal ansvarar rektor.
Vi har ett elevprojekt – Miniarena - som innebär att eleverna får möjlighet att arbeta med
elevinflytande och demokratifrågor.
Det främjande arbetet sker även på våra klassråd, kompissamtal och elevråd.
Vi har ett fungerande rastvärds schema där personal ständigt finns bland eleverna.
Samtal, vänskapsövningar och självstärkande övningar, ingår som en naturlig del av
skolarbetet för att påverka attityder kring frågor om diskriminering och annan kränkande
behandling.
Ansvarig
Rektor och pedagoger.
Datum när det ska vara klart:
2014-01-31
2. Översyn av ordningsreglerna
.
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder,
etnisk tillhörighet och religion.
Mål
Målet är att upprätta och revidera Särö skolas ordningsregler. Uppföljning sker i samband
med upprättandet av skolans likabehandlingsplan.
Insats
Under november månad har klassråden i uppdrag att se över ordningsreglerna samtidigt som
pedagogerna ser över dessa på respektive APT. Pedagoger och elever arbetar kontinuerligt
med att diskutera och efterfölja ordningsreglerna.
Ansvarig
Rektor och pedagoger
Datum när det ska vara klart
2014-11-01
3. Vårdat språk elever emellan:
Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, kön, könsidentitet,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet och religion.
Mål
Målet är svordomar elever emellan ska minska.
Insatser
Åtgärder för att minska svordomar elever emellan består av att:
- all personal, uppmärksammar och agerar så fort man hör ovårdat språk.
- diskutera med eleverna om hur man använder sig av ett trevligt språk.
- tillsammans med personalen diskutera en eventuell temadag.
Ansvarig
Rektor och pedagoger.
Datum när det ska vara klart:
Arbetet kommer att vara en process som pågår hela året
Förebyggande åtgärder för en trygg arbetsmiljö
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, kön, könsidentitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder,
etnisk tillhörighet och religion.
Mål
Målet är att alla elever ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Det förebyggande arbetet syftar
till att avvärja sådana faktorer som riskerar att leda till trakasserier och kränkande behandling
Åtgärder
Åtgärder för att förebygga otrygghet i arbetsmiljön består av att:
- diskutera och eventuellt utöka schemalagd vuxennärvaro kring otrygga platser, såsom
fotbollsplanen.
- fortsätta att ta hand och värna om vår inomhusmiljö så att den upplevs som viktig och en del
av elevernas arbetsmiljö.
- ha kontinuerliga kompissamtal
- alla elever ska känna sig sedda och hörda. Detta sker genom ett aktivt arbete med attityder
och värderingar i elevgrupperna.
- elevråden träffas och samtalar med vuxna om skolmiljön
- alla har en vuxen att vända sig till under skoldagen
- ha ett närvarande elevhälsoteam
Ansvarig
Skolledning och all personal
Datum när det ska vara klart:
Arbetet kommer att vara en kontinuerlig process som pågår hela året.
Rutiner för akuta situationer
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår skola. Varje
incident ska resultera i en reaktion från de vuxna.
Genom goda relationer mellan personal och elev hoppas vi att tidigt kunna upptäcka
kränkningar. Ett rastvärd schema för god uppsikt över platser där eleverna befinner sig på
under dagen. Personal i elevcaféet och biblioteket är viktiga personer som ska synas och vara
tillgängliga.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
När en kränkning sker kontaktas en vuxen som man känner förtroende för.
Rektor Per Stenlund ([email protected], 0300-836301)
Rektor Johanna Karlsson ([email protected], 0300-836302)
Skolsköterska Cecilia Svedulf ([email protected], 0300-836305)
Skolkurator Ing-Marie Åhman ([email protected], 0300-836306)
Skolpsykolog Lotta Karlsson ([email protected], 0300-836308)
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Första steget då kränkningen sker:
- ansvarig rektor meddelas
- samtal med elev som blivit kränkt
- samtal med elev som har kränkt
- samtal med eventuella medhjälpare
- berörda klf/mentorer och eventuellt vårdnadshavare informeras och sätts in i ärendet
- en överenskommelse med berörda parter tas
- en ärenderapport fylls i för att dokumentera händelsen och sätts i ärenderapports pärmen.
- nya enskilda samtal med berörda parter inom en vecka
Andra steget
om inte resultat uppnåtts:
- båda parters vårdnadshavare kontaktas
- nödvändiga åtgärder vidtas
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Ansvarig rektor kontaktar berörd personal för allvarssamtal/utredning. Därefter vidtas
lämpliga åtgärder.
Rutiner för uppföljning
Ärendet följas upp avansvarig rektor inom en vecka. Skulle problemet kvarstå fortsätter man
med andra åtgärder som beslutas av ansvarig rektor
Rutiner för dokumentation
Ansvarig rektor ansvarar för att dokumentation kring ärendet sker och förvaras på lämplig
plats.
Bilaga 1. Ordningsregler
Bilaga 2. Ärenderapport