Uppgift 5: Distribution (14p)

advertisement
Dugga 2 i kursen Företagets Logistik 2010, Tets 21.
Namn………………………………………………………………………….
Person nummer…………………………………………………………….....
För godkänt krävs 15p av 25p.
Uppgift 1:Lager (4 p)
Lager är ytterliggare en av de aktiviteter som kursen lyfter fram.
a)
Redogör för två anledningar att ha lager av kostnadsskäl. (2p)
b) Redogör för två anledningar att ha lager av serviceskäl. (2p)
Uppgift 2: Distribution och transporter (2p)
Många företag lägger om sin distribution från decentraliserade system, med flera lagernivåer och lokala lager, till
ett eller få centrala lager som styrs sammanhållet. Det finns flera fördelar med detta, som dessutom återkommer
när man analyserar grossistfunktionen i en distributionskedja. Fördelarna kan gälla både kostnader och service.
Välj ut och redogör för två fördelar med central distribution, som även gäller för grossistfunktionen. En ska gälla
kostnader och en ska gälla leveransservice. (2p)
Uppgift 3: Ledtidsgapet och kundorderpunkten är relaterade begrepp (5p)
a)
Vad betyder dessa begrepp och förklara hur dessa hänger ihop? Redovisa utförligt i både text och figur för
full poäng. Om andra begrepp ingår i beskrivningen förklara även dessa. (3 p)
b) Ge exempel på två olika produkter som typiskt ser olika ut med avseende på ledtidsgapet och
kundorderpunkten. Redovisa vilka nackdelar respektive fördelar de olika alternativen har relativt varandra.
(2 p)
Uppgift 4: Nyckeltal (4p)
Inom logistiken är det viktigt att följa upp logistikverksamheten. Det finns ett antal nyckeltal, redogör för
nedanstående med text och formler för hur de kan beräknas.
a)
Kapitalomsättningshastigheten
b) Medellagervärdet
c)
Lagerföringskostnaden
d) Genomloppstiden genom ett lager
Uppgift 5: Minicase (15p)
Nisse Hult har fått ett nytt jobb som logistikansvarig på ett Malmöbaserat företag vars strategiska inriktning är
att erbjuda studenter enklare cyklar. Fabriken och färdigvarulagret finns i dagsläget i Malmö. Man distribuerar
via ett antal studentrelaterade butiker av varierad art i följande regioner: Malmö, Göteborg, Stockholm och
Umeå. I vart och en av de olika regionerna har man i dagsläget ett distributionslager, som man hyr till en
årskostnad och bemannar med en person, där ett säkerhetslager motsvarande 2 veckors försäljning finns.
Totalkostnad per distributionslager är 500 000 SEK/år. Från respektive depå levereras cyklarna till de olika
butikerna av lokala transportföretag. Butikerna är alltså företagets kunder.
Man har inom företagsledningen insett att tiden från färdigmonterad cykel till leverans hos kund är ganska lång.
För att om möjligt sänka denna, och därmed minska kapitalbindningen, överväger man att avskaffa
distributionslagerna (DL). Det finns möjlighet att samlokalisera distributionslagren med färdigvarulagret i
anslutning till fabriken. Distributionslagret vid den egna fabriken skulle kräva att man nyanställer två personer (a
300 000 SEK/år) och hyresökning på 50 000 SEK/år.
Ledningen är övertygad att dagens kundorderledtidskrav (max 3 arbetsdagar) måste hållas för att behålla dagens
försäljning, detta uttrycks starkt av butikerna. Däremot är det viktigt att försöka konsolidera de olika butikernas
order till regionsändningar för att hålla nere transportkostnaden. I dagsläget levererar man 1 gång per vecka till
samtliga fyra regioner, vilket blir möjligt då depåerna i praktiken fungerar som en buffert lik väl som ett
säkerhetslager. Företagets kunder håller små lager (ofta små butiker utan lageryta) och beställer i princip bara det
man säljer, därför är man beroende av en kort återanskaffningstid. Detta visar sig vara lite problematiskt utan
distributionslager om man ska behålla ledtiden och konsoliderade sändningar. Problemet ligger i att man måste
öka leveransfrekvensen till 2 gånger per vecka (för samtliga orter) för att hålla den nödvändiga ledtiden.
Kunderna kommer att kräva möjligheter till leverans under 50 arbetsveckor.
I nuläget har man två chaufförer (a 350 00SEK/år) samt en bil med släp. Ekipaget fungerar bra, sina tio år till
trots. Det är helt avskrivet och lånen är betalda. En eventuell försäljning beräknas inte ge något överskott. För att
distribuera 2 ggr/v så måste man anställa ytterliggare 2 chaufförer och köpa en ny lastbil till en årskostnad på
100 000 SEK/år.
Driftskostnaden inklusive reparationer och underhåll är beräknade till 10 SEK/km för det nuvarande och
framtida ekipage.
Total årsefterfrågan per ort och modell visas i tabellen nedan, och försäljningen kan som tidigare nämnts antas
vara stabil och jämn under året.
(st)
Stockholm
Göteborg
Malmö
Umeå
Totalt
Cykeln
3000
3000
2000
2000
10000
.
Avstånd (km)
Stockholm
Linköping
Göteborg
Malmö
Umeå
X
200
500
600
700
X
300
400
900
X
300
1000
X
1300
Mycket
avrundade siffror
Stockholm
Linköping
Göteborg
Malmö
Umeå
X
För att undersöka ett externt alternativ har man begärt in prisuppgifter från en större transportör på
fjärrtransporterna. Transportören erbjuder sig dessutom att ta hand om omlastning och distributionstransporter i
alla regioner, till en kostnad som totalt är 40 000:- lägre än vad de lokala transportföretagen kan erbjuda (dvs. 40
000:- lägre än dagens lösning). För distribution från Malmö till marknaderna två ggr per vecka offererar man ett
pris på 2 MSEK/år.
I samtalen framkommer det dessutom att transportföretaget ställer sig tveksamt till om det verkligen är
kostnadseffektivt att lägga ett centralt distributionslager i anslutning till fabriken (Malmö). De kan även tänka sig
att lämna en fördelaktig offert på lagerhållning, under förutsättning att de får ett transportkontrakt. Företaget
föreslår att det centrala distributionslagret i sådana fall läggs i Linköping. För denna totallösning (transport och
lagerhållning) offererar man ett pris på 2,5 MSEK/år.
Värdet på en cykel i distributionen är 3000 SEK. Lagerräntan är 10 %.
Uppgift: Hjälp Nisse att ta fram ett beslutsunderlag där ni beräknat totalkostnaden för de tre
alternativen. (Beräkningarna måste redovisas). Redovisa också de mjuka effekterna som de olika
alternativen ger upphov till.
Beräkningar uppgift 5
Beräkningar uppgift 5
Download