LÄKEMEDELSLISTA FÖR GENERELLA ORDINATIONER PÅ

Bilaga 2
LÄKEMEDELSLISTA FÖR GENERELLA ORDINATIONER PÅ KIRMOTT US LINKÖPING
Indikation
Preparat
Andninsdepression
Dos x maxantal/
dygn
2009-12-14 ver 3
Kontraindik./Försiktighet
Anmärkning
Vanliga biverkningar
Inj. Nalaxonhydroklorid 0,4 mg/ml 0,5-1 ml x 3 i.v
efter opiatbehandling
Illamående, takykardi, kräkn, yrsel
hyper/hypotension, huvudvärk
Inj Lanexat 0,1 mg/ml
0,2mg max 1 mg per dag
efter bensodiazepinbehandling
2ml ges under 15 sek, om tillräklig
vakenhetsgrad ej uppnås kan ytterligare
0,1 mg ges efter 60 sek detta kan
upprepas efter 60 sek
Bröstsmärta av
R. Nitromex 0,25 mg
säkerställd ischemisk
orsak
1 tabl x 2
Cirkulationssvikt,
syst BT <90 mmHg,
Endoskopiundersökning Inj Midazolam 1mg/ml
1-5mg
Försiktighet vid andningsinsufficiens
Andningsdepression, amnesi,
Ges endast efter läkarordination
illamående
1 mg per 30 sek
bedövning av svalget inför gastroskopi
bedövning inför rekto- och koloskopi
används även vid dragning av PEG
Läggs på gastroskopet inför gastroskopi
Spray Xylocain 10 mg/ml
Gel Xylocain 2 %
3-5 spray
5-20 ml rektalt
Gel Xylocain 2 %
5-10 ml oralt
Inj Ketogan 5mg/ml
1-5 mg
Mixt minifom 100 mg/ml
10-20 droppar
Inj. Buscopan 20mg/ml
20-60mg
Försiktighet vid andningsdepression
Ges endast efter läkarordination vid
endoskopi
ges vid gastroskopi för att motverka
bubblor i magsäcken
Vid spastiska tillstånd i mag-tarmkanalen, ges endast efter läkarordination
Huvudvärk, yrsel, hypotoni,
takykardi
Blodtrycksfall, andningsdepression
illamående, kräkningar
Urinretention, ackomodationsstörningar
Illamående
Inj. Primperan 5 mg/ml
2 ml x 2 i.v
Heparinisering
CVK, PàC
Inj. Heparin 100 E/ml
3-5 ml i.v x 4
Risk för dehydrering/ Inf. Ringer acetat
vid hypotension
GI-blödning, GI-perforation,
mekanisk obstruktion
Dåsighet, diarré, extrapyramidala
reaktioner
Sömnapné
Antidot är Flumanezil ( Lanexat)
Dåsighet
1000 ml x1
Kramper
Stesolid rektalvätska 5 mg
Inj. Stesolid 5 mg/ml
1 tub x 2
0,5-2 ml x 1 i.v
Nästäppa
Nezeril droppar 0,5 mg/ml
1 endospipett/
näsborre x 3
Oro och ångest
T. Stesolid 5 mg
S. Stesolid 5 mg
1-2 tabl x 2
1-2 supp x 2
Spolning PVK,
CVK, PàC
Smärta
Inj. Natriumklorid 9 mg/ml
10-20 ml (vid behov)
T. Panodil 500 mg
S. Panodil 1 g
2 tabl x 4
1 supp x 4
Andnöd/Saturation
vuxen < 90%
Syrgasbehandling
0,5-15 l/min
Anafylaxi
Inj Adrenalin 1mg/ml
Inj Adrenalin 0,1mg/ml
0,5-1ml sc
5-10ml iv
Vid lätta symtom
Vid livshotande symtom
Inj. Betapred 4 mg/ml
T. Betapred 0,5mg
2ml iv långsamt (1min)
16tabl
För att förhindra senkomna reaktioner
T. Tavegyl 1 mg
Inj Tavegyl 1 mg/ml
1-2 tabl
1-2 ml iv
lindrar milda symtom
Anafylaxi
Nysningar, muntorrhet
Sömnapné. Antidot är Flumanezil,
(Lanexat)
Dåsighet
Leversjukdom
Leversjukdom
Huvudvärk,takykardi, bltr-stegring
Trötthet
Leverfunktionsdiagnostik
Inj. Indocyaningrön Pulsion
5mg/ml
Datum:
0,5 mg/kg kroppsvikt iv
ges ej vid överkänslighet mot jod,
hypertyreoidism, autonoma sköldkörteladenom, ges endast efter läkarordination
Godkänd av:
___________________________
Claes Juhlin
Verksamhetschef