Religionshistoria I

advertisement
Religionshistoria I
Abrahamitiska religioner, 7,5 hp
Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar
skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att du kan
identifieras. Det skall alltså inte stå vare sig namn eller personnummer på
svarsarken.
Skrivning den 20 augusti 2011
Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.
1. Hur ser man i allmänhet på Gud och det onda inom judendom och islam? Vad
innebär ondska och hur uppstår den? Finns det en ond makt? Hur förhåller sig dessa
uppfattningar till gnostikernas syn på det onda?
2. Hur utvecklades judarnas villkor i kristna och muslimska områden mellan 600talet och 1700-talet? Vad finns det för likheter och skillnader?
3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan judendom och islam i synen på mat
och fasta, gudstjänst och vilodagar? Vad förkunnades om detta i den äldsta kyrkan?
4. Vad står det i Koranen om Guds allmakt och människans fria vilja? Vilka
uppfattningar framfördes senare i denna fråga av mutaziliter och andra grupper
bland muslimer? Vilken åsikt blev den dominerande?
5. I vilken mån kan man hänvisa till Bibeln och Koranen om man vill verka för
jämlikhet och mänskliga rättigheter? Vilka texter talar för och emot ekonomisk
jämlikhet, hänsyn till svaga och utsatta, jämlikhet inför lagen, jämlikhet mellan
folkgrupper och jämlikhet mellan könen?
6. Den kristna kyrkan växte fram i ett samhälle som i stor utsträckning präglades av
hellenistisk kultur. Hur påverkade detta kyrkans förkunnelse? Vad kunde man
anknyta till och hur påverkades det kristna budskapet och kyrkans organisation av
hellenismen?
Lycka till!
Christer Hedin
Religionshistoria I: Abrahamitiska religioner, 7,5 hp. Skrivning den 1 juni 2011
Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du
skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att du kan identifieras. Det
skall alltså inte stå vare sig namn eller personnummer på svarsarken.
Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.
1. Vilka är judarnas viktigaste högtider? Vilka händelser i judarnas historia eller grundtankar
judarnas religion vill de framhäva? Vilka judiska högtider liknar mest de två viktigaste av
islams högtider (motivera!)?
2. Vad finns det för likheter och skillnader mellan judendomen och islam i synen på Gud,
människan och det onda? Hur ser man på det ondas uppkomst och ursprung? Vilka
handlingar är goda och onda enligt Bibeln och Koranen?
3. Vilka riktningar kan man urskilja inom judendomen i modern tid, alltså från 1700-talet och
framåt? Vad utmärker de olika riktningarna? Finns det motsvarigheter inom islam – och i så
fall vilka och till vad?
4. Vad står det om Guds allmakt och människans frihet i Koranen? Vilka teologiska
diskussioner har denna fråga gett upphov till bland muslimer? Vilka åsikter har framförts
och vilka har ”segrat”, eller åtminstone fått flesta anhängare?
5. Vad står det om kvinnan i Bibeln och Koranen? Vilka likheter finns det sedan mellan de tre
abrahamitiska religionerna i synen på kvinnan och utvecklingen på detta område?
6. I bekännelsen till Kristi två naturer, fastställd i Kalcedon 451, står det bland annat: 1. Därför, följande de heliga fäderna, lär vi enstämmigt människorna att bekänna en och samme Son, vår Herre Jesus, Kristus, 2. samtidigt fullkomlig i gudomlighet och fullkomlig i mänsklighet, sann Gud och sann människa, 3. med förnuftig själ och kropp, 4. av samma väsen som Fadern i fråga om gudomligheten och samtidigt av samma väsen som vi i fråga om mänskligheten, i allt lik oss med undantag för synden, 5. till sin gudomlighet född av Fadern före all tid, 6. men likväl med avseende på sin mänsklighet, för oss och för vår frälsnings skull, född av jungfru Maria, gudaföderskan, 7. en och samme Kristus, Son, Herre, Enfödd, uppenbarad i två naturer, 8. utan sammanblandning, utan förvandling, oupplösligt, oskiljaktigt, 9. i det att naturernas åtskillnad på intet sätt omintetgjorts av enheten, 10. utan bevarats i sin egenart och gått samman för att forma en person och ett väsen, 11. inte såsom söndrade och åtskilda till två personer, 12. utan en och samme Son, enfödd Gud, Ordet, Herren Jesus Kristus, Mot vilka läror är de olika delarna av denna bekännelse riktade? Motivera svaren genom att
skriva vad formuleringarna är riktade emot och varför det står som det gör i bekännelsen.
Lycka till!
Christer Hedin
Religionshistoria I
Abrahamitiska religioner, 7,5 hp
Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar
skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att du kan
identifieras. Det skall alltså inte stå vare sig namn eller personnummer på
svarsarken.
Skrivning den 22 mars 2011
Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.
1. Vad betyder Abraham i de abrahamitiska religionerna? Vad står det om Abraham i
Koranen och hur skiljer sig dess framställning från det som står i Bibeln?
2. Vad betyder året och händelserna år 1492 för judarna och i judarnas historia? Vilka
är de viktigaste händelserna i deras historia efter det året?
3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan judendom och islam i fråga om
livsideal? Vilket eller vilka bud är viktigast? Vilka likheter och skillnader finns det i
fråga om gudstjänst, bön och fasta?
4. Vad står det om Kristus i Koranen? Hur förhåller det sig till olika uppfattningar
om Kristus i gnosticismen? Hur förhåller det sig till uppgifterna i Bibeln?
5. Hur utvecklades islams historia under den tid som kalifen residerade i Bagdad,
alltså 750 – 1258? Vad betydde inflytandet från grekisk filosofi för läroutvecklingen
under den tiden?
6. Besluten om treenigheten i den kristna kyrkan år 325 och 381 kan ses som en serie
kompromisser eller kombinationer av motsatta ståndpunkter i synen på Jesus. På
vilka sätt? Vilka uppfattningar avvisas och vilka formuleringar används för att
avvisa dessa uppfattningar?
Lycka till!
Christer Hedin
Religionshistoria I
Abrahamitiska religioner, 7,5 hp
Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar
skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att du kan
identifieras. Det skall alltså inte stå vare sig namn eller personnummer på
svarsarken.
Skrivning den 22 januari 2011
Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.
1. Vilka är de viktigaste högtiderna inom judendomen? På vilka sätt ger de olika
högtiderna uttryck åt viktiga tankar och traditioner inom judendomen? Finns det
några motsvarigheter inom islam?
2. Hur ser man på Gud och det onda inom judendomen och islam? Finns det en ond
makt och hur är den i så fall beskaffad? Hur förhåller sig bilden av Gud till den bild
av Gud som framträder i Jesus förkunnelse?
3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan judendom och islam i fråga om livet
efter döden och vad som bestämmer hur det skall gå för människorna efter döden?
4. Hur ser man på Guds allmakt och människans frihet inom islam? Vad står det i
Koranen och hur har teologer genom tiderna ställt sig till denna fråga?
5. Vilka förföljelser utsattes de kristna för under tiden före år 400? Hur utvecklades
kyrkans liv under och mellan perioderna av förföljelse? Hur kom det sig att
förföljelserna upphörde?
6. Vilka uppfattningar om Jesus som Kristus framfördes i den äldsta kyrkan under de
strider som resulterade i antagandet av treenighetsläran (alltså fram till omkring år
400)? Vilka av dess kan beskrivas som kompromisser – och i så fall mellan vad?
Lycka till!
Christer Hedin
Religionshistoria I, kvällskurs
Abrahamitiska religioner, 7,5 hp
Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar
skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att du kan
identifieras. Det skall alltså inte stå vare sig namn eller personnummer på
svarsarken.
Skrivning den 13 januari 2011
Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.
1. Vilka är de viktigaste högtiderna inom judendomen? På vilka sätt ger de olika
högtiderna uttryck åt viktiga tankar och traditioner inom judendomen? Finns det
några motsvarigheter inom islam?
2. Hur ser man på Gud och det onda inom judendomen och islam? Finns det en ond
makt och hur är den i så fall beskaffad? Hur förhåller sig bilden av Gud till den bild
av Gud som framträder i Jesus förkunnelse?
3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan judendom och islam i fråga om
livsideal och etik, alltså svaren på frågorna ”Vad är en god jude?” och ”Vad är en
god muslim?” Hur förhåller sig Koranen till Bibeln i dessa frågor?
4. Vilka uppfattningar om kvinnan kan man urskilja i Bibeln och Koranen? Vilken
roll har kvinnor haft i kult och gudstjänst inom judendom, kristendom och islam?
Vad utmärker utvecklingen i nutiden?
5. Vilka förföljelser utsattes de kristna för under tiden före år 400? Hur utvecklades
kyrkans liv under och mellan perioderna av förföljelse? Hur kom det sig att
förföljelserna upphörde?
6. Vilka uppfattningar om Jesus som Kristus framfördes i den äldsta kyrkan under de
strider som resulterade i antagandet av treenighetsläran (alltså fram till omkring år
400)? Vilka av dess kan beskrivas som kompromisser – och i så fall mellan vad?
Lycka till!
Christer Hedin
Religionshistoria I
Abrahamitiska religioner, 7,5 hp
Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar
skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att du kan
identifieras. Det skall alltså inte stå vare sig namn eller personnummer på
svarsarken.
Skrivning den 27 oktober 2010
Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.
1. Vad betyder Abraham i de abrahamitiska religionerna? Vilket förhållande till
Abraham och vilka drag hos Abraham framhävs i de olika religionerna? Finns det
några viktiga skillnader – och i så fall vilka?
2. Hur ser man inom judendomen på det judiska folkets uppgift i mänsklighetens
historia? Vilka drag i judendomen kan bidra till att det judiska folket bättre skall
kunna fylla den uppgiften?
3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan judendom och islam i fråga om
gudsbild, människosyn och uppfattningarna om det onda? Vad är upphov till det
onda enligt Bibeln och Koranen – och hur skall det bekämpas?
4. Hur ser Koranen på Guds allmakt och människans frihet? Vilken betydelse har
denna fråga haft för teologiska konflikter under islams historia? Finns det likheter
med tankar i Bibeln – och i så fall vilka?
5. Vilka faktorer kan ha bidragit till den kristna kyrkans framgångar under den
äldsta kyrkans tid? Hur mycket betydde budskapets innehåll och hur mycket
betydde yttre förhållanden?
6. Vilka uppfattningar om Jesus som Kristus framfördes i den äldsta kyrkan under de
strider som resulterade i antagandet av treenighetsläran (alltså fram till omkring år
400)? Vilka av dess kan beskrivas som kompromisser – och i så fall mellan vad?
Lycka till!
Christer Hedin
Religionshistoria I Skrivning på delkurs 3, Abrahamitiska religioner, den 21 augusti 2010 Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att du kan identifieras. Det skall alltså inte stå vare sig namn eller personnummer på svarsarken. Varje fråga kan ge upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av maximipoängen. 1. Hur ser man inom judendomen och islam på Gud, människan och det onda? Hur har det onda kommit in i världen och hur skall det kunna bekämpas eller utplånas? 2. Vilka är judarnas viktigaste högtider och varför firas de? Vilka är muslimernas viktigaste högtider? 3. Vilka var de viktigaste skillnaderna mellan gnosticismen, arianismen och den kristendom som fastställdes genom kyrkomötet i Nicea år 325? Vad kan motsättningarna ha berott på? Vad bestämdes under mötet? 4. Vilka förföljelser utsattes de kristna för under tiden fram till år 400? Vad fick förföljelserna för konsekvenser? 5. Hur ser Koranen och olika muslimska teologer på Guds allmakt och människans frihet? I vilken mån är människans liv och öde förutbestämt av Gud? 6. Vilka former av mystik finns inom judendomen och islam? Vad finns det för likheter och skillnader mellan dem? Lycka till! Christer Hedin 
Download
Random flashcards
Create flashcards