Hämta fil

advertisement
NATIONALEKONOMI – VAD ÄR DET?
Samhällskunskap 1b
VAD GÖR NATIONALEKONOMI?
En vetenskap som studerar valmöjligheter – när du väljer något väljer du samtidigt
bort något annat. Vad har du valt bort för att sitta här?
Nationalekonomer antar att människor försöker maximera nyttan av det beslut de
fattar i jämförelse med vad de väljer bort.
Människan måste göra val för att det finns knappa resurser. Det finns inte tillräckligt
med tid, land, arbetskraft etc. för att tillverka alla hus, kläder, datorer och mat som
människor vill ha.
Nationalekonomi är vetenskapen om hur människor
väljer att fördela knappa resurser mellan
konkurrerande användningsområden för att
maximera sin tillfredsställelse.
GRUNDLÄGGANDE ANTAGANDEN
Egennyttigt beteende. Människor vet vilka preferenser de har: De vet vad de tycker
om och vad de inte tycker om och agerar för att tillfredsställa dessa preferenser.
Maximera beteende. Människor vill maximera – få ut så mycket tillfredsställelse som
möjligt av – de begränsade resurser de förfogar över. Detta kallas rationellt
beteende.
Respons på incitament. Människor reagerar på incitament. Om en arbetsgivare höjer
timlönen arbetar de anställda hårdare, allt annat lika. Om priset på en vara höjs
väljer människor att köpa ett billigare, för övrigt likvärdigt alternativ. Man talar dock
om ett genomsnittligt eller representativt beteende istället för individuella.
Besluta på marginalen. Det är inte ofta människor måste välja allt eller inget. Man
väljer inte mellan att studera eller inte studera eller att gå ut och äta eller inte gå ut
och äta. Istället sker valet mellan att läsa en timme eller gå ut och äta.
Beslutsfattande på marginalen (marginalnyttan) innebär att avgöra om nyttan av
ytterligare en enhet av en vara är värd kostnaden för den.
KNAPPA RESURSER OCH VAL
Produktionsfaktorer
Alternativkostnad
Produktionsmöjlighetskurvan
PRODUKTIONSFAKTORER
Produktionsfaktorer (resurser) är alla saker som används för att tillverka varor och
tjänster. Den traditionella indelningen är:
Land/naturresurser. De fysiska resurser som finns på jorden inklusive
mineraltillgångar. T.ex. kol, jord, träd, bomull, järn.
Arbetskraft. De mänskliga resurser som finns när människor arbetar. Humankapital
är människans intellektuella och sociala kompetens och räknas som särskild tillgång.
Kapital. Denna resurs har människor skapat för att kunna tillverka andra varor och
tjänster. T.ex. verktyg, sjukhus, stålverk, maskiner. Verktyg, maskiner etc. som krävs
för produktion av en vara kallas realkapital. Pengar och de tillgångar företaget
förfogar över kallas finanskapital.
ALTERNATIVKOSTNAD
Begreppet alternativkostnad används för att förklara hur de knappa resurserna ska
användas.
Alternativkostnaden för att använda en viss resurs vara eller tjänst är värdet av det
näst bästa alternativet.
Ett exempel:
Tina bor i Karesuando och funderar på att läsa på Uppsala universitet. Tinas föräldrar
vill veta den totala kostnaden för hennes studier under tre år. Vad är hennes
alternativkostnad?
FORTS. ALTERNATIVKOSTNAD
Verkliga utgifter
Alternativkostnader
Bostad
Tina avstår från den inkomst hon kunde
ha tjänat genom att arbeta: det är den
näst bästa alternativa användningen av
hennes tid.
Resor
Måltider
Böcker
Nöjen
Övriga utgifter
Vissa utgifter är också oberoende av
var Tina bor eller gör, t.ex. de för
personligt bruk.
PRODUKTIONSMÖJLIGHETSKURVAN (PPF)
PPF-kurvan är ett sätt att visa vilka
valmöjligheter människor och samhällen
står inför.
Används för att visa hur tillgängliga
resurser kan användas för att producera
en viss kombination av två varor.
Visar olika sätt att allokera (fördela)
knappa resurser.
Om lutningen är brant är
alternativkostnaden stor; är den flack är
alternativkostnaden mindre.
Download