j Bilaga 6 Läkemedelsenheten Referens Hans Nyman Rutin för

advertisement
Bilaga 6
Läkemedelsenheten
Referens
Hans Nyman
Rutin för utbetalning av rabatter för
upphandlade läkemedel till
sjukvårdsinrättningar inom Västra
Götalandsregionen
Regionen tillhandahåller halvårsvis statistik, på upphandlade produkter och
rabattberättigade köpare i efterskott. Rabattbelopp faktureras.
Regionservice Inköp sammanställer en förteckning över de produkter som är
aktuella för rabatter under avtalsperioden och anger för respektive produkt,
utbetalningsperiod och kontaktperson för respektive leverantör. Denna
förteckning skickas till Läkemedelsenheten VGR.
Regionservice Inköp bevakar under avtalsperioden eventuella prisjusteringar
som berör utfallet av rabattbelopp. Regionservice Inköp ansvarar för att
denna information ges till ansvarig för rabattbelopp inom
Läkemedelsenheten.
Regionservice Inköp bevakar under avtalsperioden eventuella
företagsförändringar som berör upphandlade läkemedel, t ex uppköp eller
försäljning av rättigheter till annat företag för upphandlat läkemedel.
Rabatter för samma läkemedel kan då behöva faktureras olika företag under
en pågående rabattperiod. Även de tidigare varunumren måste vara kvar
vilka annars kommer att saknas i rabattsammanställningen. Regionservice
Inköp ansvarar för att denna information ges till ansvarig för rabattbelopp
inom Läkemedelsenheten VGR.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
Regionens Hus
405 44 GÖTEBORG
Lillhagsparken 5
Växeln 031-630 500
Direkt 031-630538
TELEFAX
E-POST
[email protected]
j
Regionen sammanställer utifrån den förteckning som erhållits från
Regionservice Inköp underlag för redovisning av aktuella rabattbelopp.
Underlag tas fram som en totalsumma per Leverantör, men specificeras
också per förvaltning.
Av underlaget framgår bland annat:
 Vilken period som avses
 Vad som försålts
 Belopp på förvaltningsnivå och totalsumma
Läkemedelsenheten VGR översänder till Leverantören aktuellt underlag.
Läkemedelsenheten VGR skall ange namn på kontaktperson för frågor kring
det framtagna underlaget.
Leverantören skall, så snart möjligt, dock senast 14 dagar efter att ha
mottagit underlaget, kontakta Läkemedelsenheten VGR om erhållet
underlag inte är tillfredsställande.
Leverantören får en faktura motsvarande underlaget, det vill säga aktuell
rabattbelopp. Faktura och rabattbelopp inkluderar inte moms.
Läkemedelsenheten VGR kontrollerar att det fakturerade beloppet
överensstämmer mot det underlaget som tidigare översänts till, och
verifierats av, Leverantören.
Läkemedelsenheten VGR ansvarar för att översända aktuellt underlag till
den av respektive förvaltning utsedd person som har att administrera
aktuella läkemedelsrabatter.
Läkemedelsenheten VGR ansvarar för att erhållna rabatter fördelas per
utförare/förvaltning i Västra Götalandsregionen
Download