Läkemedelsenheten Nytt: röda kryss

advertisement
Läkemedelssymboler i Cosmic
Information till läkare i landstinget Uppsala län som arbetar i
Cosmic, november 2012
Celina Sving, apotekare, Läkemedelsenheten
[email protected]/070-6110343
www.lul.se/lakemedel
Läkemedelsenheten
Vad innebär en grön boll i Cosmic?
En grön boll betyder en av följande saker:
Det markerade läkemedlet är
Det markerade läkemedlet är
REKOMMENDERAT
UPPHANDLAT
Rekommendationerna
utfärdas vartannat år
av läkemedelskommittén
i Uppsala läns landsting.
Detta gäller upphandlingar inom
landstinget. Upphandlingarna
gäller framför allt
slutenvårdspreparat.
Läkemedelsenheten
Nytt: röda kryss
 Röda kryss kommer att användas i Cosmic för att
markera de läkemedel som omfattas av
regeringens och SKLs äldresatsning.*
Läs mer om äldresatsningen på
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/29/26/590
8e7fc.pdf och på www.lul.se/lakemedel.
*Eventuella förändringar i satsningen till 2013 kommer att justeras för gällande röda kryss.
Läkemedelsenheten
1
2
Rekommenderad i första hand
Rekommenderad i andra hand
Rekommenderad (ospecifierad nivå)
alternativt upphandlat preparat
Påminnelse om att tänka till en extra gång
Läkemedelsenheten
Vad innebär ett rött kryss i Coscmic?
Påminnelse om att TÄNKA TILL en extra gång

Nu:
Läkemedel som kan vara olämpliga till äldre



Framöver kan flera typer av läkemedel markeras, till exempel:
Läkemedel som kan vara olämpliga till äldre
Läkemedel som är olämpliga för miljön
Läkemedel som inte är utbytbara
Läkemedelsenheten
Nytt: röda kryss

Den definition av olämpliga läkemedel som finns i regeringens
äldresatsning ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka
äldre 2012” är som följer:





Långverkande bensodiazepiner
Läkemedel med betydande antikolinerga effekter
Tramadol
Propiomazin (Propavan)
Dessa läkemedel:
 Har hög risk för biverkningar hos äldre.
 Bör endast användas om det finns välgrundad och aktuell indikation


Förskrivande läkare bör bedöma att den förväntade nyttan med
läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna.
Behandlingen bör följas upp och omprövas regelbundet med täta
intervall.
Läkemedelsenheten
Nytt: röda kryss
 Man önskar i satsningen dessutom en adekvat användning
av läkemedel mot psykos i särskilt boende.

”För dessa läkemedel finns indikation vid psykossjukdom, annan sjukdom
med psykotiska symptom, personer med demens och allvarliga
beteendesymptom t.ex. aggressivitet.”

”Preparaten är dock starkt förknippade med biverkningar av olika slag som
t.ex. passivitet och kognitiva störningar. De har också negativa effekter på
känslolivet och sociala funktioner samt en ökad risk för stroke och förtida död
hos äldre med demenssjukdom.”
Läkemedelsenheten
Nytt: röda kryss
 Från och med 10 december kommer en stor del av de
läkemedel som omfattas av äldresatsningen alltså att
markeras med röda kryss i läkemedelsmodulen i Cosmic.
 Markeringen kommer att synas på dessa läkemedel, oavsett
patientens ålder. Markeringen ska läsas som att detta är ett
läkemedel att särskilt beakta – tänk till en extra gång innan du
förskriver dessa till äldre patienter.
Läkemedelsenheten
Kommentar
 För varje grön boll eller rött kryss finns en
KOMMENTAR.
 Kommentaren syns enbart i vissa vyer i Cosmic,
nämligen när du söker på läkemedel vid ny
ordination eller nytt recept.
 I kommentaren framgår varför läkemedlet är
markerat.
Läkemedelsenheten
När man söker efter ett läkemedel i Cosmic
så sorteras träffarna utefter vilka som har grön boll.
Läkemedelsenheten
De preparat med röda kryss eller utan markering hamnar sist i träfflistan. Det röda krysset syns
enbart för enskilda förpackningar (se pil). Kommentar finns för alla röda kryss.
Läkemedelsenheten
I kommentaren visas för vilken/vilka indikationer rekommendationen/röda krysset gäller eller om
preparatet är upphandlat. Här vissas även eventuell rekommendationsnivå samt en kommentarer
kring hur läkemedelskommittén resonerar kring rekommendationsbeslutet. Rullist kan användas för
att se all information.
Läkemedelsenheten
Även i läkemedelslistan syns markeringarna. Härifrån går det tyvärr inte att få fram
kommentarstexten som hör till.
Läkemedelsenheten
Om du vill läsa mer om rekommenderade läkemedel, äldre och läkemedel eller röda
kryss, tryck på ”info” så kommer du till Läkemedelskommitténs hemsida.
Läkemedelsenheten
Frågor/funderingar kring markeringar i Cosmic: [email protected]
Läkemedelsenheten
Download