Blandbarhetsöversikt för intravenösa läkemedel i

advertisement
Doknr. i Barium
19148
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2015-03-18
RUTIN
Blandbarhetsöversikt för intravenösa läkemedel i
trevägskoppling
Version
5
Innehållsansvarig: Christian Rylander, Överläkare, Läkare AnOpIVA (chrry5); Reza Asadian Falahieh, Apotekare,
Läkemedelsenhet SU (rezas1)
Godkänd av: Johan Snygg, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (johsn)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska; Central intensivvårdsavdelning;
Neurointensivvårdsavdelning; Operation 1 Sahlgrenska och Operation 2 Sahlgrenska
Syfte
Innehållet i denna rutin är rådgivande och inte styrande för läkemedelshantering inom IVA sektionen.
Sammanställningen av blandbarhet mellan intravenösa läkemedel bygger på deras kemiska
egenskaper. Tabellen är ämnad att öka patientsäkerheten på det sätt att uppgifter om inkompatibilitet
finns lätt tillgängliga vid läkemedelsberedning. Full patientsäkerhet bygger dock på att patienten får
den behandlingseffekt som planerats med hjälp av läkemedel.
Om det visar sig att en ordination inte bör utföras på grund av kemisk inkompatibilitet enligt
nedanstående översikt SKALL detta återrapporteras utan dröjsmål av ansvarig sjuksköterska till
ordinerande läkare. Den ansvariga läkaren skall då i första hand välja alternativt läkemedel eller
annan kombination av läkemedel. I vissa fall kan dock det kliniska behovet av ett läkemedel vara så
stort att det måste ges trots risken för kemisk inkompatibilitet. Om ordinerande läkare så beslutar skall
ordinationen utföras av sjuksköterskan men ansvaret för eventuella effekter av inkompatibilitet åvilar
helt och hållet läkaren. Motivet till ordinationen SKALL dokumenteras i Melior i varje sådant fall.
Aktuell blandbarhetsöversikt finns på intranätet – en utskriven kopia kan snabbt bli inaktuell.
Arbetsbeskrivning
Bolusinjektion av intravenöst läkemedel ska helst ges ensamt. Infusioner av potenta läkemedel som
insulin, vasopressorer och inotropa läkemedel bör gå i separata lumen pga risken för indirekta
bolusdoser vid samadministrering.
Samadministrering av läkemedel som inte är kompatibla innebär risk för kateterocklusion, terapisvikt
och embolier. Blandbarhetsöversikten anger graden av risk pga kemisk inkompatibilitet om två
läkemedel ges i samma lumen via en trevägskoppling. Varje kombination är bedömd utifrån testade
förutsättningar jämfört med klinisk användning inom intensivvårdssektionen.
Endast läkemedel som är kompatibla bör administreras i samma lumen. Om pågående infusion
pausas på grund av tveksamhet rörande kompatibilitet: spola före och efter med NaCl 9 mg/ml eller
Glukos 50 mg/ml (använd spolvätska som är kompatibel med båda läkemedlen, se
blandbarhetsöversikt).
Samadministrering av läkemedel med TPN, t.ex. SmofKabiven, rekommenderas generellt inte, men
blir ibland oundvikligt. Ett läkemedel som ges i samma lumen som TPN måste alltid gå som infusion,
aldrig injektion. Testerna är utförda med maximala tillsatser i nutritionen. Enligt tillverkaren får
infusionsvätskor (t.ex. Glukos 5 %, NaCl 0,9 %) som samadministreras med SmofKabiven maximalt
gå med en fjärdedel (1/4) av SmofKabivens hastighet.
Ringer-acetat innehåller utöver natriumklorid även magnesium, kalcium och en buffert. Dessa
komponenter kan orsaka inkompatibilitet med läkemedel. Därför kan man inte betrakta blandning
med Ringer-acetat likvärdig en spolning med natriumkloridlösning. Addex-Kalium innehåller
kaliumfosfat som tillsammans med kalcium i Ringer-acetat utgör en utfällningsrisk. Denna risk finns
inte med Addex-Kaliumklorid som inte innehåller något fosfat.
I situationer där samadministrering är svår att undvika men där informationen är otillräcklig (vit eller
gul ruta) kan läkemedlens pH-värde vara till hjälp. En tumregel är att undvika att blanda läkemedel
där pH skiljer mer än två hela pH-enheter. Läkemedel med extrema pH (röda och blå) har störst risk
att orsaka utfällning vid blandning med andra läkemedel. Att två läkemedel har liknande
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 8)
Doknr. i Barium
19148
Giltigt fr.o.m
2015-03-18
Version
5
RUTIN
Blandbarhetsöversikt för intravenösa läkemedel i
trevägskoppling
pH är ingen generell garanti för att de är säkra att blanda. Håll därför uppsikt efter utfällningar, men
beakta att inkompatibilitet kan föreligga utan utfällning och istället visa sig som utebliven effekt.
Intervallen anger pH-värden angivna av tillverkarna och det exakta värdet kan variera beroende på
tillverkare eller utspädning. Färgen ger en fingervisning om pH.
mycket surt
något surt
neutralt
basiskt
Översikten kan inte användas för att avgöra om två läkemedel kan blandas i samma infusionslösning.
Den tar inte heller hänsyn till farmakologiska interaktioner eller klinisk lämplighet.
Generiskt utbyte påverkar inte den kemiska kompatibiliteten utom för TPN, där rutinen endast gäller
Kabiven/SmofKabiven.
Ansvar
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas.
Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på
respektive enhet.
Uppföljning, utvärdering och revision
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas.
Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på
respektive enhet.
Det farmaceutiska sakinnehållet uppdateras löpande av Läkemedelsenheten när ny information finns,
dock som längst med två års intervall.
Om man upptäcker en utfällning eller annan reaktion mellan två läkemedel som inte är angiven i
blandbarhetsöversikten bör den rapporteras på blandbarhetshemsidan på intranätet (startsida –
Läkemedel – Läkemedelshantering – Blandbarhet och spädningslistor).
Källor
FASS, Trissel’s IV Compatibility via Micromedex 2.0, Injectable Drugs Guide, Handbook of Injectable
Drugs via MedicinesComplete, King Guide to Parenteral Admixtures, Injectable Medicines
Administration Guide samt publicerade granskade artiklar och läkemedelstillverkarnas
informationsavdelningar.
För detaljerad information om källor och bedömningar kan Läkemedelsupplysningen, LUPP,
kontaktas ([email protected]).
Granskare/arbetsgrupp
Hannah Colldén, apotekare, Klinisk Farmakologi/Läkemedelsenheten SU
Kaveh Teimori, apotekare, Klinisk Farmakologi/Läkemedelsenheten SU
Christina Grivans, Överläkare, Med Dr, CIVA, område 5 SU
Christian Rylander, Överläkare, Med Dr, CIVA, område 5 SU
Eva Rosell, intensivvårdssjuksköterska, avdelningslärare, CIVA, område 5 SU
Ingrid Pettersson, intensivvårdssjuksköterska, avdelningslärare, NIVA, område 5 SU
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 8)
Doknr. i Barium
19148
Giltigt fr.o.m
2015-03-18
Version
5
RUTIN
Blandbarhetsöversikt för intravenösa läkemedel i
trevägskoppling
Bilagor
1. Kopia blandbarhetsöversikt mellan intravenösa läkemedel. För giltig version besök:
http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Varda/Lakemedel/Dokument/Blandbarhet-av-lakemedeloch-spadningslitor/
2. Tabell över koncentrationer vid bedömning L.
3. Tabell över maximala koncentrationer av intravenösa läkemedel på IVA, område 5 SU/S.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 8)
Inkompatibla. Ska undvikas.
Ingen information. Undvik om möjligt. Håll
uppsikt.
=
=
=
=
V
I*
I
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
I
Ve
C
d
C
If
I
L
d
d
d
d
d
L C L
I I I
C C
L I I
C C
C L
C C C
I I
I I
L C C
d
C L L C C
C
I V I
C
L
I L
L V
Cg
C
C
C
C C I*
I
Le
Ce Le
C
L C C
d
d
: Nimodipin bör infunderas med en kompatibel infusion (se översikt) i maximalt förhållande 1:4 (nimodipin:annan infusion),
eller ensamt. Exempel: Om Nimotop går med 10 ml/h bör andra kompatibla infusioner i samma lumen gå med
sammanlagt max 40 ml/h.
e
: TPN = Total parenteral nutrition. Gäller SmofKabiven. Injektioner får ej ges i pågående TPN, se rutin.
f
: För utökad bakgrundsinformation om utfällningsrisk med Ringer-acetat, se rutin.
g
: Kompatibel i 5 % glukos. Späd båda läkemedlen i 5 % glukos.
Innehållsansvarig:
Reza Asadian,
Klinisk Farmakologi,
Läkemedelsenheten.
Godkänd av:
Johan Snygg,
verksamhetschef.
För användarinstruktioner
se rutin.
Blandbarhetsöversikt för intravenösa läkemedel i
trevägskoppling
d
L
I
C
I
d
C
L
C
C
C
L I
I
I L V
L
C I I C
L
C I C
C I C
C L
L L
C C C
d d
I
L L
I
L
L
I
ᵃ
I
C
V
C
C
C
I
C
I
C
Substans
Albumin, humant
Alteplasᵃ
ᵃ ᵃ
Amfotericin B
I Cg
Amiodaron
I
Cefotaxim
C I*
Dexmedetomidin
C L
Dopamin
I Ve
Fentanyl
V Ce
e
Furosemid
I V L
Glukos 5%
C C Ce
Heparin
C Ce
e
Insulin
C
C
Kaliumfosfat + kaliumacetat
If I
e
C
L C Kaliumklorid
Klonidin
C I
L Labetalol
e
C
C C Magnesium
I*
Le C Meropenem
C
L Metoprolol
C I I C Midazolam 1 mg/ml
C I I C Midazolam 5 mg/ml
C C
C Milrinon
I Ve C Natriumbikarbonat
C C Ce C Natriumklorid 0,9 %
d d d d
Nimodipind
C
C I
C Noradrenalin
I
I Pantoprazol
C Paracetamol
I I L I Piperacillin/tazobaktam
L
I Propofol
V
C Remifentanil
I
C Ringer-acetatf
I
I* Tiopental
Ce TPNe
Vankomycin
C I* Ce
I
ᵃ
I
I
e
L
RUTIN
ᵃ : Actilyse (alteplas) ska gå självt och får inte spädas till mindre än 0,2 mg/ml, se separat rutin
L
C
I
d
C L
I I
C C
L L
L
L
C
L
V
C
C
C
C
C
ᵃ
I
I L
L V C
I
ᵃ ᵃ ᵃ
Lg
I
L
L L
L
C L C
L L
C C C
C L Cg
I
L
C L Cg
Giltigt fr.o.m
2015-03-18
Sida 4 (av 8)
Giltig version är publicerad på intranätet, en utskriven version är alltid en kopia. Del av rutin: Blandbarhet av intravenösa läkemedel - Version 2.0 2015-03-13
Troligen inkompatibla. Bör undvikas.
Varierande resultat. Undvik om möjligt. Håll
uppsikt.
Endast testat och kompatibelt vid låga
koncentrationer. Undvik om möjligt, särskilt
i lumen utan bärarvätska.
=
L
Kompatibla vid normal användning.
=
C
2,5-5
I
I
Albumin, humant
Alteplas ᵃ
Pentocur
SmofKabivene
Amfotericin B
Propolipid
Ultiva
Amiodaron
Pantoloc
Cefotaxim
C
V
Fentanyl
C
Furosemid
d
6,8
C
3-4,5
9-10,5
5,5
4,5-6,8 I
7-8,5
3
5-6
10-11,2
Dexmedetomidin
Heparin
Nimotopd
Kaliumklorid
L
C
L
C
I
C
Klonidin
I
I
Labetalol
C
C
L
C
Magnesium
C
I*
Metoprolol
5-8
7-7,8
6,8
4-5,5
5-7
4
6
7,3-8,3
5-8
2,9-3,7
2,9-3,7
3,2-4,0
7-8,5
Midazolam 1 mg/ml
Heparin LEO
NovoRapid
Addex-Kalium
Addex Kaliumklorid
Catapresan
Trandate
Addex-Magnesium
Meronem
Seloken
Midazolam 1 mg/ml
Midazolam 5 mg/ml
Milrinon
Natriumbikarbonat
Milrinon
C
I
C
C
V
Dopamin
Insulin
ᵃ ᵃ ᵃ ᵃ ᵃ ᵃ ᵃ
I I
I I I Cg
I V
C V
L
C
I C
L
L L
L L L L
C C L C
L
C C L L
L
C
I I C C
C C
C C C C
C
I C C C
C
I C C L
L
C L C L L
C
L L
L L L
L I* L
C L L
L L
L
I* L
L
L L
I C V L C
L
I C V L L
L
L C
L L C C
C
I C C L
C C C C C C C
Meropenem
Natriumbikarbonat
I*
ᵃ ᵃ
ᵃ
Cg Lg
C I
C
C L
C
C L
L
C I
V
C
L
C
C
C C
C
C C C
C
L C C C
C
C C C C C
C
L I C I I
L I C C C
C C C C
L C C C L
C I C C V
C I C C V
C I C C C
C C C C C
C C C C C
d d
d d d
C
C I C C V
I I C V V
C
C C
L L C L I
C L C Cg
L V C C C
I C
C
V V C C
Ce Le Ce Ce Ce
C I C I C
d
C
ᵃ ᵃ
ᵃ ᵃ ᵃ
d
Cg I
Lg
d
C I
C C V
d
C I
C I
d
L L
L I
d
C I
C V
d
C C
C I
d
I C
I I
d
C C
C C C
d
C C
C V
d
C C
V V
d
L
I
d
C C
C C
d
L
d
L I
L I
d
L C
C V
d
C C
C I
d
C L
L I
d
C I
C I
d
L I
L I
d
V
C I
d
V
C I V
C C
Cd C C
d
d d
d d
C C
C
C I C Cd
I
I V C d I
C d
C L C d L I
L L C I L
C C C d C I
C
C Cd C
C I C d I I
d
Ve Ce
C C C d C I
C
ᵃ
I
I
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
I
ᵃ
I
L
C
C
L
C
I
C
C
V
I
C
V
L
L
Midazolam 5 mg/ml
Noradrenalin
ᵃ
I
L
C
C
Kaliumfosfat + kaliumacetat
I
ᵃ
I
C
C
C
C
C
I
C
C
V
I
C
V
L
C
Natriumklorid 0,9 %
Nimodipin d
Pantoprazol
ᵃ
I*
ᵃ
Cg
I
C
L
C
C
C
C
Paracetamol
7,3
5-6
4,1
5-7,5
4,5-7
2,5-5
4-7,5
8-9,3
C
ᵃ
C
C
C
C
C
C
C
Glukos 5%
I*
ᵃ ᵃ ᵃ ᵃ
ᵃ
I Lg
ᵃ
L
ᵃ I
L
ᵃ Lg L L
ᵃ I L C C
ᵃ Cg C C C
ᵃ Lg I L L
ᵃ C C C C
ᵃ Cg I C L
ᵃ
C C L
ᵃ I I
L
ᵃ I V C L
ᵃ
ᵃ I C I L
ᵃ I V C L
ᵃ I
L
ᵃ Cg L L L
ᵃ I C C C
ᵃ I L C C
ᵃ Cg C C L
ᵃ I I I L
ᵃ I I C C
ᵃ d Cd d d
ᵃ
C C L
ᵃ Lg V I I
ᵃ
ᵃ Lg I
L
ᵃ
L L
ᵃ I
L L
ᵃ I
C C
g
ᵃ C I I* L
ᵃ I I Le
ᵃ I C V C
ᵃ
Piperacillin/tazobaktam
pH
Propofol
Remifentanil
Ringer-acetat f
Substans
Albumin, humant
Alteplasᵃ
Amfotericin B, liposomal
Amiodaron
Cefotaxim
Dexmedetomidin
Dopamin
Fentanylcitrat
Furosemid
Glukos 5%
Heparin
Insulin
Kaliumfosfat + kaliumacetat
Kaliumklorid
Klonidin
Labetalol
Magnesiumsulfat
Meropenem
Metoprololtartrat
Midazolamhydroklorid 1 mg/ml
Midazolamhydroklorid 5 mg/ml
Milrinon
Natriumbikarbonat
Natriumklorid 0,9 %
Nimodipind
Noradrenalin
Pantoprazol
Paracetamol
Piperacillin/tazobaktam
Propofol
Remifentanil
Ringer-acetatf
Tiopental
TPNe
Vankomycin
Blandbarhetsöversikt för kompatibilitet i trevägskoppling mellan parenterala läkemedel på IVA, område 5 SU
Tiopental
TPN e
Vankomycin
Läkemedel
Albumin
Actilyseᵃ
AmBisome
Cordarone
Cefotaxim
Dexdor
Giludop
Leptanal
Furix
Doknr. i Barium
19148
Version
5
www.sahlgrenska.se
Doknr. i Barium
19148
Giltigt fr.o.m
2015-03-18
Version
5
RUTIN
Blandbarhetsöversikt för intravenösa läkemedel i
trevägskoppling
Bilaga 2. Tabell över läkemedelskombinationer markerade som
L
Varje kombination finns bara en gång i tabellen. Läkemedlet som kommer först i bokstavsordning står i
kolumnen "Läkemedel 1".
kursivt = läkemedel som har testats i en lägre koncentration än vad som används kliniskt på IVA SU/S.
Läkemedel 1
Läkemedel 2
Substans
Amfotericin B
Amfotericin B
Amfotericin B
Amfotericin B
Amiodaron
Amiodaron
Amiodaron
Amiodaron
Cefotaxim
Cefotaxim
Cefotaxim
Cefotaxim
Cefotaxim
Cefotaxim
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dexmedetomidin
Dopamin
Dopamin
Dopamin
Dopamin
Högsta testade
koncentration
1 mg/ml
1 mg/ml
1 mg/ml
1 mg/ml
4 mg/ml
4 mg/ml
1,8 mg/ml
15 mg/ml
20 mg/ml
285 mg/ml
285 mg/ml
20 mg/ml
20 mg/ml
20 mg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
4 µg/ml
12,8 mg/ml
12,8 mg/ml
12,8 mg/ml
3,2 mg/ml
Substans2
Högsta testade
koncentration
4 µg/ml
3 mg/ml
0,4 mg/ml
40/5 mg/ml
4 µg/ml
1,6 mg/ml
1 mg/ml
2,1 mg/ml
4 µg/ml
5 mg/ml
0,5 mg/ml
10 mg/ml
250 µg/ml
Dexmedetomidin
Furosemid
Pantoprazol
Piperacillin/tazobaktam
Dexmedetomidin
Dopamin
Metoprolol
Midazolam 5 mg/ml
Dexmedetomidin
Furosemid
Metoprolol
Propofol
Remifentanil
TPN Kabiven/Smofkabiven
Furosemid
3 mg/ml
Heparin
100 IE/ml
Insulin
1 E/ml
Kaliumfosfat + acetat
0,2/0,5 mmol/ml
Kaliumklorid
0,1 mmol/ml
Labetalol
2 mg/ml
Magnesiumsulfat
100 mg/ml
Meropenem
2,5 mg/ml
Metoprolol
1 mg/ml
Milrinonlaktat
0,2 mg/ml
Natriumbikarbonat
1 mmol/ml (8,4%)
Noradrenalin
0,12 mg/ml
Piperacillin/tazobaktam
40/5 mg/ml
Propofol
10 mg/ml
Remifentanil
250 µg/ml
Tiopental
25 mg/ml
Labetalol
2,5 mg/ml
Metoprolol
0,5 mg/ml
Midazolam 5 mg/ml
2,5 mg/ml
Propofol
10 mg/ml
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 5 (av 8)
Doknr. i Barium
19148
Giltigt fr.o.m
2015-03-18
Version
5
RUTIN
Blandbarhetsöversikt för intravenösa läkemedel i
trevägskoppling
Fortsättning bilaga 2.
Fentanyl
Fentanyl
Fentanyl
Fentanyl
Fentanyl
Fentanyl
Furosemid
Furosemid
Furosemid
Heparin
Insulin
Kaliumfosfat + acetat
Kaliumfosfat + acetat
Kaliumfosfat + acetat
Kaliumklorid
Kaliumklorid
Kaliumklorid
Kaliumklorid
Kaliumklorid
Klonidin
Klonidin
Klonidin
Labetalol
Labetalol
Labetalol
Labetalol
Labetalol
Labetalol
Labetalol
Labetalol
Magnesiumsulfat
Magnesiumsulfat
Magnesiumsulfat
Magnesiumsulfat
Magnesiumsulfat
25 µg/ml
25 µg/ml
25 µg/ml
25 µg/ml
50 µg/ml
12,5 µg/ml
3 mg/ml
10 mg/ml
1,5 mg/ml
100 IE/ml
50 E/ml
0,22 mmol/ml kaliumfosfat
0,5 mmol/ml kaliumfosfat
0,5 mmol/ml kaliumfosfat
1 mmol/ml
40 mmol/L
1 mmol/ml
0,1 mmol/ml
0,1 mmol/ml
18 µg/ml
18 µg/ml
18 µg/ml
2,5 mg/ml
2,5 mg/ml
2,5 mg/ml
2,5 mg/ml
2 mg/ml
5 mg/ml
5 mg/ml
2,5 mg/ml
1 mg/ml
250 mg/ml
250 mg/ml
40 mg/ml
100 mg/ml
Insulin
Labetalol
Magnesium
Metoprolol
Piperacillin/tazobaktam
Remifentanil
Piperacillin/tazobaktam
Propofol
TPN Kabiven/Smofkabiven
Piperacillin/tazobaktam
Metoprolol
Labetalol
Milrinonlaktat
Piperacillin/tazobaktam
Labetalol
Meropenem
Metoprolol
Piperacillin/tazobaktam
TPN Kabiven/Smofkabiven
Labetalol
Magnesium
Noradrenalin
Magnesium
Metoprolol
Midazolam 1 mg/ml
Midazolam 5 mg/ml
Milrinon
Noradrenalin
Propofol
Vankomycin
Meropenem
Metoprolol
Midazolam 5 mg/ml
Milrinon
Piperacillin/tazobaktam
50 E/ml
2,5 mg/ml
250 mg/ml
0,5 mg/ml
40/5 mg/ml
250 µg/ml
40/5 mg/ml
10 mg/ml
40/5 mg/ml
0,5 mg/ml
1 mg/ml
0,2 mg/ml
40/5 mg/ml
2,5 mg/ml
22 mg/ml
0,5 mg/ml
40/5 mg/ml
1 mg/ml
9,6 mg/ml
0,02 mg/ml
250 mg/ml
0,5 mg/ml
2,5 mg/ml
2,5 mg/ml
0,2 mg/ml
0,5 mg/ml
10 mg/ml
20 mg/ml
20 mg/ml
0,5 mg/ml
2,5 mg/ml
0,4 mg/ml
40/5 mg/ml
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 6 (av 8)
Doknr. i Barium
19148
Giltigt fr.o.m
2015-03-18
Version
5
RUTIN
Blandbarhetsöversikt för intravenösa läkemedel i
trevägskoppling
Fortsättning bilaga 2.
Meropenem
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Metoprolol
Midazolam 1 mg/ml
Midazolam 5 mg/ml
Midazolam 5 mg/ml
Milrinon
Natriumbikarbonat
Natriumbikarbonat
Noradrenalin
Noradrenalin
Paracetamol
Piperacillin/tazobaktam
Piperacillin/tazobaktam
Propofol
20 mg/ml
0,5 mg/ml
0,5 mg/ml
0,5 mg/ml
0,5 mg/ml
1 mg/ml
0,5 mg/ml
1 mg/ml
2,5 mg/ml
1 mg/ml
0,4 mg/ml
1 mmol/ml (8,4%)
1 mmol/ml (8,4%)
0,128 mg/ml
0,016 mg/ml
10 mg/ml
40/5 mg/ml
40/5 mg/ml
10 mg/ml
TPN Kabiven/Smofkabiven
2,5 mg/ml
Midazolam 1 mg/ml
2,5 mg/ml
Midazolam 5 mg/ml
4,20%
Natriumbikarbonat
0,5 mg/ml
Noradrenalin
40/5 mg/ml
Piperacillin/tazobaktam
20 mg/ml
Vankomycin
0,4 mg/ml
Milrinon
0,5 mg/ml
Noradrenalin
120 µg/ml
Remifentanil
10 mg/ml
Propofol
40/5 mg/ml
Piperacillin/tazobaktam
10 mg/ml
Propofol
40/5 mg/ml
Piperacillin/tazobaktam
10 mg/ml
Propofol
100/12,5 mg/ml
Piperacillin/tazobaktam
250 µg/ml
Remifentanil
TPN Kabiven/Smofkabiven
25 mg/ml
Tiopental
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 7 (av 8)
Doknr. i Barium
19148
Giltigt fr.o.m
2015-03-18
Version
5
RUTIN
Blandbarhetsöversikt för intravenösa läkemedel i
trevägskoppling
Bilaga 3. Maximala koncentrationer av intravenösa läkemedel på IVA, område 5 SU/S. Om högre
koncentrationer används är rutinen inte giltig (förutom vid inkompatibla kombinationer).
Aktiv substans
Albumin
Alteplas
Amfotericin B
Amiodaron
Cefotaxim
Dexmedetomidin
Dopamin
Fentanyl
Furosemid
Glukos
Heparin
Insulin
Kalimfosfat + acetat
Kaliumklorid
Klonidin
Labetalol
Magnesiumsulfat
Meropenem
Metoprolol
Midazolam
Milrinon
Natriumbikarbonat
Natriumklorid
Nimodipin
Noradrenalin
Pantoprazol
Paracetamol
Piperacillin/tazobaktam
Propofol
Remifentanil
Ringer-acetat
Tiopental
TPN (Kabiven/SmofKabiven)
Vankomycin
Koncentration
200 mg/ml
1 mg/ml
0,2 mg/ml
6 mg/ml
0,2 mg/ml
4 µg/ml
2 mg/ml
50 µg/ml
10 mg/ml
50 mg/ml
30 IE/ml
1 E/ml
1 mmol/ml
1 mmol/ml
15 µg/ml
5 mg/ml
0,2 mmol/ml
50 mg/ml
1mg/ml
5 mg/ml
0,2 mg/ml
50 mg/ml
9 mg/ml
0,2 mg/ml
0,1 mg/ml
0,4 mg/ml
10 mg/ml
200/25 mg/ml
20 mg/ml
50 µg/ml
25 mg/ml
5 mg/ml
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 8 (av 8)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards