examination judendom - religion-slotte

advertisement
Mål
känna till
kristendomens och
några andra
världsreligioners och
andra livsåskådningars
grundläggande
uttrycksformer, tro och
idéer
Eleven skall
kunna beskriva och
förstå hur religion och
livsåskådning tar sig
uttryck i människors
sätt att tänka och
handla
kunna identifiera och ta
ställning till sådant som
befrämjar eller som
strider mot
grundläggande värden i
samhället
G
1 Du kan ange de olika
inriktningar som finns
inom judendomen samt
förklara skillnaden
mellan dem
3 Du väljer ut en judisk
tradition som du
beskriver och förklara
varför den firas.
2 Du kan förklara varför
Abrahams förbund med
gud är viktigt för judarna
VG
MVG
5 Du kan diskutera och
ge relevanta argument till
varför judarna alltid varit
förföljda
5 Du kan diskutera och
ge argument till hur du
kan se att det judiska
folket har blivit
påverkade av att alltid
varit förföljda.
4 Du kan beskriva
utförligt vad judensomen
och kristendomen har
gemensamt när det gäller
historia, idé och trosinnehåll.
Frågor
1 Vilka inriktningar finns inom judendomen samt förklara skillnaden mellan dem?
2 Beskriv och förklara varför Abrahams förbund med Gud är viktigt för judarna?
3 Välj en judisk tradition som du beskriver och berättar om?
4 Vad har judendomen gemensamt med kristendomen?
5 Diskutera varför judarna alltid har varit förföljda samt hur detta har påverkat det judiska
folket?
Download