Malin Lundberg

advertisement
Förvaltningsekonomi
Nationell nivå
Sverige
Riksdagen, högsta beslutande organ, utses
genom allmänna val
Regeringen, utsedd av riksdagen,
verkställer beslut från riksdagen
Länsstyrelse, lokal statlig förvaltning
Län/Regioner
Län/region landstingsfullmäktige, högsta
beslutande organ, utses genom allmänna val
Landstingsstyrelse ” regering”
Län/ region sköter vissa uppdrag, främst
Hälso- och sjukvård samt kommunikation
Kommun
Kommunfullmäktige, högsta beslutande
organ, utses genom allmänna val
Kommunstyrelse ”regering”
Nämnder, politisk beslutsnivå per
verksamhetsområde (förvaltning)
Ansvarar för nästan all basservice till sina
medborgare som t.ex skola, barnomsorg,
hemtjänst, kultur, fritid, gator, vägar m.m.
Finansieringen av den gemensamma
sektorn
Skatt och statsbidrag (80%) och avgifter
(20%)
Få medborgare betalar statlig skatt
Kommunalskatt c:a 20-22 kr och
Landstingsskatt 10-12 kr = c:a 30-34 kr per
intjänad 100 kr.
Landsting och kommuner
Kommunalt självstyre
Olika förutsättningar, stad - landsbygd,
norr – söder, åldersammansättning,
arbetsmarknad m.m.
Valresultat och politiska ambitioner
Finansiering av tjänster
Vem betalar kostnaden för:
Förskoleplats, Hemtjänsttimme och
Läkarbesök?
Vatten- och avlopp?
Hårklippning?
Verkligt pris i förhållande till taxa?
Budget Kommunen/Landstinget
Budget = Plan
Politisk planering, en beskrivning av och
resurser för en verksamhet
Budgeten beslutas på flera olika nivåer och
med olika detaljerat innehåll
Budget Kommunen/Landstinget
KF beslutar om mål och medel- Rambudget
Vad ska uppnås?
Beskrivningar av mål på ett övergripande
plan
För att uppnå de uppställda målen bifogas x
kr
Budget Kommunen/Landstinget
Fördelning av ekonomiska resurser till de
olika verksamheterna
Nämnden tar beslut om en mer detaljerad
plan med fler mål och en ytterligare
fördelning av pengarna.
Internbudget
Det är i den av nämnden beslutade
fördelningen som det framgår hur mycket
varje verksamhet har att använda för att nå
de uppsatta målen för sin verksamhet.
Budgeten fördelas på personalkostnader,
hyra, material
Fel budget?
Om pengarna inte räcker är det fel i
budgeten då?
Utför vi vårt uppdrag eller har vi en högre
ambitionsnivå?
Har väsentliga delar fördyrats?
Hur påverkar man en budget?
Ökade resurser förutsätter att verksamheten
är prioriterad av den politiska ledningen.
Väl underbyggda argument, beskrivning av
konsekvenser och kalkyler måste finnas.
Redovisning
Redovisning - Ett sätt att med ekonomiska
termer beskriva verksamheten
Redovisningens roll
Ge god ekonomisk information
Medverka till ekonomisk styrning
Skapa underlag för kontroll (intern kontroll)
Lagar m.m. som styr redovisningen
•
•
•
•
Kommunallagen
Lagen om kommunalredovisning
Normgivande organ
Reglementen, policies och
rutinbeskrivningar
• Praxis
Bokföringsskyldighet
• Kronologiskt och systematiskt löpande
bokföra inträffade ekonomiska händelser
och i samband med det se till att det finns
verifikationer till alla bokföringsposter
• Upprätta beskrivning över det
redovisningssystem som tillämpas samt
arkivera allt räkenskapsmaterial
Viktiga dokument
• Årsredovisning
• Delårsrapport
Extern redovisning
• Företagets/Landstingets/Kommunens
ekonomiska verksamhet i förhållande till
omvärlden
• Syftar till att ge information om
verksamhetens finansiella resultat och
ställning
Extern redovisning
För offentligt ägda myndigheter som t.ex. stat,
landsting och kommun är det viktigt att
redovisningen utformas så att den
underlättar uppföljning och jämförelser
Intern redovisning
• Redovisning anpassad efter
verksamhetens behov
• Kompletterar den externa
redovisningen
Ekonomiskt resultat
• Resultaträkning, på kort sikt
• Balansräkning, på lång sikt
Balansräkning
• Tillgångar
Mark, byggnader, inventarier, pengar på
bank, div. värdepapper och kundfordringar
• Skulder och Eget kapital
Lån, leverantörsskulder, viss del av
pensionsåtagande och eget kapital
Resultaträkning
• Verksamhetens intäkter och kostnader
• Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
• Skatteintäkter
• Generella statsbidrag
• Finansiella intäkter och kostnader
ÅRETS RESULTAT
Avskrivningar
• Kostnaden för en investering fördelas ut på
en bestäms tidsperiod utifrån beräknad
livslängd.
• Avskrivningen är resultatpåverkande
• Avsättning för reinvestering.
Bokföringsmässig post, ingen utbetalning
sker.
Drift och Investering
• Driftredovisning – de. kostnader och intäkter
som nämnderna har för sin löpande
verksamhet, budgetanslag per år.
• Investering – de utgifter och inkomster som
nämnderna har för sina investeringar,
budgetanslag per projekt. Leder till ökade
tillgångar.
Ekonomisystem
• IT-baserade system
• Bokföra ek. transaktioner, betala fakturor,
skicka fakturor, anläggningsredovisning,
rapporter
• Integration med Verksamhetssystem
• Web och klient, olika gränssnitt för olika
användare
Intern redovisning
• Mer detaljerad information och
beslutsunderlag för den egna organisationen
( KF, KS, Nämnd, Förv.ledning, chefer,
mfl)
• Informationen ska utformas så att den
underlättar styrning och uppföljning
Ekonomimodell
Konteringsbegrepp
Obligatoriska och frivilliga
Konto Ansvar Proj
Anl
Verks Fri
Mp
Konto plan - Kontoklasser
1-2 Tillgångar och skulder (BR)
3 Intäkter
4 Anläggning, entreprenad, konsulter m.m
5 Personalkostnader
6-7 Övriga verksamhetskostnader
8 Finansiella kostnader
Uppföljning/Prognos
• Centrala krav på uppföljning
• Facknämnders krav på uppföljning
• Uppföljningskrav utifrån eget budgetansvar
Avstämning av mål
• Har vi uppnått det mål som är uppställt för
verksamheten?
• Fokus i rapporteringen ska vara kopplat till
uppställt mål.
• Redovisning är ett av flera andra hjälpmedel
för att kunna göra avstämning
Uppföljning egen verksamhet
• Avstämning av utförd verksamhet jämfört
med mål och budget
• Kostnad för utförd verksamhet jämfört med
budget
• Avvikelse? Orsaker? Åtgärder?
Chefens hjälpmedel
• Information från verksamhetssystem eller
motsv.
• Information från ekonomisystem
• Information från lönesystem
• Analyshjälp från stabsfunktion inom
resp.förvaltning
Personalkostnader
• Personalen är den viktigaste resursen
• Ofta stor andel av verksamhetens budget.
• Viktigaste posten att ha kontroll över.
Personalkostnader
• Lön, semesterersättning samt övriga
ersättningar betalas enligt avtal
• Sociala avgifter 41,35 % 2010
• Kostnader för sjukfrånvaro, rehabilitering,
övertid, vikarier
Underlag för lön
• Anställningsavtal
• Tjänstgöringsrapport, reseräkningar m.m.
Ska alltid attesteras av ansvarig chef
• Kostnaden för den anställdes lön bokförs i
den verksamhet som arbetet har utförts.
• Från lönesystemet skickas en bokföringsfil
till ekonomisystemet.
Inköp av material och tjänster
• LOU (lagen om offentlig upphandling) styr
var och hur inköp får göras
• Krav på pris, kvalitet, miljö, leverantör
m.m. att ta hänsyn till
Inköp av material och tjänster
• Verksamhetens inköp av varor och tjänster
betalas oftast genom att leverantörerna
fakturerar kommunen.
Faktura kontroll – Attest
• Innan betalning av en faktura måste ett antal
kontroller göras
• Rätt vara/tjänst, pris volym?
• Har leverans skett?
• Rätt enligt avtal?
• Korrekt leverantör? efter till betalning
samtidigt som bokföring sker.
Attesterad faktura
• Minst två handläggare ska ha granskat
fakturan och sett att allt är rätt samt ha
konterat fakturan.
• Konteringen innebär att man anger vad det
är och var den ska redovisas.
• Betalning sker samtidigt som fakturan blir
bokförd.
Rekvisition
• Rekvisition = värdehandling visar att du
har rätt att handla på arbetsgivarens uppdrag
och leverantören kan ge kredit.
Grundverifikat
• Originalfaktura/kvitto där det framgår vad
som har köpts av vem
• Uppgifter om moms och F-skatt ska finnas
• Verifikationsnummer=”Personnummer ”
= spårbarhet
• Avvägning mellan detaljgranskning och
överslag/stickprovskontroller
Mervärdesskatt - Moms
• Skatt på varor och tjänster
• Skattesatser 25%, 12%, 6%
• Vissa varor och tjänster undantagna t.ex
viss vård och utbildning
Ekonomi Privat och Offentlig
• Kom ihåg att det som gäller i den privata
ekonomi ofta även gäller på jobbet.
• Du kommer långt på sunt förnuft!!
Download
Random flashcards
Create flashcards