Hur påverkas hälsa och kostnader av en viktnedgång hos personer

advertisement
Hur påverkas hälsa och kostnader av en viktnedgång hos personer med fetma?
Det vet vi inte!
Emelie Heintz & Thomas Davidson
SHEA – 14 mars 2013
Bakgrund
Det övergripande målet för SBU är att:
”SBU:s kunskapsunderlag ska leda till mer hälsa per satsad krona och därigenom bidra till att rädda liv och förbättra livskvalitet samt möjliggöra en god vård på lika villkor för hela befolkningen”.
Strategi för SBU 2012 – 2014
Aktuellt projekt: Mat vid Fetma
Koster: Lågfett, Högprotein, Måttlig lågkolhydrat, Strikt lågkolhydrat
Hälsoekonomiska frågeställningar:
–
–
–
–
Vad är kostnaden för fetma i samhället?
Vad är den direkta kostnaden för olika koster?
Vad är kostnadseffektiviteten av olika råd om koster?
Vad är sambandet mellan pris på födoämnen och BMI?
Syfte
Syftet med det här projektet var att simulera förväntade långsiktiga kostnader och effekter till följd av en viktnedgång hos personer med fetma i Sverige
Metod
• Befintlig modell: DYNAMO‐HIA
• Svenska populationen med fetma (ca 760 000 individer)
• Relativa risker för sjukdomar (diabetes, cancer, stroke, ischemisk hjärtsjukdom)
• Alla sjukdomar kostnadssätts
• DALYs (Disability Adjusted Life Years)
• Alla med BMI på 30 och högre simuleras ha en enhet lägre BMI Relativa risker för följdsjukdomar, per BMI‐enhet över 22
RR RR Ålder
Rökare
män
kvinnor
Justering för ålder
Justering för rökare
1,07
1,03
RR × 0,98 för alla ≥ 50 år RR × 0,95 för alla ≥ 60 år RR × 0,90 för alla 70 år
Ischemisk hjärtsjukdom 1,07
(IHD)
1,10
RR × 0,70 för alla > 65 år
Stroke
1,04
1,04
RR × 0,75 för alla > 65 år
Diabetes
1,18
1,22
RR × 0,92 för alla ≥ 60 år, RR × 0,90 för alla ≥ 75 år
Cancer Bröst
1,00
1,00 (för alla kvinnor < 50 år), 1,02 (för alla kvinnor >50 år)
Cancer Kolorektal
1,04
1,02
Dödlighet
RR × 0,90 för alla över 45 år
RR × 2,5 för rökare
Diagram över antal personer med diabetes Kostnadseffektivitet
• Stora kostnadsbesparingar till följd av färre sjukdomar
• Vunna DALYs: 0.23 per person i medel
• Extra kostnader för att få människor att ändra kostvanor – kostnad för kost?
• Givet att kosterna kan sänka BMI med minst en enhet så förefaller de också kunna anses kostnadseffektiva i jämförelse med standardkost
Allvarliga svagheter med beräkningarna
• Ej bevisad relation mellan nedgång i BMI och sjukdomar!
• Svårt att hitta absoluta risker för population med fetma
• Diskontering ej möjlig i befintlig modell
• Följsamheten till kosterna beaktas inte
• Slutsats: Bristerna är för allvarliga, avsnittet borttaget!
Lärdomar
• Viktigt att presentera all kunskap, ej endast evidens, eftersom beslut alltid måste fattas
• För att vara relevant måste det finnas trovärdiga data för analysen, samt realistiska antaganden
• Praktiskt att använda befintliga modeller, men det kan vara svårt att få den optimal • Även en ”borttagen” analys kan berika ett beslutsunderlag!
Rapporten ”Mat vid fetma” publiceras troligen veckan före midsommar
Kunskapscentrum för hälso‐ och sjukvården
www.sbu.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards