Instuderingsfrågor Samhällsekonomi
Kortfrågor
1. Vad betyder ekonomi? Svar: Hushållning. Få resurserna att
räcka till.
2. Förklara begreppen inkomst och utgift. Inkomst: de pengar
ett hushåll eller person får in. Utgift: de pengar ett hushåll
eller person betalar.
3. Det alla företag säljer kan delas in i två huvudkategorier.
Vilka? Svar: Varor och tjänster.
4. Förklara begreppen intäkter och kostnader. Svar: samma
som i fråga 2, fast i ett företag.
5. Förklara begreppen vinst och förlust. Svar: Vinst – om
intäkterna är större än kostnaderna, förlust – tvärtom.
6. Vad menas med offentlig sektor? Stat, kommun och
landsting. Finansieras av skatter.
7. Förklara kort begreppen högkonjunktur och lågkonjunktur.
Högkonjunktur: ”goda tider”, ekonomin går på högvarv.
Lågkonjunktur: ”dåliga tider”, ekonomin går trögt.
8. Förklara kort begreppet inflation. Svar: pengarna minskar i
värde. Högre priser.
9. Förklara kort begreppen arbetsgivare och arbetstagare.
Arbetsgivare: den som anställer, företag eller offentlig
sektor. Arbetstagare: den anställde.
10. Vad är grundregeln i en marknadsekonomi? Svar: företagen
producerar de varor och tjänster som kunderna vill ha.
11. Förklara kort begreppet marknadspris. Ett pris som både
de flesta köpare och säljare tycker är rimligt.
12. Vad betyder konkurrens? Svar: tävling.
13. Vad menas med fri konkurrens? Svar: vem som helst får
starta ett företag som producerar och säljer varor och
tjänster till ett pris som de själva bestämmer.
14. Vad betyder monopol? Svar: endast en tillverkare eller
säljare på marknaden. Ingen konkurrens.
15. Vad betyder oligopol? Svar: endast några få tillverkare eller
säljare på marknaden. Ingen konkurrens.
16. Förklara kort begreppen utbud och efterfrågan. Utbud: Det
antal varor eller tjänster som tillverkas eller finns att köpa till
ett visst pris. Efterfrågan: Det antal varor eller tjänster som
kunderna är beredda att köpa till ett visst pris.
17. Förklara begreppet jämviktspris. Svar: samma som
marknadspris. Sätts där utbudet är lika stort som efterfrågan.
18. Förklara kort begreppet
produktionsmedel/produktionsfaktorer. Svar: det som
behövs för att få till en produktion.
19. Lista fem produktionsfaktorer. Förklara begreppen:
Arbetskraft – de som arbetar i fabriken, råvaror – det
material som behövs i tillverkningen, realkapital – maskiner
och lokaler, finanskapital – pengar att starta med och
kunskap – man måste veta hur man ska göra.
20. Vilka tre frågor om samhällsekonomi och
produktionsfaktorer är grunden för den politiska striden
mellan höger och vänster? Vad ska produceras, vem
bestämmer vad som ska produceras och hur ska det som
produceras delas upp?
21. Vad menas med planekonomi? Staten äger och styr över
produktionsmedlen.
22. Vad menas med blandekonomi? Marknadsekonomi med
inslag av statligt ägande och statlig styrning.
23. Förklara kort begreppet arbetsgivaravgift. Svar: E skatt på
lönen som betalas av arbetsgivaren
24. Förklara kort begreppet moms. Svar: skatt på varor och
tjänster.
25. Förklara kort begreppet självdeklaration. En genomgång av
ens utgifter och inkomster som skatten baseras på.
26. Ge tio exempel på vad skattepengar används till och nämn
från vilken skatt pengarna tas. Skola, äldreomsorg, förskola,
brandförsvar, socialtjänst (kommunalskatt). Polis, försvar,
universitet, pension, sjukförsäkring, flygplatser (statliga
skatter).