Ty det står skrivet 2.1.1

advertisement
”Ty det står skrivet”
- En mediekritisk text- och bildanalys av framställningen om
judendomen i två läroböcker för religionskunskap på gymnasiet.
Fredrik Freud
Institutionen för pedagogik och didaktik
Medier, Kommunikation och Lärande
Examensarbete 15 HP
Vårterminen 2012
Handledare Tanja Pelz-Wall
Examinator Eva Svärdemo Åberg
”Ty det står skrivet”
- En mediekritisk text- och bildanalys av framställningen om
judendomen i två läroböcker i religionskunskap på gymnasiet.
Fredrik Freud
Sammanfattning
Jag har undersökt två läroböcker i religionskunskap för gymnasiet för att se hur fakta kring judendomen
presenteras. Uppsatsen mål har varit att utifrån en mediekritisk analys redogöra för den bild av judendomen
som finns i två utvalda läroböcker för religionskunskap på gymnasiet. Genom att behandla läroboken som en
medietext har en kvalitativ mediekritisk analys genomförts av såväl bild som text. Målet med uppsatsen är att
försöka klargöra för den bild av judendom som förmedlas via läroböcker. De utvalda läroböckerna har valts
ut genom ett besök vid en gymnasieskola. De båda böcker används parallellt med varandra i undervisningen
och ligger till grund för lektionsinnehållet. I samband med besöket på gymnasieskolan framkom att eleverna
använder sig av Wikipedia för att hämta kunskap. Därför har den text man hittar där också genomgått en
undersökning motsvarande den analys som genomförts innehållet i läroböckerna. Det har framkommit att
författarnas bias lyser igenom i läroböckerna. I läroböckerna görs kopplingar med andra religioner, när det
gäller gudsbild, heliga skrifter och utövning. Vilket inte går att finna i den text som återfinns på Wikipedia.
Den bildanalys som gjorts av bilderna i läroböckerna visar upp en rik bildvariation som kan ligga till grund
för lektioner i religionskunskap. Slutsatsen blir att framställningen av judendomen blir stereotyp i
läroböckerna jämfört med den text man finner på Wikipedia.
Nyckelord
Judendom, religionskunskap, läroboksanalys, bildanalys, textanalys
Innehållsförteckning
Inledning ........................................................................................................................................ 2 Syfte ........................................................................................................................................................... 5 Forskningsfrågor ................................................................................................................................... 5 Teoretiska perspektiv ............................................................................................................... 5 Tidigare forskning ............................................................................................................................. 10 Metod ............................................................................................................................................ 12 Urval och genomförande ................................................................................................................. 12 Validitet ................................................................................................................................................................. 12 Reliabilitet ............................................................................................................................................................ 13 Materialbearbetning ......................................................................................................................... 13 Mediekritisk kvalitativ textanalys ............................................................................................... 14 Mediekritisk kvalitativ bildanalys ............................................................................................... 14 Resultat/Analys ........................................................................................................................ 17 Religion och sammanhang .............................................................................................................. 17 Söka svar ............................................................................................................................................... 18 Texten i läroböckerna ............................................................................................................ 19 Bilderna i läroböckerna ......................................................................................................... 30 Religion och sammanhang .............................................................................................................. 30 Söka svar ............................................................................................................................................... 38 Wikipedia .................................................................................................................................... 42 Bilderna ................................................................................................................................................. 44 Avslutande diskussion ........................................................................................................... 48 Referenslista .............................................................................................................................. 52 Bildregister .......................................................................................................................................... 54 Bilaga 1 Bilaga 2 1
Inledning
Varför skall man skriva en uppsats om hur judendomen framställs i läroböckerna? Under
min tid på lärarutbildningen har jag fått göra två avgörande val. Två ämnesval. De två
ämnen som ligger till grund för min lärarexamen är Medier, Kommunikation och Lärande
samt Religionshistoria. Reaktionerna som brukar uppstå när man presenterar vilken
ämneskombination som lästs brukar variera från ett: spännande blandning!, till ett
skeptiskt: oj!
Denna ämneskombination är inte så vitt skild som man kan tro. Båda utbildningarna har
erbjudit verktyg för att förstå världen. Dels ur ett medieperspektiv, men även ur olika
religiösa uppfattningars perspektiv. Genom att slå ihop de ämnen som tillsammans med
pedagogiska kurser utgör min lärarexamen, uppkom intresset för att undersöka innehållet i
utvalda läroböcker i religionskunskap för gymnasiet.
I media förmedlas olika bilder av judendomen. Ett exempel på detta är när media
rapporterar om att Israel bombar sina omkringliggande grannländer. Som den här artikeln
från mars 2012. FNB-AFP(2012) Femton döda i israelisk räd mot Gaza. Hämtad 2012-0318, från http://www.vasabladet.fi/Story/wirestory.aspx?storyID=51643. I artikeln framgår
att Israel bombat mål i Gazaremsan Ett par dagar senare kan man läsa att det råder
vapenvila i området, samt en förklaring till varför Israel valt att gå till angrepp. TT-AFPREUTERS (2012) Vapenvila i Gaza. Hämtad 2012-03-18, från
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/vapenvila-i-gaza_6917185.svd. I dagspressen förs även
en debatt huruvida manlig omskärelse bör förbjudas eller inte utifrån ett judiskt och
muslimskt perspektiv. Bergström, S; Sturmark, C; Wohlner, E; Borg, A; Dannefjord, P;
Grutzky, E; Jerslid, P C; Göthberg, G; Tännsjö, T; Wihlbeck, Å; Westerberg. B (2011)
Därför måste regeringen stoppa omskärelse av pojkar. Hämtad 2012-03-18, från
http://www.dn.se/debatt/darfor-maste-regeringen-stoppa-omskarelse-av-pojkar.
Inom Medier, Kommunikation och Lärande har det kritiska tänkande värderats högt.
Medier är bra, men medier kan också skada. Därför måste man som konsument av media
alltid förhålla sig negativ och ifrågasättande. Inom ämnet Religionshistoria, har det legat
stort fokus på att förstå hur allt hänger samman. Olika historiska och verksamma religiösa
2
strömningars uppkomst, tillväxt och eventuellt fall har presenterats. För att slutligen
jämföras, likställas och analyseras huruvida det hör ihop med varandra. Vilka likheter som
finns och vad som skiljer dessa åt. Inom religionshistoria har det också lagts vikt vid att
kritiskt granska de religioner vi känner till, för att försöka dra kopplingar till likheter och
skillnader religionerna emellan.
Att en lärobok skall kunna ge en någorlunda övergripande och rimlig bild av en
världsreligion på några sidor är en svår uppgift. Den information som ges av en religion
skall reduceras till en informationstext som presenteras i ord och bild. Den kommunicerar
kunskap och lägger grunder till lektioner. Tittar man på en lärobok ur ett mediekritiskt
perspektiv förstår man att det därför är viktigt att man kritiskt granskar innehållet i
läroböcker. Så att det innehåll som presenteras i läroböckerna får en väl nyanserad
blandning.
När judiska män samlas för att diskutera, studera och försöka förstå innebörden av de
judiska heliga skrifterna, refererar de till specifika bibelställen med orden ”Ty det står
skrivet …”. Männen försöker implementera visdomen från de gamla skrifterna till dagens
värld. Den här uppsatsen består av en analys om hur judendomen framställs i två utvalda
läroböcker för religionskunskap på gymnasiet. I likhet med de judiska män som studerar
deras heliga skrifter kommer uppsatsen att försöka förstå och klargöra vad texterna om
judendomen handlar om samt vilka bilder av judendomen författarna har valt att ta med.
I den nya läroplanen för gymnasieskolan som trädde i kraft höstterminen 2011 står det att
de grundläggande värdena kan uppnås genom att "I överensstämmelse med den etik som
förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande." (SKOLFS 20011:144 s.2)
Detta handlar i synnerhet om den värdegrund som den svenska skolan står för.
Formuleringen… av kristen tradition, kan ses som motsatsen till fortsättningen av
meningen tolerans och ansvarstagande. För vad är det som säger att andra religioner inte
står för tolerans och ansvarstagande. Om man över huvud taget bör blanda in religion i den
kommunala skolan kanske formuleringen kan uppfattas som stötande.
Läroplanen beskriver mål för vad eleverna förväntas nå i gymnasieskolan. Där framgår det
bland annat att "eleverna har kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer,
3
urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia."
(Skolverket, 2011). I enlighet med språkrådets hemsida hämtad 2012-03-18
www.språkrådet.se/startsida framgår att judarna räknas till Sveriges nationella minoriteter
sedan 2000. I snart 12 års tid har alltså judarna betraktats som minoriteter i Sverige. Vilket
gör att skolan skall bidra med kunskaper om dessa. Kan man inom religionskunskapen
bidra med kunskaper om de nationella minoriteternas religion när det i kursplanen för
religionskunskap A står
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar,
fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska
förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. Kunskaper om samt
förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna
tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska
samhället… samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och
leva i ett samhälle präglat av mångfald.
(Skolverket 2011. Ämne – Religionskunskap hämtad 2012-03-18 från
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-ochlaroplaner/rel)
Därför är det av vikt att de läroböcker som används i religionskunskap har ett innehåll som
möter de krav som regering och riksdag har bestämt. Hur pass kan de texter och bilder som
presenterar andra religioner bredda, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper. Ökar en
kristen infallsvinkel förståelsen för andra religioner genom att samhället bygger på kristna
värdegrunder?
4
Syfte
Syftet med uppsatsen är att ur ett mediekritiskt perspektiv analysera hur judendomen
framställs i två böcker som används i religionskunskapsundervisningen på en skola i en
kranskommun till Stockholm.
Forskningsfrågor
- Vad kan vi läsa in, tolka och förstå i bilder och texter om judar och judendom som finns i
de undersökta läroböckerna?
- Hur återspeglas den kristna värdegrunden i texterna och bilderna i läroböckerna?
- Vilka bilder har valts ut som illustrationer till avsnittet om judendomen?
- Finns det väsentliga skillnader mellan Wikipedias text om judendomen och
läroböckernas?
Teoretiska perspektiv
För att definiera den bild– och textanalys som kommer användas i uppsatsen, bidrar Helge
Østbye (2004) med dessa definitioner i boken Metodbok för medievetenskap. Enligt Østbye
kan man slå samman bild– och textanalys och enbart använda sig av begreppet textanalys:
När vi i medievetenskapliga sammanhang använder textbegreppet, menar vi alla
uttrycksformer, även stillbilder, rörliga bilder, ljud och musik … all
kommunikation sker med tecken … teckenbegrepp har två aspekter, en
uttrycksaspekt och en innehållsaspekt, där uttrycket är tecknets fysiska, materiella
sida, medan innehållet är tecknets innebörd. Den här sammankopplingen av
uttryck och innehåll i språket bygger på koder (Østbye, 2004, s.67).
5
Det vill säga att de texterna och bilderna i de undersöka läroböckerna kommer att betraktas
som en kommunikativ medietext med dolda tecken och koder. Det kommer ske ett försök
till att avkoda och redogöra för vad det är som står i texten och vad det är bilderna visar för
att på så sätt skönja svar på frågeställningarna.
Vidare beskriver han Roland Barthes begrepp denotation - den första, omedelbara
betydelsen av en text och konnonation – med betydelse eller den underliggande betydelsen
av en text (Østbye, 2004, s.68).
Det finns ett gammalt ordspråk som lyder "en bild säger mer än tusen ord", Østbye ger en
möjlig förklaring för innebörden av detta ordspråk:
… ett fotografi på ett paket pasta i en annons kan betyda mer än bara ett
pastapaket. Paketet är det vi ser, men som tecken bär fotografiet med sig ett extra
lager av betydelse, en betydelse som Barthes kallar för ’italienskhet’ (Østbye,
2004, s. 68).
Enligt Østbye är konnotationerna kulturella och därmed föränderliga. Det vill säga att de
konnotationer som finns i en bild får olika innebörd för olika betraktare med skilda
förutsättningar.
I Yvonne Eriksson (2009) bok Bildens tysta budskap, får man en förståelse att det finns en
utbredd föreställning om att bilder används för att bättre förstå en text. Hon menar att man
tar för givet att bilder har en positiv effekt på inlärningen. Men anser att det krävs en
förståelse för innehållet för att veta vad det är en bild egentligen visar (s.49). Eriksson anser
att man kan definiera illustrationer i läromedel utifrån fyra funktioner och definierar dessa
genom fyra punkter:
§ Väcka uppmärksamhet – läsaren uppmärksammar bilderna specifikt
§ Påverka känslomässigt – läsaren utvecklar intresse för specifik bok
§ Utgöra kognitiv stimulans – illustrationerna förväntas understödja inlärning
genom att öka förståelsen och underlätta möjligheter att minnas till exempel
instruktioner
6
§ Vara kompensatoriska med avseende på texten – förutsätter att läsaren har
läsproblem och med hjälp av bilderna lättare skall kunna ta sig igenom texten
om den är illustrerad (Eriksson, 2009, s.49).
Enligt Eriksson kan en text i många fall fungera utan illustrationer. Däremot kräver bilder i
läromedel någon form av textstöd (Eriksson, 2009, s.49). Eriksson sammanfattar vad de
finska forskarna Hannus och Hyönäs har kommit fram till i sin forskning:
… för att eleverna skall kunna få en koherent mental representation av innehållet i
ett bokuppslag måste de ha förmåga att analysera textens budskap, det vill säga
vad som är viktigt i texten. Dessutom krävs det att de kan tolka bilderna på ett
relevant sätt och förstå vad i bilderna respektive texten som stödjer ett specifikt
resonemang och på vilket sätt bild och text kompletterar varandra, men även
vilken inbördes relation text och bild har (Eriksson, 2009, s.50).
Det handlar om att bild och text i läroböcker befinner sig i en gemensam kontext. Hur
koherensen ser ut i de undersökta läroböckerna återkommer vi till längre fram i uppsatsen.
I likhet med Hannus och Hyönäs beskriver Anna-Lena Rostvall och Staffan Selander i
boken Design för lärande att relationen mellan bild och text är beroende av kontexten "…
form av koherens relativt sitt sociala sammanhang, de följer eller bryter mot en tradition, de
fungerar eller fungerar inte för sitt ändamål. … de olika medierna inbjuder till olika slags
meningserbjudanden och förhållningssätt" (Rostvall & Selander, 2010, s.17). Det vill säga
att en bild kan placeras utanför sin kontext och får då en helt annan innebörd än vad
intentionen med bilden var från första början.
Men läroboken har inte monopol på lärandet. I boken Design för lärande – ett multimodalt
perspektiv påpekar Staffan Selander och Gunther Kress i inledningen att den klassiska
åtskillnaden från vetande och kunnande håller på att suddas ut. Ett av skälen till detta är
"…att bildmediets närvaro i – och del av- alltfler sammanhang gör att vetande inte längre
bara kan baseras i verbalspråkliga representationer" (Selander & Kress, 2010, s.29). Detta
kan indikera att elever av idag kan tillförskaffa sig kunskaper på andra platser än i skolan.
Vilket leder till utmaningar av traditionella tankemönster på lärande och kunskap. Och
framför allt synen på vägen till kunskap. Ett sätt att snabbt hitta ny kunskap är att använda
7
sig av internet. "Nu finns det dessutom nästintill oändliga sökmöjligheter vad gäller
faktauppgifter (med olika sökmotorer som Google och Wikipedia)" (Selander & Kress,
2010, s.85).
Detta utmanar det traditionella tänket på lärande och kunskap, och ställer lite krav på
traditionella tankemönster kring lärandet. "Istället att se på lärande som en ”överföring” av
information så bör man se lärande som en multimodal, kommunikativ och teckenskapande
»aktivitet«" (Selander & Kress, 2010, s.105). Detta gäller enligt Selander & Kress (2010)
oavsett vad det är man skall lära sig, och innefattar de flesta skolämnen.
Gert Z Nordström skriver i boken Påverkan genom bilder om att det finns tecken i bilder.
Han menar att en bild består av en kombination av visuella tecken eftersom det i regel rör
sig om flera tecken, så väl tydliga som dolda tecken som är svårare att omedelbart lägga
märke till. "Då kan den lättare jämföras med det verbala språket som också består av
tecken; ord och ord kombinerade till satser och satser kombinerade till längre skriftliga
eller muntliga framställningar" (Nordström, 1986, s.11). Man kan även välja att titta på
bilder som en text. Då kan de likställas med en text i sin kommunikativa roll som
förmedlare. Den bildanalysform som blir intressant för uppsatsen kallas för "semiotisk
bildanalys" (Nordström 1986, s.95). Semiotisk bildanalys betyder att man letar efter tecken
i bilderna. Enligt Nordström (1986) består dessa tecken av innehåll och uttryck. Dessa är
inte någonting som uppstår av sig självt. Den förutsätter en mänsklig aktivitet som läser in
betydelser av de tecken som man tycker sig se i bilden (Nordström, 1986, s.97). Nordström
kallar de bilder man hittar i läromedel eller informationsbroschyrer och liknande för
kunskapsbilder (Nordström, 1986, s.25). De bilder som används i läroböcker är inte tagna
enbart för att illustrera läroboken utan är hämtade från ett bildregister eller en databas. Att
bilden är tagen från ett register eller databas innebär att en bild som är menad som
illustration till någonting hamnar utanför den tänkta kontexten och blir en illustration till
någonting helt annat.
Kunskapsbilden kan, som alla andra bilder, lätt byta sändare och därmed få en helt
ny funktion… Men även kunskapsbilden i sin ”rena” form bör kritiskt granskas.
Inte ens den vetenskapliga kunskapen, den som kan kontrolleras, behöver vara
neutral eller objektiv. Hur bilder kan påverka oss på olika sätt bör således även
uppmärksammas (Nordström, 1986, s26).
8
Bilderna i läroböckerna är sällan tagna för att fungera som illustrationer till texterna.
Bilderna i de undersökta läroböckerna är samtliga hämtade från bildarkiv. De är tagna av
en fotograf, på en plats. Frågan varför bilden har tagits blir svår att svara på. Däremot har
bilden istället fått en ny kontext genom att den används i läroböckerna. Frågan blir då vad
det är vi ser på bilden och i vilket kontext vi finner bilden nu. Att ifrågasätta bildvalet i
illustreringen av läroböckerna blir således ett sätt att titta på vilka bilder som använts och
fundera kring varför man valt att ta med just den bilden.
Eftersom uppsatsen handlar om en mediekritisk analys av innehållet i två utvalda
läroböcker för religionskunskap på gymnasiet, är Sven-Åke Selanders bok Undervisa i
Religionskunskap relevant. Han påpekar att läroböckerna är skrivna med ett faktaspråk. De
skall vara sakliga, allsidiga och objektiva (Selander, 1993, s.92). Han konstaterar att under
äldre tider i Sverige betraktade religioner utifrån ett evangeliskt lutherskt perspektiv.
Medan i modernare tid försöker hitta så många olika perspektiv som möjligt. En uppgift
som enligt Selander kan bli övermäktig. Det gäller att se så många perspektiv som möjligt
och därför har man inte har tid att sätta sig in i ett perspektiv innan det är dags att titta på
nästa (Selander, 1993, s.94).
I användningen av bild och text i symbios med varandra för att skapa ett informationsflöde
kan det vara intressant att titta på hur detta presenteras och ramas in. Den term som Denis
McQuail använder på engelska för detta fenomen är Framing. Enligt McQuail (2010,
s.380) är "framing ett sätt att ge ett övergripande interpretation för att isolera faktadetaljer".
Även om McQuail i sin definition av framing mest fokuserar på nyhetsrapportering, kan
användas i arbetet med att analysera läroböcker. Eftersom den information som presenteras
för läsaren av läroböckerna får ta del av en paketerad information, som presenteras som
fakta. Enligt McQuail resulterar textanalys utifrån ett framing-tänk ofta i klara och
intressanta resultat.
9
The analysis of texts according to framing theory often produces clear and
interesting results, in a transparent and communicative way, even if we are left at
the end without a clear measure of strength and extent of the ’frames’ uncovered
(McQuail, 2010, s.381).
Vilket kan tolkas som att det en analys av text eller bild som görs med framing som verktyg
så kan undersökningen få klara och intressanta resultat. Dock är resultaten svåra att mäta i
matematiska termer. Ett annat begrepp som McQuail tar upp är Bias. McQuail definierar
bias som "… form and representation, with ’messages’ strongly coded (as in print) or
essentially uncoded, as in photographs" (McQuail, 2010, s.126). Denna definition bildar
koder som man kan finna i text och bildanalys. Att avkoda dessa koder bidrar till att lättare
finna eventuella bias i läroböckerna.
Tidigare forskning
Det har inte gått att finna någon tidigare forskning som handlar om en mediekritisk analys
av hur judendomen presenteras i läroböcker. Däremot bedriver Leif Carlsson, doktor vid
Lunds universitet och numera även lektor i religionsvetenskap vid högskolan i Jönköping,
forskning om läroböcker inom ämnet kristendomskunskap. Hans forskningsfokus har ett
historiskt perspektiv. Carlsson fokuserar kring läroböcker mellan 1905-1970. Hans
forskningsfokus ligger på att titta på antisemitiska åsikter som speglas i läroböckerna.
Carlsson undrar i sin forskning om hur judendomen och judarna uppfattas i läroböckerna,
hur böckerna beskriver kristendomens förhållande till judendomen och judarna samt hur
judarnas och judendomens moderna historia skildras.
När det kommer till läroboksanalyser genomförs det en del vid landets universitet och
högskolor. En snabb sökning av läroboksanalyser ger resultat som Kristoffer Peterssons
Kandidat-uppsats från 2012 och Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning, som
heter Genus i läroböcker för religionskunskap A: En analys av hur genus framställs i
avsnitten om judendomen och kristendomen i ett urval läroböcker. En annan från samma
högskola är Emelie Göranssons Kandidat-uppsats från 2011 som heter Jude eller same i
religionsundervisningen. Då får ni inte vara med?! Charlotte Pennerdahl skrev 2009 en
kandidatuppsats på Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och
religionsvetenskap en uppsats med namnet: Analys av hur kvinnor framställs i förhållande
10
till män i religionskunskapsböckernas avsnitt om judendomen. Ett sista exempel på
uppsatser som rör den genre som den här uppsatsen faller under får bli Emrah Cebas
uppsats från 2011 vid Stockholms Universitet som heter Trosuppfattningar i de
abrahamitiska religionerna: En textanalytisk studie av tre läroböcker i ämnet
religionskunskap för gymnasiet. Dessa uppsatser greppar tag i liknande problematik som
den här uppsatsen gör, när det gäller att analysera innehållet i läromedel. Författarna
angriper sina undersökta läroböcker utifrån annat fokus än det som ligger till grund för den
här uppsatsen. Samt använder sig av andra intressen som driver deras forskning framåt.
11
Metod
Uppsatsen består av en kvalitativ bild- och textanalys, utförda var för sig av de två utvalda
läroböckerna. Analysen bidrar till en komparativ jämförelse mellan de två böckernas
innehåll. Detta i ett försök att lyfta fram likheter och skillnader mellan böckerna. Den
valda metoden för att nå fram till ett resultat är en kvalitativ undersökning.
Urval och genomförande
Valet av vilka böcker som får agera objekt för undersökningen började med ett besök vid
en gymnasieskola i en av Stockholms kranskommuner. Denna gymnasieskola använder sig
nästan uteslutande av datorer vid undervisningen. Varje elev och lärare erhåller av
kommunen varsin bärbar dator till sitt förfogande. Dessa datorer är uppkopplade mot
internet. Läraren och eleven använder sig av google documents för att dela ut och lämna in
uppgifter. Läraren rättar arbeten direkt över nätet.
För att hålla en struktur i lärandet tillhandahåller skolan sina elever med läroböcker. De
finns i klassuppsättningar som lånas av eleverna vid lektionstillfällena. Denna skola
använder sig av två läroböcker i religionskunskapsundervisningen. Religion och
sammanhang av Börje Ring, samt Söka Svar av Malin Mattsson Flennegård. Läraren
förklarar att detta ger en bredare kunskapsbas för eleverna eftersom böckerna skiljer sig
markant. Som ett komplement till undervisningen använder sig eleverna av Wikipedia när
de skriver uppgifter.
Validitet
Uppsatsen validitet är grundad i urvalet av läroböckerna som analyseras. Båda
läroböckerna är godkända för den nya läroplanen. De används parallellt i undervisningen
på en gymnasieskola. Syftet med uppsatsen är att ur ett mediekritiskt perspektiv analysera
dessa läroböckers innehåll om judendomen i såväl bild som i text. Enligt läraren för den
klass som använder läroböckerna i sin undervisning används även Wikipedia frekvent som
12
kunskapskälla i klassrummet. Därför kommer även den att tittas närmare på för att se hur
innehållet skiljer sig från den tryckta lärobokens innehåll.
Reliabilitet
Insamlingen av materialet som presenteras i uppsatsen har skett på ett tillförlitligt sätt. De
analyserade läroböckerna används parallellt i skolan. Och utgör en grund för
kunskapsbildningen hos eleverna. Likväl har samma sökmotor på internet använts för att
uppnå önskvärda sökresultat. Wikipedia är en hemsida som många av eleverna i klassen
använder sig av, vilket gör den reliabel som material för uppsatsen. Analysverktygen är
hämtade från litteratur som är relevant för uppsatsen, vilket ökar reliabiliteten.
Materialbearbetning
Syftet med uppsatsen är att ur ett mediekritiskt perspektiv analysera innehållet om
judendomen i två läroböcker inom ämnet religionskunskap som används på en
gymnasieskola i en av kranskommunerna till Stockholm. Eftersom de läroböcker som
ligger till grund för uppsatsen används parallellt i undervisningen på den skola som besökts
skall materialet för min undersökning behandlas utifrån likvärdiga preferenser. För att
försöka hålla en objektiv redovisning har böckerna gått igenom en grundlig
innehållsredovisning. Denna innehållsredovisning kommer att ligga till grund för
utformandet av analysen. Där böckernas innehåll ställs mot varandra. För att se om det går
att skönja hur inramningen, framing, har skett. Samt att på så sätt försöka få en klarare bild
av den judendom som presenteras i de olika läroböckerna.
Bilderna som finns i böckerna kommer finnas infogade i uppsatsen. Detta för att tydligare
visa vilken bild det är som analyseras. Men även för att läsaren själv skall kunna bilda sig
en uppfattning och leta efter dolda budskap.
De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen kommer att agera stöttepelare under
text – och bildanalysen.
13
Mediekritisk kvalitativ textanalys
Texten som jag analyserar behandlas som en medietext. Anledningen till att det går att
betrakta läroboken som en medietext är att den kommunicerar (Østbye, 2004, s.63). Det vill
säga att utbudet av text och bild i läroböckerna förmedlar en kunskap. Det sker en tyst
envägskommunikation mellan författare och mottagare genom boken som medium.
Läroboken ses som en av många delar i det mångfacetterade utbud av källor som bidrar till
formandet av kunskap. Genom att dra en parallell med medietexter och läroböcker blir det
även tydligt att texten i en lärobok kan och bör betraktas som medietext. I samspel med de
bilder som finns i materialet utgör texten i läroböckerna en grund för kommunikation kring
och om innehållet.
I likhet med McQuails beskrivning av framing, som betyder att en nyhetstext produceras
utifrån en viss vinkling, kontext eller tema (McQuail, 2010, s.380). Likväl kan en
lärobokstext fungera som en medietext, som styrs av läroplanen och kursplanen. Läraren
väljer själv ut de texter han eller hon anser vara relevanta, och dessa fungerar som grund
för lärandet. Genom att behandla läroboken som en medietext kan man analysera texten
utifrån huruvida innehållet är objektivt eller inte. McQuail skriver att det är oundvikligt att
en text blir helt objektiv (McQuail, 2010, s.380). Det kan handla om att författarens åsikter
lyser igenom, men det kan även vara att det finns styrdokument som bestämmer hur en text
skall läggas fram.
Mediekritisk kvalitativ bildanalys
För att hitta en struktur och verktyg för bildanalysen har utgångspunkterna för denna analys
hämtats från Rune Petterssons bok Ord, bild och form – termer och begrepp inom
informationsdesign. Där han i tio punkter beskriver vad man kan använda sig av när man
utför en analys av bilder. De åtta första punkterna kommer att ligga till grund för arbetet
med bildanalys, men även i textanalysen kommer få användning av tanken bakom
analysen.
14
1) Sändare: Vem eller vilka är sändare? Vad har sändaren/sändarna för avsikter
med bilden? Vad har bilden för funktion?
2) Mottagare: Vad har bilden för målgrupp? Vem eller vilka är mottagare? Hur
kan mottagaren/mottagarna bli påverkade av bilden? Vad har
mottagaren/mottagarna för förutsättningar att tolka bilden?
3) Innehåll: Vad är bildens egentliga betydelse, huvud- eller grundbetydelse,
huvud- eller grundbetydelse? Vad föreställer bilden? Vilka motiv, fakta eller
händelser innehåller bilden? Finns det några kulturellt betingade bibetydelser?
Vilka är dessa?
4) Utförande: Vilken typ av bild är det? Är det en teckning, en målning, ett foto,
en datorbild? Hur är bildens storlek, form, färg, ljusförhållanden, kontrast,
disposition och tekniska kvalitet?
5) Kontext: Vilken är mediets inre kontext med hänsyn till bildtexter, brödtexter,
rubriker och andra bilder? Vilken är den yttre kontexten? I vilket sammanhang
är bilden använd? Hur påverkar sändarens situation utformningen av bilden?
Hur påverkar mottagarens situation uppfattningen av bilden? Hur är bildens
egen inre bildkontext?
6) Fysisk form: Med vilken teknik är bilden producerad? Är det en tryckt bild, ett
fotografi, en diabild, en datorbild eller en tv-bild?
7) Associationer: Vilka associationer, tankar och föreställningar ger bilden upphov
till?
8) Bildspråk: Är bilden lätt eller svår att förstå? Är motivet vanligt eller ovanligt?
I vilken utsträckning liknar bilden det den avbildar? Vilka koder (norm- eller
regelsystem som bestämmer kopplingen mellan uttryck och innehåll) finns det i
bilden? Har bilden dolda budskap om kön, politiska uppfattningar, ras, religion
eller ålder? (Pettersson, 2003, s.23).
15
Enligt Eriksson (2009) i boken Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och text,
verkar det finnas en utbredd föreställning om att bilder underlättar förståelse av en text.
Men hon skriver att det finns forskning som visar på ett motsatt resultat. Att det speciellt
för skolbarn skulle visa sig vara svårt att förflytta sig mellan bild och text. För att förstå vad
bilden innehåller krävs en förståelse av innehållet (Eriksson, 2009, s.49). Däremot lyfter
hon fram frågan vad som finns i bilden och hur det framställs så är det möjligt att se vad
det är för värderingar som speglar sig i bilden (Eriksson, 2009, s.71).
Selander och Rostvall (2010, s.17) menar att läsarna måste vara medvetna om att de bilder
som används i dagens läromedel sällan är gjorda eller tänkta för att användas i medier av
detta slag. Detta innebär att när bilderna återanvänds i läromedel så förändras deras
ordinarie kontext och bilden kan då ibland tolkas på ett annorlunda vis jämfört med om
bilden återfunnits i ett annat medium. Precis som i alla andra språk består bildens budskap
av kodade meddelanden som fungerar i en given situation eller socialt sammanhang. Hur
bilden tolkas är beroende av hur mottagarens kod är beskaffad i förhållande till avsändarens
kod. Vid produktionen av informationsbilder är syftet att använda bilder som stämmer
överens med mottagarens avläsningsmöjlighet med hänsyn till dennes sociala och
kulturella förhållanden. En sammanfattande term för detta är bildläsbarhet.
16
Resultat/Analys
Resultatdelen är delad i tre delar. Först en redovisning av de olika läroböckerna. Utseende,
innehåll och layout. Därefter kommer text som behandlar judendomen från läroböckerna
Religion och sammanhang av Börje Ring, ställas mot vad Malin Mattsson Flennegård
skriver om judendomen i boken Söka Svar. Detta i ett försök till att tydliggöra skillnader
och likheter i vad de säger samt försöka förstå vilken bild de beskriver. Analysen kommer
ske parallellt med redovisningen av resultatet. För att det upplevs tydligare för läsaren.
Därefter följer en jämförande analys av bilderna. Vilka bilder är det som har valts, vad
förmedlar bilden, vad är det vi egentligen ser, och hur väl passar bilden i sin kontext. Sist i
resultatredovisningen finner man en genomgång av det material man hittar på Wikipedias
hemsida och avsnittet om judendomen.
Religion och sammanhang
Boken Religion och Sammanhang känns traditionell i
den meningen att formatet är något mindre än ett A4-ark
och påminner om en klassisk lärobok. Pärmen har en
orange ton och framsidan består av en helsidesbild
föreställande en buddhistisk munk som ringer i en
klocka. Till höger på sidan finns olika religiösa
symboler: Det katolska radbandet, det hinduistiska
Ohm-tecken, den judiska davidsstjärnan, symbolen för
buddhismen lotusblomma och en nyckelring med en
bild av Kabastenen i Mecka som får representera Islam.
Boken har ett genomgående tema. Formspråket är
fig 1
enkelt, förklaringar av olika begrepp förekommer längst
ner på sidorna. Man får intrycket att den består av en hel del text. Bilderna är halvsidesstora
eller rundformade bilder som placerats bredvid eller i texten.
fig 1
Bilden är hämtad från http://www.smakprov.se/smakprov-liber.php?isbn=9789147092543 hämtad
2012-02-23
17
Ring har valt att dela in de olika avsnitten under rubrikerna grundtankar och ursprung,
vardag och högtid, riktningar och avslutningsvis olika arbetsuppgifter kring den religion
som behandlats i kapitlet. En förklaring till strukturen får man i förordet till boken, det skall
vara lättare att få en kronologisk översikt över hur religionerna har utvecklats fram till idag
(Ring, 2009, s.5).
Söka svar
Söka svar är en bok som utseendemässigt har ett
grafiskt, modernt utseende. Pärmen domineras av en
magentafärgad bakgrund som är dekorerad med kända
religiösa symboler. Den muslimska halvmånen, en
moské, den judiska davidsstjärnan, Jesus Maria och
Josef, Buddha och två hinduistiska gudar.
Boken är av storleken A5, det grafiska utseendet bildar
en avskalad och enkel kontext. Bild och text har flätats
samman till en lärobok. Dess enkla utformning känns
överskådlig. Bildstorlekarna varierar från helsidesbilder
fig 2
till urklipp och som fungerar som en grafisk dekoration
till texten.
fig 2
Bilden är hämtat från www.smakprov.se/smakprov-liber.php?isbn=9789147092550 hämtad 201202-23
18
Texten i läroböckerna
I kapitlet som börjar avsnittet om religionerna judendom, kristendom och islam i Religion
och sammanhang sammanfattar författaren de gemensamma dragen hos judendom,
kristendom och islam på följande sätt "Judendom, kristendom och islam är så kallade
systerreligioner. De har samma ursprung och en gemensam stamfader: Abraham. Därför
kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna" (Ring, 2009, s.51).
I boken Söka svar definierar författaren religionernas gemensamma koppling till Abraham
genom att ge följande förklaring
Judendom, kristendom och islam härleder alla sina rötter tillbaka till den
gemensamme urfadern Abraham (Ibrahim på arabiska). Abrahams son blev i sin
tur judars och kristnas stamfader och sonen Ismael islams stamfader. Det är därför
vanligt att tala om de tre religionerna som abrahamsreligonerna eller Abrahams
barn (Mattsson Flennegård, 2009, s.192).
Författarna är överens om att Abraham är gemensam stamfader/urfader till de tre
religionerna. Men använder sig av lite olika definitioner. Begreppet, de abrahamitiska
religionerna, används i Religion och sammanhang, är ett vedertaget samlingsnamn för
dessa religioner. Begreppet abrahamsreligionerna, som används i Söka svar, kan ses som
en variant av det vedertagna begreppet abrahamitiska religionerna. Begreppet Abrahams
barn, som vi hittar i Söka svar, är egentligen en förening. På föreningens hemsida beskriver
de sig som "en förening som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för
skolans alla stadier"(www.abrahamsbarn.se hämtad 2012-03-18). Benämningen används
inte som benämning för de abrahamitiska religionerna.
Eftersom Abraham är urfadern för de tre världsreligionerna, innebär det inte per automatik
att han även är grundare för dessa tre. Religion och sammanhang använder sig av
benämningen stiftare och förklarar "De tre religionerna har stiftare, det vill säga har
grundats av en eller flera personer. I judendomen är det Abraham och Mose, i kristendom
Jesus och Paulus och i islam Muhammed" (Ring, 2009, s.52). I Söka svar har man istället
valt att använda sig av termen grundare.
19
Stamfadern Abraham grundade ingen religion men skapade förutsättningar för att
judendom, kristendom och islam skulle komma att utvecklas… Moses, Jesus och
Muhammed är grundare till var sin religion och således de viktigaste profeterna
(budbärarna, förmedlarna) inom dessa religioner (Mattsson Flennegård, 2009,
s.210).
Det som skiljer texterna åt är att man i Religion och sammanhang väljer att räkna in
Abraham som grundare till judendomen. Till skillnad från Söka svar, där Abraham endast
skapar förutsättningar för de olika religionerna. I Söka svar adderar man även Paulus till
kristendomens grundare. Däremot är de överens om att Muhammed är ensam grundare av
Islam.
I såväl Religion och sammanhang som Söka svar finns en beskrivning av de böcker som
utgör en grund för religionerna.
Judarna kallar sin bibel för Tanach och den består av det som i kristen tradition
kallas Gamla testamentet … Namnet Tanach hänger samman med indelningen av
texterna i olika grupper: T = Toran – läran, de Fem Moseböckerna. N = Neviim –
profeterna, exempelvis böckerna Jesaja, Amos och Obadja. Ch = Chetuvim –
skrifterna, exempelvis den poetiska boken Höga Visan och psalmerna i Psaltaren
(Ring, 2009, s.55).
I Söka svar finner man en enklare förklaring "För judar är den hebreiska Bibeln (av kristna
kallad Gamla Testamentet) och främst de fem Moseböckerna (Tora) viktigast. Där finns
den judiska historien och regler för alla livets skeden och situationer samlade." (Mattsson
Flennegård, 2009, s.205). I Religion och sammanhang följs inledningen som behandlar den
judiska bibeln upp med att gå in på en kort bibelhistoria. I Söka svar däremot väljer
författaren att inte fördjupa sin beskrivning av religionernas heliga texter.
I Religion och Sammanhang har författaren valt att dela in kapitlet om judendom utifrån tre
kategorier. Först kommer Grundtankar – ursprung, följt av Vardag och högtid och så
avslutas kapitlet med Riktningar. Totalt består bokens kapitel om judendomen av 29 sidor.
Söka svar har en annan utgångspunkt och jobbar med fem stycken rubriker, elva stycken
20
underrubriker och sex stycken förklaringar. De fyra huvudrubrikerna lyder: Judendomen –
förbundets religion, Världen sedd med judiska ögon, Vad är en människa, Människans
livssituation och En vandring mot målet. Avsnittet om judendomen består i Söka svar av 21
sidor. Bortsett från att författarna har valt olika indelningar består de olika rubrikerna av ett
liknande innehåll.
I början av båda böckernas avsnitt om judendomen talar författarna om den judiska
historien. Ett begrepp som båda förklarar är diaspora, ett begrepp som kommer från
grekiskan och betyder förskingring. I Religion och sammanhang förklaras diasporan:
Det går att dela in den judiska historien i flera perioder. Ett sätt är att dela in den
judiska historien i två övergripande perioder: före år 70 e.Kr. och perioden efter år
70 e.Kr., då judarna inte längre kunde bo kvar i Israel utan skingrades runt
världen. Denna tid kallas på grekiska för diasporan som betyder förskingring
(Ring, 2009, s.65).
I Söka svar förklaras diasporan kort med "Ända sedan år 70 e.Kr. har judarna levt utspridda
i världen, utan kontakt med det geografiska område som såg judendomen födas" (Mattsson
Flennegård, 2009, s.226). Således finner man en tydligare förklaring av begreppet och dess
innehåll i Religion och sammanhang.
Därefter fortsätter författaren i Religion och sammanhang att beskriva vad som hände i den
del av historien som räknas före 70 e.Kr. och förklarar vem den historiske personen
Abraham var. Han redogör om var Abraham kommer ifrån och att Gud slöt ett förbund
med honom och att på Guds befallning flyttade Abraham till landet Kaanan, som vi idag
kallar Israel. Förbundet med Gud beskrivs i Religion och sammanhang såhär:
Förbundet, överenskommelsen, gick ut på att Abraham skulle bli "fader till
många" och få landet om han gjorde som Gud sa. Gud hade valt sitt folk… Gud
kommer senare att sluta flera förbund med det judiska folket, det här var det första
(Ring, 2009, s.66).
21
I Söka svar är förklaringen till förbundet enligt följande: "En dag befaller Gud honom att
gå till Kanaans land (nuvarande Israel). Gud ger honom löftet att han ska bli fader till ett
stort folk" (Mattsson Flennegård, 2009, s.228). Förklaringen till förbundet mellan Gud och
hans utvalda folk förklaras flyktigt i de båda läroböckerna, och lämnar inte någon
fördjupning i förbundet mellan Gud och Abraham.
En troende judes liv kantas av totalt 613 olika föreskrifter, eller lagar, som man finner i
flera olika källor, bland annat de fem moseböckerna, Mishna och Talmud (Groth, 2002,
s.103). I Söka svar har man förenklat detta genom att "Gud gav judarna de tio budorden (2
Mos 20:1-17) för att de skulle kunna upprätta en rättvis och moralisk ordning i världen. Ett
gott liv betyder att alla budorden uppfylls" (Mattsson Flennegård, 2009, s.241). Tidigare
har hon skriv att "Tora och Talmud, det vill säga de fem Moseböckerna samt
kommentarerna till dessa … Judendomens skrifttradition är stor. Allra viktigast är dock den
hebreiska Bibeln, det som kristna kallar Gamla Testamentet" (Mattsson Flennegård, 2009,
s.227). Detta ger en bild av att judarna följer de tio budorden. Genom att följa alla
budorden lever juden ett gott liv. Hon konstaterar att judendomens skrifttradition är stor.
Men frågan vart de andra 603 buden tog vägen i Söka svar. Läser man i Religion och
sammanhang, får man en inblick i komplexiteten kring de judiska föreskrifterna.
I de fem Moseböckerna, som kallas Tora, finner man grunden för lagen och läran
… Lagarna som återfinns i både Bibeln och i den muntliga traditionen … Reglerna
kan handla om hur tvister ska lösas eller så enkla saker som hur håret skall klippas
(Ring, 2009, s.69).
De båda läroböckerna ger en bild av att alla judar följer dessa lagar. Många av dessa 613
lagar efterföljs till stor del. Men alla lagarna är inte av samma vikt. Dessa lagar är
komplexa och intressanta, vilket skulle kunna få större plats i läroböckerna. I Söka svar
konstateras det att texttraditionen i judendomen är stor. Detta vidareutvecklas inte i texten.
Däremot behandlar boken Religion och sammanhang komplexiteten genom att förklara
Talmud i ett eget stycke.
Den utgör diskussioner om lagar och bibeltexter som judiska lärde började föra på
500-talet f.Kr under den babyloniska fångenskapen ... När man av olika skäl inte
längre kunde hålla allt i huvudet och judarna dessutom var spridda runt
22
medelhavsområdet tecknades den muntliga läran ner… I Talmud finns
förtydliganden och förklaringar av regler som finns i Bibeln… Om Bibeln inte ger
hela svaret kan det istället finnas i Talmud. I Talmud finns också legender (Ring,
2009, s.76).
Genom detta avsnitt förtydligas att judendomen inte bara förlitar sig på Bibeln i största
allmänhet, utan att det krävs diskussioner för att förstå de bibliska texterna. En sådan
beskrivning av Talmud saknas helt i Söka svar, som istället ger ett intryck av att den
hebreiska Bibeln är grunden, och de tio budorden är grunden för judendomen. Vilket inte är
helt okomplicerat.
Synen på Gud inom judendomen tas upp i de två läroböckerna. Författarna har en relativt
enig bild av hur Gudssynen inom judendomen ser ut. I Söka svar beskrivs den judiska
synen Gud på följande sätt:
För judarna är Guds verkliga namn (se 2 Mosebok 3:14), så heligt att det inte får
uttalas. Istället kan det skrivas med bokstäverna JHVH. Oftast säger man Adonai
(Herren) eller Elohim (Gud) men det finns ytterligare omkring 90 synonymer…
Gud kännetecknas främst av rättfärdighet och barmhärtighet men är också
allsmäktig nådig och förlåtande… Eftersom Gud valt judarna till sitt folk ställer
han extra höga krav på dem, främst vad gäller moralen… Om människan inte
följer Guds vilja straffas hon. (Mattsson Flennegård, 2009, s.233).
Beskrivningen av den judiska gudssynen presenteras i liknande ordalag Religion och
sammanhang.
Namnet Jahve, som på hebreiska skrivs JHWH, uttalas helst inte av judar.
Gudsnamnet är heligt. Istället säger man adonaj, Herren … Att Gud är en, odelbar
och unik är judendomens enda dogm, fasta lärosats … Judendomens bild av Gud
har en stor spännvidd: Gud är allsmäktig, högt över människan och svår att nå,
men samtidigt nära som en kärleksfull far. Gud kan också visa sin vrede och vara
straffande och hård (Ring, 2009, s. 73).
23
Hos de båda författarna beskrivs den judiske guden med liknande vokabulär. Han är
allsmäktig och stor, skapade himmel och jord och bestämmer därmed över sin skapelse. De
är överens om att Guds namn inte får uttalas, att de skrivs med JHVH/JHWH och att
judarna istället för att uttala det säger Adonai/Adonaj, som betyder min herre på hebreiska
om man översätter det ordagrant och inte Herren som författarna valt att översätta det med.
De judiska matlagarna, det som även kallas kosher, har en central roll för troende judar.
Det består av komplexa lagar och regler kring bland annat hur djur skall slaktas, att mjölk
och kött inte får blandas i samma måltid och att kött serveras på ett porslin och mjölk på ett
annat. Det finns mat som betraktas som lämplig, och det finns mat som inte räknas som
lämplig mat. Något som skiljer böckerna åt är att de judiska matföreskrifterna inte
behandlas i Söka svar. I Religion och sammanhang får man däremot en beskrivning av de
judiska matlagarna.
Judiska matregler kallas kosher, som brukar översättas med ren, men främst
betyder rituellt rätt. Judar får liksom muslimer inte äta fläskkött. Däremot dricker
de vin, vilket inte muslimer gör. Djur som judar äter köttet från måste slaktas på
ett särskilt sätt, så att allt blod tappas ur slaktdjuret… vissa judar håller också hårt
på att inte blanda kött och mjölk. (Se 2 Mosebok 23:19.) Det går inte att steka
köttbit i smör eller att servera gräddsås till köttet. Skaldjur är inte kosher, eftersom
de anses orena. Djur med delade klövar och som idisslar är, liksom fisk med fjäll
och fenor, också kosher… I USA har det judiska köket blivit mycket populärt
även bland icke-judar (Ring, 2009, s.82).
Här finns det dock en problematik. Texten kommunicerar att det inom judendomen finns
matregler som styr vad som är rätt att äta och inte. Men talar inte om för läsaren att om man
som jude väljer att hålla på kosher-lagarna separerar porslinet i köket, att det finns skilda
kastruller, stekpannor, bestick, skärbrädor, knivar och så vidare. Att man delar in maten i
kött, mjölk, och neutralt. Kosher är en hel vetenskap och svår att få till på några få rader i
en lärobok. Den sista meningen i stycket fyller ingen funktion. Varför skulle det judiska
köket ha blivit mycket populärt bland icke-judar i USA?
När man talar om judendomen är det nästan oundvikligt att komma in på judeförföljelse
eller judehat. De bägge författarna försöker ge förklaringar till varför judarna nästan alltid
24
varit förföljda. Anledningar till varför det kan ha uppstått antisemitism genom årtusenden
redovisas på olika sätt. I Söka svar sår det så här som ett försök till en förklaring till varför
det uppstått judehat och förföljelser av judar.
Något som retat kristna är judarnas anspråk på att vara Guds utvalda folk. De
kristna anklagade dessutom länge judarna för att ha orsakat Jesu död… De
anklagades också för att röva bort kristna barn och för att sedan blanda deras blod
i brödet… Då de tyska finanserna började svikta och de sociala problemen växte i
slutet av 20-talet anklagade det Nationalsocialistiska partiets ledare Adolf Hitler
judarna för problemet… Hans slutgiltiga lösning på »judeproblemet« resulterade i
att omkring sex miljoner judar mördades i koncentrationsläger under andra
världskriget (Mattsson Flennegård, 2009, s.240).
I Religion och sammanhang har författaren sammanställt en punktlista över några tänkbara
skäl till varför judeförföljelser har ägt rum igenom historien.
Skälen till förföljelserna var många, några kan vara:
Ø Judar har befunnit sig i minoritet och det har varit riskfritt att mobba dem
Ø När ett land har haft politiska eller ekonomiska svårigheter har det varit
enkelt att låter en grupp i samhället bli syndabock. Den judiska livsstilen
har ibland gjort judar lätta att peka ut.
Ø Religiösa motsättningar.
Ø Rasismen i sig är och har alltid varit orsak till att vissa grupper, exempelvis
judar, förföljts (Ring, 2009, s.79).
Texten i Söka svar lämnar därmed antisemitismen och lämnar det öppet för läraren att själv
arbeta kring ämnet. Religion och sammanhang dröjer sig kvar vid detta ämne och förklarar
varför det heter antisemitism.
Det judiska folket härstammar enligt Bibeln från Sem (en av Noas söner) och
tillhör ett semitiskt folk. Som beteckning för judeförföljelser används därför ordet
antisemitism. Till de semitiska folken hör också araber och därför kan man undra
om en arab kan vara antisemit? (Ring, 2009, s.80).
25
Här kan man börja skönja ett bias i texten. När författaren fortsätter behandlar han Israel –
Palestinakonflikten under rubriken judar – palestinier. Här går författaren från att
presentera judendomen som religion in på andra ämnen som historia eller samhällskunskap.
Sedan 1948 har Israel levt i konflikt med omkringliggande arabländer. Krigen
mellan Israel och en eller flera av dess fiender har avlöst varandra… de palestinier
som kunnat bo kvar i Israel har inte samma medborgerliga rättigheter som judar…
För att kunna bedriva vissa högre studier och inta högre statliga tjänster måste man
ha gjort militärtjänst i Israel, något som palestinierna i praktiken inte kunnat göra.
Judarna har levt i ett utsatt läge i ett litet land stort som Småland med många
fiender omkring sig… Såväl för experter som för oss vanliga är konflikten svår att
förstå och kartlägga (Ring, 2009, s.81).
Här kan man ana ett bias som lyser igenom i texten. Det här citatet har inget med religionen
judendom att göra. Alla judar bor inte i Israel, och även om Israel är en judisk stat så
handlar det här om politik och inte om religion. Som motsats till det som står i Religion och
sammanhang nämns det i Söka svar subtilt när författaren går runt problematiken
religion/politik genom att skriva
1948 bildades den judiska staten Israel och judarna kunde återvända till sitt
ursprungsland. Fortfarande lever majoriteten av världen ca 14 miljoner judar i
diaspora, förskingring. Idag lever till exempel fler judar i USA och Europa än vad
det gör i Israel (Mattsson Flennegård, 2009, s.226).
Genom att nämna staten Israel, som det görs i Söka svar, utan att lägga vikt vid den. Men
samtidigt belysa att majoriteten av världens judar lever utanför landet Israel framgår det att
det finns ett land, utan att det läggs in någon politisk värdering i beskrivningen.
I de båda läroböckerna berättas om messiastanken som finns inom judendomen. I boken
Söka svar sammanfattar författaren messiastanken enligt följande citat.
26
För judarna är tron på och längtan efter Messias en drivkraft i livet… Många judar
tror att Messias kommer i en mänsklig skepnad, såsom Jesus gjorde. Andra tänker
sig att Messias mer rör sig om ett tillstånd, en tidsålder präglad av fred och
harmoni, shalom. I Gamla Testamentet förebådar profeterna Jesaja och Daniel
Messias ankomst (Mattsson Flennegård, 2009, s. 244).
Vilket bör jämföras med vad som står i Religion och sammanhang där man beskriver
messiastanken inom judendomen på följande sätt:
Messias skall enligt gammal judisk tradition vara släkt med kung David. Idag
finns det olika föreställningar om Messias, den väntade befriaren. Vissa judar tror
att Gud en dag skall sända en man, som är släkt med ung David, för att upprätta ett
fredsrike på jorden och han är Messias. Jorden skall då bli det paradis det var i
början av skapelsen. Andra knyter inte förhoppningarna till en viss människa, utan
mer till att det i största allmänhet ska bli fred på jorden, något vi alla kan
medverka till… Många judar tror också att den del av det judiska folket som lever
i exil skall återvända till Israel… Tron på Messias är mer eller mindre viktig bland
judar idag (Ring, 2009, s.75).
När man läser beskrivningen av messiastanken inom judendomen i Söka svar, kan det
skönjas ett bias som lyser igenom författarens ordval. Ett bias som har en tydlig kristen
beskrivning av den judiska messiastanken. Genom att förklara att messias kommer i
mänsklig skepnad och förtydliga detta med Jesus gör att läsaren förväntas vara kristen.
Eller åtminstone tro att Jesus var messias. Även användningen av termen Gamla
Testamentet gör att den hebreiska bibeln benämns i kristna termer. Trots att det tidigare
förklarats att judarnas bibel kallas den hebreiska bibeln. använda sig av kristna termer som
Jesus och Gamla Testamentet. I Religion och sammanhang har i sin beskrivning av den
judiska messiastanken sammanfattat en nertonad och neutral sammanfattning av vad
messiastanken inom judendomen kan handla om. Utan att använda sig av kristna referenser
beskriver författaren den mångfasetterade synen på messias som finns inom judendomen.
De judiska högtiderna ägnas olika mycket uppmärksamhet i böckerna. I Söka svar har
författaren samlat fem högtider under en rubrik, som följs av en kort sammanfattningen om
varför judarna firar de olika högtiderna och när på året de infaller. Beskrivningen man
27
finner i Religion och sammanhang består av en beskrivning av de fem största högtiderna
inom judendomen, vilket följs upp av förklaringar om varför man firar dem. Dessa
sammanfattar han även i en figur.
Bild A
Förutom dessa högtider lyfter författaren till Religion och sammanhang fram sabbaten som
en viktig högtid.
En viktig högtid är den som firas varje lördag, sabbaten. Den sträcker sig från
fredag kväll till lördag kväll och på sabbaten ska ingen arbeta, varken människor
eller djur… På sabbaten skall man vila, läsa och gå till synagogan. Eftersom det
alltid varit viktigt att läsa och studera har även den fattigaste jude haft (och har) en
bokhylla fylld med böcker. Man läser Bibeln och Talmud, där det finns tänkvärda
berättelser och tolkningar av lagar och regler. Kanske är det traditionen att läsa
regelbundet och studera som bidragit till att så många judar varit och är författare
och vetenskapsmän, av vilka många fått Nobelpris? (Ring, 2009, s.84).
Det här textstycket får stå för författaren. Generaliseringarna haglar. Vilket gör att texten
känns något utanför sin kontext i ett lärobokssammanhang. Diskussionen om varför det är
så många judar som blivit författare och vetenskapen är en annan diskussion som kan
diskuteras i andra forum. I Söka svar redogörs också för sabbaten, återigen kortfattat och
koncist.
Bild A
grafik av Eva Jerkeman, Ring, 2009, s.85
28
Varje vecka firar judarna sabbat från solnedgången på fredagkvällen till
solnedgången på lördagkvällen. Firandet inleds med att familjen samlas och
sabbatsljusen tänds av mamman, sedan äter man veckans festmåltid. Ibland
besöker man gudstjänsten i synagogan, antingen på fredagkvällen eller
lördagmorgonen. Inget arbete får utföras utan det är andlig vila och
eftertänksamhet som betonas (Mattsson Flennegård, 2009, s.239).
Enligt Groth (2002, s.321) är sabbaten är en vilodag, och räknas som veckans heligaste
dag. Vilket betyder att sabbaten inte är en högtid utan en vilodag som återkommer varje
vecka. Båda böckernas beskrivning av sabbaten är kortfattad men innehåller tillräcklig
information för att förmedla vad det handlar om. Om än på olika sätt. Beskrivningen i
Religion och sammanhang är onyanserad, texten i Söka svar uppfattas slätstruken i sina
beskrivningar av den judiska vilodagen.
29
Bilderna i läroböckerna
Antalet bilder i kapitlet om judendomen i Religion och sammanhang är elva (11) stycken
till antalet. Tio (10) av dessa är fotografier, en (1) är illustration. I boken Söka svar
användes sju (7) stycken bilder i sitt kapitel om judendomen. Av dessa är samtliga
färgfotografier.
Nedan följer först bilden som ligger till grund för analysen. Därefter kommer det att
beskrivas vad det är man ser på bilden och slutligen en liten analys av varje enskild bild.
För att det skall bli överskådligt redovisas Rings bilder och fortsätter sedan med Mattsson
Flennegårds bilder.
Religion och sammanhang
fig 3
Bild 1 - ett fotografi som visar en folksamling. Det är olika åldrar på människorna. I
bakgrunden en ljusslinga, den Israeliska flaggan. Centralt placerad en man som håller i en
sammetsbeklätt, cylinderformat föremål. Detta föremål kysses av en äldre kvinna. Ett barn
sitter på en mans axlar. Det ser ut som om folk dansar. Det finns ingen bildtext som
förklarar vad det är vi ser på bilden. Inte heller finns det någon koppling till bilden i
brödtexten. Den kommunicerar glädje och dans. De direkta kopplingarna till judendomen
skulle vara den Israeliska flaggan i övrigt saknas religiösa judiska symboler.
fig 3
Guez Jack/Afp/Scanpix
30
Det vi egentligen ser på bilden är den judiska högtiden Simchat Torah, som på bilden firas
på Kikar Rabin, eller the Rabin Square, i Tel Aviv. Den sammetsbeklädda cylindern är en
Torahrulle, ett handskrivet pergament med en del av de fem moseböckerna, den judiska
lagen, nedtecknad. I boken Religionshistoria, ritualer, mytologi, ikonografi beskriver
Jensen (1996, s.244) högtiden "Simchat Torah är en högtid där man firar att man har läst ut
de fem moseböckerna, Torah. Och kan börja om från början. Detta firas med glädje, sång
och dans eller lokalt även med processioner där man går i procession med Torah-rullarna".
fig 4
Bild 2 – en karta visar Abrahams vandring från Ur i Mesopotamien till Hebron i Israel ca
1800 före vår tideräkning. Texten som behandlar vandringen placerad två sidor före bilden,
vilket i sammanhanget saknar relevans och upplevs malplaceras eftersom den finns med i
avsnittet som handlar om Guds utvalda folk. Den här illustrationen fungerar väl i sitt
kontext med att förklara var de antika städerna låg och hur Abraham, enligt traditionen, tog
sig till Kanaans land.
fig 4
grafik av Eva Jerkeman, Ring s.68
31
fig 5
Bild 3 – Ett fotografi av en oljemålning föreställande en man som håller en bok i sin hand.
En klassisk altartavla. Mannen är avbildad stående på ett berg, det åskar, nedanför berget
kan man urskilja människogestalter med upphöjda händer. Förutom målningen på mannen,
finns det förgyllda inslag i den annars mörkbruna träram som omringar målningen. Dessa
har en inskription på hebreiska. Bildtexten förklarar att det vi ser på bilden är Moses som är
på väg ner från Sinai berget med de tio budorden. Bilden är placerad mitt i texten som
behandlar Moses. Vilket gör att den får en illustrativ funktion.
fig 6
Bild 4 – Ytterligare en målning, eller en illustration från en gammal bok. Den består av
fyra män i praktfulla kläder. Som befinner sig på ett landskap. Himlen går från blå till gul
och fantasifulla moln svävar över männens huvud. I bakgrunden syns två berg/kullar med
fig 5
Lessing Erich/IBL bildbyrå
fig 6
British Library/Heritage images/IBL bildbyrå
32
några träd och en stad. Tre av männen har attribut såsom en pilbåge, en lans och en bok.
Den fjärde mannen däremot står med ryggen mot betraktaren. Bildtexten förklarar att det
handlar om en illustration från HaGa’da, den bok man läser under påskhögtidens middag.
Bilden illustrerar historien om de fyra sönerna som innehar olika roller, vilket framgår av
bildtexten: den vise, den elake, den enfaldige och den som inte vet hur man ställer frågor.
Bilden är mellan två avsnitt om judendomen som en frågande religion och Talmud. Bilden
är placerad utanför sin kontext.
fig 7
Bild 5 – Ett fotografi visar en kvinna som är lutat mot en stenvägg. Hon har en lila dräkt
och håret är täckt med en virkad mössa, vilket tyder på att hon är gift. Bildtexten lyder:
"Kvinna som ber vid den Västra muren i Jerusalem. Judar har aldrig kallat den Klagomuren
vilket är vanligt annars" (Ring, 2009, s.77). Även denna bild och bildtext är placerade
utanför kontexten. En bedjande kvinna har placerats i avsnittet som diskuterar Talmud, den
samlade muntliga läran. Kvinnan står, som om hon ber, lutad med ansiktet mot Västra
muren, som räknas till judendomens heligaste plats. En lämpligare placering av bilden hade
varit i avsnittet om människan och Gud.
fig 7
Baitel – Benainous/Gamma/ IBL Bildbyrå
33
fig 8
Bild 6 - Visar en beskärd, inklippt, bild från en relief på Titusbågen som finns i Rom.
Bilden illustrerar hur romarna för bort den sjuarmade ljusstaken från Jerusalem till Rom.
Bilden får en illustrativ roll eftersom den är placerad intill textavsnittet "År 70 e.Kr
förstördes Jerusalem och dess tempel av romarna under härföraren Titus ledning. I triumf
fördes den sjuarmade ljusstaken, symbolen för judendomen, till Rom och finns sedan dess
som en relief i triumfbågen. Ingen vet vart den tog vägen" (Ring, 2009, s.78).
fig 9
Bild 7 – Ett fotografi på interiören i en synagoga. Färgskalan är brunaktig. Rummet på
fotografiet är upplyst av lampor med ett gulaktigt sken. Bildtexten lyder: "Längst fram i
synagogan finns torah-rullarna med de fem Moseböckerna. Platsen där de förvaras kallas
fig 8
Lessing Erich/IBL bildbyrå
fig 9
Kinnås Bosse/Tiofoto/NordicPhotos
34
arken. Till höger om arken står den åttaarmade ljusstaken som används vid chanukahögtiden" (Ring, 2009, s.82). Bilden är placerad i samband med avsnittet som heter vardag
och högtid. Den inre kontexten av bilden visar oss en uppsjö symboler för judendomen så
som davidsstjärnan, tabernaklet, torah-rullarna, den åttaarmade ljusstaken, en man med en
kippa. De associationer som väcks när man tittar på bilden är dels bilden av ett
gudstjänstrum, likheter med en kyrka och avsaknaden av människor. Synagogans rikt
utsmyckade lokal skapar en bild fylld med symboler som passar till grund för diskussion i
ett klassrum. Bilden är mycket informativ, och berättar om det judiska gudstjänstlivet, det
religiösa livet och symboliken som innefattas av detta.
fig 10
Bild 8 – Ett fotografi på en tallrik, två glas vin och en något som närmast kan beskrivas
som en duk som täcker tunnbröd. Bildtexten lyder: "Under påskmåltiden ställs en
vinbägare fram till profeten Esaias med hopp om att han ska komma och förkunna Messias
ankomst" (Ring, 2009, s.85). Det vi ser på bilden är en tallrik full med symboler. Närmare
bestämt sex symboliska föremål. Enligt Dosick (1995, s.168) är dessa ett rostat ägg,
persilja, en rostad benpipa av lamm, bittra örter, chazoret – vilket är en blandning av nötter,
äpplen och vin, samt en annan bitter ört (vanligtvis sallad). Alla dessa har en innebörd i
påskberättelsen vilket handlar om hur Moses ledde judarna i uttåget från Egypten. Den
judiska påsken kallas även det osyrade brödets högtid, vilket har sin förklaring i
påskberättelsen. Enligt berättelsen hade judarna så brott undan farao att de inte hade tid till
att låta brödet jäsa, vilket ledde till att de bakade ojästa bröd som blev tunna flatbröd, vilket
kallas Matza. (Dosick, 1995, s.163). Man kan se det osyrade brödet på bilden. Vinet har en
central roll i den judiska påskmåltiden. Det finns paralleller mellan den judiska
fig 10
Royalty-Free/Corbis/Scanpix
35
påskmåltiden och den kristna nattvarden och dessutom en historik koppling, eftersom Jesus
åt påskmåltiden dagen innan han fängslades och korsfästes. Vilket man bland annat kan
läsa i Luk 22:7-53.
fig 11
Bild 9 – Ett fotografi visar en pojke som sitter på en stol. Stolen hålls upp av en samling
män. Pojken skrattar, det är konfetti i bilden. Det ser ut att vara en glad fest. Bildtexten
berättar att det vi får se är en pojke som firar att han "blivit budets son, dvs. bar mitzva"
(Ring, 2009, s.87). Bildens placering befinner sig i sin kontext, eftersom avsnittet
behandlar olika judiska livsskeenden.
fig 12
Bild 10 – Ett fotografi på en ung man som lägger en sten på en gravsten. Till bilden finns
ingen bildtext. Men kontexten är fortfarande att den finns med för att illustrera avsnittet om
begravning. Läser man i texten så finner man förklaringen till varför den unge mannen
lägger en sten på gravstenen "Blommor vid graven förekommer inte, men man kan lägga
stenar för att markera gravens plats men också att den döde inte är bortglömd" (Ring, 2009,
s.88)
fig 11
Lissac Philippe/Godong/Ina Agency
fig 12
Hanschke Hannibal/Reuters/Scanpix
36
fig 13
Bild 11 - I kapitlet om olika judiska riktningar har man ett fotografi som visar tre unga män
som läser en bok. Bildtexten berättar att det är ortodoxa judar i morgonbön.
Bilden visar dessa män med alla attribut som en ortodox man skall ha. Hatten,
tinningslockarna, bönboken. Dessutom är fotografiet taget i en synagoga, vilket ger bilden
en arrangerad autenticitet.
fig 13
Cohen Magen Gil/Reuters/Scanpix
37
Söka svar
fig 14
Bild 1 – Helsidesfotografi från en synagoga som visar en pågående gudstjänst. män, med kippa på
huvudet och bönesjalar. Bildtexten lyder "Synagogan i Stockholm har funnits sedan 1870. De
judiska synagogorna är en plats för bön och ersätter det judiska templet som förstördes 70 e.Kr. Här
firas gudstjänst och viktiga högtider" (Mattsson Flennegård, 2009, s.235). Texten fungerar som ett
komplement till illustrationen. Den visar den beskrivna platsen i inledningstexten till kapitlet som
handlar om en fredagsgudstjänst i synagogan. Läsaren får i texten förklarat för sig de olika
symbolerna. Bilden fungerar väl i sin kontext, såväl som illustrativ som informativ bild.
Det vi ser på bilden, som inte framgår av bildtexten, är att det inte är en vanlig judisk gudstjänst.
Det är firandet av högtiden sukkot - lövhyddofesten. Vilket kännetecknas av de palmblad som några
män håller i sin hand. Men även att förhänget till tabernaklet är vitt, och inte rött, som annars
brukligt.
fig 14
Anders Engman
38
fig 15
Bild 2 - Ett fotografi föreställande något slags fest. Tre barn blickar över fat med bullar och läsk.
Bilden visar män som äter. Bilden fungerar i symbios med bildtexten som förklarar vad det är
fotografiet visar. Bildtexten lyder "Under stor glädje firar gammal som ung purimfest tillsammans.
Man påminner sig om när den bibliska drottningen Ester genom stor list räddade det judiska folket
under förföljelse och död" (Mattsson Flennegård, 2009, s.237).
fig 16
Bild 3 – Efter avsnittet Om världen är god – varför finns då det onda? Finns en bild från
Förintelsen. Den svartvita bilden visar många frusna barn och få vuxna i randiga arbetskläder.
Taggtrådsstängsel bildar en lång korridor. Bildtexten förklarar "Barn som räddats ur Auschwitz
koncentrationsläger 1945. Den 27 januari högtidlighålls förintelsens minnesdag som påminnelse om
denna befrielse. Andra världskrigets förintelse av judar ställer frågan om Guds godhet och
allsmäktighet på sin spets"(Mattsson Flennegård, 2009, s.231). Bilden finner vi på sidan 231. På
sidan 240 skriver författaren om förföljelser av judar. Kanske hade bilden passat bättre i det
sammanhanget.
fig 15
Anders Engman
fig 16
Scanpix
39
fig 17
Bild 4 – Ett fotografi av kvinnor som dansar i ring. Bilden tagen utomhus. I bakgrunden slitna
husfasader med flagnande färg. Bildtexten förklarar vad det är man ser på bilden "Allvar och glädje
har gått sida vid sida genom hela den judiska historien. Judiska festivalfirande dansar på gatorna i
de judiska kvarteren i polska Krakow. Före andra världskriget levde här ca 60 000 judar. Idag finns
omkring 200 kvar" (Mattsson Flennegård, 2009, s.234). Eftersom bilden är placerad i avsnittet om
människan och Gud, gör det att den i kontexten känns något frånskild innehållet.
fig 18
Bild 5 – I förgrunden på fotografiet finns en tänd channukka-ljusstake med tre facklor. En samling
människor bakom, en julgran och julbelysning. Bildtexten kommunicerar att det handlar om
channukkah-firande på stortorget i Malmö. Bilden är placerad i sin kontext eftersom den är placerad
i samband med avsnittet om de judiska högtiderna.
fig 17
Katarina Stolz/Scanpix
fig 18
Leif Å Andersson/Sydsvenskan/IBL
40
fig 19
Bild 6 – En man står lutad mot en vägg. Han är klädd i jeans, skjorta och en kippa. Bredvid honom
skuggor av två ultraortodoxa judiska män som känns igen genom den karaktäristiska hatten och
tinningslockarna. Bildtexten informerar "Bön vid Västra muren i Jerusalem. I dag är denna rest av
Herodes tempel en nationalhelgedom. I murverkets springor sticker de troende in papperslappar
med böner. Bredvid ser man skuggor av ortodoxa judar med de karakteristiska sidolockarna"
(Mattsson Flennegård, 2009, s. 243). Förutom det uppenbara bedjandet som sker vid Västra muren
är denna bild även en illustration över mångfalden inom judendomen. Män som ser olika ut fast de
båda är judar. Man kan bära "vanliga" kläder och man kan se karaktäristisk ut genom att tillhöra en
mer troende eller religiös ordning.
fig 20
Bild 7 – Den här bilden fungerar som en dekorativ illustration. Den är placerad i samband med
frågor till det textavsnitt man precis läst. Mattsson Flennegård (2009, s.245) har försett bilden med
texten "Bagels är ett judiskt bröd som härstammar från Östeuropa". Det är en utsmyckning, och
fungerar som en dekorativ detalj i kontexten.
fig 19
Ruth Fremson/AP/Scanpix
fig 20
Photodisc
41
Wikipedia
Helt ovetenskapligt och enbart baserat på egna erfarenheter, är det vanligt att elever använder sig av
Wikipedia när det gäller att snabbt hitta information. I skolan där böckerna som ligger till grund för
uppsatsen använder sig såväl elever som lärare sig av datorer i undervisningen och i hanteringen av
kunskap. Läraren berättar för mig att Wikipedia är ett vanligt inslag i det dagliga arbetet, och ser
inte några problem med användningen av Wikipedia som kunskapskälla. Hon påstår sig själv
använda sig av både Wikipedia och Google när det gäller att snabbt få fram kunskap som ligger dolt
i medvetandet.
En sökning utförd på www.google.se på begreppet judendomen (genomförd 2012-02-23) leder till
ett resultat på ca 596 000 resultat 0,12 sekunder, (Bilaga 1). Högst upp på listan av träffar kommer
Wikipedia. Den webbsidan innehåller nio stycken huvudrubriker som behandlar judendomen.
Därefter följer länkar och källor.
Webbsidan omfattar sju bilder som illustrerar det som står skrivet. Den största skillnaden mellan
läroböckerna och Wikipedia är språket. Författarna som skrivit texterna på Wikipedias hemsida om
judendomen använder en annan terminologi än det språk som återfinns i läroböckerna. Den
terminologi som finns i läroböckernas språk refererar till kristendomen. Ett exempel på detta är när
man i läroböckerna nästan uteslutande talar om Gamla Testamentet. Ett exempel på detta är häntat
från Söka svar, där det står "I Gamla Testamentet förebådar profeterna detta gudsrike på jorden …
Namnet kommer av att Gamla Testamentet berättar om att kungarna i äldsta tid"(Mattsson
Flennegård, 2009, s.232). I texten på Wikipedia använder författarna sig också av Gamla
Testamentet för att hänvisa till vilken bibeldel som åsyftas, men det finns en direkt återkoppling till
den judiska terminologin. "Gamla testamentet eller Tanach berättar om hur Gud kallade patriarken
Abraham" (Bilaga 2, s.2).
Något som textförfattarna till de undersökta läroböckerna försöker göra är att dra en parallell till
andra religioner som kristendom och islam. Men i texten på Wikipedia skriver författarna om
förhållandet mellan judendomen och andra religioner genom att uttrycka sig på följande sätt:
Till skillnad från kristendomen och islam finns det inte inom judendom några officiella
trosuppfattningar eller allomfattande doktrinella villkor som utgör villkor för att vara
medlem. Det är en ceremoniell lag (mitzvoth) som står som stomme inom Judendomen,
och tron spelar en underordnad roll jämfört med kristendomen (Bilaga 2, s.2).
42
Ett annat exempel på hur texten på Wikipedia beskriver/definierar judendomen i förhållande till
andra religioner "Judendomen har dock ingen centraliserad auktoritet som dikterar religiösa
dogmer, och inga religiösa doktriner eller trosprinciper i kristen bemärkelse" (Bilaga 2, s.3).
Kanske är det kontexten som den svenska skolan befinner sig i som gör det svårt att förhålla till
andra religioner utan att dra paralleller med det vi känner till i en lärobok.
En iögonfallande skillnad är att texterna i de två undersökta läroböckerna gärna refererar till
judendomen som en homogen religion utan inbördes skiftningar. Inte hela tiden, men emellanåt
återgår båda författarna till beskrivningar av judendomen som någonting gällande alla judar. Ett
exempel på detta hittar vi i Religion och sammanhang där författaren skriver
Judiska matregler kallas kosher, som brukar översättas med ren, men främst betyder
rituellt rätt. Judar får liksom muslimer inte äta fläskkött. Däremot dricker de vin, vilket
muslimer inte gör (Ring, 2009, s.82).
En beskrivning av kosher finner man även på Wikipedia. Där har författaren skrivit
Kosher (‫)כשר‬, är den mat som av kashrut (‫כשרות‬, en del av halakha) angivits som tillåten
för praktiserande judar. Mat som är förbjudet för religiösa judar är däremot terifah
(Bilaga 2, s.4).
I Religion och sammanhang förklaras de judiska matreglerna utifrån ett muslimskt perspektiv,
medan författarna på Wikipedia använder sig av de korrekta termerna samt skriver om de
praktiserande judarna. Dvs. det är inte alla judar som håller kosher, vilket i Religion och
sammanhangs generalisering kan förstås som att alla judar håller kosher.
Den text som återfinns på Wikipedia fungerar som en informativ källa med en terminologi som är
korrekt. Det som saknas på Wikipedia, men som återfinns i böckerna, är judendomens framväxt.
Historien om hur det vi idag kallar judendomen växte fram och bildades. Som läromedel till den
svenska skolan lämpas sig heller inte Wikipedias text, eftersom den inte uppfyller de krav som
finns uppsatta för vad religionskunskap skall ge eleverna. Det som främst saknas är kopplingarna
till kristendomen. Däremot innefattar texten på Wikipedia ett ”inifrånperspektiv” som saknas i
läroböckerna. Den text som återfinns på Wikipedia fungerar som ett komplement till
lärobokstexterna. Det facto att Wikipedia även innehåller länkar vidare till källor, begrepp eller
förklaringar gör att det blir ett sätt för eleven att ta reda på mer.
43
Bilderna
De bilder som återfinns på Wikipedia är sju (7) stycken till antalet. Fem (5) stycken av dessa är
färgfotografier, och två är återgivningar av oljemålningar. Samtliga bilder som används på
Wikipedias hemsida är hämtade från www.flickr.com och lyder under en creative commons licens,
vilket gör att fotografen tillåter fri spridning av fotografiet utan kommersiellt syfte. De
oljemålningar som finns reproducerade på hemsidan ligger under kategorin för public domain,
vilket innebär att det har gått så lång tid från att verket skapades att ingen kan äga rätten till bilden,
utan att bilden tillhör alla. Vilket gör att den får spridas fritt.
fig 21
Bild 1 – Den första bilden som finns på Wikipedias avsnitt om judendomen. Är en bild som visar
attribut som förknippas med judendomen. Bildtexten lyder "Sabbatsljusstakar, handtvättsskål,
Humash och Tanach, Torah-pekpinne, shofar och etrog-låda" (Bilaga 2, s1). Vilket stämmer rätt
bra. Istället för en Humash (som är en av de fem moseböckerna) så ser vi faktiskt en bok som
innehåller alla de fem Moseböckerna. En etrog-låda används till att förvara citrusfrukten etrog i. En
etrog, är en sorts citrusfrukt, vilken fyller en symbolisk funktion under lövhyddofesten. Detta är en
bild som mycket väl kunde lämpa sig som underlag för diskussion om religiösa attribut i ett
klassrum.
fig 21
Gila Brand
44
fig 22
Bild 2 – visar kippor. Den kända huvudbonaden som vanligtvis bärs av män. I reformerta och
liberala judiska sammanhang kan man dock även se kvinnor bära kippa.
fig 23
Bild 3 – Visar en ung man som läser ur Tora – rullarna tillsammans med en äldre man. På
huvudena bär dom den traditionella huvudbonaden kippa. De bär på var sin bönesjal, tallit. De båda
har även försett sig med Teffilin – läderkapslar med den judiska lagen, som binds fast på pannan
och på ena armen.
fig 22
Photo de Zero0000
fig 23
Sagie Maoz
45
fig 24
Bild 4 – Visar ett exempel på hur en synagoga kan se ut exteriört. Bildtexten avslöjar att det är en
"Synagoga i Prag" (Bilaga 2, s.6).
fig 25
Bild 5 – här har någon lagt upp en bild på ett judiskt påskmåltidsbord. Man har allt man behöver för
att fira den judiska påskmåltiden. Ha’Ga’dan – historien om uttåget ur Egypten. Det finns
Matzabröd – det osyrade brödet som man äter till minnet av uttåget ur Egypten, och en Sedertallrik
– den tallrik som innehåller symboler för det judiska påskfirandet.
fig 24
Maros Mraz
fig 25
Steven Brewer
46
fig 26
Bild 6 – En oljemålning föreställande judar i en synagoga. Bildtexten talar om för oss "Judar ber i
synagogan under Jom Kippur. Målning av Gottlieb" (Bilaga 2, s.9). Bilden finns med för att
illustrera avsnittet om Jom Kippur.
fig 27
Bild 7 – Man ser sovande män i förgrunden. En man som står på knä och ber. Framför honom en
kalk. Och ovanför honom en ängel. I bakgrunden ser man en folksamling som verkar vara i
slagsmål. En vakt med lans håller tillbaka folket. En bild som enligt bildtexten föreställer "Jesus på
olivberget" (Bilaga 2. s10). Bildtexten tillsammans med kontexten bilden befinner sig i utgör bilden
en illustrativ bild av avsnittet Kristendomdem och judedomen.
fig 26
public domain. Gottlieb Maurycy Judar ber i synagogan på Jom Kippur, 1878
fig 27
public domain. Meister von St. Severin. Passion-serien, scen: Kristus på Oljeberget, omkring 1500
47
Avslutande diskussion
I inledningen till uppsatsen står det att det inte kan vara så lätt att få plats med all
information om en världsreligion på några sidor i en lärobok. Sannerligen, judendomen är
en stor religion, med många olika falanger. Så när man skriver en text om judendomen är
det en del att tänka på. Det gäller att välja ut det väsentliga och att sålla bort det som inte är
av tillräcklig viktighetsgrad. Hur lyckas de två författarna med detta? Religionskunskap är
inte enbart judendom. Det ingår i ett sammanhang. På några veckor skall man hinna gå
igenom de största världsreligionerna. Detta gör att tempot blir högt. När Börje Ring och
Malin Mattsson Flennegård redogör för judendomen i sina läroböcker har de olika
infallsvinklar på sitt skrivande. Rings bok Religion och sammanhang använder sig av ett
faktaspråk, texten får en förklarande roll. Mattsson Flennegårds text i Söka svar liknar en
redogörande text, vilket gör att texten framstår som ”pratig” i sin ton. Den ger en inblick
till judendomen utan att djupare analysera eller förklara viktiga element. Rings personliga
åsikter skiner igenom i texten. Åsikter som är på gränsen till överflödiga i framställningen
av judendomen.
Den text som finns på Wikipedia är inte heller onyanserad. På Wikipedia kan vem som
helst addera eller redigera information. Därför bör man hålla sig ytterligare kritisk till den
text som produceras där. Men som ett komplement till den text vi finner i läroböckerna
fungerar Wikipedias text om judendomen. Detta eftersom den text som återfinns i
läroböckerna har en tendens att bli något generaliserande. I såväl Religion och
sammanhang och Söka svar finner man en tendens hos författarna att göra judendomen till
en heterogen religion. Framför allt i avsnitten om människan, den judiska lagen och
högtider. Där läsaren får en bild av att alla judar gör som det är skrivet.
Ett problem man stöter på när det kommer till läroböckerna är de styrdokument som ligger
till grund för religionskunskap. Judendomen är en mångfald. Att utgå från en kristen
värdegrund när man undervisar om judendomen, innebär att man närmar sig den komplexa
religionen judendomen med, vad som kan kallas, ”kristna glasögon”. Istället för att
presentera mångfalden och komplexiteten framstår judendomen som en ”kristen religion”
med fastställda dogmer och ”så här tror judarna”. Använder man Wikipedias text som ett
48
komplement till undervisningen, kan man lyfta fram att det inom judendomen inte finns
några officiella trosuppfattningar. Att det till och med kan vara så att man kan vara jude
även om man inte tror på Gud. Ur ett kristet perspektiv låter det svårt att kalla sig kristen
utan att ha en tro på Gud. Eftersom det finns uttalat i den kristna trosbekännelsen.
De bilder som används i läroböckerna som ligger till grund för uppsatsen innehåller inte
några stötande eller förargelseväckande bilder. Bilderna som används är bilder som knyter
an till innehållet. De fungerar som illustrationer av vad texterna handlar om eller också
fyller bilderna en dekorativ funktion. Däremot saknas bildtexter på flertalet av bilderna i
Religion och sammanhang. Vilket gör att bilderna i lärobokskontexten får ett eget liv. Man
frågar sig vad bilderna egentligen har förs syfte, om de fungerar som utfyllnad eller om de
har en praktisk funktion.
Religioner har ett naturligt samband med symboler. I de bilder som finns representerade i
både Religion och sammanhang samt Söka svar, går det att hitta mängder med symboler
och tecken. Somliga väl synliga, medan andra döljer sig i mångfalden av tecken som
samspelar till helheten i bilden.
En interiörbild från stora synagogan i Stockholm finns representerad i de två undersökta
läroböckerna. En sådan bild hade kunnat lägga grunden till ett helt lektionspass om man så
vill. Detta eftersom dessa interiörbilder innehåller mängder av tecken eller symboler.
Symboler som också återfinns i den kristna kyrkan. På så sätt skulle det enkelt gå att ägna
ett helt lektionspass eller två till att jämföra hur judendomens utsmyckade gudstjänstlokaler
inspirerat det kristna kyrkorummet. En annan bild som kunde ligga till grund för en
diskussion i ett klassrum är figur 7, kvinnan som står och ber vid västra muren. Vid en
första anblick ser man en kvinna som ber. Men börjar man tänka på detaljerna ser man
snart att kvinnan bär en uniform. Hon har modesta kläder. Hon är gift. Det ser man på det
täckta håret. Drar man paralleller till Paulus brev till de olika församlingarna, som man
finner i Bibelns Nya Testamentet. Speciellt de avsnitt där han talar om kvinnans roll i
kyrkan. För att få en abrahamitisk infallsvinkel på diskussionen kan man även diskutera
slöjan i islam. Av en bild kan man få igång en diskussion som knyter samman de olika
trosinriktningarna.
49
Att föredra den ena läroboken framför den andra går helt enkelt inte. Båda böckerna fyller
sin beskärda del av kunskapsförmedling. Men frågan är om det räcker till? Lyckas
författarna med uppdraget att skriva och förmedla kärnan av judendomen? Börje Ring har
en text som förmedlar komplexiteten inom judendomen med ett djup. Mattsson Flennegård
väljer att berätta om judendomen med ett inte fullt så stort djup som är önskvärt från en
bok. Till en början förstod jag inte varför läraren på den skolan där läroböckerna är lånade
ifrån valde att arbeta med två läroböcker. Efter att ha gått igenom materialet i läroböckerna
inser jag att det breddar undervisningen att hämta kunskapskällor från flera håll. Den del av
kunskapen som hämtas från Wikipedia får en innebörd om den behandlas med de verktyg
som krävs för att förstå helhetsbilden. De texter som finns i läroböckerna har luckor, som
Wikipedia via en sökning, kan hjälpa till att fylla igen. Även om Wikipedia inte setts med
så blida ögon när det gäller faktasökning, kan man se en klar förbättring av innehållet på
hemsidan idag än för några år sedan. Nu finns det ofta väl angivna källor som är av
tillförlitlig kvalité. Källhänvisningar är dessutom något som saknas i böckerna, vilket
försvårar för läsare att avgöra vem som säger vad. Om det är religionerna eller författarna
själva som tycker.
I teoridelen behandlades Denis McQuail’s tankar kring bias, och framing. Det går att hitta
spår av bias i lärobokstexterna. Hos Ring blir det som tydligast när han presenterar
konflikten mellan judar-palestinier. En konflikt som är svår att lösa, även för den erfarnaste
inom området. Det skriver Ring själv. Att det förekommer en konflikt i området torde inte
ha gått någon förbi. Men hur väl det platsar i kapitlet för judendom frambringas ingen
klarhet. Det finns en möjlighet att jag är färgad av egna åsikter, har mitt eget bias. Men
religion och politik är två komponenter som sällan utgör en bra blandning och bör hållas
åtskilda. Eventuellt blir återgivningen av judendomen som religion färgad av detta, vilket
gör att det inte får samma rättvisa presentation i läroböckerna som övriga religioner.
50
Arbetet med att välja ut kunskap att förmedla till de framtida elever i religionskunskap som
jag kommer att ha blir något att tänka på till framtiden. Läroboken som kunskapskälla
börjar bli lite ur modet när kommuner satsar på läsplattor åt alla elever. Eller att varje elev
har en bärbar dator som de använder för att hämta uppgifter, lämna in och få dessa rättade.
Allt sker online. Allt handlar om uppkoppling. Det skall bli spännande att se vart framtiden
för oss, och hur länge en lärobok i religionskunskap står sig som kunskapsbank. Idag kan vi
leta kunskap genom några få knapptryck. Det går snabbt. Kunskapen är flyktig. Kanske kan
det vara så att vi befinner oss i en brytningstid mellan det gamla och det nya där det nya
snart är verklighet.
51
Referenslista
Sverige. Bibelkommissionen (1973) (1999). Bibeln. Örebro: Libris.
Dosick, W. (1995). Living Judaism: the complete guide to Jewish belief, tradition, and
practice. (1. ed.) San Francisco: HarperSan Francisco.
Eriksson, Y. (2009). Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och text. Stockholm:
Norstedts akademiska förlag.
Groth, B. (2002). Judendomen: kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och kultur.
Sverige. Skolverket (2011). Gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.
Jensen, T., Rothstein, M. & Podemann Sørensen, J. (red.) (1996). Religionshistoria:
ritualer, mytologi, ikonografi. Nora: Nya Doxa.
Mattsson Flennegård, M., Eriksson, L. & Hedengren, U. (2009). Söka svar:
religionskunskap kurs A & B. (3. uppl.) Stockholm: Liber.
McQuail, D. (2010). McQuail's mass communication theory. (6. ed.) London: Sage.
Nordström, G.Z. (1986). Påverkan genom bilder: en studie av olika bildtypers
påverkningseffekter. Stockholm: Styr. för psykologiskt försvar.
Pettersson, R. (2003). Ord, bild & form: termer och begrepp inom informationsdesign.
Lund: Studentlitteratur.
Ring, B. (2009). Religion och sammanhang: religionskunskap kurs AB. (3. uppl.)
Stockholm: Liber.
Rostvall, A. & Selander, S. (red.) (2010). Design för lärande. (2. uppl.) Stockholm:
Norstedt.
Selander, S. & Kress, G.R. (2010). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv.
Stockholm: Norstedt.
Selander, S. (1993). Undervisa i religionskunskap. Lund: Studentlitteratur.
Østbye, H. (2004). Metodbok för medievetenskap. (1. uppl.) Malmö: Liber ekonomi.
52
Andra uppsatser
Cebas, E. (2011). Trosuppfattningar i de abrahamitiska religionerna: En textanalytisk
studie av tre läroböcker i ämnet religionskunskap för gymnasiet. Stockholms Universitet
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:454650
Göransson, E. (2011). Jude eller same i religionsundervisningen. Då får ni inte vara med?!
Högskolan i Halmstad. http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:398866
Klack, R. & Johansson M. (2005), Vems judendom? En granskning av läroböcker i
religionskunskap. Högskolan i Gävle. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-483
Pennerdahl, C. (2006). Läroboksbilder av judendomen: En analys av bildmaterialet i tre
religionskunskapsböcker för gymnasieskolan. Högskolan i Gävle.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-3987
Petersson, K. (2012). Genus i läroböcker för religionskunskap A: En analys av hur genus
framställs i avsnitten om judendomen och kristendomen i ett urval läroböcker. Högskolan i
Halmstad http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:489450
Internet
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israel-bombar-gaza-efter-attack_6316488.svd hämtad 2012-0223
http://www.dn.se/debatt/darfor-maste-regeringen-stoppa-omskarelse-av-pojkar hämtad 2012-02-23
http://hj.se/hlk/forskning/personal/skolnara-forskning/leif-carlsson.html hämtad 2012-02-23
http://www.smakprov.se/smakrprov-liber.php?isbn=978147092543 hämtad 2012-02-23
http://www.smakprov.se/smakrprov-liber.php?isbn=9789147092550 hämtad 2012-02-23
www.abrahamsbarn.se hämtad 2012-02-23
www.ur.se/mb/pdf/handledningar/11223_Varldens_4_mika_manne.pdf hämtad 2012-02-23
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom hämtad 2012-02-23 se även bilaga 2
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/rel
hämtad 2012-02-23
53
Bildregister
Börje Ring Religion och sammanhang
Bild 1 Guez Jack/Afp/Scanpix
Bild 2 – grafik av Eva Jerkeman
Bild 3 Lessing Erich/IBL bildbyrå
Bild 4 British Library/Heritage images/IBL bildbyrå
Bild 5 Baitel – Benainous/Gamma/ IBL Bildbyrå
Bild 6 Lessing Erich/IBL bildbyrå
Bild 7 Kinnås Bosse/Tiofoto/NordicPhotos
Bild 8 Royalty-Free/Corbis/Scanpix
Bild 9 Lissac Philippe/Godong/Ina Agency
Bild 10 Hanschke Hannibal/Reuters/Scanpix
Bild 11 Cohen Magen Gil/Reuters/Scanpix
Malin Mattsson Flennegård Söka Svar
Bild 1 Anders Engman
Bild 2 Anders Engman
Bild 3 Scanpix
Bild 4 Katarina Stoltz/Scanpix
Bild 5 Leif Å Andersson/Sydsvenskan/IBL
Bild 6 Ruth Fremson/AP/Scanpix
Bild 7 Photodisc
Wikipedia
Alla bilder som används på Wikipedias hemsida lyder under Creative Commons regler för
bildåtergivning.
Bild 1 Photo by Gila Brand
Bild 2 Kippot en vente sur le marché de Jérusalem, Juin 2004. Photo de Zero0000 (wikipedia en)
Bild 3 Sagie Maoz from Ashdod, Israel
Bild 4 Maros Mraz
Bild 5 Steven Brewer from Amherst, United States
Bild 6 är publicerad utifrån en public domain. Maurycy Gottlieb, Judar ber i synagogan på Jom
Kippur, 1878. Originalbilden finns på Tel Aviv Museum of Art
Bild 7 är publicerad utifrån en public domain. Meister von St. Severin, Passion-serien, scen: Kristus
på Oljeberget, målad ca 1500. Originalbilden finns på Alte Ponakothek i München
54
Bilaga 1
För att förtydliga att resultatet stämmer överens med det angivna antalet träffar och
sekunder togs en skärmdump på Google-sökningen. Den google-sökning som finns
återgiven på skärmdumpen är genomförd 2012-02-23 kl. 17:15.
Bilaga 2
För att få en rättvis återgivning av det material som ligger till grund för analysen av
Wikipedias avsnitt av judendomen sparades denna som en PDF-fil och återfinns som bilaga
här. Utseendet mellan PDF-filen och hemsidan skiljer sig något, men det är samma
information, samma text och bilder som man hittar på bägge ställena.
Informationen på Wikipedia kan ändras fort. Den här versionen uppdaterades senast den 16
februari 2012 kl 10.56. För att vara säker på att den analys som finns med i arbetet är
aktuell har en kontinuerlig kontroll gjorts av eventuelle uppdateringar.
Det här är den senaste uppdateringen av hemsidan innan uppsatsen skall lämnas in för
bedömning.
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
Judendom
Från Wikipedia
Artikeln handlar om den judiska religionen. För etniska, historiska och kulturella aspekter av den
judiska identiteten, se judar.
Judendom (av grekiska Ioudaïsmos, härlett från
hebreiskans ‫יהודה‬, Yehudah, "Juda",[1] hebreiska: ‫י ַהֲ דוּת‬,
Yahedut) är judarnas religion; en trosuppfattning
innehållande flera praktiseringar som härrör från de antika
israeliterna, vars historia finns nedskriven i Gamla
testamentet (Tanach) och som utreds och förklaras
ytterligare i Talmud och andra texter.
Judendomen har en av de äldsta religiösa traditionerna som
finns och som utövas än idag, och många av dess texter och
traditioner är centrala även för andra abrahamitiska
religioner. Judisk historia och handlingslinjer har på så sätt
påverkat andra religioner såsom kristendomen, islam och
bahá'í.
År 2007 uppskattades antalet bekännande judar vara cirka
14,5 miljoner, varav 41 procent bosatta i Israel.[2]
Sabbatsljusstakar, handtvättsskål, Humash och
Tanach, Torah-pekpinne, shofar och etrog-låda.
Innehåll
1 Judisk ceremoniell lag
1.1 Maimonides trosprinciper
RELIGION
2 Vem är jude?
3 Judisk efterlevnad
3.1 Religiös klädsel
3.1.1 Kippa
3.1.2 Tefillin
Mer information,
3.2 Böner
3.3 Toraläsning
3.4 Synagogan
3.5 Kashrut
3.6 Händelser i livet
3.6.1 Berit mila
3.6.2 Pidjon haben
3.6.3 Bar mitzva
3.6.4 Bat mitzva
se Religionsportalen.
Antal troende
Religionsstiftare
Mystiker (lista)
Teologi
4 Helgdagar
4.1 Sabbaten
5 De tre pilgrimshögtiderna
5.1 Pesach
1 av 13
2012-02-23 17:15
1
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
5.2 Shavuot
5.3 Sukkot
6 Andra centrala högtider och minnesdagar
6.1 Simchat Torah
6.2 Rosh HaShana
6.3 Jom Kippur
6.4 Chanukka
6.5 Purim
7 Judisk filosofi
8 Historia
9 Judendomen och andra religioner
9.1 Kristendom och judendom
9.1.1 Jesus
9.2 Islam och judendom
9.3 Judendom och zoroastrism
10 Se även
11 Externa länkar
12 Källor
12.1 Noter
Judisk ceremoniell lag
Till skillnad från kristendomen och islam finns det inte inom judendom några officiella trosuppfattningar
eller allomfattande doktrinella villkor som utgör villkor för att vara medlem. Det är en ceremoniell lag
(mitzvoth) som står som stomme inom Judendomen, och tron spelar en underordnad roll jämfört med
kristendomen.[3] En individ kan betraktas som jude om hon håller fast vid ett helt system av trosatser som
gäller den Allsmäktige och livet efter döden, eller om hon håller fast vid ett antal enkla trosuppfattningar
som ge innebörd till befintlig ritual, eller (åtminstone i liberal judendom) till och med om hon inte alls tror
på Gud.
Denna mångfald inom judisk tro beror delvis på att handlingar (goda gärningar och de 613 påbud och
förbud), och inte trossater är den viktigaste del av judisk religiöst liv.[4]
Judendomen presenterar sig själv som relationen eller förbundet mellan Israels barn (den judiska nationen)
och Gud. Som sådan anser många att det är den första monoteistiska religionen, även om många aspekter av
judendomen motsvarar de som omfattas av de västliga begreppen etik och civilrätt. Judendomen har en av
de äldsta religiösa traditionerna som finns och som utövas än idag, och många av dess texter och traditioner
är centrala även för andra abrahamitiska religioner. Judisk historia och handlingslinjer har på så sätt påverkat
andra religioner såsom kristendomen, islam och bahá'í.
Gamla testamentet eller Tanach berättar hur Gud kallade patriarken Abraham bland kaldéerna och
upprättade ett förbund med honom. Likafullt bestämmer Gamla testamentet tron på den enda guden till tiden
för själva begynnelsen, såsom den skildras i Första Mosebok 1, och framställer en universell medvetenhet
om Abrahams Gud bland äldre samhällen, och andra personers dyrkan av densamme.
Medan judendomen sällan, om någonsin, varit monolitisk, har den alltid varit kraftigt monoteistisk,
teologiskt sett - fastän Bibeln och Tanach skildrar ansenliga perioder av avfall bland många israeliter från
judendomens tro. Somliga uppmärksammar att närbesläktade trosläror inrymmande gott och ont varit
utbredda bland anhängare av den uråldriga zoroastrismen, vilken israeliterna törhända blivit utsatta för under
den babyloniska fångenskapen.
2 av 13
2
2012-02-23 17:15
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
Historiskt sett har judendomen betraktat tron på den gudomliga uppenbarelsen[5] och godkännandet av den
skriftliga och muntliga Torahn som sin grundläggande och mest centrala övertygelse. Judendomen har dock
ingen centraliserad auktoritet som dikterar religiösa dogmer, och inga religiösa doktriner eller trosprinciper i
kristen bemärkelse. Judendomen baseras på handling, och alla människor - judar och icke-judar - kan uppnå
en plats i himlen genom sina handlingar här på jorden. Judar har 613 bud att följa, icke-judar sju stycken av
dessa. Dessa kallas för den noakidiska buden, efter Noak som Gud slöt ett förbund med i första Moseboken
med regnbågen som tecken.
Maimonides trosprinciper
Genom århundradena har ett flertal tydliga formuleringar av de judiska trosprinciperna framträtt och även
om de vördnadsfullt avviker från enskilda detaljer, markerar de inte en stark samhörighet med kärnideologin.
Av dessa betraktas de mest auktoritativa vara Maimonides 13 trosprinciper. Dessa principer var
kontroversiella när de först föreslogs men anses idag vara obligatoriska av de mest ortodoxa judiska
auktoriteterna, och judar som inte fullt accepterar varenda grundsats döms som potentiellt kätterska.
Maimonides 13 trosartiklar, vilka kan ha formulerats för att definiera judendomens särart vid en tid då
tvångskonverteringar till kristendom och islam ägde rum. Maimonides trosprinciper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tron på att Gud existerar som alltings Skapare.
Tron på att Gud är En enda Enhet (monoteism).
Tron på att Gud är okroppslig.
Tron på att Gud till sitt väsen är evig.
Tron på att Gud är den ende som är värdig att tillbedjas.
Tron på att allt som talats av profeterna är sanning.
Tron på att Mose var den störste av profeterna.
Tron på att Toran (de 5 Moseböckerna) såsom den finns idag, är densamma som gavs åt profeten
Mose.
Tron på att Toran aldrig kommer att bytas ut mot någon annan uppenbarelse.
Tron på att Gud känner människans handlingar och tankar.
Tron på att Gud belönar och bestraffar den som håller eller överträder Hans bud (mitzvot).
Tron på att Messias skall komma.
Tron på att de döda skall återuppstå.[6]
Maimonides trosartiklar skrevs i ett kritiskt skeende när judar befann sig under svåra förföljelser i kristna
och muslimska länder. Att slå vakt om judendomens troslära ansågs viktigt. Maimonides avsåg också att gå i
teologisk polemik mot de judar som ifrågasatte den rabbinska traditionen, till exempel karaiter. Polemiken
mot både kristendom och islam är tydlig. Maimonides förkunnar att Gud är den ende skaparen. Att Gud är
en enda enhet och inte har någon kropp är en tydlig markering mot kristendomens treenighetslära och läran
att Jesus är Gud. Toran är sann och oföränderlig. Åsikten att Toran inte kan bytas ut mot någon annan
uppenbarelse är en tydlig markering mot islam som lär att Koranen är den sista uppenbarelsen. Maimonides
trosläror fick sådan stark ställning att den införlivades i siddur (bönboken).
Vem är jude?
Judendomens anhängare kallas judar. Judendomen är en religion, etnicitet och även nationalitet och medan
judendomen är öppen för konvertiter betraktas i allmänhet det judiska kollektivet som en etno-religiös
grupp, främst på grund av anledningar härrörande från de heliga skrifter som beskriver det judiska folket
som en nation, snarare än som anhängare av en trosuppfattning. Det finns 18-20 miljoner judar i världen
varav 4,5 miljoner bor i Israel.
Enligt de traditionella judiska lagarna är den jude, som är född av en judisk mor eller som konverterat till
judendomen i enlighet med den judiska lagen (ger tzedek). Alla huvudinriktningar inom judendomen är idag
öppna för uppriktiga konvertiter. Konverteringsprocessen utvärderas av en auktoritet, och konvertiten
3 av 13
2012-02-23 17:15
3
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
förhörs angående hans uppriktighet och kunnande.[7] Karaiter och samaritaner följer endast den patriarkala
linjen där faderns ursprung avgör frågan. Enligt den reformistiska judendomen anser man att alla som har
antingen en mor eller far som är judisk är jude. Detta frångår således den ortodoxa principen att endast den
vars mor är judisk räknas som jude.
Traditionell judendom håller fast vid att en jude, oavsett född eller omvänd, är en jude för all tid. Sålunda
anses den jude, som hävdar sig vara ateist eller som konverterar till en annan religion, fortfarande vara jude.
Enligt halacha går det inte att avsäga sig religionen eller sin etnicitet. Enligt reformjudendom och liberal
judendom anser man att den judiska lagen, Halacha, inte är bindande när det kommer till att definiera vem
som är jude. Dessa former av judendom accepterar ett barn som jude oavsett vem av föräldern som har det
judiska ursprunget i familjen.
Judisk efterlevnad
Religiös klädsel
Kippa
En kippa är en liten huvudbonad, en form av huvudduk eller
kalott, som judar bär i synagogan och vid andra religiösa
tillfällen som ett tecken på aktning. Observanta judar bär den
jämt, då det står i Talmud att ingen bör gå ens fyra steg utan att
täcka sitt huvud. Kippan kan ha alla möjliga färger, former och
mönster, huvudsaken är att den täcker hjässan. Ortodoxa judar
bär ofta en mörk eller svart kippa, medan reformerta och liberala
judar använder mer färgglada och stickade huvudbonader.
Tefillin
Kippor.
Tefillin (av tefillah, bön, på hebreiska och arameiska; tefillin är
den arameiska pluralformen böner) är två svarta läderkapslar.
Den ena fästes men hjälp av en läderrem på överarmen så att kapseln sitter på bicepsmuskeln, och pekar mot
hjärtat, den andra ovanpå pannan så att den nedre kanten är i linje med hårfästet. I varje kapsel finns samma
fyra stycken ur den judiska Torahn skriven för hand på pergament. På huvudkapseln är dessa skrivna på fyra
separata pergamentbitar i varsitt läderfack. På armkapseln är samma stycken samlade på en enda rulle.
Texten som står på pergementrullarna läses som en del av bönerna vid morgongudsjänster.
Det finns specifika böner från den judiska bönboken som bes i samband med att tefillin sätts på. I dessa ingår
till exempel uppmaningarna att "binda dem (dessa ord) som ett tecken på din arm" och att "de skall tjäna
som ett märke mellan dina ögon".
Tidigare bars tefillin dagtid, men eftersom man inte får tala om saker som inte är heliga när man har den på
sig, bärs den idag enbart under morgonbönen på vardagarna. Det räknas som ett tecken, och andra tecken,
såsom shabbat, behöver inte kompletteras. Tefillin används inte av pojkar innan deras bar mitzvah.
Böner
Traditionellt läser judar upp böner tre gånger om dagen, med även en fjärde bön under shabbat och
helgdagar. Den mest kända bönen är Amida eller shemoneh esrei, vilken sägs ha utformats under profeten
Esras tid (cirka 444 f.Kr.). Den judiska trosbekännelsen, Shema Yisrael, har en central plats i den judiska
gudstjänsten. På hebreiska lyder den: "Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad". Översatt till svenska
blir det: "Hör Israel! Herren är vår Gud! Herren är En!" (5 Mos. 6:4). Övriga böner är bland annat sådana ur
Psaltaren, hela psalmer eller sammansatta verser.
4 av 13
2012-02-23 17:15
4
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
Under sabbaten minskas antalet välsignelser (berakhoth) till sju och kallas för sheva' berakhoth. Denna bön
anses vara en ersättning för djuroffret i templet. Principen är att nu, när det judiska templet är förstört och
inte längre står, får bön läst genom läpparna ersätta djuroffret. De ortodoxa judarna väntar på att templet en
dag skall återuppstå och för att vara förberedda lär de sig redan nu riterna, för att kunna genomföra dem när
så ske.
Tahor och Tameh är tillstånd av rituell renhet respektive orenhet. För att få komma in till templet måste man
vara i rent tillstånd, vilket man exempelvis kan bli genom att ta ett bad. Likheter med denna rituella renhet
finns inom islam och även bland hinduer och vissa kristna (se till exempel fottvagning).
Toraläsning
Enligt judisk tradition mottog Mose en uppenbarelse på berget
Sinai som han förde vidare till det judiska folket och det är från
denna som Torah har kommit. Tora är ett vittnesbörd om hur
Gud har gripit in för att straffa eller hjälpa judarna genom
historien och handlar alltså i grund och botten om förhållandet
mellan Gud och det judiska folket. Höjdpunkten i Tora finns i
Andra Mosebok där det beskrivs hur Mose tar emot de tio
budorden från Gud på berget Sinai.
Enligt rabbinsk tradition består Torah bara av den skriftliga
läran, Torah she-bi-khetav. Det är den ena delen av det som
Toraläsning.
kallas den tudelade Torahn. Den andra delen är den muntliga
läran, Torah she-be-al peh, som fungerar som en förklaring till
den skriftliga delen. Alla delar av läran är lika viktiga enligt den rabbinska traditionen, eftersom man inte
enbart kan gå till den skriftliga Torahn för att tolka lagarna i praktiken. Då behöver man den muntliga,
förklarande delen också.
Det är värt att notera att det över lag kan sägas att inom ortodox judendom tolkas Torah ordagrant. Den
reformistiska traditionen bibehåller att Torahn gavs av Gud till judarna via Moses vid berget Sinai, men att
detta var början på Guds dialog med judarna, och att varje generation måste höra Guds röst själv. Därför
anser man att Torahn inte i alla lägen bör tolkas ordagrant. "Tradition har en röst, men inte vetorätt."
Synagogan
En synagoga är en judisk samlingslokal avsedd för tillbedjan och religiösa studier.
Synagogor har byggts i alla möjliga stilar och storlekar. På traditionella synagogor ses ofta just tolv fönster,
som skall symbolisera de tolv judiska stammarna. En synagoga är på intet sätt någon nödvändighet för en
judisk gudstjänst, som kan hållas nästan varsomhelst, givet att en minjan - 10 vuxna judar (judiska män i
ortodoxa församlingar) - finns närvarande.
Varje synagoga har en Bimah (läspulpet) och ett Aron Hakodesh, ett skåp där torah-rullarna förvaras. Detta
skåp kallas även för Ark. En synagoga är alltid byggd så att Aron Hakodesh står åt öster, mot Jerusalem. I
ortodoxa synagogor finns också en Mechiza, en avskiljare som skiljer kvinnor och män åt under
gudstjänsten. Inom reformjudendomen sitter män och kvinnor tillsammans, och kvinnor har en lika stor del i
gudstjänsten som männen. Inom reformjudendomen finns även kvinnliga rabbiner.
Kashrut
Kosher (‫)כשר‬, är den mat som av kashrut (‫כשרות‬, en del av halakha) angivits som tillåten för praktiserande
judar. Mat som är förbjudet för religiösa judar är däremot treifah (heb. ‫)טרפה‬. Sistnämnda term härstammar
från ett ord för djur som slaktats efter att ha blivit slagna av rovdjur.
5 av 13
2012-02-23 17:15
5
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
De grundläggande lagarna inom kashrut finns i Tredje Mosebok
och även i den muntliga lagen som skrevs ned i Talmud. Slakten
regleras dels i den muntliga tradition som toran hänvisar till i
Femte Mosebok 12:21.
Händelser i livet
Berit mila
B'rit mila (hebr. ‫[ ְב ִּרית מִ ילָה‬bərīt mīlā]), även kallad bris (utt.
med kort [i]) bland ashkenaziska judar, är den omskärelse som
enligt Toran (Första Moseboken 17: 10-12) ska äga rum på varje
judiskt gossebarn på hans åttonde levnadsdag. Brit står för
förbund och mila står för omskärelse, dessa två ord betyder
tillsammans "omskärelsens förbund". Omskärelsen är en symbol
för förbundet mellan Abrahams folk och Gud.
Pidjon haben
Synagoga i Prag.
Pidjon haben är hebreiska för "friköpande av sonen". Den
judiska sedvänjan pidjon habben härstammar från händelsen när Gud skonade den förstfödde av hankön
både hos människa och hos djur bland israeliterna. Allt annat förstfött av hankön i Egypten lät han dö för att
förmå Farao att ge israeliterna tillåtelse att lämna slaveriet i Egypten (2Mos, 11:1-7). Som tack för att Gud
besparade israeliterna denna olycka så skulle man offra alla förstfödda av hankön till Gud (2Mos, 13:11-16).
Hos människan så bestod offret av att den förstfödde sonen skulle tjäna Gud som präst eller tempeltjänare,
en mycket hedrande uppgift.
Bar mitzva
Bar mitzva (från hebreiska, ‫בר מצווה‬, "budets son") kallas det tillfälle då en judisk pojke uppnår sin religiösa
myndighetsålder, vilket för pojkar sker vid 13 års ålder. Bar mitzva sker automatiskt, men det är dock
brukligt att hedra tillfället genom att delta i en gudstjänst och att då kallas fram att välsigna Torahn, samt
ibland att läsa ett avsnitt av Torah.
Bat mitzva
Bat mitzva, budets dotter, kallas det tillfälle som en judisk flicka uppnår sin religiösa myndighetsålder inom
vissa judiska riktningar. För flickorna sker det vid 12 års ålder. Bat mitzva har under 1900-talet införts som
en motsvarighet till pojkarnas bar mitzva. Mer traditionella inriktningar, exempelvis många ortodoxa, har
dock inte accepterat bat mitzva eftersom det saknar grund i religiösa urkunder. Bat mitzva sker automatiskt,
men det anses dock brukligt att hedra tillfället genom att delta i en gudstjänst och, i huvudsak icke-ortodoxa
församlingar, att läsa ett avsnitt av Torah på hebreiska. Bat mitzva föregås av ett års studier då barnet får
elementär undervisning i bibelkunskap och hebreiska. Inom reformistisk judendom blir en flicka bat mitzva
vid 13 års ålder, det vill säga samma ålder som en pojke blir bar mitzva.
Helgdagar
Sabbaten
Shabbat, även shabbos eller shabbes, på svenska sabbat, är beteckningen på den judiska vilodagen. Shabbat
firas varje vecka, från solnedgången fredag kväll tills "tre stjärnor syns" på lördag kväll, för att ge möjlighet
att begrunda världens skapelse.[8] Shabbat har mycket stor vikt i den judiska religionen, vilket gör den till
6 av 13
2012-02-23 17:15
6
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
den näst viktigaste högtiden efter Jom Kippur.
Under Shabbat får - enligt traditionell judisk uppfattning - inget arbete utföras. Det är heller inte tillåtet att
resa, att bära saker utomhus, eller att tända och släcka eld. Eftersom elektricitet anses som en form av eld är
det enligt ortodox judendom heller inte tillåtet att sätta på eller stänga av ström. Dessa förbud får endast
brytas för att rädda människoliv ("pikuach nefesch"). Konservativ och i synnerhet progressiv judendom har
mildrat dessa regler kraftigt.
Shabbatsfirandet inleds med att någon av de närvarande kvinnorna (i en familj hustrun) tänder levande ljus
och läser en välsignelse över dem. Finns inga kvinnor närvarande utförs ritualen dock av en man. I en familj
välsignar därefter fadern barnen och läser den aronitiska välsignelsen. Att tända shabbatsljusen är en av de
få religiösa handlingar som traditionell judendom ålägger kvinnor.
Under fredagskvällen äter man också en liten festmåltid, som inleds med kiddusch, ett helgande av Shabbat,
genom att man läser välsignelser över vinet, det särskilda sabbatsbrödet challah samt Shabbat.
Lördagsmorgonens gudstjänst anses som veckans viktigaste i de flesta riktningar av judendomen. Det är då
man läser veckans parasha, ett avsnitt ur Torah. Efter läsningen ur Torah läses också en haftarah, en
profettext.
Shabbat avslutas med en ceremoni som kallas Havdala. En bägare med vin hålls upp och ett
ljusarrangemang bestående av minst två sammanflätade ljus tänds. Sedan läses en text där gränsen mellan
Shabbats helighet och den övriga veckan markeras. En liten dosa med väldoftande kryddor räcks runt bland
de församlade, som sedan håller upp händerna mot havdalahljuset och låter det reflekteras på naglarna.
Sedan dricker man ur vinbägaren. På vissa håll finns en tradition att spara en sista del av vinet för att släcka
ljuset i. Till sist sjungs sångerna Elijahu Hanavi om profeten Elias, och Shavuah Tov, "en god vecka".
De tre pilgrimshögtiderna
Pesach
Pesach (hebr. ‫)פֶ ּסַ ח‬, den judiska påsken, "det osyrade brödets
högtid", firas till minne av uttåget ur Egypten och är en av de
viktigaste judiska högtiderna. Det firas samma dag varje år i den
judiska kalendern, nämligen den 15:e Nisan (se Andra Mosebok
12:6).
Det hebreiska ordet pesach betyder "passera förbi" och på
engelska brukar termen "passover" användas. Detta syftar på
Andra Mosebok 12:23, där Gud meddelar Moses att han
kommer döda den förstfödde sonen i varje egyptiskt hem, men
passera förbi de dörrar som insmorts med blod från ett
lammoffer. Genom blodmarkeringen kunde därmed de judiska
gossebarnen överleva.
Judiskt påskbord.
Pesach inleds vid första fullmånen efter vårdagjämningen, oftast i april, och firas under sju dagar i Israel och
i åtta dagar av judarna i diasporan. Anledningen till detta var att man var tvungen att bryta upp hastigt och
ge sig iväg från slaveriet i Egypten så man hann inte jäsa brödet, och till minne av detta äter man ojäst bröd.
Shavuot
Shavuot, veckofesten, firas sju veckor efter pesach och varar under två dagar. Shavuot betyder just veckor.
Ursprungligen var shavuot en skördefest men har under årens lopp fått en djupare mening som en helg som
firas till minnet av den dagen då Israels folk fick Torahn av Gud vid berget Sinai.
7 av 13
2012-02-23 17:15
7
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
Liksom alla andra judiska fester har Shavuot ett samband med naturen. I Toran kallas Shavuot chag
hakkatsir, som betyder veteskördens fest. Den kallas även chag habbikkurim som betyder förstlingarnas fest.
Man firar att vårens löften har gått i uppfyllelse på Shavuot. Shavuot Pesach är ett tecken på att kornskörden
börjar. Under sju veckor mellan Pesach och Shavuot, under omerdagarna, börjar veteskörden, och
kornskörden avslutas med veckofesten Shavuot. Detta handlar om vår som övergår till sommar.
Sedan Templet i Jerusalem förstörts år 70 behövde man fira på ett annat sätt.
"Tiden för givandet av Toran" kallar judarna denna helg, inte mottagandet av Toran utan givandet. Det finns
två förklaringar till det: För det första blev Toran given till det judiska folket en gång, på Shavuot, på Mose
tid. Och varje gång en jude läser, studerar, Toran får den alltid in något nytt i huvudet. För det andra, trots att
Toran har givits till varje jude på samma sätt, så tar inte alla judar emot den på samma sätt. En del judar
följer den bättre än andra och en del judar förstår den bättre än andra — och även judar som förstår lika
mycket ser olika aspekter av Toran. På så sätt firas givandet och inte mottagandet.
Man kan säga att Shavuot är judarnas födelsedag. Shavuot var från början en endagsfest, men den firas i
konservativa och ortodoxa synagogor utom Israel i två dagar.
Sukkot
Sukkot (hebreiska ‫ )סוכות‬el. lövhyddofesten är en judisk högtid som årligen infaller den 15 tishri i den
judiska kalendern, vilket motsvarar sent i månaden september eller tidiga oktober, och varar sju dagar, samt
avslutas med ytterligare två helgdagar, shemini atzeret och simchat Tora. Sukkot är plural av hebreiskans
"sukka", hydda, vilket är högtidens viktigaste symbol.
Varje familj som kan, bygger hyddor med tak bestående av löv under bar himmel för att fira och minnas
israeliternas ökenvandring ur Egypten till landet Israel i bibeln. Hyddorna måste vara placerade under bar
himmel, vare sig de placeras på en större balkong utan tak direkt ovanför, eller i trädgården. Däri äter man
dagens huvudmål varje dag under högtiden och om vädret tillåter sover man även där varje natt. Förr i tiden
firades den samtidigt som vinskörden.
Andra centrala högtider och minnesdagar
Simchat Torah
Simchat Torah (hebreiska ‫ )שמחת תורה‬är en judisk högtid, då man firar att man läst ut Torah för det förra
året och börjar om på nytt.
Rosh HaShana
Rosh ha-shana (hebreiska: ‫ראש השנה‬, roš haššaná, ung. "årets huvud") är den judiska högtid då judarna firar
sitt nyår. Rosh hashana firas på första och andra dagen av den judiska månaden tishri, det vill säga i
september eller oktober. Den kallas även åminnelsedagen eller shofar.
Enligt judisk tradition skapades jorden på denna dag och det är vid Rosh Hashana Gud bedömer vad
människorna har gjort under det gångna året, och beslutar vad som skall hända dem under det kommande.
Under de tio dagar som sedan följer, mellan Rosh Hashana och Jom Kippur, finns tid för eftertanke och
botgöring innan domen slutligen fastslås. Det är en tid för försoning.
Jom Kippur
Jom Kippur el. Jom hakippurim (hebr. ‫ּפּוּרים‬
ִ ‫[ יוֹם הַ ִכ‬jōm hakkippūrīm]), med engelskbaserad stavning
Yom Kippur och Yom hakippurim; Försoningsdagen, är en helg inom judendomen, som infaller tio dagar
8 av 13
2012-02-23 17:15
8
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
efter den judiska nyårsdagen. Det är den viktigaste och
allvarligaste högtiden för de troende.
Efter att Templet i Jerusalem förstörts firas försoningsdagen
genom att fasta, be böner, samlas till gudstjänster och be sina
medmänniskor om förlåtelse. Under djupt allvar tänker man
tillbaka på det år som gått och vad man kan ha gjort för fel och
misstag. Samtidigt lovar man Gud att försöka bli en bättre
människa och att försöka leva som Gud har tänkt att människan
bör leva.
Helgen börjar i synagogan kvällen innan med att man ber Kol
Nidre, en bön om tillgift för de uppriktiga löften till Gud som
man kommer att ge under året men inte lyckas hålla.
Under Jom Kippur förväntas man försonas med sina ovänner,
bära vit skrud och kippa samt tända ljus för avlidna. Under Jom
Kippur avstår man även från mat och dryck. Liksom under Rosh
hashana blåser man i ett vädurhorn, en shofar, vilket skall väcka
människorna till eftertanke.
Judar ber i synagogan under Jom Kippur.
Målning av Gottlieb.
Helgen avslutas med Neila, en bön om försoning.
Chanukka
Chanukka (hebreiska ‫ חנוכה‬eller ‫ חנכה‬ḥănukkā) är den judiska högtid som varar i åtta kvällar från 25 kislev
till 3 eller 4 tebet – det vill säga vid nymåne i november-december. Chanukka kallas ibland för ljusets fest,
ibland för invigningsfesten.
Chanukka firas till minne av Judas Mackabeus återinvigning av Jerusalems tempel år 164 f.Kr. sedan det
under maccabéerupproret befriats från de seleukidiska härskarna. Enligt traditionen fanns olja till templets
lampor för en enda dag, men Herren såg till att oljan räckte i de åtta dagar som behövdes för att få fram ny
tempelolja. Channukka varar därför i åtta dagar, och varje kväll tänds ljus till minne av detta under - ett ljus
den första dagen, två den andra, och så vidare. Dessa åtta dagar är dock inte helgdagar så till vida att
sabbatsbuden gäller, utan snarare en utdragen fest.
Purim
Purim är en annan judisk högtid. Ordet betyder "lott" eftersom Haman tänkte dra lott om vilken dag judarnas
utrotning från Persien skulle ske. Historien återberättas i Esters bok, där det berättas att drottning Ester
förrådde Hamans planer inför kung Ahashveros. Haman blir hängd, men Hamans påbud om att judarna får
dödas kan inte stoppas. Ahashveros utfärdar då ett nytt påbud som tillåter judarna att lyfta vapen mot sina
fiender, vilket de också gör. Enligt Esters bok dödades 75 000 perser.
Dagen före festen fastar man; sedan läser man ur Esters bok (Megillat Ester) i synagogan på kvällen och
morgonen. När Hamans namn läses skakar barnen i skallror och för oväsen så man slipper höra hans namn. I
synnerhet brukar barn klä ut sig på purim, ofta till någon av gestalterna i Esters bok.
Judisk filosofi
Judisk filosofi avser associationen mellan uppriktiga studier av filosofi och judisk teologi. Betydande judiska
filosofer innefattar Solomon ibn Gabirol, Saadia Gaon, Maimonides och Gersonides. Större förändringar
inträffade som gensvar till Upplysningen (sent 1700-tal till tidigt 1800-tal). Modern judisk filosofi omfattar
både ortodox och icke-ortodox inriktad filosofi. Framstående bland de ortodoxa judiska filosoferna är
9 av 13
2012-02-23 17:15
9
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
Eliyahu Eliezer Dessler, Joseph B. Soloveitchik och Yitzchok Hutner. Välkända icke-ortodoxa judiska
filosofer innefattar Martin Buber, Franz Rosenzweig, Mordecai Kaplan, Abraham Joshua Heschel och
Emmanuel Lévinas.
Historia
Detta stubb-avsnitt behöver utökas
(http://sv.wikipedia.org
/w/index.php?title=Judendom&action=edit) .
(2010-05)
Judendomen och andra religioner
Kristendom och judendom
Kristendomen är den religion som utgår från tron på Jesus från
Nasarets lära, liv, död och uppståndelse såsom det återges i Nya
testamentet, andra delen av kristendomens heliga skrift Bibeln,
som består av den hebreiska bibeln (Tanach) samt det grekiska
Nya testamentet. Benämningen Nya testamentet kommer från
Paulus idé att Torahn var förlegad (varför kristna kallar den för
Gamla testamentet) och att Jesus var en ny lagstiftare i likhet
med Moses, men att Jesus var Guds son. Det Nya testamentet
skulle uppfylla det Gamla som en lag och ett förbund för kristna
(Matteus 5:17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen
eller profeterna(Gamla testamentet). Jag har inte kommit för att
upphäva utan för att uppfylla.)
Kristendomens anhängare (med undantag för den etiopiskkoptisk kyrkan som avböjer Paulus variant av kristendomen)
anser att Jesus är den utlovade Messias/Kristus. Kristendomen
är en abrahamitisk religion, vilket innebär att kristna ber till
Jesus på Olivberget.
samma gud som Abraham identifierade och ingick ett förbund
med. Men även Noa hade ett förbund med Gud och inom
judendomen anser man att sju noakidiska lagar gäller för hela mänskligheten. Det var dessa som Paulus hade
uppdrag att göra mission för bland hedningarna.
Paulus anses av judar vara en av kristendomens grundare. Inom judendomen utgörs Förbundet mellan
människan och Gud av omskärelse.
Jesus
Inom judendomen har Jesus inte någon religiös funktion. Vissa judar betraktar i allmänhet Jesus som en
historisk person, andra förnekar hans existens och säger att Paulus var kristendomens grundare.
Alla Jesu uttalanden i Nya testamentet utgör för judarna redan kända grundprinciper och tillägger inte något
väsentligt till Torahn. Forskare anser att de äldsta delarna av Nya testamentet skrevs på hebreiska och
arameiska. Maccoby anser att den retoriska strukturen i Jesu lagtolkningar följer Rabbi Ishmaels 13
tolkningsprinciper (baserade på sju stycken av Hillel) och moderna forskare anser att de delar av Nya
testamentet där Jesus talar inte skiljer sig från samtida fariséiska skrifter. Maccoby anser att Pauli retorik
däremot baseras på grekiska retoriska principer och att Paulus inte var jude och farisée, såsom han utgav sig
för att vara. Moderna judar är ättlingar till fariséerna, och vissa av Jesu uttalanden är identiska med Hillels,
10 av 13
2012-02-23 17:15
10
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
som levde cirka 100 år tidigare.
Judenheten tror på de löften som finns i Tanach (Gamla Testamentet) om en Messias, men avvisar bestämt
att denne skulle ha varit Jesus. Istället väntar de ännu på Messias, som enligt judisk lära inte kommer att
vara gudomlig utan mänsklig. Specifikt avvisar judendomen vidare treenighetsläran (med hänvisning till
bland annat Femte Mosebok 6:4) och tanken att Jesu död sonade människornas synder, samt läran om Jesu
uppståndelse. En liten grupp etniska judar delar kristendomens tro på Jesus som den judiska Messias. Dessa
är kristna judar som inte avsäger sig sitt judisk ursprung eller sin judiska identitet. Se vidare Messiansk
judendom. Det finns även en förening som är grundad i Sverige som heter Messiansk Kristendom. De som är
medlemmar i den föreningen är kristna "i nationerna" som vill högtidlighålla vissa judiska högtider med
religiös övertygelse som orsak.
Islam och judendom
Enligt islamiska doktriner var islam från begynnelsen mänsklighetens primitiva religion, utövad av Adam.
Vid något tillfälle splittrades religionen och Gud började sända profeter till jorden med uppenbarelser till
folket. Ur denna synvinkel är Abraham och Mose, Jesus samt alla hebreiska profeter också profeter inom
islam. Deras föreskrifter och texter ur Torah och Evangelierna förvanskades av judar och kristna. (Idén att
judarna hade förändrat toran förekom först bland kristna.) Sålunda tror muslimer att alla barn i
icke-muslimska familjer föds som muslimer, men uppfostras i en annan tro av deras föräldrar. Judendomen
(och islam) skiljer sig från många av vår tids religioner då deras centrala auktoritet inte består av en enda
person eller grupp, utan av heliga skrifter, gamla traditioner och lärda rabbiner vilka tolkar dessa skrifter och
lagar. Enligt den judiska traditionen börjar judendomen med det eviga förbundet mellan Gud (JHVH) och
Abraham (omkring 2000 f.Kr.), patriark och det judiska folkets stamfader. I alla tider har judendomen
anslutit sig till ett antal religiösa principer, av vilka den viktigaste är tron på en enda, allvetande, allsmäktig,
välvillig och transcendent Gud, som har skapat världen och upprätthåller den, styr historien och griper in
närhelst han önskar. Enligt den judiska traditionen etablerade den Gud som skapat världen ett förbund med
israeliterna och deras ättlingar, och gav sina lagar och budord till Mose på Sinai berg i form av både skriftlig
och muntlig Torah. Det traditionella utövandet av judendomen kretsar runt studier och observationer av
Guds lagar och bud såsom det står skrivet i Torah och tolkat i Talmud.
Judendom och zoroastrism
Som världens äldsta monoteistiska religion har judendomen konkurrens av Zoroastrismen (man vet inte om
Zarathustra levde före eller efter Mose). Zoroastrismen är också monoteistisk, och där finns en dualism på
individuell nivå, vad forskare kallat "etisk dualism" med ett motsatsförhållande mellan sanning och lögn,
mellan gott och ont, mellan ljus och mörker.
Zoroastrismen var statsreligion i det persiska riket i antikens Iran. När araberna erövrade landet och
omvände landet till islam på 650-talet flydde zoroastrismerna, i synnerhet prästerskapet ('mager' eller
'magis') till Indien
Se även
Tetragrammaton
Religion
Det heliga landet
Judar
Synagoga
Judiska kalendern
Israels historia
Judendomens historia
Ortodox judendom
11 av 13
2012-02-23 17:15
11
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
Reformistisk judendom
Konservativ judendom
Judendom i Kina
Externa länkar
Wikimedia Commons har media som rör Judendom.
Judaism by Kaufman Kohler. Artikeln i Jewish Encyclopedia 1905
(http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=666&letter=J)
Judiska församlingen i Stockholm (http://www.jf-stockholm.org/)
Jewish encyclopedia (http://www.jewishencyclopedia.com/index.jsp)
The Jewish Virtual Library (http://www.us-israel.org/)
Civil Hebrew Calendar (http://www.diatheke.org/Religions/JavascriptHebrew-CivilCalendar.htm)
Källor
Den här artikeln behöver fler källhänvisningar för att verifieras.
(2009-10)
Förbättra artikeln genom att lägga till pålitliga källor (fotnoter). Information som inte
verifieras, blir ifrågasatt och kan tas bort. Diskutera på diskussionssidan.
Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelskspråkiga Wikipedia (http://en.wikipedia.org
/w/index.php?title=Judaism&oldid=205577611) .
Noter
1. ^ Compact Oxford English Dictionary: Judaism (http://www.askoxford.com/concise_oed
/judaism?view=uk)
2. ^ Pfeffer, Anshel: "Percent of world Jewry living in Israel climbed to 41% in 2007"
(http://www.haaretz.com/hasen/spages/942009.html) Haaretz.com
3. ^ The question of the relative value of the ceremonies in Judaism was brought to a focus through Moses
Mendelssohn, who, in his "Jerusalem," presented a new view of the Jewish ceremonial laws. He proudly
repelled the attempts of Christian writers to win him over to Christianity, and declared Judaism to be not a
system of belief based upon creeds, but a revealed system of law based upon ceremonies. Frågan om den
relativ vikt av ceremonier inom judendom spetsades till genom Moses Mendelssohn, som i hans verk
Jerusalem presenterade en nn perspektiv på judiska ceremoniella lag och påstod att Judenomen inte är
någon trosuppfattningenssystem baserade på dogma, utan ett lagsystem som baseras på ceremonier.[1]
(http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=303&letter=C#ixzz19hYME1FD)
4. ^ [2] (http://www.religionfacts.com/judaism/beliefs.htm)
5. ^ Rietti, Rabbi Jonathan. How Do You Know the Exodus Really Happened?
6. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_principles_of_faith#Maimonides.27_13_principles_of_faith
7. ^ Weiner, Rebecca (2007). "Who is a Jew?" (http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism
/whojew1.html) . Jewish Virtual Library. Hämtat 2007-10-06.
8. ^ "Shabbat" (http://www.jewfaq.org/shabbat.htm) , Judaism 101 (12 april 2006).
Judendom
Skrifter
Helger
Händelser i Livet
Gudstjänst och bön
Religiösa ämbeten
[Dölj]
Torah • Tanach • Mishna • Mekhilta • Midrash • Talmud • Jerushalmi • Bavli •
Tosefta • Emunot vedeot • Mishné Torá • Moré nebuchim • Shulchan aruch •
Mappa • Sefer jetzira • Bahir • Zohar • Haggada • Siddur
Judisk kalender • Pesach • Omer • Shavuot • Tisha beav • Selichot• Rosh hashana •
Jom kippur• Sukkot • Sheminí atzeret • Simchat Torah • Chanukka • Tu bishvat •
Purim
Berit mila • pidjon habbén • Zebed habbát • Bar mitzva • Bat mitzva • Kiddushin
Templet i Jerusalem • synagoga • minjan • Modé ani • Shema Jisrael • toraläsning •
kaddish • amida • aronitiska välsignelsen • kiddush • birkat hammazon • havdala •
nusach
rabbin • chazzan • daján • gabbaj • sofer • shochet
12 av 13
2012-02-23 17:15
12
Judendom - Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
Dagligt liv
Etniciteter
Teologiska riktningar
halacha • bet din • cheder • mat • kosher • shechita • mikvé • tevila • shabbat • tallit
• tefillin
judar • sefardisk • ashkenazisk • italienisk (bené Roma) • romaniotisk • mizrachisk
• jemenitisk • Beta Esrael (etiopisk) • Bene Israel (indisk) • Ryska judar
samaritansk • karaitisk • chasidism • mitnagdim • kabbala • ortodox • konservativ •
reform • rekonstruktionistisk • liberal • renewal • human-etisk
Hämtad från "http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Judendom&oldid=15865477"
Kategorier:
Artiklar med stubavsnitt 2010-05 Artiklar som behöver fler källor 2009-10 Judendom
Sidan ändrades senast den 16 februari 2012 kl. 10.56.
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och
användarvillkor.
13 av 13
2012-02-23 17:15
13
Download