Vägledning Process bilda naturreservat

advertisement
PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT
GRÄNSARBETEN FÖRE BESLUT OM NATURRESERVAT
JUNI 2015
Gränsarbeten före beslut om
naturreservat
Både för markägaren och beslutsmyndigheten är det viktigt att i ett tidigt
skede få en tydlig och kvalitetssäkrad gräns i fält för det blivande naturreservatet (38 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.).
I detta avsnitt samt i vägledningen för Gränsarbeten vid områdesskydd enligt miljöbalken beskrivs hur gränsarbeten bör genomföras. Tanken är att
Länsstyrelsen i samråd med ägaren och i samverkan med lantmäteriets
handläggare anlitar det statliga lantmäteriet för att staka ut och mäta in reservatsgränsen. Utgångspunkten är således att ägaren och länsstyrelsen är
överens om var naturreservatsgränsen bör gå i terrängen. Därefter sker värdering varvid inmätningen normalt är utgångspunkten för den digitala karta
som värderaren använder i värderingen. Detta arbetssätt medför att det inte
behöver bli diskussion om vilket område som värderingen ska omfatta. Den
inmätta och i fält markerade gränsen blir inte rättskraftig förrän naturreservatsbeslutet vunnit laga kraft och är således preliminär i avvaktan på slutlig
utmärkning. Den slutliga utmärkningen, se Slutlig utmärkning av naturreservatsgränsen, kommer att underlättas i och med detta arbetssätt.
Kommunen har normalt tillgång till eller kan anlita mätningsteknisk kompetens för att efter dialogen med fastighetsägaren mäta in blivande naturreservatsgräns och därefter låta värdera eventuellt intrång i pågående markanvändning.
1
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards