Ladda ner - Bygdeband

advertisement
Är 1914 utbryter första världskriget. Viktiga råvaror scrn t ex glycerin
börjar tryta. 1916 ändrades vissa grenar av tillverkningen och 1917 såg
det så allvarligt ut att man hade planer på att stänga fabriken. Verksamheten ln:rde dock fortsätta tack vare uppfinningen av ett nytt sprärgäirnne
kal1at marcit. Vid experinent med detta onrl<om två arbetare. Under kriget
lciget åtnjOt personalen vissa fördelar. l,lan fick bl a ransonerade varor
som f1äsk, mjö1, kaffe och socker.
Efter freden kom råvarorna in igen och produktionentsteg enormt. 1920
tillverkades rrer än 900.000 t€ dynmrit. Men redan L922 - \924 bLev tiderna
svåra igen och en he1 del arbetare avskedades.
inträffade en märklig olycka. En hästfora fu11 nred dynanit exploderade
på vägen nellan Hörken och Stä11berg. Orsaken vat en förlupen gevärskr-r1a.
1926 blev ett sorgens år. bn 27 rnaj inträffade en explosion i presshuset.
Sex människor ljöt en ögonblicklig död, 1927 exploderade hela innevarande
1ager, varvid nitroglycerin rann ut över hela cnnådet. Val1ar grävdes n:nt
crn och det hela antändes. Händelsen blev kal1ad "Stora skrä11en i GJäpgSs1920
bers.
1927 köpte Grängesbergsbolaget
fabriken; Olycksäret
1926 hade prodrfttionen
sjr-nkit med 300.000 1€ nen redan 1929 vax produktionen fördubblad. 1939
var tillverkningen uppe i 2,7 miljoner kg. På hösten deEta år utbröt andra
världskriget och det blev återigen svårt att skaffa råvaror. 1942 lades
produktionen r:nder staten som ville ha kontroll på fabrikationen.När freden
kom tog bolaget åter över.
i tre miljoner kg. Den 1
februari 1955 inträffade en explosion nen arrligt nog var personalen på
6a 1954 kom produktionen
för första
gången upp
kafferast så ingen skadades.
slutet av 50- och början av 60:talet gencrngick fabriken en ansiktslyftning. Denna rationalisering nedförde att personalen minskade. 1958
Under
t
ex producerade 143 anstä1lda 3.973.ton och 1967 I20 anställda 5.188 ton.
Under 60:ta1et byggdes en provsprängningsanläggning vilket ökade säkerheten väsentligt.
1957 upphörde sanarbetet ne11an LKAB och Grängesbergsbolaget."Det
fick stor
Download