Likabehandlingsplan
för
Rödeby och Strömsberg skola F-6 och
fritidshem
Syfte
Denna plan är vägvisare för elever och vuxna, för att vi på bästa sätt skall
fungera i gemenskap på våra skolor och fritidshem.
Planen bygger på den värdegrund som gör skolan och fritidshemmet till en trygg
plats, där alla möts med respekt för varandras olikhet och där vi tar ansvar för att
alla ska känna sig lika värdefulla. Detta gäller i alla situationer mellan barn-barn,
barn-vuxen, vuxen-vuxen.
Mål
 Att alla, barn såväl som vuxna, behandlas rättvist och inte trakasseras (vara
elak mot) eller diskrimineras (vara orättvis mot) p.g.a. kön, kulturell identitet,
funktionshinder, sexuell läggning eller religion.
 Att det inte förekommer annan kränkande behandling. Annan kränkande
behandling kan vara mobbning eller uteslutning från aktiviteter på
skola/fritidshem p.g.a. av ekonomisk utsatthet.
 Att ingen får utstå negativa konsekvenser (råkar illa ut), då någon anmäler
brott mot lagen ”Förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever”
 Att likabehandling betyder att alla får samma möjligheter till att må bra i
skola och fritidshem och i skolan nå de mål som är uppsatta.
Att förebygga och motverka är all personals skyldighet!
Kränkande behandling d.v.s. ett bemötande som kränker en elevs eller ett barns värdighet och
anses vara trakasserier eller diskriminering utifrån kön, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet. Annan kränkande behandling d.v.s. ett
bemötande som kränker ett barns eller elevs värdighet.
Utvärdering av förankringen av likabehandlingsplanens
värderingar läsåret 2007/2008
Elevernas kartläggning av klimat och miljö
Åk 0-2 hade uppgiften att muntligt diskutera likabehandlingsplanen. Fyra klasser av nio har lämnat in
beskrivningar på vad som tagits upp. Samtalen beskrivs som bra och positiva. Exempel på diskussioner var ”fler
tröstar flickorna när de slår sig än när pojkarna slår sig, ”varför kallas platta brännsbollsracket för
kärringracket?”, ”ibland vill man bara leka två” och ”ibland ser jag någon vuxen ute på rasten”.
Åk 3-6 fick svara på en skriftlig enkät. Svarsalternativen var ja, nej eller ibland. Frågorna utgick från de punkter
som står under ”så här förebygger vi tillsammans”. 100 elever av 217 har fått göra enkäten. Av de 100 barnen
går 59 på fritids.
48 elever anser att läraren alltid bestämmer hur eleverna ska sitta i klassrummet.
93 elever anser att de har en fast plats/grupp i matsalen.
Övervägande antal av eleverna tycker att läraren för det mesta är den som gör gruppindelningar.
Övervägande antal av eleverna ser vuxna ute på rasterna.
5 av eleverna upplever de vuxna i skolan som orättvisa. Bland resterande elever så är det ungefär hälften som
upplever de vuxna som rättvisa ibland och hälften upplever de vuxna som rättvisa.
19 av eleverna upplever att det är olika värde på eleverna i skolan
36 av eleverna upplever det som om flickor och pojkar bemöts olika i skolan.
De flesta barnen upplever de vuxna på fritids som rättvisa.
De flesta av barnen på fritids upplever att pojkar och flickor bemöts lika.
7 av barnen upplever att de inte får hjälp av de vuxna på fritids när de inte får vara med att leka. 13 upplevde att
de fick hjälp ibland.
De flesta barnen vet vad ordet kränka betyder.
HT 08 hade vi en diskussion om fasta platser i matsalen. Utvärderingen visar på en större trygghet i matsalen.
Personalens kartläggning
Uppgiften var att göra en självreflektion på en skala graderad 0-5 där 5 är det bästa värdet.
Utgångspunkten var ”så förebygger vi tillsammans” i likabehandlingsplanen. 16 självreflektioner av 32 möjliga
har lämnats in. Utvärderingen visar att vi behöver bli bättre på att ge eleverna kunskap utöver den heterosexuella
normen samt att bli bättre på att uppmärksamma andra kulturer, t.ex. deras högtider.
Elevhälsans utvärdering
Vi behöver göra föräldrarna delaktiga. Detta kan vi göra genom att berätta om likabehandlingsplanen på
föräldramöten och i föräldrasamrådet. Vi kan också berätta i Ryttaren. En utvärdering ska också ske. I ett av
Ryttarens nr under våren uppmanandes föräldrar att höra av sig till elevhälsan via e-post om vad de tyckte om
likabehandlingsplanen. Inga åsikter inkom.
VuxenFriends behöver förstärkning av lärare och fritidspedagoger.
Elevhälsan vill fokusera på pappors delaktighet utifrån ett jämställdhetsperspektiv, barnfattigdom utifrån
perspektivet annan kränkande behandling samt bemötande av barn med neuropsykiatriska funktionshinder. (t.ex.
ADHD, Aspeberger) utifrån perspektivet funktionshinder.
Kompetensutveckling:
Kent Hedevåg ger en föreläsning om bemötande av barn med ADHD/Aspberger VT 2009. Alla.
Mobbning-forskning och skolpraktik. 7,5 p (fn elevhälsopersonal).
Förankring av likabehandlingsplanen. Lärarna. F-6 Rödeby-Strömsberg under ½ studiedag HT-08.
Förankring av likabehandlingsplanen. Fritidspersonal. HT 08.
Kapten Klänning, föreläsning om jämställdhet HT 08. Alla.
Övrig
En ”barnversion” behövs av likabehandlingsplanen. Nyinflyttade elever ska informeras om
likabehandlingsplanen.
Det förebyggande/åtgärdande arbetet mot mobbning ska ske med vetenskapligt beprövade metoder.
Information behövs om dessa metoder.
Så här förebygger vi tillsammans!
 I mötet med barn och elever arbetar vi aktivt för att inte förstärka de
könsbundna mönster och strukturer som finns i vårt samhälle.
 Sex och samlevnadsundervisning utgår ifrån att kärlek kan se ut på olika sätt.
 Ord som en elev säger, i syfte att nedvärdera någon för hur någon ser ut eller
egenskaper som någon har, bemöts aktivt av vuxna i skola/fritidshem.
 Ett samhälle i mångfald innebär att vi skaffar oss kunskap om de nya kulturer
som vi möter. Elever som, utifrån kulturell eller religiös bakgrund, väljer att
inte delta i någon av skolans aktiviteter, erbjuds andra aktiviteter.
 FN-dagen, Internationella barndagen och Barnrättsveckan uppmärksammas.
 Vi uppmärksammar andra kulturer i vår vardag på skolor/fritidshem.
 Vi kompenserar för och skaffar oss kunskap om specifika funktionshinder/
funktionsnedsättningar. ”Ett funktionshinder blir ett handikapp i fel miljö och
med fel bemötande. Med rätt stöd och anpassningar blir inte funktionshindret
ett handikapp”.
 Diskussioner om allas lika värde sker dagligen i vår vardag.
 Demokratiarbete genom klassråd, elevråd, föräldrasamråd, föräldramöten,
fritidsråd.
 Genom samtal, självreflektion och öppenhet mellan kollegor, görs vi vuxna
medvetna om vikten av ett bra bemötande av barn och elever på skolan.
 Personalen följer de etiska regler som gäller för respektive yrkesgrupp och
för offentligt anställda.
 Vuxna finns alltid tillsammans med barnen på rasterna/aktiviteterna för att
vägleda i det sociala samspelet.
 Kompisstödjarverksamheten med elever åk 4-6 har stiftelsen Friends som
utgångspunkt.
 ICU-projektet ger möjlighet till att anonymt, via elevportalen, anmäla
diskriminering och kränkningar i skola/fritidshem.
 En elevs berättelse om upplevda kränkningar följs upp utan dröjsmål av den
som eleven berättat detta för.
 Eleverna bör inte själva välja grupper under lektionstid/undervisning och
eleverna bör ha fasta platser/grupper i matsalen. Vi försöker bemanna sociala
frizoner som t.ex. omklädningsrum.
 Elevhälsans arbetar på individ, grupp och organisationsnivå
Utreda och förhindra är skolledningens skyldighet!


Detta händer om du som elev inte lever upp till det som står i lagen om kränkande behandling och
diskriminering p.g.a. kön, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning,
etnisk tillhörighet.
vid annan kränkande behandling - t.ex. mobbning, eller uteslutning från aktivitet i skola/fritidshem
p.g.a. av ekonomisk utsatthet.
3.
1.
Lärare, elev
samtal
Lärare skriver
minnesanteckningar.
2.
Lärare, elev
vårdnadshavare,
Lärare/arbetslag
skriver minnesanteckningar/
åtgärdsprogram
4.
Soc, Polis, BUP
Rektor, vårdnadshavare, elev
EHT/EVK
Ev anmälan
EHT skriver protokoll
över beslut.
Anmälan görs i
samråd med rektor.
På Rödeby och Strömsberg skola F-6 känner alla elever sitt ansvar att hjälpa den som hamnat utanför kamratskap
och varje elev strävar mot att vara en god kamrat.
Barn och elever skall berätta för någon vuxen när mobbning uppstår och när en
kamrat/kamratgrupp har det svårt.
Detta är aldrig detsamma som att skvallra!!

Vid misstanke om att en vuxen kränker eller diskriminerar ett barn i skola/fritidshem skall
utredningen skötas av rektor eller någon annan med ledningsfunktion.
Upprepade kränkningar och diskriminering som kommer till personalens kännedom och som faller under planen
skall skriftligen rapporteras till Elevhälsan F-6 och utredas enligt § 8 i Likabehandlingslagen 2006:67.
För anonyma anmälningar om kränkningar och diskriminering finns ”ICU knappen” på skolportalen/elevportalen.
Anmälan kommer då till kurator Anneli Öhman och vidarebefordras till Elevhälsan F-6.
Elevhälsa Rödebyskolan F-6
Rektor åk 1-6 Gunnar de Sharengrad 0455-303884 [email protected]
Rektor Fritidshem och Fkl Karina Augustsson 0455-303887 [email protected]
Skolsköterska F-6 Inger Åkesson 0455-303906 [email protected]
Socialpedagog F-6 Ann-Britt Svensson 0455-303910 [email protected]
Elevhälsa Strömsberg skola F-6
Rektor åk F-6 samt fritidshem. Gunnar de Sharengrad 0455-303884 [email protected]
Socialpedagog F-6 Ann-Britt Svensson 0455-303910 [email protected]
Speciallärare Ingegärd Björkander 0455-362162 [email protected]
Skolsköterska F-6 Elisabet Green 0709-303626 [email protected]
Likabehandlingsplanen ska utvärderas och uppdateras fortlöpande av Elevhälsorna F-6.
Skolledningen Förskolan/skola/fritidshem Rödeby och Strömsberg F-6.
Rödeby och Strömsberg den 26/8 2008