Stugsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Stugsunds skola
Stugsunds skolas plan mot diskriminering och
kränkande behandling
2015/2016
Stugsunds skolas plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleklass - åk 6, fritidshem
Ansvariga för planen
Rektor Mattias Åhlund
Vår vision
Vi på Stugsunds skola har en varm, generös lärmiljö där både elever och personal får vara
unika personer som känner trygghet och arbetsglädje.
Alla elever och all personal i skola och fritidshem känner sig sedda och ingen utsätts för
diskriminering, trakasserier eller kränkningar.
Planen gäller från
2015-10-01
Planen gäller till
2016-10-01
Elevernas delaktighet
Eleverna görs delaktiga genom samtal rörande värdegrundsfrågor i det dagliga arbetet i
klasserna och på fritidshem samt i klassråd, elevråd, samlingar på fritids och via
trivselenkäten.
Vid framtagandet av en ny plan mot kränkande behandling deltar eleverna bland annat genom
att de formger affischer till årets plan mot kränkande behandling. Skolan trycker upp dessa
affischer som sätts upp synligt i skolan och på fritidshemmet.
I ordinarie fadderverksamhet arbetar elever över klassgränser om barnets rättigheter och
mänskliga rättigheter, bland annat i samband med FN-veckan.
Eleverna är också delaktiga genom den demokratimodell som har utvecklats av
elevrepresentanter från alla skolor i Söderhamn tillsammans med kommunen; Viktiga
modellen.
Viktiga modellen innehåller olika delar:
Viktiga veckan genomförs varje höst, då barn och unga får kunskap om sina rättigheter och
möjligheter. Vissa synpunkter förs vidare till Viktiga mötet.
I Viktiga mötet möts barn, unga och beslutsfattare kring frågor och idéer som kommit fram
under Viktiga veckan.
Viktiga konferensen sker under våren. Då möts barn, unga och beslutsfattare, med fokus kring
något prioriterat tema från Viktiga mötet.
1
Vårdnadshavarnas delaktighet
Årets plan finns tillgänglig som arbetsmaterial på skolans hemsida för vårdnadshavarna innan
den tas och börjar gälla. Vårdnadshavarna kan lämna synpunkter och idéer som rektor tar med
sig inför färdigställandet av planen.
Resultaten från den kommungemensamma Trivsel-och kränkningsenkäten presenteras på
föräldrarådsmötet.
Den färdiga planen mot diskriminering och kränkande behandling finns att tillgå på skolans
hemsida.
Planen aktualiseras på föräldramöten och vid behov även under utvecklingssamtal.
Personalens delaktighet
Personalen i skola och fritids tar del av och utgår från de synpunkter som lämnats av
vårdnadshavare på föräldrarådet och resultatet av trivselenkäten vid framtagning av den nya
planen.
Förankring av planen
Den färdiga planen tas upp i respektive klass på klassråd, vid samling på fritidshemmet och
med vårdnadshavare på föräldramöte.
Planen skickas via mail till all personal samt diskuteras på arbetsplatsträff.
Planen finns tillgänglig på skolans hemsida samt i klassrummen och fritidshemmet.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Vi har sett över planen, gått igenom insatser och åtgärder och kommit med förslag om
förbättringar.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Personalen i skola och fritidshem och elever via klassråd och elevråd.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Vi har arbetat aktivt med de främjande och förebyggande insatser som nämns i planen. Vi
behöver fortsätta utveckla det systematiska arbetssätt som vi jobbat fram och tydligare lägga
upp ansvarsfördelningen över ”vem som gör vad”.
Årets plan ska utvärderas senast
2016-08-31
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Personalen går igenom insatser och åtgärder.
Om insatser och åtgärder är genomförda, så utvärderar vi dessa. Om insatser och åtgärder ej är
genomförda tar vi reda på varför. Vi diskuterar sen vad och hur dessa ska förbättras.
På samma sätt utvärderas planen av vårdnadshavare på föräldrarådsmöte och av elever via
klassråd och elevråd.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor Mattias Åhlund
2
Främjande insatser
Område: Ålder
Mål och uppföljning
Stugsunds skola och fritidshem ska ge alla, oavsett ålder, en verksamhet anpassad efter deras
behov.
Alla, oavsett ålder, ska bemöta varandra respektfullt.
Insats
På Stugsunds skola har vi fadderverksamhet mellan år F-3, 1-4, 2-5, 3-6 och vid vissa
tillfällen F-3-6.
Vi har årligen inslag av skolgemensamma aktiviteter, t ex friluftsdagar och temaarbete.
Alla skolans elever är, oavsett ålder, representerade i elevrådet.
