Document

advertisement
Norrman / Pikwer ©
Palliation
Andnöd
Genes: h-svikt, LE, pneumoni, lungmetastas, p-vätska, Hb, ångest
1. Kausal behandling
2. Symptomatiskt
- Morfin (tex T Dolcontin® 10-45 mg x 2)
- Bensodiazepin (tex T Sobri®l 10-25 mg x 2-3)
3. Syrgas (om det hjälper)
4. Vid svår ångest attack: Dormicum® 2,5-10 mg im, iv el sc
Anemi
Genes: blödning, brist, hemolys, sekundär, biverkan
1. Vid symptom: 2 SAG och utvärdera effekt
2. Vid förväntad överlevnad >2-3 månader: Erytropoetin
Blödning
Genes: högt PK, läkemedel, trombocytopeni, blödande tumör
1. Stor: Ringer, 2 SAG, Inj Nexium® 40 mg iv,
Inj Cyklokapron® 1 g x 3-6 iv, kir. konsult.
2. Terminal: Dormicum® 2,5-10 mg im, iv eller sc, varm filt.
3. Långsam: T Omeprazo® 40 mg, T Cyklokapron® 1 g x 3-4, Skopi
Cortison
1 mg Betapred = 7-8 mg Prednisolon (ger retention, bra vid lågt BT)
Initialdoser Betapred® (kan delas upp morgon + middag vid >8 mg)
Cerabral metastas: 12-18 mg/d, Medullapåverkan: 8-16 mg/d
Lever-/mjukdelsmetastas: 6-8 mg/d, Skelettmetastas: 4-6 mg/d,
Aptitlöshet/illamående: 4 mg/d.
Vid op, truma, kraftig infektion: Sulo-Cortef® 25 mg x 6.
Cancersår
1. Luktande: Odla, Debridera, Kolkompress eller Sorbact®,
T Flagyl® 400 mg x 3 / Metronidazol® 5 mg/ml på kompress
Örondr Ättiksyra 2% mot Pseudomonas
2. Nekrotiska: Debridera, Sorbsan® el. Aquacel®, Duoderm®
3. Blödande: Adrenalin på kompress, Andapsin®mixtur i sår,
Spongostan® el Surgicel®, Melolin®kompress
Ev: T Cyklokapron® / Cyklokapron® lokalt och strålning
4. Smärtande: T Voltaren® 50 mg x 3 el Toradol® 30-90 mg/d sc,
EMLA, Xylocain®gel 2% el Morfingel 1mg/ml i sår
Dropp
indikation: GI-hinder, hypercalcemi, hyperglykemi, kräk/illamå, inf.
I livets slutskede bör man undvika dropp.
Förvirring
Genes: uttröttning, infektion, anemi, hypoxi, lågt BT, latent demens,
Hjärnmetastaser, abstinens, hyperkalcemi, hyponatremi,
hypo-/hyper glykemi, leversvikt, läkemedel
1. Riktad terapi
2. God belysning, lugn
3. T / Inj Haldol® 0,5-4 mg
Hyperkalcemi
Symptom: AT, dehydrering, obstip, illamående, trötthet, konfusion.
Genes: ökad osteoklastaktivitet
Korr Ca < 3,0: rehydrering (NaCl 2-3 l/dygn i 2-3 dygn)
Korr Ca > 3,0: rehydrering enligt ovan + Zometa 4 mg x 2 dygn 2
Korr Ca > 4,0: rehydrering + Miacalcic 5 E/kg i NaCl dropp 5 h
Underhåll: T Bonefos® 800 mg x 2
Norrman / Pikwer ©
Lindra, trösta
Ileus
Ej terminal: BÖS, Kir. Konsult inför ev op
Terminal: Morfin individuell dos, Haldol® 1-5 mg/d mot illamående,
Buscopan® 60-200 mg/d minskar GI-safternas volym. Allt i sc inf.
Illamående
Genes: obstibation, oral candida, elektrolytstörning (Na, Ca), ulcus,
Ileus, digitalisintox. Förebygg opioidillamående!
1. Neuroleptika: Bra vid toxisk stimuli via blodbanan (läkemedel,
elektrolytrubbning, uremi, stor tumörbörda) Ex: T Haldol® 1-4 mg tn,
Supp Stemeti®l 25 mg x3, Nozinan® inj 25 mg x 1 sen 5 mg po tn
2. Antihistamin: Bra vid rörelse provokation och opioidillamående
Ex: T Postafen® 25 mg x 2, Supp Torecan® 6,5 mg
3. Anticholinergika: Bra vid rörelseprovokation och vagusstimulering
Ex: Scopoderm®plåster 1 mg/72 h, CAVE: Konfusion
4. Prokinetika: Ex: T Primperan® 10 mg 1 x 3 eller supp 20 mg x 3
5. Steroider: T Betapred® 4mg kan hjälpa
6. 5-HT3-antagonist: Bra vid strålnings- och cyt-relaterat illamående
Ex: T Navoban® 5mg, Zofran®, Kytril®
Klåda
Vid eksem, torr hud: Kräm Fenuril
Pga morfin: Byt till Durogesic® (frisätter ej histamin)
Vid ikterus: Stent, T Zofran®
Långverkande Morfin (Dolcontin®, Depolan®)
Börja med T kortverkande x 6 + vb. Sätt över på långverkande x 2
med samma dygnsdos. Prova att sätt ut paracetamol!
Komplettera med kortverkande morfin (1/6:del av dygnsdosen)
Munsmärtor
Genes: torra slemhinnor, svamp, aftösa sår, mucosit av cyt/strålning
Smärtstillande: Xylocain® viskös 20 mg/ml 10ml,
krossad T Bamyl® i grädde, Klorhexidin 0,1% vid tandborstning.
Candida: T Diflukan 50 mg x 1 i 14d, Aftösa sår: Zendium tandkräm
Muntorrhet
Genes: munandning, morfin, antikolinergika, svamp, strålning.
Salivstimuli: Salivin®, Mucidan®, SST®, Pilokarpin 2,5 mg x 3
Saliversättning: Saliva Orthana®, Terminalt: fuktad sudd i munnen
Neurogen smärta
Lyrica® x 2, trappas in, kontakt med anestesi för blockad.
När döden är nära
Uteslut: infektion, hyperkalcemi, hyperglykemi, anemi, uremi
Informera anhörig, seponera läkemedel/dropp,
Inj Dormicum® 5 mg/ml 0,5 ml sc vb, Munvård, KAD?
Obstipation
Profylax: Laxoperal® 5-10 dr tn + ev Laktulos® 15-30 ml x 1-3
Rektumobstipation: Microlax® el Klyx® var 2-3:e dag
Svår obstipation: Movicol® 1-2 x 2-3
Oro och ångest
Tillfällig: T Stesolid® 5 mg, Underhåll: T Sobril® 5-15 mg x 3
Panikångest: SSRI, Svår: Inj Dormicum® 5 mg/ml 0,5-1 ml
Rosslighet terminalt
Ej dropp, inj Morfin-Skopolamin® (10-0,4 mg/ml) 0,5-1 ml x 1-4 sc
Skelettmetasatser
T Voltaren 50 mg x 3, strålbeh, ortopedbeh, T Betapred 4 mg x 1,
Bisfosfonat
Download