National-Assessment-Sweden-March-2014

advertisement
National Assessment Sweden: Overall Group
Prepared by:
Barrett Values Centre
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group (1001)
Nivå
Personliga värderingar (PV)
Nuvarande kulturella värderingar (CC)
Önskade kulturella värderingar (DC)
IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0
IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0
IROS (P)=1-2-2-5 IROS (L)=0-0-0-0
7
6
5
4
3
2
1
Värderingar som
matchar
familj
458
2(R)
arbetslöshet (L)
507 1(O)
arbetstillfällen
572 1(O)
humor/ glädje
449
5(I)
byråkrati (L)
407 3(O)
ekonomisk stabilitet
472
405 7(S)
1(I)
ansvar
334
4(I)
yttrandefrihet
379 4(O)
PV - CC 0
CC - DC 1
PV - DC 1
tar ansvar
320
4(R)
osäkerhet om framtiden (L)
378
1(I)
ansvar för kommande
generationer
ärlighet
318
5(I)
materialistiskt (L)
357
1(I)
välfungerande sjukvård
349 1(O)
medkänsla
275
7(R)
fred
331
7(S)
bevarande av naturen
288 6(S)
Kulturentropi:
Nuvarande kultur
43%
vänskap
268
2(R)
resursslöseri (L)
328 3(O)
miljömedvetenhet
277 6(S)
positiv attityd
259
5(I)
skyller på varandra (L)
297
demokratiska processer
275 4(R)
omtanke
256
2(R)
kortsiktighet (L)
281 1(O)
fred
272 7(S)
ekonomisk stabilitet
252
1(I)
utbildningsmöjligheter
268 3(O)
omsorg om de äldre
265 4(S)
jämlikhet
244 4(R)
Understruket med svart = PV & CC
Orange = PV, CC & DC
Orange = CC & DC
Blå = PV & DC
Copyright 2014 Barrett Values Centre
P = Positiv
L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel)
Values Plot
2(R)
I = Individuell
R = Relationsvärdering
O = Organisationsvärdering
S = Samhällsvärdering
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group (1001)
Personliga
värderingar
C
T
7
7
6
6
5
5
4
4
S
9%
6%
26%
10%
1%
2
2
1%
1
1
9%
4%
0%
20%
10%
7
6
10%
6
13%
5
12%
4%
17%
4
15%
40%
60%
CTS = 41-19-40
Kulturentropi = 6%
17%
23%
4
3
6%
11%
3
10%
1%
2
3%
10%
2
5%
1%
1
7%
1
1%
22%
0%
20%
40%
60%
17%
0%
CTS = 24-17-59
Kulturentropi = 43%
C = Gemensamt goda
T = Förändring
20%
40%
60%
CTS = 42-23-35
Kulturentropi = 3%
Positiva värderingar
Värderingar som kan vara begränsande
S = Egenintresse
Copyright 2014 Barrett Values Centre
Önskade kulturella
värderingar
7
5
19%
3
3
Nuvarande kulturella
värderingar
Values Distribution
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group (1001)
Personliga
värderingar
Nuvarande kulturella
värderingar
Önskade kulturella
värderingar
24%
Gemensamt goda
41%
42%
17%
Förändring
19%
Egenintresse
34%
16%
23%
43%
6%
32%
3%
Kulturentropi
Copyright 2014 Barrett Values Centre
CTS
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group (1001)
Kulturentropi rapport
Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla
värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade
värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en
reflektion av nivån av oordning inom ett system.
Nivå
Värderingar som kan vara begränsande
(röster)
Kulturentropi %
3
byråkrati (407)
resursslöseri (328)
elitism (156)
centralstyrning (154)
analfabetism (29)
strikt moral/ religiositet (11)
11% av det totala
antalet röster
2
skyller på varandra (297)
könsdiskriminering (154)
konflikt/ aggression (152)
etnisk diskriminering (150)
tradition (132)
hat (121)
10% av det totala
antalet röster
1
arbetslöshet (507)
osäkerhet om framtiden (378)
materialistiskt (357)
kortsiktighet (281)
våld och brott (242)
fattigdom (140)
miljöförstöring (136)
korruption (98)
terrorism (32)
22% av det totala
antalet röster
Totalt
4262 utav 10010
43% av det totala
antalet röster
Copyright 2014 Barrett Values Centre
Cultural Entropy Table
Denna nivå av kulturell entropi
reflekterar inhemska problem som
kan leda till demonstrationer,
våldsamma oroligheter och/eller
allvarligt ekonomiskt sönderfall och
som indikerar ett behov av politisk
förändring och/eller regeringsskifte.
Det är viktigt att minska nivån av
kulturell entropi för att förbättra
individuellt och socialt
välbefinnande.
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group (1001)
Värderingshopp
Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande
Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad
kultur.
Röster: Nuvarande kultur
Röster: Önskad kultur
Hopp
arbetstillfällen
48
572
524
ansvar för kommande generationer
60
405
345
välfungerande sjukvård
90
349
259
ekonomisk stabilitet
221
472
251
omsorg om de äldre
47
265
218
långsiktighet
40
212
172
omsorg om de utsatta
29
198
169
122
288
166
engagemang
42
182
140
social rättvisa
35
163
128
bevarande av naturen
Copyright 2014 Barrett Values Centre
Values Jumps Table
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group (1001)
26%
23%
19%
17%
17%
17%
15%
13%
12%
10%
9%
7%
5%
10%
10%
6%
Önskade kulturella
värderingar
Nivå 2
6%
Nivå 3
Nivå 4
arbetstillfällen
demokratiska processer
ekonomisk stabilitet
omsorg om de äldre
välfungerande sjukvård
jämlikhet
omsorg om de utsatta
Värderingshopp
social rättvisa
Personliga värderingar
Copyright 2014 Barrett Values Centre
10%
4%
3%
Nivå 1
9%
Nuvarande kulturella värderingar
Positive Values Distribution
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
bevarande av naturen
ansvar för kommande
generationer
miljömedvetenhet
engagemang
fred
långsiktighet
Önskade kulturella värderingar
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group
Prepared by:
Barrett Values Centre
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group (1001)
Level
Personal Values (PV)
Current Culture Values (CC)
Desired Culture Values (DC)
IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0
IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0
IROS (P)=1-2-2-5 IROS (L)=0-0-0-0
7
6
5
4
3
2
1
Matches
PV - CC 0
CC - DC 1
PV - DC 1
Cultural Entropy:
Current Culture
43%
family
458
2(R)
unemployment (L)
507 1(O)
employment opportunities
572 1(O)
humour/ fun
449
5(I)
bureaucracy (L)
407 3(O)
financial stability
472
responsibility
334
4(I)
freedom of speech
379 4(O)
405 7(S)
accountability
320
4(R)
378
1(I)
honesty
318
5(I)
uncertainty about the future
(L)
concern for future
generations
effective healthcare
349 1(O)
compassion
275
7(R)
materialistic (L)
357
1(I)
nature conservancy
288 6(S)
friendship
268
2(R)
peace
331
7(S)
environmental awareness
277 6(S)
positive attitude
259
5(I)
wasted resources (L)
328 3(O)
democratic process
275 4(R)
caring
256
2(R)
blame (L)
297
peace
272 7(S)
financial stability
252
1(I)
short-term focus (L)
281 1(O)
caring for the elderly
265 4(S)
educational opportunities
268 3(O)
equality
244 4(R)
Black Underline = PV & CC
Orange = PV, CC & DC
Orange = CC & DC
Blue = PV & DC
Copyright 2014 Barrett Values Centre
P = Positive
L = Potentially Limiting (white circle)
Values Plot
2(R)
I = Individual
R = Relationship
1(I)