I fritidshemmet samverkar elever i alla åldrar.
Ansvarig
All personal i skola och fritidshem samt rektor.
Datum när det ska vara klart
Arbetet fortskrider under läsåret 2015/2016
Område: Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning
Mål och uppföljning
Alla som går och arbetar på Stugsunds skola och fritidshem ska bemötas likvärdigt och med
samma rättigheter oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Personalen ska
fungera som goda förebilder. Vi arbetar medvetet med förhållningssätt som motverkar
traditionella könsmönster.
Insats
Personal i skola och fritidshem hjälper varandra i vardagsarbetet att bli medvetna om sitt
förhållningssätt och sina värderingar. Kommunens genuspedagoger finns att tillgå för stöd.
Vi arbetar med normer och värderingar genom litteratur, filmer och värderingsövningar.
Boken "I normens öga - metoder för en normbrytande undervisning”, finns på skolan.
Fritids erbjuder varierade aktiviteter för att främja kompisskap samt motverka eventuella
könsbundna val bland eleverna.
Ansvarig
All personal i skola och fritidshem samt rektor.
Datum när det ska vara klart
Arbetet fortskrider under läsåret 2015/2016
3
Område: Funktionsnedsättning
Mål och uppföljning
På Stugsunds skola och fritidshem ska vår lärmiljö och undervisning vara tillgänglig och
anpassad för elever med olika funktionsnedsättningar.
Insats
Personal i skola och fritidshem får vid behov adekvat handledning via SPSM
(Specialpedagogiska Skolmyndigheten) och specialpedagog i kommunen samt återkommande
kompetensutveckling i NPF (Neuropsykiatriska funktionshinder).
Ansvarig
All personal i skola och fritidshem samt rektor.
Datum när det ska vara klart
Arbetet fortskrider under läsåret 2015/2016
Område: Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan och
fritidshemmet, förvissade om att barnen inte blir utsatta för någon form av kränkande
behandling.
Vi arbetar medvetet med att stärka självkänsla och självmedvetenhet hos eleverna för att de
ska kunna fatta beslut utifrån sig själva utan att kränka någon annan, samt att säga ifrån om de
själva eller någon annan blir utsatt för kränkande behandling.
Insats
Vi arbetar utifrån skolans värdegrund och uppdrag (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet 2011). Verksamheten genomsyras av samtal, värderings- och
samarbetsövningar. Vi arbetar medvetet med frågor som förhållningssätt, respekt och hänsyn.
Ansvarig
All personal i skola och fritidshem samt rektor.
Datum när det ska vara klart
Arbetet fortskrider under läsåret 2015/2016
4
Område: Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning
Mål och uppföljning
På Stugsunds skola och fritidshem ska alla känna trygghet och samhörighet oavsett bakgrund.
Människors lika värde oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska
främjas.
Insats
Ordinarie SO-undervisning enligt läroplan och centralt innehåll.
Filmer. Värderingsövningar.
Ansvarig
All personal i skola och fritidshem samt rektor.
Datum när det ska vara klart
Arbetet fortskrider under läsåret 2015/2016
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Kommungemensam trivsel- och kränkningsenkät som alla elever svarar på varje termin.
Trygghetsgruppens arbete.
Kurator och skolpsykolog finns att tillgå vid Stugsunds skola.
Skolsköterska genomför enskilda hälsosamtal elever i F-klass, åk 2, åk 4 och åk 6, vilket
innebär att alla elever har hälsosamtal vartannat år. I förskoleklass och åk 4 används en
blankett som underlag för samtalet. Förskoleklassens blankett fylls i av målsman inför
samtalet, medan elever i åk 4 själva fyller i blanketten.
Trygghetsvandring med eleverna på skola och fritidshem höstterminen 2015.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Via den årliga kommungemensamma trivsel- och kränkningsenkäten där bland annat frågor
om trivsel, vänner och kränkande behandling tas upp. I enkäten finns också utrymme för egna
kommentarer.
Skolans trivselregler/ordningsregler har diskuterats i olika forum t.ex. i klass- och elevråd, på
fritidssamlingar samt vid Viktiga mötet.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Resultatet av trivsel- och kränkningsenkäten tas upp på en Arbetsplatsträff där också olika
idéer för att ytterligare främja den positiva miljön på skolan behandlas och diskuteras.
Personalen i skola och fritids diskuterar kontinuerligt trivsel och arbete i klassen, mellan
klasserna och på fritidshemmet med eleverna.
5
Den kommungemensamma trivsel- och kränkningsenkäten från vt 2015:
Är du flicka eller pojke?
Namn
Flicka
Pojke
Total
Antal
64
56
120
%
53,3
46,7
100
Antal
7
16
15
23
22
16
21
0
0
0
120
%
5,8
13,3
12,5
19,2
18,3
13,3
17,5
0
0
0
100
Svarsfrekvens
100% (120/120)
Vilken årkurs tillhör du?
Namn
Förskoleklass
åk 1
åk 2
åk 3
åk 4
åk 5
åk 6
åk 7
åk 8
åk 9
Total
Svarsfrekvens
100% (120/120)
6
Trivs du i skolan?
Namn
Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Total
Antal
70
46
4
0
120
%
58,3
38,3
3,3
0
100
Antal
101
14
1
4
120
%
84,2
11,7
0,8
3,3
100
Svarsfrekvens
100% (120/120)
Har du vänner i skolan?
Namn
Flera
2-3
En
Ingen
Total
Svarsfrekvens
100% (120/120)
7
Känner du dig trygg i skolan?
Namn
Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Total
Antal
92
27
1
0
120
%
76,7
22,5
0,8
0
100
Svarsfrekvens
100% (120/120)
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Namn
Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Total
Antal
47
67
5
1
120
%
39,2
55,8
4,2
0,8
100
Svarsfrekvens
100% (120/120)
8
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Namn
Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Total
Antal
71
43
6
0
120
%
59,2
35,8
5
0
100
Svarsfrekvens
100% (120/120)
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
Namn
Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Total
Antal
44
61
9
6
120
%
36,7
50,8
7,5
5
100
Svarsfrekvens
100% (120/120)
9
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Namn
Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Total
Antal
101
18
1
0
120
%
84,2
15
0,8
0
100
Svarsfrekvens
100% (120/120)
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Namn
Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Total
Antal
77
38
4
1
120
%
64,2
31,7
3,3
0,8
100
Svarsfrekvens
100% (120/120)
10
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Namn
Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Total
Antal
90
26
3
1
120
%
75
21,7
2,5
0,8
100
Svarsfrekvens
100% (120/120)
Vad är bra med din skola? Berätta!
Hur är studieron i skolan? Berätta!
Finns det någonting du skulle vilja ändra på i din skola för att du ska trivas bättre?
Har du under de senaste 12 månaderna känt dig kränkt eller trakasserad?
Namn
Ja
Nej
Total
Antal
19
101
120
%
15,8
84,2
100
Svarsfrekvens
100% (120/120)
11
Har du känt dig utfrusen i skolan vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna?
Namn
Ja
Nej
Total
Antal
8
11
19
%
42,1
57,9
100
Svarsfrekvens
15,8% (19/120)
Har någon elev/elever trakasserat eller kränkt dig på skoltid under de senaste 12
månaderna?
Namn
Ja
Nej
Total
Antal
14
5
19
%
73,7
26,3
100
Svarsfrekvens
15,8% (19/120)
12
Har någon elev/elever från din skola trakasserat eller kränkt dig på fritiden under de
senaste 12 månaderna?
Namn
Ja
Nej
Total
Antal
8
11
19
%
42,1
57,9
100
Svarsfrekvens
15,8% (19/120)
Har någon vuxen på din skola trakasserat eller kränkt dig under de senaste 12
månaderna? Med vuxen avses person som vistas på skolan men som ej är elev.
Namn
Ja
Nej
Total
Antal
1
18
19
%
5,3
94,7
100
Svarsfrekvens
15,8% (19/120)
13
Har du berättat för någon vuxen på din skola att du känt dig utfrusen, trakasserad eller
kränkt? Med vuxen avses person som vistas på skolan men som ej är elev.
Namn
Ja
Nej
Total
Antal
13
6
19
%
68,4
31,6
100
Svarsfrekvens
15,8% (19/120)
Här finns möjlighet att beskriva med egna ord hur du blivit kränkt eller trakasserad.
Har du sett någon annan elev i din klass som du anser blivit trakasserad eller kränkt
under de senaste 12 månaderna?
Namn
Ja
Nej
Total
Antal
24
96
120
%
20
80
100
Svarsfrekvens
100% (120/120)
Berätta i så fall gärna om vad som hände och vem/vilka som berörs.
14
Om du ser att någon blivit kränkt eller trakasserad vem/vilka pratar du med då?
Namn
Kompisar
Skolsköterska
Fritidsledare
Lärare
Rektor
Någon i min egen familj
Det finns ingen som jag kan
prata med
Annan
Total
Antal
17
0
9
20
4
13
%
70,8
0
37,5
83,3
16,7
54,2
1
4,2
10
74
41,7
308,3
Svarsfrekvens
20% (24/120)
Analys:
Svaren är inte jämförbara med fjolårets; dels på grund av att enkäten är omgjord sedan förra
året, dels att svaren inte är åldersindelade. Av 155 elever som gick på skolan läsåret 14/15 har
120 elever svarat. Endast ett fåtal elever i F-klass deltog i enkäten, då frågorna var alldeles för
svåra för dem.
Fortfarande finns det elever som känner sig otrygga på skolan; undviker gå på toaletten samt
upplever korridoren, fotbollsplanen och skogen otrygg.
På frågan om vad som är bra med skolan svarar eleverna; bra fröknar, bra kompisar, bra
skolgård, lagom storlek på skolan, att man lär sig saker.
Studieron råder det delade meningar om; för många är den bra och har blivit bättre, men för
andra upplevs den för pratig.
Elevernas förslag på förändringar som kan leda till förbättring av trivsel på skolan är många;
allt från mera leksaker till skolgården till att få använda mobilen i skolan.
15
Förebyggande åtgärder
Område: Att motverka förekomsten av kränkande behandling
Mål och uppföljning
Att alla elever och personal i skolan och på fritids ska ha ett gott språk och bemötande
gentemot varandra.
Åtgärd
Pedagogerna i skola och fritids arbetar bland annat med hur vi använder vårt språk.
Exempel på sådana frågeställningar är:
Hur tilltalar vi varandra?
Vad säger vi och hur, såväl verbalt som ickeverbalt?
All personal i skola och fritidshem är goda och tydliga förebilder för eleverna.
Trygghetsvandring i skola och fritids genomförs varje höst.
Personal som har rastvakt rör sig på skolgårdens alla områden.
Idrottslärare har tillsyn i omklädningsrummen före och efter idrottspassen.
Alla vuxna i skola och fritids som ser/hör tendenser till kränkningar reagerar direkt.
För att undvika utanförskap tar pedagogerna i skola och fritids ansvar för alla
gruppindelningar och placeringar.
Motivera åtgärd
Eftersom enkäten visar att det finns barn som inte trivs och säger sig inte ha några vänner
samt blir retade på vår skola, behöver vi fortsätta att aktivt arbeta för ett gott språk och
bemötande.
Ansvarig
Rektor och all personal i skola och fritids.
Datum när det ska vara klart
2016-08-31
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det skall råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår skola och
fritidshem.
Vi skall behandla varandra med hänsyn och respekt.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Reflexvästar på alla vuxna som är ute på rast så de är väl synliga för eleverna.
Vid behov förstärka vuxennärvaron under rasterna.
Pedagogerna försöker hålla god uppsikt över alla platser där barnen är, både inom- och
utomhus på skol- och fritidstid.
Vuxennärvaro under lunchen i matsalen samt vid frukost och mellanmål på fritids.
16
Vuxennärvaro i kapprum i så stor utsträckning som möjligt.
Samarbete mellan klasser t.ex. genom fadderverksamhet och tematiskt arbete.
Gemensamma friluftsdagar.
Klassråd och elevråd.
Regelbundna samtal angående trivsel, hur vi pratar och bemöter varandra.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Barn och föräldrar som bevittnat eller upplevt kränkande behandling vänder sig till den
personal som de känner förtroende för på skolan; klasslärare, annan vuxen i skola och
fritidshem, skolsköterska, kurator, representanter i Trygghetsgruppen eller rektor.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Tydliga rutiner är beskrivna i Trygghetsgruppens åtgärdsplan, vilken finns på Stugsunds
skolas hemsida.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Alla elever ska vid terminsstart av sin grupp/klassansvarige informeras om de rutiner som
gäller då en elev upplever sig kränkt av en vuxen.
Eleven uppsöker förälder/vuxen i skolan eller fritidshem/annan vuxen för att informera om
vad som inträffat. Förälder/vuxen i skolan eller fritidshem/annan vuxen dokumenterar det
eleven berättar och överlämnar till rektor. Rektor samtalar med eleven. Rektor samtalar med
berörd medarbetare. Beslut om eventuella åtgärder fattas av rektor i samarbete med
verksamhetschefen.
I de fall utredningen resulterar i åtgärder informeras elevens föräldrar.
Rutiner för uppföljning
Se Trygghetsgruppens åtgärdsplan, vilken finns på Stugsunds skolas hemsida.
Rutiner för dokumentation
Utredning, åtgärd och uppföljning dokumenteras på blanketterna som Barn- och utbildning i
Söderhamn gav ut i oktober 2012.
Ansvarsförhållande
Rektor Mattias Åhlund är ansvarig och skall informeras så fort misstanke om kränkning/
diskriminering uppstått. I de fall rektor är involverad i kränkningen/diskrimineringen har
verksamhetschefen ansvaret för händelsen.
17
Download