En ledarskapsstudie inom McDonald´s

advertisement
 En ledarskapsstudie inom McDonald´s Vår uppfattning är att dagens ledare har stor del i framgången för en verksamhet. Ledaren är en förebild
som skapar trivsel och uppnår resultat. Att vara ledare i dagens mångfasetterad organisationer ställer
höga krav på social kompetens och flexibilitet. Syftet med denna studie har varit att studera ledarskap i
en organisations som präglas av dagens föränderliga samhälle. Studien har genomförts genom
semistrukturerade intervjuer med nio ledare som är verksamma inom McDonald’s.
Studiens teoretiska bakgrund beskriver ledarskap
som en process som påverkar och motiverar andra
till att nå fastställda mål. Den teoretiska bakgrunden
presenterar
transformellt
och
karismatiskt
ledarskap. Dessa ledare har förmåga att utveckla,
inspirera och utmana sina medarbetare att gå ett
steg längre för att uppnå något gemensamt. Vidare
presenteras coachning som kan ses som en metod
att vägleda en individ till ett nytt lärande. Att vara
en lyckad coach kräver kunskap och en förståelse
för processen, såväl som vilka stilar, kunskaper och
tekniker som är lämpliga i sammanhanget.
Studien visar att ledarskapet inom McDonald’s till
stor del är transformellt. Ledarna menar att en av
de huvudsakliga uppgifterna innebär att sätta upp
mål och få medarbetarna att arbeta mot målet. I
resultatet framgår också att ledarna skapar
delaktighet bland medarbetarna och betonar vikten
av att alla ser sin del i helheten. Genom att själva
var synliga i restaurangen och delaktiga i arbetet
anser ledarna att de får en bra kommunikation med
gruppen vilket leder till återkoppling mellan båda
parter. Ledarna inom McDonald’s lägger ner stort
arbete på att formulera verksamhetens syfte, så att
medarbetarna identifierar sig med själva
grundidéerna vilket kännetecknar såväl tranformella
som karismatiska ledare.
Däremot ser vi inget som visar att ledarena är
beredda att ta stora risker eller använda
okonventionella medel för att uppnå målen. Vi ser
inte i heller att de försöker manipulera intryck till
egenfördel vilket kan vara en negativ sida hos
karismatiska ledare. Resultatet visar snarare att
ledarna visade ödmjukhet mot sina medarbetares
trivsel, motivation, kommunikation mm. Detta
stärker därför vår uppfattning att ledarskapet är
transformellt med karismatiska inslag. Att coacha
sin medarbetare nämns ofta och vi uppfattar att
detta innebär att vägleda och peppa sina
medarbetare. Vi menar att det är det känslomässiga
engagemanget som skapar det sociala samspelet
och vi ser detta tydligt inom McDonald’s där
ledarna är synliga och tar del i den dagliga
verksamheten. Den sociala kunskapen som vi
uppfattar finns hos medarbetare och ledare lyfts
idag fram i tidigare ålder i skola och nya sätt att
kommunicera. Vi menar att människan formas
genom olika sätt att uttrycka sig på och detta
påverkar ledarnas sätt att kommunicera med sina
medarbetare genom ett ökat socialt samspel. Vi
anser att coachning idag pågår genom hela livet av
föräldrar, tränare, vänner och lärare. Detta fortsätter
in i arbetslivet och genom hur ledarna är på
McDonald’s i den dagliga verksamheten ser vi att
coachningen bidrar till ett positivt klimat.
Nackdelen idag med coachning menar vi är att
relationen kan bli för nära. Ledaren kan bli en slags
psykolog .
Vi anser också de sociala aktiviteterna kan leda till
att ledaren sällan har möjlighet att vara privat. För
många sociala aktiviteter kan leda till press och
stress genom att ständigt vara närvarande, social
och tillgänglig, Men detta kan också vara ett sätt se
på dagens utveckling där människan idag har ett
större nätverk av många och lösare förbindelser
som påverkar det sociala rummet. Vi menar att
detta bidrar till att människan i framtida yrken
binder samman grupper lättare vilket påverkar
samhället som får mer sociala ledare som har vidgat
sina vyer och möjligheter och det inte alls känns
stressande för dem, men att balansgången mellan
arbete och fritid fortfarande kommer vara viktig
även i framtiden.
Av Camilla Martin & Jessica Hamreteg
Studenter vid managementhögskolan, BTH
Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och
kommunikation
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards