Amilorid Mylan tablet PL

advertisement
Användarinformation
Amilorid Mylan 5 mg tabletter
Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med
annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på
läkemedelsförpackningen.
Vad innehåller läkemedlet?
En tablett innehåller:
Verksamt ämne: amiloridhydroklorid 5 mg
Hjälpämnen: laktosmonohydrat 70,5 mg, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, povidon,
magnesiumstearat.
Hur verkar läkemedlet?
Saltutsöndringen i njurkanalerna påverkas genom att salter som normalt skulle gått från njurarna
tillbaka till blodet i stället drivs ut ur kroppen och då tar med sig vatten. Effekten blir milt
urindrivande och blodtryckssänkande.
Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av
Mylan AB
Box 23033
104 35 Stockholm
Tel. 08 555 227 50
Fax: 08 555 227 51
E-post: [email protected]
Vad används läkemedlet för?
Amilorid Mylan används vid högt blodtryck, vätskeansamling i vävnaderna (ödem) beroende på
hjärtsvikt och vätskeansamling i bukhålan på grund av skrumplever.
När skall läkemedlet inte användas?
Amilorid Mylan skall inte användas av personer som är överkänsliga mot ingående ämnen eller
har akut njursvikt, svår tilltagande försämring av njurfunktionen och upphävd urinutsöndring.
Amilorid Mylan skall inte heller användas om man har förhöjd kaliumhalt i blodet.
Att tänka på innan och när läkemedlet används
De som har diabetes eller nedsatt njurfunktion bör rådgöra med läkare innan behandling med
Amilorid Mylan påbörjas. Vid medicinering med Amilorid Mylan bör i så fall njurfunktionen och
kaliumhalten i blodet kontrolleras regelbundet.
Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.
Graviditet
Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än
tillfälligt bruk av Amilorid Mylan under graviditet.
Amning
Okänt om Amilorid Mylan går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning
under amning.
Trafikvarning
Då yrsel och trötthet kan förekomma vid behandlingen med Amilorid Mylan bör skärpt
uppmärksamhet beaktas vid t ex bilkörning eller användning av maskiner.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra
arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa
avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.
Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i
denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är
osäker.
Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel
Effekten av behandlingen kan påverkas om Amilorid Mylan tas samtidigt med vissa andra
läkemedel. Berätta för din läkare om du använder eller tänker använda andra mediciner (gäller
även receptfria medel). Speciellt viktigt är det för doktorn att känna till om du redan behandlas
med en s k ACE-hämmare (medel mot högt blodtryck och hjärtsvikt), andra urindrivande eller
kaliumsparande mediciner, kaliumtillägg, litium (medel mot depression), vissa medel mot
smärta/inflammation, eller ciklosporin och takrolimus (s k immunusuppresiva läkemedel).
Doseringsanvisning
Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
1-2 tabletter är en vanlig dos både vid högt blodtryck och vätskeansamling beroende på
hjärtsvikt.
Vad händer om Du tagit för stor dos?
Om Du fått i Dig för stora mängder av läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller
Giftinformationscentralen (tel. 112).
Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
Vanliga (förekommer hos fler än en patient av 100): Aptitlöshet, svaghet, trötthet, huvudvärk,
yrsel och muskelkramper. Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, mag- och tarmsmärtor.
Kan ge rubbningar i blodets saltbalans, såsom ökad kaliumhalt, beroende på den kaliumsparande
effekten.
Mindre vanliga (förekommer hos färre än en patient av 100): Yrsel när man hastigt reser sig upp,
dåsighet, myrkrypningar, förvirring och nedstämdhet. Mag- och tarmblödningar, håravfall och en
sänkt natriumhalt i blodet.
Sällsynta (förekommer hos färre än en patient av 1000): Kärlkramp i hjärtat, hjärtklappning,
oregelbunden hjärtrytm, darrningar, nervositet och sömnlöshet. Minskad sexuell lust och
impotens. Ökad törst, gasbildning, sura uppstötningar och muntorrhet (noggrann munhygien är
därför viktigt). Utslag, klåda, andnöd, hosta och nästäppa. Muskelsmärtor, ökade urinmängder
och urinträngningar, synstörningar och öronringningar.
Förvaring och hållbarhet
Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.
Tabletterna förvaras oåtkomligt för barn.
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till
apotek för omhändertagande.
Bipacksedeln reviderad senast: 2009-01-15
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards