Läkemedelskommittén i Landstinget Västmanland

advertisement
REGLEMENTE
1 (3)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2014-11-10
9795-1
Läkemedelskommittén i Landstinget Västmanland
REGLEMENTE
§1
Läkemedelskommittén (nedan kallad LK) i Landstinget Västmanland utgör
landstingets medicinska expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi. LK:s uppdrag baseras på Lag om läkemedelskommittéer
(SFS 1996:1157 samt SFS 2009:371) och landstingsstyrelsens beslut
(§ 229/96). LK har till uppgift att verka för en rationell, evidensbaserad, säker och
kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, inhämta och sprida information i frågor som
berör läkemedel och dess användning samt samverka med andra
läkemedelskommittéer i Sverige, SKL, berörda myndigheter, universitet och
högskolor. LK skall verka i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och ha
ett hälsoekonomiskt synsätt. Egenvårdsaspekter som bidrar till en klok
läkemedelsanvändning bör beaktas.
§2
LK ingår i Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling och är närmast underställd
hälso- och sjukvårdsdirektören. LK erhåller sin budget från landstingsstyrelsen.
§3
Ordföranden i LK utses av landstingsdirektören. Övriga ledamöter utses av hälso- och
sjukvårdsdirektören på förslag från ordföranden.
Kommittén skall bestå av minst elva ordinarie ledamöter varav en ordförande
(läkare), en vice ordförande (läkare), en sekreterare, två läkare med allmänmedicinsk
specialitet, två läkare inom somatisk länssjukvård, en läkare inom psykiatrisk
länssjukvård, chefen för läkemedelsenheten i Västmanland, en representant från
sjukhus- eller landstingsledning samt LK:s informationsläkare. Apotekarkompetens
skall finnas bland LK:s ordinarie ledamöter.
Dessutom adjungeras en tandläkare samt en medicinskt ansvarig sköterska
representerande länets primärkommuner. LK äger rätt att till sig adjungera
ytterligare personer med lämplig kompetens.
Samtliga ledamöter förutom ordförande utses för maximalt tre år med möjlighet till
förlängning.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Inge Eriksson
Monica Berglund
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
REGLEMENTE
2 (3)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2014-11-10
9795-1
Läkemedelskommittén i Landstinget Västmanland
§4
LK skall inom sig utse ett arbetsutskott. Ordföranden i LK leder arbetsutskottet, till
vilket chefen för läkemedelsenheten knyts.
§5
LK skall utse expertgrupper för att informera och utveckla arbetet med läkemedel
inom vissa specificerade områden. I varje expertgrupp skall minst en representant för
sjukhusanknuten specialitet, en representant med allmänmedicinsk specialitet och
en farmaceut ingå. Expertgrupperna fastställs av LK på förslag av LK:s ordförande. I
upprättande av förslagen skall samråd ske med ansvariga chefer inom
linjeorganisationen. Det åligger linjecheferna att möjliggöra för medarbetarna att
delta i expertgruppsarbete.
§6
Ledamöterna i LK och expertgrupperna omfattas av kommunallagens
(SFS 1991:900) jävsregler enligt 5 kap 20 § (Lag 1994:690). Det åligger varje ledamot
att själv anmäla eventuella jävsförhållanden.
§7
Läkemedelsenheten fungerar som ett administrativt stöd för LK och dess
arbetsutskott. LK skall kunna avropa apotekarkompetens samt statistik och övriga
uppgifter gällande läkemedelsförskrivning från läkemedelsenheten för informationsoch uppföljningsinsatser i LK:s namn.
§8
LK skall nära samverka i utvecklingen av IT-baserade förskrivningsstöd.
§9
LK har en rådgivande funktion gentemot förskrivare av läkemedel. Detta innefattar
rekommendationer om läkemedelsval, samverkan med sjukvårdens verksamheter i
utarbetande av rutiner och program för kvalitetssäkring av läkemedelshantering,
samt kompetenshöjande åtgärder. LK initierar och medverkar i producentoberoende
fortbildning kring läkemedel, i första hand riktad mot förskrivare. LK samverkar i
fortbildningsfrågor med andra aktörer inom landstinget såsom Lärcentrum och
Kompetenscentrum för god vård, Kompetenscentrum för hälsa, Enheten för
smittskydd och vårdhygien, Centrum för klinisk forskning samt med andra relevanta
aktörer inom och utom landstinget. Vidare skall LK initiera producentobunden
fortbildning i övergripande läkemedelsfrågor av strategisk betydelse.
LK har ett särskilt ansvar att underlätta expertgruppernas fortbildning kring
läkemedel inom det egna terapiområdet.
Beträffande utbildning och information skall LK verka för att överenskommelse som
ingåtts mellan SKL och LIF efterlevs.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Inge Eriksson
Monica Berglund
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
REGLEMENTE
3 (3)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2014-11-10
9795-1
Läkemedelskommittén i Landstinget Västmanland
§ 10
LK skall från verksamhetsansvariga erhålla information om kliniska läkemedelsprövningar inom länet och medverka till att den överenskommelse om kliniska
läkemedelsprövningar som ingåtts mellan SKL och LIF efterlevs. LK skall också få
uppgifter om vårdprogram, samverkansdokument och liknande som är under
utarbetande, och ges möjlighet att lämna synpunkter ur läkemedelsperspektiv innan
dokumenten fastställs.
§ 11
LK skall verka för att allmänheten får en samstämd information i läkemedelsrelaterade frågor och för detta samverka med lämpliga producentoberoende aktörer.
§ 12
LK skall i samverkan med läkemedelsenheten följa förbruknings- och kostnadsutveckling av läkemedel inom länet och utifrån dessa data fortlöpande samt vid
särskilda behov vidta lämpliga informationsåtgärder.
§ 13
LK skall samverka med kommittéerna i Uppsala-Örebroregionen inom ramen för det
Regionala läkemedelsrådets uppdrag.
§ 14
LK skall hålla minst fyra protokollförda sammanträden varje år.
§ 15
LK skall fortlöpande hålla den politiska landstingsledningen samt tjänstemannaledningen (i synnerhet landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören) informerade om aktiviteterna i kommittén samt aktuella frågor inom
läkemedelsområdet. LK:s ordförande skall äga tillträde till tjänstemannaledningens
möten samt när behov föreligger delta i politiska ledningsmöten.
§ 16
Detta reglemente ersätter tidigare reglemente från 2007. Det är fastställt av
landstingsstyrelsen och kan endast ändras genom ett nytt beslut av styrelsen.
INTERN REFERENS
Läkemedelskommitténs ledamöter
REFERENSER
Lag om Läkemedelskommittéer SFS 1996:1157
Utfärdad av:
Godkänd av:
Inge Eriksson
Monica Berglund
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download