Råd och stöd vid skapandet av en plan mot kränkande

advertisement
Malmö stad
Förskoleförvaltningen
2014-10-29
Råd och stöd vid skapandet av en plan mot kränkande behandling
och diskriminering
Förskolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan
enligt 3 kap 16 § diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap
skollagen. De båda planerna kan med fördel sammanföras till en plan som då kallas ”plan
mot diskriminering och kränkande behandling”. Arbetet som sker kallas här nedan för
likabehandlingsarbetet.
Ett tips på verktyg att använda sig av när man upprättar sin plan är www.planforskolan.se
Ett tips på kartläggningsverktyg är Diskrimineringsombudsmannen, DO:s husmodellen
http://www.do.se/sv/Material/Husmodellen--forskolan/
Viktigt att tänka på
 En plan för varje förskoleenhet
 Planen ska upprättas varje år
 Planen bygger på en aktuell kartläggning av verksamheten
 Barn, vårdnadshavare och personal är delaktiga i att utforma planen
De olika stegen för likabehandlingsarbetet är:
 Utvärdera
 Främja
 Kartlägga
 Förebygga
 Åtgärder för akuta situationer
Utvärdera
Utgå från förra årets plan och utvärdera likabehandlingsarbetet på förskolan. Vad är kvar att
göra? Nya mål och åtgärder.
Främja
Främja innebär att man ska främja barns lika rättigheter och möjligheter utifrån
diskrimineringsgrunderna. Det främjade arbetet riktar sig till alla barn. Det är en del av det
vardagliga arbetet. Det innebär bl.a. att skaffa sig kunskap om diskrimineringsgrunderna,
arbeta med allas lika värde, skapa ett gott socialt klimat, ge alla barn oavsett kön möjlighet
att delta i alla aktiviteter. Detta kan ske t.ex. genom att personal hjälper barn att känna
stolthet över sig själva och sin etniska tillhörighet eller att personal visar respekt och intresse
för olika kulturer och trosuppfattningar.
Malmö stad
Förskoleförvaltningen
2014-10-29
Kartlägga
Kartläggning av den egna verksamheteten för att upptäcka risker. Det kan handla om både
barn som kränker barn och personal som kränker barn. Barnen och vårdnadshavare ska vara
delaktiga i kartläggningen genom t.ex. trygghetsvandringar, enkäter till vårdnadshavare,
barnintervjuer. Det är viktigt att barnens upplevelser och synpunkter hämtas in. Viktigt att
kartlägga personalens kunskap om likabehandlingsarbetet samt hur behovet av fortbildning
ser ut. Kartläggningen bör även innefatta förskolans organisation såsom rutiner, regler,
gruppindelningar, schemaläggningar etc. Ett annat exempel på verktyg för kartläggning är
DO:s husmodell http://www.do.se/sv/Material/Husmodellen--forskolan/.
Förebygga
Det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ska utgå ifrån
problem som upptäckts vid kartläggningen i den egna verksamheten (det ska ske en
kartläggning per förskoleenhet). Utgå från kartläggningen och formulera mål utifrån
kartläggningen för verksamheten. Koppla mål till konkreta åtgärder som kan följas upp.
Bestäm vem som är ansvarig för utvärdering av åtgärderna samt att det genomförs och när.
Exempel på tydliga mål
Mål: Att utveckla pedagogernas genusarbete i praktiken och få en fördjupad bild av olika
begrepp inom genusfrågor
Åtgärd: Fortbildning under APT
Ansvarig: Pedagog X
Tidplan: HT 2014
Utvärdering: December 2014
Åtgärder för akuta situationer
Det är viktigt att det finns rutiner i planen för hur personalen ska agera när ett barn kan ha
utsatts för trakasserier eller kränkande behandling antingen av barn eller av vuxen. Det finns
ett absolut förbud i lagen för vuxna att kränka barn. Det ska finnas fungerande rutiner för
akuta situationer. All personal ska känna till rutinerna precis som alla barn och
vårdnadshavare. Det är en skyldighet för all personal enligt skollagen och
diskrimineringslagen att göra en anmälan till förskolechefen så snart de fått kännedom
om/eller signaler om att ett barn kan ha utsatts för trakasserier eller kränkande behandling.
Förskolechefen är skyldig anmäla till huvudmannen samt skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna eller kränkningarna och (när det
förekommit kränkande behandling eller diskriminering) vidta åtgärder för att få
kränkningarna att upphöra samt förhindra att det sker i framtiden. Det också viktigt att det
finns kända rutiner för hur vårdnadshavarna ska informeras om händelsen samt rutiner för
hur stöd ska ges till barnet.
Det är viktigt att det finns forum där personal kan diskutera hur man ska förhålla sig och
agera om man ser en kollega som kränker barn.
Download