Akutläkemedelsförråd inom kommunal hälso- och sjukvård

advertisement
INSTRUKTION
1 (3)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-11-29
34260-1
Akutläkemedelsförråd inom kommunal hälso- och sjukvård
INLEDNING
Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan
kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och
särskilda boenden i Västmanland.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Landstinget beslutar om inrättande av nya akutläkemedelsförråd efter skriftlig
framställan på särskild blankett (ansökan akutförråd) från medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) i kommunen. Ärendet bereds och beslut fattas av
Läkemedelsenheten. Beslutet delges ansökande MAS.

Innehållet i förrådet fastställs av Läkemedelskommittén

Landstinget (Läkemedelsenheten) bekostar endast läkemedel enligt fastställt
akutläkemedelssortiment

Landstinget ansvarar för och bekostar transporter till förråden

Läkemedelsenheten informerar den avtalade apoteksleverantören om ny
kund och förser apoteket med nödvändig information.

Kommunerna/kommunens utförare tillhandahåller och ansvarar för lämpligt
låsbart förråd

Kommunerna ansvarar för och bekostar kvalitetsgranskning av
akutläkemedelsförråd
Akutläkemedelslistan revideras årligen av Läkemedelskommitténs expertgrupp Äldre
och läkemedel, där en av medlemmarna är MAS. Detaljerad lista finns att hämta på
landstingets externa hemsida.
ANSVAR
Kommuner
MAS ansvarar för att denna instruktion görs känd för respektive vårdgivare i
kommunen. MAS fastställer rutiner och ansvar för akutläkemedelshantering för
respektive vårdgivare i kommunen.
Det är endast behörig hälso- och sjukvårdspersonal som skall ha tillgång till förrådet.
För förrådet skall finnas ansvarig sjuksköterska samt sjuksköterska som ansvarar för
narkotikakontroll.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) avgör vilka av läkemedlen ur det fastställda
sortimentet som skall finnas i akutläkemedelsförrådet.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Elma Tajic
Karl Johan Lindner
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
2 (3)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-11-29
34260-1
Akutläkemedelsförråd inom kommunal hälso- och sjukvård
Principen skall vara att samtliga preparat på akutläkemedelslistan ska finnas
tillgängliga för åtkomst inom rimlig tid för den i kommunen tjänstgörande
sjuksköterskan dygnet runt. Om ett läkemedel saknas skall först möjligheten att
hämta läkemedlet från närmaste annat akutläkemedelsförråd undersökas.
Respektive kommun ansvarar för att extern kvalitetsgranskning av
akutläkemedelsförrådet sker årligen.
Landstinget
Landstinget via Vårdvalet ansvarar för att denna instruktion görs känd inom
primärvården. Respektive verksamhetschef ansvarar för att instruktionen görs känd
för berörda inom sin verksamhet.
Läkemedelsenheten står för och följer upp kostnader för läkemedel och transporter.
ANSKAFFNING AV LÄKEMEDEL
Läkemedel beställs från den av landstinget upphandlade apoteksleverantören (ApoEx
VN AB) via deras webbaserade beställningssystem (Care). Frågor eller ev. anmälan
om problem med beställningssystemet anmäls via ApoEx kundservice på
tel. 010‐10 10 222 alt. [email protected]
Det åligger kommunens enheter att ta kontakt ([email protected]) med
leverantören för upprättande av ett användarkonto för enhetens behöriga beställare.
Det finns även möjlighet att beställa på pappersrekvisition (Rekvisition
akutläkemedel aug 2016) som reservrutin. Kontakt med apoteket (021-173151)
måste tas för instruktion.
Den beställande enheten ska med fördel se över sina beställningsrutiner och
beställa tillräckligt med akutläkemedel så att små (1 till 2 rader) beställningar
undviks. Onödiga transporter och akutbeställningar bör undvikas så långt det går.
All nödvändig information kan även fås av Läkemedelsenheten eller via landstingets
hemsida.
Narkotikaklassat läkemedel
Beställning av narkotikaklassat läkemedel enligt förteckning II-V beställs på samma
sätt som övriga läkemedel. Förbrukningsjournal för narkotika skall dock föras för vart
och ett av preparaten i narkotikaförteckning II – V, se lokala instruktioner inom
respektive kommun.
Ankomstkontroll
Leveransen kontrolleras av sjuksköterska mot följesedel och originalbeställning. Vid
oenigheter jämfört med lagd beställning kontakta leverantören omedelbart.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Elma Tajic
Karl Johan Lindner
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
3 (3)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-11-29
34260-1
Akutläkemedelsförråd inom kommunal hälso- och sjukvård
Förvaring
Akutläkemedlen skall förvaras enligt tillverkarens anvisningar, i ett låsbart förråd och
separerade från övriga läkemedel. Läkemedlen skall vara oåtkomliga för obehöriga.
Följesedlar
Följesedlar som medföljer leveransen ska sparas i 2 månader på respektive
beställande enhet och ska kunna visas upp på förfrågan från Läkemedelsenheten.
ANVÄNDNING
Akutläkemedlen i förrådet skall användas när akut behov av behandling uppstår;
antingen genom individuella ordinationer, ordinationer enligt läkares generella
direktiv och läkemedelsbehandling i livets slutskede enligt utarbetat formulär.
Vid akut insatt behandling av en infektion kan antingen:
 patientbunden förpackning expedieras från apotek eller
 hela kuren av antibiotika tas ur akutläkemedelsförrådet
RAPPORTERING
Avvikelser från instruktionen rapporteras enligt gällande system för
avvikelsehantering inom landsting och respektive kommuner.
REFERENSER
SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen
SFS 2010:1369 Patientsäkerhetsförordningen
SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrift om ändring i föreskrifterna och allmänna
råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso-och sjukvården
SFS 1992: 860 Lag om kontroll av narkotika
LVFS 2011:10 Läkemedelsverkets föreskrift om förteckning av narkotika
Utfärdad av:
Godkänd av:
Elma Tajic
Karl Johan Lindner
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards