Den europeiska ekonomin: starkare tillsammans

Den europeiska ekonomin: starkare tillsammans
2008: Den världsomfattande finanskrisen tar sin början i USA
Samordnad reaktion från Europas ledare:
• Euron och den finansiella stabiliteten försvaras
• Nya krishanteringsverktyg och reformerade regler:
Den europeiska stabilitetsmekanismen: en fond för att hjälpa länder som
råkat i extraordinära ekonomiska svårigheter
Nya lagar om bankers stabilitet
Bankunionen: tillsyn av banker i hela EU och en mekanism för att stänga
sviktande banker
•
Bättre ekonomisk styrning:
Europeiska planeringsterminen: ett årligt förfarande för att samordna
offentliga budgetar
Europluspakten, ”fördraget om den finanspolitiska pakten”: ömsesidiga
åtaganden om sunda offentliga finanser