O = Organisational
S = Societal
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group (1001)
Personal Values
C
T
7
7
6
6
5
5
4
4
6%
26%
10%
1%
2
2
1%
1
1
9%
4%
0%
20%
10%
7
6
10%
6
13%
5
12%
4%
17%
4
15%
40%
60%
CTS = 41-19-40
Cultural Entropy = 6%
17%
23%
4
3
6%
11%
3
10%
1%
2
3%
10%
2
5%
1%
1
7%
1
1%
22%
0%
20%
40%
60%
CTS = 24-17-59
Cultural Entropy = 43%
C = Common Good
17%
0%
20%
40%
60%
CTS = 42-23-35
Cultural Entropy = 3%
Positive Values
T = Transformation
Potentially Limiting Values
S = Self-Interest
Copyright 2014 Barrett Values Centre
Desired Culture
Values
7
5
19%
3
3
S
9%
Current Culture
Values
Values Distribution
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group (1001)
Personal Values
Current Culture
Values
Desired Culture
Values
24%
Common Good
41%
42%
17%
Transformation
19%
Self-Interest
34%
16%
23%
43%
6%
32%
3%
Cultural Entropy
Copyright 2014 Barrett Values Centre
CTS
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group (1001)
Cultural Entropy Report
This depicts the number of potentially limiting values per level in the Current Culture that were chosen by the survey
participants. These represent all the potentially limiting values that were chosen and so may not be included in the top ten
values on the Values Plot. Potentially limiting values are found only at levels 1, 2 and 3. This is a reflection of the degree of
disorder within a system.
Level
Potentially Limiting Values (Votes)
3
bureaucracy (407)
wasted resources (328)
elitism (156)
centralised government (154)
illiteracy (29)
strict moral/ religious codes (11)
11% of total votes
2
blame (297)
gender discrimination (154)
conflict/ aggression (152)
ethnic discrimination (150)
tradition (132)
hatred (121)
10% of total votes
1
unemployment (507)
uncertainty about the future (378)
materialistic (357)
short-term focus (281)
crime/ violence (242)
poverty (140)
environmental pollution (136)
corruption (98)
terrorism (32)
22% of total votes
Total
4262 out of 10010
43% of total votes
Copyright 2014 Barrett Values Centre
Cultural Entropy %
Cultural Entropy Table
This level of cultural entropy reflects
endemic issues that could lead to
demonstrations, violent disorder
and/or major financial disruption
indicating a need for change in
policy and/or a change in
government. It is important to
reduce the level of cultural entropy
to improve individual and societal
well-being.
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group (1001)
Values Jumps
A value jump occurs when there are more votes for a value in the Desired Culture than in the Current Culture. Listed below
are the values with the largest increase in votes. The values in bold are represented in the Desired Culture.
Current Culture Votes
Desired Culture Votes
Jump
employment opportunities
48
572
524
concern for future generations
60
405
345
effective healthcare
90
349
259
221
472
251
caring for the elderly
47
265
218
long-term perspective
40
212
172
caring for the disadvantaged
29
198
169
122
288
166
commitment
42
182
140
social justice
35
163
128
financial stability
nature conservancy
Copyright 2014 Barrett Values Centre
Values Jumps Table
March 14, 2014
National Assessment Sweden: Overall Group (1001)
26%
23%
19%
17%
17%
17%
15%
13%
12%
10%
9%
7%
5%
10%
10%
6%
employment
opportunities
Desired Culture Values
financial stability
effective healthcare
Level 2
6%
Level 3
Level 4
Level 6
Level 7
democratic process
nature conservancy
caring for the elderly
environmental
awareness
concern for future
generations
Level 5
equality
caring for the
disadvantaged
Values Jumps
10%
4%
3%
Level 1
9%
commitment
peace
long-term perspective
social justice
Personal Values
Copyright 2014 Barrett Values Centre
Current Culture Values
Positive Values Distribution
Desired Culture Values
March 14, 2014
Download
Random flashcards
Create flashcards