National Assessment Sweden- Feb 2017

National Assessment Sweden: Overall Group
Framställt av
Barrett Values Centre
February 13, 2017
BARRETT VALUES CENTRE, IRS, IROS and CULTURAL ENTROPY are registered trademarks of Barrett Values Centre, LLC.
National Assessment Sweden: Overall Group (1119)
Nivå
Personliga värderingar (PV)
Nuvarande kulturella värderingar (CC)
Önskade kulturella värderingar (DC)
IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0
IROS (P)=0-1-1-0 IROS (L)=2-2-4-0
IROS (P)=1-2-3-4 IROS (L)=0-0-0-0
7
6
5
4
3
2
1
Värderingar som
matchar
PV - CC 0
CC - DC 0
PV - DC 1
ny efterfrågan
Kulturentropi:
Nuvarande kultur
46%
familj
563
2(R)
osäkerhet om framtiden (L)
522
1(I)
arbetstillfällen
550 1(O)
humor/ glädje
509
5(I)
byråkrati (L)
438
3(O)
ekonomisk stabilitet
503
1(I)
ärlighet
403
5(I)
våld och brott (L)
402
1(R)
452
7(S)
ansvar
399
4(I)
skyller på varandra (L)
397
2(R)
ansvar för kommande
generationer
328
1(I)
yttrandefrihet
387
4(O)
välfungerande sjukvård
400 1(O)
ekonomisk stabilitet
4(R)
balans hem/arbete
4(I)
resursslöseri (L)
376
3(O)
jämlikhet
332
302
7(S)
tar ansvar
4(R)
arbetslöshet (L)
341
1(O)
fred
312
301
6(S)
medkänsla
7(R)
materialistiskt (L)
329
1(I)
bevarande av naturen
310
282
4(S)
267
2(R)
mångfald
329
4(R)
omsorg om de äldre
307
vänskap
positiv attityd
261
5(I)
kortsiktighet (L)
328
1(O)
upprätthållande av lag &
ordning
305 3(O)
demokratiska processer
298
Understruket med svart = PV & CC
Orange = PV, CC & DC
Orange = CC & DC
Blå = PV & DC
Copyright 2017 Barrett Values Centre
P = Positiv
L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel)
Values Plot
I = Individuell
R = Relationsvärdering
4(R)
O = Organisationsvärdering
S = Samhällsvärdering
February 13, 2017
National Assessment Sweden: Overall Group (1119)
Personliga
värderingar
C
T
7
7
6
6
5
5
4
4
S
9%
6%
25%
2
2
1%
1
1
6
10%
6
13%
5
12%
4%
16%
10%
11%
3%
13%
7%
1
40%
60%
CTS = 40-19-41
Kulturentropi = 6%
22%
0%
40%
60%
CTS = 23-16-61
Kulturentropi = 46%
C = Gemensamt goda
T = Förändring
S = Egenintresse
Copyright 2017 Barrett Values Centre
20%
Values Distribution
17%
22%
4
5%
2
4%
20%
7
3
14%
0%
9%
4
11%
1%
Önskade kulturella
värderingar
7
5
19%
3
3
Nuvarande kulturella
värderingar
11%
3
1%
2
1%
1
1%
6%
16%
0%
20%
40%
60%
CTS = 42-22-36
Kulturentropi = 3%
Positiva värderingar
Värderingar som kan vara begränsande
February 13, 2017
National Assessment Sweden: Overall Group (1119)
Personliga
värderingar
Nuvarande kulturella
värderingar
Önskade kulturella
värderingar
23%
Gemensamt goda
40%
42%
16%
Förändring
Egenintresse
15%
19%
22%
35%
46%
33%
6%
3%
Kulturentropi
Copyright 2017 Barrett Values Centre
CTS
February 13, 2017
National Assessment Sweden: Overall Group (1119)
Kulturentropi rapport
Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som
kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet.
Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera
att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av
siffror till det närmaste hela.
Nivå
Värderingar som kan vara begränsande
(röster)
Kulturentropi %
3
byråkrati (438)
resursslöseri (376)
centralstyrning (218)
elitism (169)
analfabetism (46)
strikt moral/ religiositet (8)
11% av det totala
antalet röster
2
skyller på varandra (397)
konflikt/ aggression (300)
hat (283)
etnisk diskriminering (163)
könsdiskriminering (140)
tradition (118)
13% av det totala
antalet röster
1
osäkerhet om framtiden (522)
våld och brott (402)
arbetslöshet (341)
materialistiskt (329)
kortsiktighet (328)
korruption (163)
fattigdom (152)
miljöförstöring (147)
terrorism (113)
22% av det totala
antalet röster
Totalt
Copyright 2017 Barrett Values Centre
Denna nivå av kulturell entropi
reflekterar inhemska problem som kan
leda till demonstrationer, våldsamma
oroligheter och/eller allvarligt
ekonomiskt sönderfall och som indikerar
ett behov av politisk förändring och/eller
regeringsskifte. Det är viktigt att minska
nivån av kulturell entropi för att förbättra
individuellt och socialt välbefinnande.
46% av det totala
antalet röster
Cultural Entropy Table
February 13, 2017
National Assessment Sweden: Overall Group (1119)
Värderingshopp
Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur.
Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur.
Röster: Nuvarande kultur
Röster: Önskad kultur
Hopp
102
550
448
ansvar för kommande generationer
72
452
380
välfungerande sjukvård
85
400
315
ekonomisk stabilitet
220
503
283
omsorg om de äldre
44
307
263
långsiktighet
27
285
258
upprätthållande av lag & ordning
58
305
247
gemensamma värderingar
38
213
175
pålitlig samhällsservice
52
211
159
159
310
151
arbetstillfällen
bevarande av naturen
Copyright 2017 Barrett Values Centre
Values Jumps Table
February 13, 2017
National Assessment Sweden: Overall Group (1119)
Positiv distribution av värderingar
Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar
på nivåer där mer fokus har begärts.
25%
22%
19%
16%
11%
10%
7%
6%
3%
Nivå 1
Nivå 2
5%
Nivå 3
ekonomisk stabilitet
välfungerande
sjukvård
Nivå 4
Personliga värderingar
Copyright 2017 Barrett Values Centre
10%
9%
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
bevarande av naturen
ansvar för kommande
generationer
jämlikhet
upprätthållande av lag omsorg om de äldre
& ordning
demokratiska
processer
Nuvarande kulturella värderingar
Positive Values Distribution
9%
6%
4%
pålitlig
samhällsservice
Värderingshopp
13%
12%
11%
arbetstillfällen
Önskade kulturella
värderingar
17%
16%
14%
fred
gemensamma
värderingar
långsiktighet
Önskade kulturella värderingar
February 13, 2017
National Assessment Sweden: Overall Group
Prepared by
Barrett Values Centre
February 13, 2017
BARRETT VALUES CENTRE, IRS, IROS and CULTURAL ENTROPY are registered trademarks of Barrett Values Centre, LLC.
National Assessment Sweden: Overall Group (1119)
Level
Personal Values (PV)
Current Culture Values (CC)
Desired Culture Values (DC)
IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0
IROS (P)=0-1-1-0 IROS (L)=2-2-4-0
IROS (P)=1-2-3-4 IROS (L)=0-0-0-0
7
6
5
4
3
2
1
family
563
2(R)
Matches
humour/ fun
509
5(I)
PV - CC 0
honesty
403
5(I)
CC - DC 0
responsibility
399
4(I)
financial stability
328
1(I)
balance (home/work)
302
4(I)
accountability
301
4(R)
compassion
282
7(R)
friendship
267
2(R)
positive attitude
261
5(I)
PV - DC 1
new requests
Cultural Entropy:
Current Culture
46%
Black Underline = PV & CC
Orange = PV, CC & DC
Orange = CC & DC
Blue = PV & DC
Copyright 2017 Barrett Values Centre
uncertainty about the future
(L)
522
1(I)
bureaucracy (L)
438
3(O)
crime/ violence (L)
402
1(R)
blame (L)
397
2(R)
freedom of speech
387
4(O)
wasted resources (L)
376
3(O)
unemployment (L)
341
1(O)
diversity
329
4(R)
materialistic (L)
329
1(I)
short-term focus (L)
328
1(O)
P = Positive
L = Potentially Limiting (white circle)
Values Plot
employment opportunities
550 1(O)
financial stability
503
1(I)
concern for future generations 452 7(S)
effective healthcare
400 1(O)
equality
332
4(R)
peace
312
7(S)
nature conservancy
310
6(S)
caring for the elderly
307
4(S)
law enforcement
305 3(O)
democratic process
298
I = Individual
R = Relationship
4(R)
O = Organisational
S = Societal
February 13, 2017
National Assessment Sweden: Overall Group (1119)
Personal Values
C
T
7
7
6
6
5
5
4
4
6%
25%
2
2
1%
1
1
6
10%
6
13%
5
12%
4%
16%
10%
11%
3%
13%
7%
1
40%
60%
CTS = 40-19-41
Cultural Entropy = 6%
22%
0%
22%
40%
11%
3
1%
2
1%
1
1%
60%
CTS = 23-16-61
Cultural Entropy = 46%
C = Common Good
T = Transformation
S = Self-Interest
Copyright 2017 Barrett Values Centre
20%
17%
4
5%
2
4%
20%
7
3
14%
0%
9%
4
11%
1%
Desired Culture
Values
7
5
19%
3
3
S
9%
Current Culture
Values
6%
16%
0%
20%
40%
60%
CTS = 42-22-36
Cultural Entropy = 3%
Positive Values
Potentially Limiting Values
Values Distribution
February 13, 2017
National Assessment Sweden: Overall Group (1119)
Personal Values
Current Culture
Values
Desired Culture
Values
23%
Common Good
40%
42%
16%
Transformation
Self-Interest
15%
19%
22%
35%
46%
33%
6%
3%
Cultural Entropy
Copyright 2017 Barrett Values Centre
CTS
February 13, 2017
National Assessment Sweden: Overall Group (1119)
Cultural Entropy Report
This table depicts the survey participants’ total votes for Current Culture potentially limiting values by level. Potentially limiting values reflect
the degree of disorder within a system and are found only at levels 1, 2 and 3. Please note that among the report diagrams slight variations
in total Cultural Entropy percentages may occur as a result of rounding the level/category percentages to the nearest whole number.
Level
Potentially Limiting Values (Votes)
3
bureaucracy (438)
wasted resources (376)
centralised government (218)
elitism (169)
illiteracy (46)
strict moral/ religious codes (8)
11% of total votes
2
blame (397)
conflict/ aggression (300)
hatred (283)
ethnic discrimination (163)
gender discrimination (140)
tradition (118)
13% of total votes
1
uncertainty about the future (522)
crime/ violence (402)
unemployment (341)
materialistic (329)
short-term focus (328)
corruption (163)
poverty (152)
environmental pollution (147)
terrorism (113)
22% of total votes
Total
Copyright 2017 Barrett Values Centre
Cultural Entropy %
This level of Cultural Entropy score
reflects endemic issues that could lead to
demonstrations, violent disorder and/or
major financial disruption indicating a
need for change in policy and/or a
change in government. It is important to
reduce the Cultural Entropy score to
improve individual and societal wellbeing.
46% of total votes
Cultural Entropy Table
February 13, 2017
National Assessment Sweden: Overall Group (1119)
Values Jumps
A value jump occurs when there are more votes for a value in the Desired Culture than in the Current Culture. Listed below are the values
with the largest increase in votes. The values in bold are represented in the Desired Culture.
Current Culture Votes
Desired Culture Votes
Jump
102
550
448
concern for future generations
72
452
380
effective healthcare
85
400
315
220
503
283
caring for the elderly
44
307
263
long-term perspective
27
285
258
law enforcement
58
305
247
shared values
38
213
175
dependable public services
52
211
159
159
310
151
employment opportunities
financial stability
nature conservancy
Copyright 2017 Barrett Values Centre
Values Jumps Table
February 13, 2017
National Assessment Sweden: Overall Group (1119)
Positive Values Distribution
This diagram shows the percentage of positive values by level. The table indicates the top Desired Culture values and Values Jumps, at the
levels where more focus is requested.
25%
22%
19%
16%
11%
10%
7%
6%
3%
Level 1
Desired Culture Values
employment
opportunities
financial stability
Level 2
5%
4%
Level 3
Level 4
law enforcement
caring for the elderly
Copyright 2017 Barrett Values Centre
Level 5
10%
9%
Level 6
Level 7
nature conservancy
concern for future
generations
peace
democratic process
Current Culture Values
Positive Values Distribution
9%
6%
equality
dependable public
services
Personal Values
13%
12%
11%
effective healthcare
Values Jumps
17%
16%
14%
shared values
long-term perspective
Desired Culture Values
February 13, 2017