Läkemedel och ordinationer för patient i palliativ vård

advertisement
2014-01-17
Palliativa enheten
Personnummer………………
Namn…………………………
Läkemedel och ordinationer för patient i palliativ vård
Vid terminal BLÖDNING eller ANDNINGSHINDER:




Ge Buccolam munhålelösn. 10 mg mellan kinden och tandraden ELLER 2 ml
Midazolam/Dormicum injektionslösning 5mg/ml under tungan, SAMT
Inj. Morfin 10 mg subcutant
Vid behov upprepas efter 10-15 min ½ förfylld spruta Buccolam 10 mg. ELLER 1 ml
Midazolam/Dormicum injektionslösning 5 mg/ml under tungan
Rectiol Stesolid 5 mg
Morfin inj 10 mg/ml
0,5-1,5 ml sc mot svår smärta.
Kan upprepas.
Robinul inj 0,2 mg/ml
0,5 (0,1 mg)-1 ml (0,2 mg) sc vid plågsam rossling i terminalt skede.
Kan ges 4 ggr per dygn.
Haldol inj 5 mg/ml
0,2 ml (1 mg) vid behov sc vid illamående, oro.
Kan ges 3 ggr/dygn.
Primperan supp 20 mg
1 stolpiller mot illamående.
Kan vid behov ges 1-3 ggr dagligen. Ej vid misstanke om ileus.
Stesolid rektallösning 5 mg
1-2 rektaltuber vid kramper.
Kan upprepas.
Midazolam 5 mg/ml
Ges mot oro/ångest/agitation.
1 mg (0,2 ml) subkutant med utvärdering efter 20 minuter.
Vid otillräcklig effekt upprepas dosen följt av ny utvärdering och ev nya doser. När
eftersträvad effekt uppnås noteras den sammanlagda dos som givits. Den dosen kan
sedan användas som riktvärde för förnyad behandling. 2 – 5 mg räcker oftast.
Lanexat är bra antidot och ges vb i dosen 0,3 mg iv.
Datum ………………
Ordinerande läkare ……………..
Download