Når inte målen för G

advertisement
Internationella
Samhällskunskap
Samhällsekonomi
Betygskriterier
Engelska Skolan
i Örebro
SO Department
G
VG
MVG
Ekonomiska
kretsloppet
Du kan inte rita upp det
ekonomiska kretsloppet
med de olika aktörerna
- Hushållet
- Företagen
- Offentlig sektor
- Banken
Du ska med pilar kunna
visa hur pengarna går
mellan de olika
aktörerna.
Du kan rita upp det
ekonomiska kretsloppet
med de olika aktörerna
- Hushållet
- Företagen
- Offentlig sektor
- Banken
Du ska med pilar kunna
visa hur pengarna går
mellan de olika
aktörerna.
Du ska kunna förklara
pengarnas flöde mer
utförligt.
Ord och begrepp
Du kan inte viktiga ord
och begrepp för
området.
Du ska kunna viktiga
ord och begrepp för
området.
Du ska kunna använda
dig av viktiga ord och
begrepp då du förklarar.
Du ska kunna göra
lättare beräkningar
såsom uträkningar av
bruttoinkomst,
nettoinkomst samt
disponibel inkomst.
Ekonomiska
system
Du kan inte berätta vad
som kännetecknar de
olika ekonomiska
systemen:
- Marknadsekonomi
- Planekonomi
- Blandekonomi
Du kan inte berätta hur
prissättning går till
enligt följande
modeller:
- Marknadsekonomi
- Planekonomi
Du ska kunna berätta
vad som kännetecknar
de olika ekonomiska
systemen:
- Marknadsekonomi
- Planekonomi
- Blandekonomi
Du kan berätta hur
prissättning går till
enligt följande
modeller:
- Marknadsekonomi
- Planekonomi
Du ska kunna förklara
hur olika ekonomiska
system fungerar. Du
ska kunna jämföra dem
och berätta om deras
fördelar och nackdelar
Du ska kunna berätta
hur ett lands
ekonomiska system
påverkar landets
välfärd.
Du ska kunna jämföra
olika prissättningar och
berätta om för- och
nackdelar med
respektive sätt.
Du kan ge utförligare
förklaringar kring de
politiska bakgrunderna
till varför prissättningen
sker på olika sätt.
Konjunkturer
Du kan inte berätta vad
hög- och lågkonjunktur
är
Du kan berätta vad högoch lågkonjunktur är
Du kan förklara en högrespektive
lågkonjunktursspiral.
Förklara varför man
inte vill ha ständig
högkonjunktur.
Välfärd
Du kan inte förklara
vad det är eller berätta
hur det finansieras.
Du ska kunna förklara
vad det är och berätta
hur det finansieras.
Du ska kunna ge
exempel på olika
sorters välfärd och
värdera dessa.
Du ska kunna ge olika
lösningar på hur ett land
kan ta sig ur en
högkonjuktur
respektive
lågkonjunktur och
förklara de
bakomliggande
orsakerna till varför
man inte vill ha ständig
högkonjunktur.
Du ska kunna berätta
hur lösningar till
välfärdsproblem kan
lösas på olika sätt
beroende på vilken
politisk åskådning man
har.
Prissättning
Download