Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är när det

advertisement
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
2016 - 2017
Kronotorpsförskola avd. Ekoxen/Kungsljuset.
Innehållsförteckning
Skolledningens ställningstagande .............................................................................................. 2
Vision .......................................................................................................................................... 2
Lagutrymmen /Definitioner av begrepp .................................................................................... 2
Utvärdera (Uppföljning av föregående års plan) ....................................................................... 3
Barn och föräldrars medverkan i planens upprättande ............................................................. 3
Främjande arbete ....................................................................................................................... 3
Kartläggning................................................................................................................................ 4
Förebyggande arbete ................................................................................................................. 4
Åtgärder för akuta situationer ................................................................................................... 4
Dokumentation och uppföljning ................................................................................................ 5
1
Skolledningens ställningstagande
Jag som förskolechef är ytterst ansvarig för planens upprättande samt att
likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling genomförs i enlighet med
rådande styrdokument.
Alla som arbetar på förskolan har ett gemensamt ansvar för att alla barn känner sig trygga
och blir bemötta och behandlade med respekt.
Planen ligger till grund för vårt ständigt pågående värdegrundsarbete med att skapa en
positiv miljö där varje barn är unikt och okränkbart.
Mona Nilsson
Förskolechef
Vision
Alla barn ska kunna vara stolta och glada över att de är just de flickor och pojkar som de är.
Barnen ska nå känslan av att han eller hon kan och har ett unikt värde i sig själv.
Jag är värdefull för den jag är!
Lagutrymmen /Definitioner av begrepp
Likabehandlingsarbetet regleras i två regelverk, diskrimineringslagen och 6 kap. i Skollagen.
Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.
Skollagen, 6 kap. har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.
Definition av begrepp
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och
missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna: kön, etniska tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder.
Direkt och indirekt diskriminering
Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt.
Med direkt diskriminering menas att ett barn missgynnas genom att behandlas sämre än andra barn om
missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det kallas för indirekt diskriminering. Det sker
när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken
missgynnar ett barn på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.
2
Trakasserier och kränkande behandling
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är när det handlar om ett uppträdande som kränker ett
barns värdighet. Ex:
 fysiska (slag, knuffar)
 verbala (hot, svordomar, öknamn)
 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
 texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier)
Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna. Både barn och personal kan göra sig skyldiga till trakasserier.
Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med
någon diskrimineringsgrund.
Lagutrymmen /Definitioner av begrepp
Utvärdering av mål 2015/2016 (Uppföljning av målet/målen i föregående års plan)
Mål: Alla barn ska känna sig trygga i miljön.
Vi ser att målet är nått. Vi har följt vår upprättade handlingsplan och vi ser att bitningarna
har avtagit. Pedagogerna har infört stopptecken och vi ser nu att barnen använder
stopptecknet och respektera det när det används. Vi pedagoger har samma strategi i vårt
bemötande mot barnen, det innebär att vi har fokus på det utsatta barnet. Vi ser att dessa
åtgärder lett till att barnen blivit trygga. Barnen säger till om någon gör dem illa. De är trygga
på kända ställe där vi brukar gå med gruppen. Barnen kan lösa konfliker med hjälp av en
pedagog. De äldsta barnen kan sätta ord på det som skett och några kan sätta ord på sina
känslor.
Barn och föräldrars medverkan i planens upprättande
Genom observationer och samtal med barnen om deras trivsel har barnen varit delaktiga i
upprättandet av planen. Föräldrarna är delaktiga genom föräldraenkäter, samtal och
inskolning/utvecklingssamtal. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig i förskolan tamburer,
hemsidan och är ett aktivt dokument vid inskolningssamtalen och utvecklingssamtalen.
Främjande arbete
Vi har ett professionellt bemötande mot alla föräldrar och utgår från barnets behov.
Hos oss utvecklar varje barn egenvärde och trygghet genom att få känna jag kan, jag vill och
jag vågar.
Vi försöker tänka könsneutralt både kring leksaker och miljöer. Materialet ska vara
pedagogiskt och lärande för alla åldrar.
Vi har litteraturlista på bra sagoböcker som handlar om normkritiskt granskande.
RUS-modellen, som är trygghets och relationsschema för barngruppen.
3
Kartläggning


Vi har sett att några barn har otrevlig attityd mot varandra, som visa sig verbalt och
genom minspel.
Vi upplever att det är svårt att får familjer med annat modersmål delaktiga i vår
verksamhet.
Förebyggande arbete
Verksamhetsmål:
Arbetslaget ska stimulera:


Barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda upp missförstånd,
kompromissa och respekterar varandra.
Visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att de utvecklas en tillitsfull
relation mellan förskolans personal och barnens familjer.
Åtgärder:
Målet är uppnått:



När vi pedagoger hjälper barnen att tolka och förstå sina och andras känslor. Sätta
ord på känslorna. Vi pedagoger hjälper barnen hitta bra strategier för att komma in i
leken.
Alla familjer känner sig delaktiga vid läsårets slut. Vi gör en enkät till föräldrarna som
delas ut höstterminen och vårterminen. Vi använder oss av Sematix och
översättningsapp.
Ansvariga: Alla
När ska det vara klart: Maj 2017
Utvärderingen: Observationer, föräldrar enkät.
Åtgärder för akuta situationer
All personal, som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechefen.
Utredning inleds så fort någon fått kännedom om klagomål, att kränkning skett eller annan
händelse som bedöms kräva det. Gäller även anonym anmälan.
Alla anställda har skyldighet att agera genom att:
 Ta reda på fakta och dokumentera det som hänt. Notera datum, namn på
inblandade, vad som uppges ha hänt samt var, hur och när det inträffade skett.
 Anmäla det inträffade till förskolechefen och lämna den information du har.
4


Förskolechefen anmäler det inträffade till Barn och ungdomsnämnden på därför
avsedd blankett samt
Ansvarar för att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna
kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för
att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Förskolechefen ansvarar för utredning av det inträffade genom att:
 Samtal förs med den som upplever sig kränkt och med den/de som utfört
kränkningen – dokumentera datum, händelseförlopp, inblandade, ev. vittnen m.m.
 Samtal förs med vårdnadshavarna till de inblandade – dokumentera datum,
samtalets innehåll, vilka som deltagit m.m.
 Beslut om åtgärder fattas och dokumenteras.
 Om utredningen konstaterar att anställd personal utfört kränkningen medför detta
disciplinåtgärder.
 Förskolechefen eller var och en i personalen som misstänker att ett barn far illa eller
på annat sätt behöver stöd, hjälp och skydd är skyldig att anmäla detta till
socialtjänsten (anmälningsplikten).
Dokumentation och uppföljning
Händelseförloppet samt åtgärderna dokumenteras skriftligt. Uppföljning ska alltid ske för att
säkerställa att kränkningarna har upphört.
5
Download