Fy1-Prov-Studieavsnitt3

advertisement
Fysik1. Studieavsnitt 3. 2015mmdd.
Anvisningar
Provtid
110 minuter.
Hjälpmedel
Digitala verktyg (miniräknare), utdelade formelblad och linjal.
Lösningar och svar
På de flesta av uppgifterna krävs redovisning på separat rutat papper.
Det står tydligt angivet ifall endast svar krävs och om du ska skriva på
uppgiftsbladet. Om inget annat anges krävs att du på separat rutat
papper
Kravgränser
•
redovisar dina lösningar
•
förklarar/motiverar dina tankegångar
•
ritar figurer vid behov.
Poängen på varje uppgift är angiven som (E/C/A). Poängen är ledtal
för nivåbestämning och provbetyg. Prov på del av kursen är lätt
vägande betygsunderlag. Nationellt kursprov är tungt vägande
betygsunderlag. Delprov skrivet på plats kan endast ge underlag
upp till D. Med högre betygsmål kan det dock vara bra att sätta sig in i
nivåerna. Se mer om bedömning i studiehandledningen.
Undre gräns för provbetyget.
E: 1) 70% av max E. C och A-poäng får räknas.
2) Inget krav.
D: 1) 70% av max E. C och A-poäng får räknas.
2) 20% av max C. A-poäng får räknas.
C: 1) 75% av max E. C och A-poäng får räknas.
2) 30% av max C. A-poäng får räknas.
B: 1) 75% av max E+C. A-poäng får räknas.
2) 30%¤ av max A.
A: 1) 80% av max E+C. A-poäng får räknas.
2) 50% av max A.
Tabellen motsvarar gränsernas nivå på nationella prov. Precis som vid
dessa korrigeras kravgränserna vid behov någon eller några poäng med
hänsyn till uppgifternas svårighetsgrad inom E, C respektive A nivån.
Om C- eller A-poäng respektive A-poäng behövs för att klara
1) kravet på bredd, får inte samma poäng användas för att klara
2) kravet på djup, d v s en poäng får inte räknas två gånger.
Övrigt
Räck upp handen om något är oklart. Ev korrigeringar och
kompletteringar (t ex av formelbladet) sägs en gång av läraren och
skrivs därefter upp på tavlan (för att störa minimalt). Vid vissa extraprov,
”extratillfällen”, finns inte Ma-lärare och då ger inte vakten någon extra
info. Du får då hitta bästa sättet själv att hantera oklarheten.
1. Namnge de fyra fundamentala krafterna. Ge exempel för var och en av dem inom ett
sammanhang där de är viktiga.
2. Vad är fotosyntesen (vad förbrukas, vad bildas)?
3. Vad är fjärilseffekten (koncist – dvs kortfattat och exakt)?
4. Vad är växthuseffekten (koncist – dvs kortfattat och exakt)?
5. En luftmassa med volymen 825 m3, trycket 97,5 kPa och temperaturen 3,0 oC rör sig rakt
uppåt. Trycket sjunker till 89,5 kPa och temperaturen till -3,0 oC.
a) Beräkna luftmassans nya volym
b) Beräkna luftmassans massa i kg. Tabellvärdet på ditt formelblad gäller vid det s k
normaltillståndet (25oC och normaltryck)
6. Beskriv vad , +, -,  strålning är, samt hur man kan sätta upp ett experiment för att
avgöra vilken typ man har.
7. Plutonium-239 sönderfaller med  sönderfall.
a) Fyll i alla 16 rutorna i rutnätet nedan (på samma sätt som i den ifyllda rutan) så att det visar
nuklidkartan nära Plutonium-239. Markera  sönderfallet i rutnätet.
239
𝑃𝑢
b) Skriv kärnreaktionsformeln för Plutonium-239:s  sönderfall..
c) Beräkna den frigjorda energin för en atom Plutonium-239:s  sönderfall..
8. I vilken del av atmosfären ligger det ozonskikt som hindrar UV-ljus från att nå jorden.
9.
a) Vad är den sammanlagda massan av 8 protoner, 8 elektroner och 6 neutroner?
b) Vad väger nukliden Syre-14?
c) Varför skiljer sig massorna i a) och b) åt? (du behöver inte genomföra någon beräkning)
10.
a) Hur lång tid tar det för 1,0 g Radon-222, att minska till 0,25 g?
b) Hur stor är aktiviteten av 1,0 g Radon-222?
11. Vilken historisk person förknippas med upptäckten av elektroner och visade att den ingår i
alla atomer.
I. Joseph John Thompson
II. Dmitri Medeleev
III. Max Planck
IV. Marc Lanegan
V. Niels Bohr
VI. Albert Einstein.
VII. John Dalton
VII. Ernest Rutherford
VIII. Joseph Stalin
12. Skriv den fullständiga symbolen för en oladdad nuklid med
a) 12 protoner och 21 nukleoner.
b) 9 protoner och 10 neutroner
13 Bestäm antalet protoner, neutroner och elektroner i
a) U-239
b) en alfapartikel
c) Radon-220
14. Det finns sätt att kvantifiera stråldos som anger hur mycket av strålningens energi som
absorberas per kg kroppsvävnad. Den tar inte hänsyn till typ av strålning och i vilket organ
som påverkats. Vad kallas denna typ av stråldos?
15. Det finns en medicinsk metod som benämns magnetkamera (ofta används förkortningen
MRI). Metoden har mycket stort användande världen över.
a) Beskriv tekniken och fysiken bakom den medicinska metoden magnetkamera.
b) Beskriv användningsområdena den medicinska metoden magnetkamera.
-Beskriv koncist, dvs kortfattat och exakt.
-Du får besvara 15a) och 15b) samlat om du finner detta enklare.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards