Nyhetsbrev - Västra Götalandsregionen

advertisement
Nyhetsbrev
från Läkemedelsenheten
2008-02-22
Karin Lendenius tel 031-630 709
e-post: [email protected]
Påminnelse om regelverk och rekommendationer rörande HIVläkemedel och HPV-vaccin
Läkemedelsenheten har uppmärksammat olikheter i tillämpningen av regelverk och
rekommendationer när det gäller förskrivning av HIV-läkemedel respektive HPV-vaccin inom
Västra Götalandsregionen. Regionen eftersträvar likabehandling av sina patienter och
läkemedelsenheten vill därför påminna om de regler och rekommendationer som gäller.
HIV-läkemedel
Läkemedel för behandling av vissa sjukdomar är kostnadsfria för patienten enligt
smittskyddslagen. Till dessa sjukdomar räknas HIV. För att kostnadsfrihet enligt
smittskyddslagen skall gälla måste förskrivande läkare ange SML på receptet. Om man inte
skriver SML på receptet får patienten betala egenavgift upp till det att högkostnadsskyddet
träder in.
HPV-vaccin
Läkemedelsverket godkände under hösten 2006 Gardasil, ett vaccin mot humant
papillomvirus. Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att vaccinet från 2007-05-09 ingår i
läkemedelsförmånerna för kvinnor 13 – 17 år.
För närvarande pågår analyser på nationell nivå av HPV-vaccinationens effekter och
kostnader. Socialstyrelsen utreder ett nytt allmänt barnvaccinationsprogram där vaccination
mot HPV är en delfråga. Ställningstagande angående HPV-vaccin väntas tisdagen den 26
februari. Regionen inväntar socialstyrelsens ställningstagande innan vi kan planera för ett
eventuellt införande av HPV-vaccination.
Regionens rekommendation till förskrivarna är därför fortsatt vänteläge. En läkare kan
naturligtvis, trots denna rekommendation, bedöma att en förskrivning inom förmånen är
motiverad. Tidigare uppmaning till förskrivarna att signera i receptrutan ”Utan förmån” för
unga kvinnor i dessa åldersgrupper var felaktig och återtogs 2007-06-26.
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Läkemedelsenheten
Karin Lendenius
Läkemedelschef
Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt till:





Läkemedelsgrupp utförare - förvaltningens representant ansvarar för vidaredistribution till förskrivarna.
Hälso- och sjukvårdskanslierna - för vidaredistribution externa vårdgivare.
Ordförande, sekreterare i läkemedelskommittéerna - för spridning i respektive kommitté.
Medicinska sektorsråden för kvinnosjukvård och infektion
Regionala medicinska terapigrupperna för gynekologi och infektion
Download