WVI – Exempel på roller - World Values Initiative

advertisement
exempelpåroller&arbetsuppgifterinomWorldValuesInitiative
Projektledare
•
• •
•
SertillattWVIGöteborglevererarettvärdefulltWorldValuesDaymed
toppkvalitetfördeltagare,värderingsvänner,samarbetspartners,talare,
lokalansvarigaochorganisationer
SkaparettsammansvetsatprojektteamförWorldValuesDay
Lederprojektgruppengenomdeolikaprojektfasernaplanering,genomförandeoch
uppföljning/avslut
Stöttarteametochfinnastillhandsdärdetbehövshjälp
Värderingsvänner
• •
•
• SertillattWVIfårpartners,Värderingsvänner,företagsomvillsamarbetamedoss
genomekonomiskstöttningochmedkunskapochnätverk
Skrivalämpligaöverenskommelser/kontraktmedVärderingsvänner
VärnaomattVärderingsvännernasöverenskommelserochupplevelseiWVIs
kontinuerligaverksamhet
Hållakontaktmedochuppdateravärderingsvänner
Eventkoordinator
•
•
• •
SertillattWorldValuesDayflytersmidigtfördeltagareochallainblandade
SertillattWVDhållertoppkvalitetutåtmotdeltagare,värderingsvänner,
samarbetspartnerssåsomtalareochlokalochorganisationer
LederprojektgruppenprecisinnanochunderWVD
StöttarteametochfinnastillhandsdärdetbehövshjälpunderWVD
Workshop
•
•
•
Skaparenplatsförstudenterochnäringslivsrepresentanterattstannauppoch
reflekteramittivardagen
Skaparenplatsförindividerattpåettdjupareplanlärasigmerom
värderingsarbeteochpersonligutveckling
Skapaettcommunityfördagensochframtidensledareattträffasochlärakänna
varandra
Grafiskmarknadsföring
•
•
•
SertillattalltWVImaterial(affischer,flyers,övningar,presentationer,broschyrer)
somsynsutåthållersigtilldengrafiskaprofilen
Sertillattmaterialfinnsatttillgå
Ansvararförkontaktmedtryckeri,fixarpq,m.m…
Kassör
•
•
•
•
Sätteruppenfinansstrategi-hurviskafåinintäkterochkostnadersamthurviska
finansieravårverksamhet
SättuppenbudgetförWVI
Rapporteraomdetekonomiskalägettillprojektledareochordförandeochsetill
attåtgärdertasvidbehov
Skaparochskickarutfakturor,ochbetalainkomnafakturorochutläggsommedlemmarhar
gjort
Kommunikation
•
•
•
•
•
•
Sertillattvisitkortfixas,skapare-mailtillallaiWVI,sertillattfotograferingsker
Görstatusuppdateringar/skötereventpåFacebooksamtinstagram
Skickarutmarknadsföringsmailochinformationtillnäringslivochstudenter
Uppdaterarhemsidan
SköterWorldValuesDaypåeventbrite
SköterValuesOnline
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards