Mat och måltider A5_KLAR.indd

advertisement
Mat och
måltider
inom kommunala förskolor i
Enskede-Årsta-Vantör
Maten är ett av livets stora glädjeämnen.
Måltiden ska engagera alla våra sinnen och
vara en höjdpunkt på dagen värd att se fram
emot. Förskolan har stora möjligheter att på ett
naturligt och positivt sätt arbeta för en hälsosam
livsstil med bra matvanor. De vuxna i barnens
omgivning är viktiga som förebilder.
Riktlinjer för mat och måltider
Enskede-Årsta-Vantörs
förskolor vill stärka det
som bidrar till god hälsa
och minska sådant som
bidrar till ohälsa. Som
ett stöd för arbetet har
riktlinjer för mat och
måltider tagits fram.
Här presenterar vi en
sammanfattning.
Syfte
Syftet med riktlinjerna
är att tydliggöra krav
och förväntningar som
är realistiska att ställa
på mat, måltider och
måltidssituationen
inom förskolan. Maten
och måltiderna ska
hålla en hög och jämn
kvalitet i samtliga
kommunala förskolor i
stadsdelen.
Utgångspunkter
• Goda matvanor är en förutsättning för en positiv
hälsoutveckling. Maten ska skapa förutsättningar för att
vi ska hålla oss friska och få en så god livskvalitet som
möjligt.
• Hem och familj har det grundläggande ansvaret för
att barnen får bra matvanor och näringsrik mat. Eftersom
de flesta barn äter många av sina måltider i förskolan
påverkar även förskolan barnens matintag och matvanor.
• I förskolan ska barnen få näringsrik mat och grundläggande kunskaper om kopplingen mellan mat och hälsa.
Goda, vällagade måltider gör barnen piggare och de får
lättare att lära.
• Maten ska serveras i en trevlig miljö och ge barnen en
social och avkopplande stund.
• Måltiden utgör en naturlig pedagogisk situation där
måltidstraditioner spelar en viktig roll som kulturbärare.
• Vad vi äter påverkar i hög grad både hälsan och
miljön. Livsmedelskedjan (från jord till bord) har stor
miljöpåverkan och hållbara matvanor är därför viktiga ur
miljö- och klimatsynpunkt.
• Alla kommunala förskolor i Enskede-Årsta-Vantör
ska ha personal med kompetens för matsedelsplanering,
tillagning av näringsriktig mat, hantering av specialkost
och livsmedelshygien.
Övergripande mål
•
Maten ska vara god, tilltalande, varierad och näringsriktig, d.v.s. följa våra
näringsrekommendationer (NNR 2012 ) samt Livsmedelsverkets råd för mat i
förskolan.
•
Maten ska serveras på ett säkert sätt både ur ett hygieniskt perspektiv och för
barn i behov av specialkost.
•
Maten och måltiderna ska innefatta svensk matkultur och svenska traditioner
samt inspireras av mat från andra kulturer.
•
Maten och måltiderna inom förskolan ska vara säsongsbetonad och präglas
av miljömedvetenhet.
•
Förskolan ska lägga en grund för goda måltidsvanor och attityder till mat.
Dessa ska vara hållbara på sikt för både hälsa och miljö.
•
Måltidsmiljön ska vara trivsam, förmedla matglädje och stimulera alla våra
sinnen.
•
Maten och måltiderna ska vara en integrerad del i det pedagogiska arbetet
genom att främja goda matvanor och bordskick samt social samvaro.
Om en måltid upplevs som
bra och att barnen känner
matglädje beror inte bara på
vad som finns på tallriken.
Som stöd för att beskriva en
bra måltid finns en modell i
form av ett pussel (SLV 2013).
Måltidspusslet
- En bra måltid
Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att “matgästerna”
ska må bra av maten och känna matglädje. Den har utvecklats utifrån tidigare
modeller för måltidskvalitet och en avhandling om måltidskvalitet, Lundmark, (2002).
God
God och näringsriktig mat kräver bra livsmedel och
kunskap. Hur måltiderna presenteras och serveras
inverkar på om maten uppfattas som god.
Integrerad
Mat och måltider är en pedagogisk resurs i förskolan.
Trivsam
Måltiderna ska präglas av lugn och ro samt ge möjlighet till social samvaro.
Hållbar
Medvetna val av livsmedel och arbetssätt är viktiga
för att miljön ska belastas så lite som möjligt.
Näringsriktig
Näringsinnehållet är särskilt viktigt för barn som
växer och utvecklas.
Säker
Mat som serveras ska vara säker att äta. Barn och
personal ska vara trygga i att maten hanteras korrekt. GOD
INTEGRERAD
TRIVSAM
HÅLLBAR
NÄRINGSRIKTIG
SÄKER
Mat
Måltidsordning
Måltiderna serveras på regelbundna tider. I förskolan serverar vi frukost, lunch och mellanmål, som
tillsammans ger 65–70 % av dagens energibehov.
Resten av dagsbehovet får barnen genom måltiderna
i hemmet.
Matsedel
Vår matsedel ska ha en bra fördelning av kött,
fisk, fågel och baljväxter. För att få en variation av
maträtter planerar varje förskola minst fyra veckors
matsedel. Måltiderna ska vara kompletta, det vill
säga, de ska innehålla något från varje sektor i Tallriksmodellen.
Livsmedelsval
När vi lagar mat till barn är det viktigt att välja
livsmedel med omsorg så att barnen får en god och
näringsrik mat. Näringsbehovet tillgodoses lättast om
matsedeln är omväxlande. För att säkerställa detta
följer våra förskolor stadsdelens riktlinjer för mat
och måltider, aktuella näringsrekommendationer och
Livsmedelsverkets råd.
Protein
Proteiner behövs i första hand för kroppens uppbyggnad och i andra hand som energikälla. I alla måltider
ska någon form av proteinprodukt finnas med. Flera proteinprodukter är även viktiga järnkällor. Protein
finns i kött, fisk, fågel, ägg, mjölkprodukter och
baljväxter.
Fett
Fett är en viktig energikälla och behövs för intag av
fettlösliga vitaminer. Förskolan har i uppgift att servera mat och måltider med bra fettbalans. Fleromättat fett är nyttigare än mättat fett och bidrar till att
minska risken för framtida hjärt-och kärlsjukdomar.
Vi använder matfett med bra fettbalans och serverar
nyckelhålsmärkta charkuterivaror och mjölkprodukter
(mjölk och ost). Dessa tillsammans med bakverk är de
största källorna till mättat fett.
Kolhydrater
Kolhydrater är en av våra viktigaste energikällor och
finns bland annat i potatis, ris, pasta, bröd, flingor,
frukt och grönsaker. Vi serverar mat med kolhydrater
som bidrar till en jämn blodsockernivå och undviker
snabba kolhydrater såsom socker och sötade produkter.
Grönsaker, frukt och bär
Grönsaker, frukt och bär är viktiga källor för vitaminer, mineraler och antioxidanter. Hälften av grönsakerna vid lunchen bör vara grova såsom baljväxter,
rotfrukter, vitkål och broccoli. Grönsaker och frukt
serveras dagligen och varieras efter säsong.
Dryck
Vi serverar lättmjölk eller vatten som måltidsdryck,
för att hålla nere mängden mättat fett.
Socker och sötade livsmedel
Socker och söta produkter ger inte kroppen någon
betydande näring och är inte heller bra för tänderna.
I våra förskolor är vi sparsamma med livsmedel med
högt sockerinnehåll och
sockerrika måltider.
Nötförbud
På grund av allergirisk har
vi förbud mot nötter, mandel, jordnötter och sesamfrön i samtliga lokaler i
förskolorna.
Specialkost
Anledning till specialkost
Förskolan har möjlighet att erbjuda specialkost av
medicinska skäl eller på grund av allergier. Specialkost av religiösa skäl ska i möjligaste mån tillgodoses. Förskolan har inte möjlighet att tillaga koshermat eller mat av halalslaktade råvaror. I stället kan
vi erbjuda en väl sammansatt vegetarisk mat. Den
specialkost som serveras ska vara så lik den ordinarie
maten som möjligt.
Vegetarisk mat
Förskolan erbjuder vegetarisk mat till de som så
önskar. I undantagsfall kan förskolan erbjuda vegankost. Då krävs en nära dialog mellan vårdnadshavare och förskolans personal kring barnets matintag, intag av berikade produkter och näringstillskott.
Information och intyg
För att kunna erbjuda rätt specialkost behöver
förskolan, vid inskolning och inför ny termin, få information om barnets behov. För att säkra att barnet
får rätt specialkost och att vi inte utesluter viktiga
livsmedel i onödan behöver du lämna läkarintyg eller
motsvarande. Dessutom ska du fylla i dokumenten
“Information angående allergi och överkänslighet”
och “Handlingsplan vid allergisk reaktion”. I och
med att barns allergier kan förändras från år till år
behöver dokument och intyg regelbundet förnyas.
Miljömedvetenhet
Maten och måltiderna inom förskolan ska präglas av
miljömedvetenhet.
Förskolan ska:
• följa aktuella miljöprogram för Stockholms stad
och för stadsdelen.
• använda en stor andel ekologiska livsmedel
• välja kött-, fågel- och fiskprodukter utifrån livsmedelsupphandlingens miljökrav • köpa färsk frukt och grönt efter säsong
• använda en hög andel av vegetabilier i matlagningen
• arbeta för att hålla nere matsvinnet
Måltidsmiljö
Vuxna och barn skapar måltidsmiljön tillsammans.
Det är viktigt att den är inbjudande och trivsam.
Måltiderna ska präglas av lugn och ro samt ge möjlighet till social samvaro.
Maten ska vara färggrann, doftrik och stimulera alla
sinnen. Barnen kan delta i förberedelser, dukning och
avplockning. Serveringen är anpassad så att barnen
kan ta mat själva och barnen ges möjlighet att kunna
äta i egen takt.
Mat som en del av
pedagogiken
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra
grunden för den pedagogiska verksamheten, där mat
och måltider är en del. I pedagogiskt syfte kan barn
och vuxna också laga mat och baka tillsammans.
Barnen ska få en positiv upplevelse av måltiden, en
naturlig inställning till mat och förståelse för kopplingen mellan mat och hälsa. Pedagogerna finns som
stöd och förebilder för barnen. Att sitta vid samma
bord och äta tillsammans ger tillfällen till samtal.
Måltiden har på många olika sätt en viktig pedagogisk
betydelse.
Den pedagogiska måltiden kan bland annat ge barnen
tillfälle och möjlighet till:
• delaktighet i förberedelser, dukning, servering mm
• inflytande
• samarbete och hänsynstagande
• samtal om matens smak, färg, form och doft
• samtal om kopplingen mellan mat och hälsa
• kunskap om olika matematiska begrepp
• språkträning
• miljömedvetenhet
• motorikträning
Speciella tillfällen
En del i förskolans uppdrag är att förmedla goda
mat- och hälsovanor samt att skilja på vardagsmat och
sällanmat. Vid allt firande ska förskolan undvika att
fokusera på efterrätter, bakverk och sötsaker.
Födelsedagar
Förskolan ansvarar för allt som serveras i förskolan
och att maten är säker avseende hygien och allergier.
Vårdnadshavare ska därför inte ta med sig mat eller
• vara huvudpersonen i dryck till förskolan.
Några exempel är
att födelsedagsbarnet kan:
en lek
• får bära en krona
• får önska lunch
eller mellanmål
• ha en flagga vid sitt
bord
Utflykter
När förskolan gör utflykter strävar vi efter att maten
ska vara lika god och näringsriktig som ”hemma” i
förskolan och följa måltidstiderna. Till utflyktsmaten
använder vi kylväskor eller mattermosar.
Om du som vårdnadshavare skickar med mat, tänk på
att:
• det som inte serveras på förskolan inte heller ska
förekomma som utflyktsmat
• godis, läsk och andra sötsaker inte ska skickas med
• barnen inte får ta med nötter, mandel, jordnötter
eller sesamfrön, p.g.a. risk för allergier.
Förslag på
utflyktsmat
• vatten, mjölk eller
juice
• pastasallad,
pannkakor, wraps
(fylld tortilla eller
tunnbröd), piroger,
matiga smörgåsar
Kom ihåg frukt och
grönsaker
Ansvar
I förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för verksamheten inklusive mat och måltider.
Kocken har ansvaret för köket dvs hanteringen av
livsmedel och den mat som tillagas.
Vår strävan är att:
• maten ska vara god och näringsriktig
• barn och pedagoger ska äta tillsammans
• pedagogerna ska fungera som förebilder och förmedla kunskaper om mat, hälsa och kultur
Du som
vårdnadshavare
För att förskolan ska kunna planera och laga rätt antal
portioner och rätt mat till barnen behövs din hjälp som
vårdnadshavare. Genom att få aktuell information
kan vi laga säker och näringsriktig mat samt minska
matsvinnet. På så sätt sparar vi pengar och tar hänsyn
till miljön.
Som vårdnadshavare ska du:
• vid frånvaro, informera om detta tidigt på morgonen
• informera om när barnet återkommer efter frånvaro
• informera om ditt barns eventuella behov av specialkost
• vid allergi och överkänslighet, fylla i dokumenten
om allergier och överkänslighet samt lämna läkarintyg
Riktlinjer för mat och måltider inom förskolan i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning,
samt denna folder är reviderade våren 2014. Arbetet har skett i en arbetsgrupp med kockar,
pedagoger, och chefer samt förskolans kvalitetsutvecklare Inger Lempke och dietist Ulrika
Sundin Wennergren. Tecknade bilder är hämtade från Livsmedelsverket.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar
på bra mat och goda måltidsvanor inom våra
förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och
positiv hälsoutveckling för barnen.
Alla aktiviteter under dagen präglas av förskolans läroplan
(Lpfö98) och har ett pedagogiskt syfte. Måltiderna ska ge goda
vardagsrutiner och bordsvanor samt lära och vänja barnet att steg
för steg börja äta allsidigt. De ska också ge en stund av vila, återhämtning och social samvaro.
För att hålla en jämn och hög kvalitet har gemensamma riktlinjer
för mat och måltider tagits fram i stadsdelen. Riktlinjerna grundar
sig på NNR 2012 och Livsmedelverkets råd för mat i förskolan.
Dokumentet ”Riktlinjer för mat och måltider” är framtaget av
förskoleavdelningens dietist tillsammans med en arbetsgrupp av
kockar, pedagoger och chefer. Det riktar sig till all personal och ska
vara ett stöd i arbetet med maten och måltiderna. Riktlinjerna i sin
helhet finns att läsa på stadens webbsida, stockholm.se.
Elisabeth Richter Hagert
Avdelningschef för förskola och fritid
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.012.aug 2014
Till dig som vårdnadshavare har vi tagit fram denna folder som
kortfattat beskriver riktlinjerna och hur vi arbetar med barnens
måltider. Vi hoppas att du som vårdnadshavare ska vara nöjd med
den mat och miljö som vi erbjuder ditt barn.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards