Särö skolas och fritidshems plan mot
diskriminering och kränkande
behandling år F-3
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundskola år F-3 Fritidsverksamhet
Ansvariga för planen
Rektorer och pedagoger.
Vår vision
Särö skolas fritidsverksamhet präglas av nytänkande, professionell och engagerad personal,
som tillsammans med barnen har ett gemensamt mål och en vision. De värderingar som ligger
till grund för hur vi lever och arbetar tillsammans är att vi respekterar varandra ömsesidigt.
Demokrati, likabehandling och allas lika värde genomsyrar verksamheten. All personal har ett
professionellt förhållningssätt till eleverna/barnen och till varandra.
Planen gäller från
2013-11-01
Planen gäller till
2014-11-01
Elevernas/barnens delaktighet
Eleverna/barnen har genom elevråden under skoltid fått diskutera, kommentera och delta i
utformningen av den kartläggningsenkät som ligger till grund för arbetet med
likabehandlingsplanen. I samråd med eleverna/barnen har sedan planen omarbetats till en
slutlig version som alla varit ense om.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Likabehandlingsplanen har behandlats på enhetsråden där representanter för vårdnadshavarna
är delaktiga. Vårdnadshavarnas medverkan är en förutsättning för en stabil värdegrund som
genomsyrar både hem- och skolmiljö.
Personalens delaktighet
Genom arbetsplatsträffar och övriga möten har kartläggningsenkäten och
likabehandlingsplanen diskuterats och implementerats hos personalen. Samtliga pedagoger är
ansvariga för att kartläggningen genomförs som en grund för planens upprättande.
Förankring av planen
Likabehandlingsplanen presenteras och förankras:
- för eleverna/barnen vid läsårsstart
- på fritidsråd
- på föräldramöten vid läsårsstart
- på Särö skolas hemsida
- vid introduktion av nya elever/barn och vårdnadshavare
- vid nyanställning av personal
- på arbetsplatsträffar i början av nytt läsår
Utvärdering av årets plan
Planen har tagits upp i arbetslagen, klassråden, elevrådet och enhetsrådet. Utvärderingen har
skett genom en kartläggning bland eleverna.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan har varit personal, elever/barn och
föräldrarepresentanter.
Resultatet av enkäten visar vilka fokusområden vi måste inrikta oss på lå 13/14.
När det gäller föregående års fokusområden konstaterar vi att problemet med ”fula” ord,
fortfarande kvarstår. Den visar också att vissa elever/barn känner sig otrygga kring fram för
allt fotbollsplanen. Enkäten visar tydligt att våra elever/barn känner glädje att vistas på skolan
och på fritids samt att man alltid har någon vuxen att vända sig till. Enkäten visar glädjande
nog att elever/barn på F-3 inte kränks eller på annat sätt blir utsatta på sociala medier. Vi ser
också att fler och fler eleve/barn är medvetna om likabehandlingsplanen.
Årets plan ska utvärderas senast
2014-11-01
Planen kommer att utvärderas genom diskussioner i elev/barngrupper såsom kompissamtal
och fritidsråd. Personalen och vårdnadshavare ska också vara delaktiga på APT med
personalen och på enhetsrådsmöten samt vid föräldramöten.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Kartläggningen har skett genom en enkätundersökning bland eleverna/barnen.
Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, kön, könsidentitet,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet och religion.
Hur eleverna/barnen har involverats i kartläggningen
Samtliga elever/barn har fått möjlighet att delta i undersökningen. I årets undersökning har 97
% av eleverna/barnen svarat.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen har involverats i kartläggningen genom representanter från F-3 i
likabehandlingsgruppen, samt att man på arbetsplatsträffar har fått ta del av och tycka till om
enkäten.
Resultat och analys
Eleverna/barnen anser att ett ovårdat språk, mestadels svordomar, fortfarande förekommer,
framför allt på fotbollsplan.
I samband med arbetet för att förbättra utemiljön, upplevde eleverna/barnen otrygghet. Detta
berodde på många elever/barn i olika åldrar på en relativt liten yta.
Främjande insatser/åtgärder lå 13/14
1. Synliggörandet av likabehandlingsplanen
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
Mål
Målet är att synliggöra likabehandlingsplanen. Viktigt är att planen blir synliggjord för nya
elever/barn, föräldrar och personal.
Insats
Synliggörandet kommer att ske genom att diskuteras på APT:er och frititdsråd samt på
föräldramöten.
Rektor ansvarar för att övrig personal på skolan blir informerade om likabehandlingsplanen.
När det gäller nya elever och vårdnadshavare är det pedagogernas ansvar att synliggöra
likabehandlingsplanen. För nyanställd personal ansvarar rektor.
Vi har ett fritidsråd där barnen får möjlighet att diskutera och arbeta med elevinflytande och
demokratifrågor. Det främjande arbetet sker även i grupp och enskilda samtal med barnen.
Vi har ett fungerande rastvärds schema där personal ständigt finns bland eleverna.
Samtal, vänskapsövningar och självstärkande övningar, ingår som en naturlig del av
fritidsverksamheten för att påverka attityder kring frågor om diskriminering och annan
kränkande behandling.
Ansvarig
Rektor och pedagoger.
Datum när det ska vara klart:
2014-01-31
2. Översyn av ordningsreglerna
.
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder,
etnisk tillhörighet och religion.
Mål
Målet är att upprätta och revidera Särö skolas ordningsregler. Uppföljning sker i samband
med upprättandet av skolans likabehandlingsplan.
Insats
Under november månad har klassråden i uppdrag att se över ordningsreglerna samtidigt som
pedagogerna ser över dessa på respektive APT.
Pedagoger och elever/barn arbetar kontinuerligt med att diskutera och efterfölja
ordningsreglerna.
Ansvarig
Rektor och pedagoger
Datum när det ska vara klart
2014-11-01
3. Vårdat språk elever/barn emellan:
Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, kön, könsidentitet,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet och religion.
Mål
Målet är svordomar elever/barn emellan ska minska.
Insatser
Åtgärder för att minska svordomar elever/barn emellan består av att:
- all personal, uppmärksammar och agerar så fort man hör ovårdat språk.
- diskutera med eleverna/barnen om hur man använder sig av ett trevligt språk.
- tillsammans med personalen diskutera en eventuell temadag.
Ansvarig
Rektor och pedagoger.
Datum när det ska vara klart:
Arbetet kommer att vara en process som pågår hela året
Förebyggande åtgärder för en trygg arbetsmiljö
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, kön, könsidentitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder,
etnisk tillhörighet och religion.
Mål
Målet är att alla elever/barn ska känna sig trygga i sin fritidssmiljö. Det förebyggande arbetet
syftar till att avvärja sådana faktorer som riskerar att leda till trakasserier och kränkande
behandling.
Åtgärder
Åtgärder för att förebygga otrygghet i arbetsmiljön består av att
- diskutera och eventuellt utöka schemalagd vuxennärvaro kring otrygga platser, såsom
fotbollsplanen.
- fortsätta att ta hand och värna om vår inomhusmiljö så att den upplevs som viktig och en del
av elevernas/barnens fritidsmiljö.
- ha kontinuerliga fritidsråd.
- alla elever/barn ska känna sig sedda och hörda. Detta sker genom ett aktivt arbete med
attityder och värderingar i elev/barngrupperna.
- fritidsråden träffas och samtalar med vuxna om fritidsmiljön.
- alla barn har en vuxen att vända sig till under fritidsverksamheten.
- ha ett närvarande elevhälsoteam
Ansvarig
Skolledning och all personal
Datum när det ska vara klart:
Arbetet kommer att vara en kontinuerlig process som pågår hela året.
Rutiner för akuta situationer
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår skola/fritidshem.
Varje incident ska resultera i en reaktion från de vuxna.
Genom goda relationer mellan personal och elev/barn hoppas vi att tidigt kunna upptäcka
kränkningar. Ett rastvärds schema för god uppsikt över platser där eleverna befinner sig på
under dagen. Personal i elevcaféet och biblioteket är viktiga personer som ska synas och vara
tillgängliga.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
När en kränkning sker kontaktas en vuxen som man känner förtroende för.
Rektor Per Stenlund ([email protected], 0300-836301)
Rektor Johanna Karlsson ([email protected], 0300-836302)
Skolsköterska Cecilia Svedulf ([email protected], 0300-836305)
Skolkurator Ing-Marie Åhman ([email protected], 0300-836306)
Skolpsykolog Lotta Karlsson ([email protected], 0300-836308)
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev/barn kränks av andra elever/barn
Första steget då kränkningen sker:
- ansvarig rektor meddelas
- samtal med elev/barn som blivit kränkt
- samtal med elev/barn som har kränkt
- samtal med eventuella medhjälpare
- berörda klf/mentorer och eventuellt vårdnadshavare informeras och sätts in i ärendet
- en överenskommelse med berörda parter tas
- en ärenderapport fylls i för att dokumentera händelsen och sätts i ärenderapports pärmen.
- nya enskilda samtal med berörda parter inom en vecka
Andra steget
om inte resultat uppnåtts:
- båda parters vårdnadshavare kontaktas
- nödvändiga åtgärder vidtas
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev/barn kränks av personal
Ansvarig rektor kontaktar berörd personal för allvarssamtal/utredning. Därefter vidtas
lämpliga åtgärder.
Rutiner för uppföljning
Ärendet följas upp avansvarig rektor inom en vecka. Skulle problemet kvarstå fortsätter man
med andra åtgärder som beslutas av ansvarig rektor
Rutiner för dokumentation
Ansvarig rektor ansvarar för att dokumentation kring ärendet sker och förvaras på lämplig
plats.
Bilaga 1. Ordningsregler
Bilaga 2. Ärenderapport